List of terms Number: 3 terms

Великі підприємства

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників - понад 250 осіб


Великі підприємства означає підприємства, які не підпадають під визначення малих та середніх підприємств


"великі підприємства" - підприємства, які не підпадають під означення МСПon top