List of terms Number: 2 terms

Бригада (за нарядом або розпорядженням)

Бригада (за нарядом або розпорядженням)

Два і більше працівники, включно з ке рівником робіт або наглядачем.


Бригада (за на рядом або розпо рядженням)

Бригада у складі двох працівників і біль ше, включно з керівником робіт або праців ником, який спостерігає за безпечним вико нанням робіт (наглядачем).on top