Акціонерне товариство (Все определения термина — 11)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО — господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями (2, ст. 152); (26, ст. 3).

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Асоціація (Все определения термина — 4)

АСОЦІАЦІЯ — договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств — учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями [3, ст. 120].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Асоційовані підприємства (господарські організації) (Все определения термина — 2)

АСОЦІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ) — це група суб'єктів господарювання — юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та (або) організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та (або) управлінні. Залежність між асоційованими підприємствами може бути простою і вирішальною [3, ст. 126].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Благодійна організація (Все определения термина — 4)

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ — недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб. Благодійні організації можуть утворюватись у формах членських благодійних організацій, благодійних фондів, благодійних установ, інших благодійних організацій (фундацій, місій, ліг тощо) [16, ст. 1, 6].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Виробничий кооператив (Все определения термина — 6)

ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ — кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності з метою одержання прибутку на засадах їх обов'язкової трудової участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Відкрите акціонерне товариство (Все определения термина — 2)

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО — вид акціонерного товариства, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі- продажу на біржах (4, ст. 25).

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Господарська діяльність (Все определения термина — 14)

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ — діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконування робіт чи надавання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність [3, ст. 3].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Господарські товариства (Все определения термина — 5)

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА — підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та (або) громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Громадська організація (Все определения термина — 4)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ — об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів [11, ст. 3].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Державна акціонерна компанія (товариство)

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (ТОВАРИСТВО) — акціонерне товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цієї компанії [3, ст. 22].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Державна організація (установа, заклад)

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) — утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Державне комерційне підприємство (Все определения термина — 3)

Державне комерційне підприємство — суб'єкт підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах підприємництва і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном [3, ст. 63, 73, 74].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Державне підприємство (Все определения термина — 4)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО — підприємство, що діє на основі державної власності.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Дочірнє підприємство (Все определения термина — 7)

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО — підприємство, єдиним засновником якого є інше підприємство (підприємство, залежне від іншого) [3, ст. 63, 126].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Закрите акціонерне товариство (Все определения термина — 2)

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО — вид акціонерного товариства, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржах (4, ст. 25).

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Індивідуальне підприємство (Все определения термина — 2)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО — підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно її праці.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Іноземне підприємство (Все определения термина — 4)

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО — унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави [3, ст. 117].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Інші об'єднання підприємств (юридичних осіб)

ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) — союзи, спілки, асоціації підприємців тощо [3, ст. 127].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Інші організаційно-правові форми

ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ — ця позиція класифікації застосовується як виняток, тільки у разі неможливості віднесення суб'єкта до будь-якої з визначених у класифікації організаційних форм.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Казенне підприємство (Все определения термина — 3)

КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО — підприємство, створене за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства проводяться за рішенням органу, до компетенції якого належить створення даного підприємства [3, ст. 76].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Колективне підприємство (Все определения термина — 2)

КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО — підприємство, що діє на основі колективної власності [3, ст. 63].

_______________

Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з цією організаційно-правовою формою.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Командитне товариство (Все определения термина — 8)

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО — товариство, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників) [2, ст. 133]; [4, ст. 75].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Комунальна організація (установа, заклад)

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) — утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Комунальне підприємство (Все определения термина — 5)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО — підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади [3, ст. 63].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Консорціум (Все определения термина — 4)

КОНСОРЦІУМ — тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність [3, ст. 120].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Концерн (Все определения термина — 4)

КОНЦЕРН — статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну [3, ст. 120].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Кооператив (Все определения термина — 5)

КООПЕРАТИВ — юридична особа, утворена фізичними та (або) юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Кооперативний банк (Все определения термина — 4)

КООПЕРАТИВНИЙ БАНК — банк, створений суб'єктами господарювання, а також іншими особами за принципом територіальності на засадах добровільного членства та об'єднання пайових внесків для спільної грошово-кредитної діяльності. Відповідно до закону можуть створюватися місцеві та центральний кооперативні банки.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Корпоративне підприємство (Все определения термина — 4)

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО — корпоративне підприємство утворене, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та (або) підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб [3, ст. 63].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Корпорація (Все определения термина — 5)

КОРПОРАЦІЯ — договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації [3, ст. 120].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Кредитна спілка (Все определения термина — 10)

КРЕДИТНА СПІЛКА — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об'єднання грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг [21, ст. 1].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Некомерційна господарська діяльність (Все определения термина — 2)

Некомерційна господарська діяльність — самостійна систематична господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку [3, ст. 3].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Об'єднання громадян (Все определения термина — 2)

ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН — добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Об'єднання підприємств (юридичних осіб)

ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) — господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств (юридичних осіб) з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Об'єднання профспілок (Все определения термина — 4)

ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК. З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них [14, ст. 8].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (Все определения термина — 3)

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ — юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна [17, ст. 1).

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Обслуговуючий кооператив (Все определения термина — 3)

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ — кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та (або) юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу [5, ст. 2].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Орган державної влади

ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову [1, ст. 6].

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України [1, ст. 75].

Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.

До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідуються в порядку, встановленому законодавством.

До системи місцевих органів виконавчої влади входять місцеві державні адміністрації, які здійснюють виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою [1, ст. 113, 116]; [9]; [8, ст. 1].

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі [1, ст. 124]; [24, ст. 1].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Орган місцевого самоврядування (Все определения термина — 2)

ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ — місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Орган самоорганізації населення

ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ — представницький орган, що створюється жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Організаційно-правова форма господарювання

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ — форма здійснювання господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язаннях підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Організація (установа, заклад)

ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) — організаційна структура, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів організацій, закладів, установ встановлюються законом [2, ст. 83].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Організація орендарів (Все определения термина — 2)

ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ — організація, створена трудовим колективом державного підприємства, яка має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладання договору оренди майна того державного підприємства, організації, де вона створена.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Організація покупців (Все определения термина — 2)

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОКУПЦІВ — добровільне об'єднання громадян, які уклали угоду про спільну діяльність з метою придбання об'єктів приватизації.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Організація роботодавців (Все определения термина — 5)

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ — самоврядна статутна організація, що утворюється на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту законних інтересів роботодавців. Організації роботодавців можуть об'єднуватися у спілки та інші статутні об'єднання роботодавців [3, ст. 21].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Орендне підприємство (Все определения термина — 2)

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО — підприємство, створене орендарем на основі оренди цілісного майнового комплексу існуючого державного або комунального підприємства чи майнового комплексу виробничого структурного підрозділу (структурної одиниці) цього підприємства з метою здійснення підприємницької діяльності.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (релігійної організації, профспілки)

ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (релігійної організації, профспілки) — унітарне підприємство, засноване на власності об'єднання громадян, релігійної організації або профспілки для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань. Засновником такого підприємства є відповідне об'єднання громадян, релігійна організація, профспілка, що має статус юридичної особи, а також їх об'єднання (спілки) у разі, якщо їх статутом передбачено право заснування підприємств [ГКУ, ст. 112].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Підприємець (Все определения термина — 3)

ПІДПРИЄМЕЦЬ — ФІЗИЧНА ОСОБА, яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення [3, ст. 128].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Підприємницька діяльність (Все определения термина — 4)

Підприємницька діяльність — самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [3, ст. 42].

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009

Підприємство (Все определения термина — 29)

ПІДПРИЄМСТВО — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2009


вверх