List of terms Number: 23 terms

Верифікація

Верифікація — перевірка дослідним шляхом достовірності даних.


Верифікація

Комплекс процедур перевірки точності і достовірності інформації (даних).

 Про затвердження Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку
Мінпаливенерго України, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держкомстандартизації, Держбуд України, Держпромполітики України; Order, Conception on April 17, 200032/28/28/276/75/54

Верифікація — перевірка дослідним шляхом достовірності даних Реєстру.


Верифікація (verification) — підтвердження за допомогою перевірки доказів того, що продукт, процес чи обслуговування відповідає встановленим вимогам.


Верифікація — процес, спрямований на підтвердження відповідності якості послуг або експлуатаційних параметрів виробу необхідним характеристикам.

 Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій
Держатомрегулювання України; Order, Regulation, Classification on November 19, 2007162

Верифікація - експертні дослідження, які здійснюються з метою установлення відповідності об'єкта експертизи зразку-свідку

 Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації
Адміністрація Держспецзв’язку; Order, Regulation, Typical Form, Specification, Decision, Act, Opinion on June 23, 2008100

Верифікація — експертні дослідження, які здійснюються з метою установлення відповідності об'єкта експертизи зразку-свідку.

 Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації
Адміністрація Держспецзв’язку; Order, Regulation, Typical Form, Specification, Decision, Act, Opinion on June 23, 2008100

Верифікація (verification) — підтвердження за допомогою перевірки доказів того, що продукт, процес чи обслуговування відповідає встановленим вимогам.


Верифікація — процедура підтвердження перевірянням та забезпеченням об'єктивних доказів того, що встановлені вимоги виконано.


Верифікація — незалежна оцінка правильності проведення інвентаризації парникових газів, яка може виконуватися незалежними експертними організаціями.


Верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності


Верифікація означає перевірку шляхом вивчення та розгляду об’єктивної інформації щодо того, чи були виконані необхідні вимоги

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Україна, Європейський Союз, Євратом, Бельґія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембурґ, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Великобританія; Agreement, List, International document on June 27, 2014

Верифікація - підтвердження шляхом аналізу та подання об’єктивних доказів того, що результати, отримані на кожній стадії розробки, відповідають цілям і вимогам, що були задані на попередніх стадіях


Верифікація - комплекс заходів із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних суб’єктів надання інформації


Верифікація - комплекс заходів із збору та порівняння інформації, що надходить від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національного банку, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємств, установ і організацій, банків та інших фінансових установ незалежно від форми власності, з інформацією, отриманою від фізичних осіб під час призначення, нарахування та/або виплати (самостійно або із залученням третіх осіб) усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - державні виплати), яку подають розпорядники бюджетних коштів, інші органи, що здійснюють виплати за рахунок коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, на письмовий запит Мінфіну одноразово або періодично


Верифікація - комплекс заходів із збору, проведення аналізу та порівняння аналітичних показників, інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, з інформацією, отриманою від належних осіб, під час призначення, нарахування та/або здійснення (самостійно або із залученням третіх осіб) державних виплат;


Верифікація - комплекс заходів із збору, проведення аналізу, порівняння та встановлення відповідності аналітичних показників, інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнтам


Верифікація - підтвердження за допомогою надання об’єктивних свідчень того, що встановлені вимоги були виконані;

 Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією»
Державіаслужба України; Order, Rule, Form, Sample, Request, Requirements, Specification on April 11, 2016258

Верифікація - процес, спрямований на підтвердження відповідності якості послуг або експлуатаційних параметрів виробу необхідним характеристикам


Верифікація - комплекс заходів з порівняння, встановлення відповідності та підтвердження відомостей, що містяться у центральній базі даних, з відомостями, отриманими від органів державної влади, відомостями з державних електронних інформаційних ресурсів, іншими даними

 Деякі питання електронної системи охорони здоров'я
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on April 25, 2018411

Верифікація - процес перевірки відповідності інформації, що вноситься до ЄДЕБО, інформації та документам, що містяться в ЄДЕБО


 Деякі питання ведення Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Typical Form, Specification, Decision on June 26, 2019580

Верифікація - підтвердження за допомогою надання об’єктивних свідчень того, що встановлені вимоги виконаноon top