Про зайнятість населення
Закон України від 05.07.20125067-VI

Безробітний (Всі визначення терміна — 2)

Безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Безробіття (Всі визначення терміна — 2)

Безробіття - соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вакансія

Вакансія - вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Ваучер (Всі визначення терміна — 3)

Ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до цього Закону право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Відряджені іноземні працівники

Відряджені іноземні працівники - іноземці та особи без громадянства, направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб’єктами господарювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017

Вільно обрана зайнятість

Вільно обрана зайнятість - реалізація права громадянина вільно обирати вид діяльності, не заборонений законом (зокрема такий, що не пов'язаний з виконанням оплачуваної роботи), а також професію та місце роботи відповідно до своїх здібностей і потреб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Внутрішньокорпоративні цесіонарії

Внутрішньокорпоративні цесіонарії - іноземці та особи без громадянства, визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017

Державне регулювання зайнятості

Державне регулювання зайнятості - формування і реалізація державної політики у сфері зайнятості населення з метою створення умов для забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості і соціального захисту в разі настання безробіття

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Зайнятість (Всі визначення терміна — 2)

Зайнятість - не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Зареєстрований безробітний

Зареєстрований безробітний - особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна приступити до роботи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Іноземний найманий працівник

Іноземний найманий працівник - іноземець або особа без громадянства, який/яка працює за трудовим договором в українського роботодавця згідно із законодавством України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017

Іноземний працівник творчої професії

Іноземний працівник творчої професії - іноземці та особи без громадянства, які займають посади, що передбачають створення об’єктів авторського права та/або суміжних прав як основний трудовий обов’язок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017

Іноземні високооплачувані професіонали

Іноземні високооплачувані професіонали - іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких становить не менше 50 мінімальних заробітних плат

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017

Іноземні ІТ-професіонали

Іноземні ІТ-професіонали - іноземці або особи без громадянства, які займають посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017

Конкурентоспроможність працівника

Конкурентоспроможність працівника - сукупність якостей особи, що характеризують її здатність працювати, рівень володіння знаннями, уміннями та навичками

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Молодий працівник

Молодий працівник - громадянин України віком до 35 років, випускник професійно-технічного або вищого навчального закладу, який у шестимісячний строк після закінчення навчання працевлаштувався самостійно або за направленням навчального закладу чи територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно від місця першого працевлаштування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Неповна зайнятість

Неповна зайнятість - зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Нове робоче місце

Нове робоче місце - робоче місце, яке створене у зв'язку із створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Особи працездатного віку

Особи працездатного віку - особи віком від 16 років, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Підходяща робота для безробітного

Підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Повна зайнятість

Повна зайнятість - зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Працевлаштування

Працевлаштування - комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Працездатні особи

Працездатні особи - особи віком від 16 років, які проживають на території України і за станом здоров'я здатні до активної трудової діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Продуктивна зайнятість

Продуктивна зайнятість - зайнятість, що дає змогу забезпечити ефективне суспільне виробництво та задовольнити потреби працівника на рівні не менше встановлених законодавством гарантій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійна орієнтація населення (Всі визначення терміна — 2)

Професійна орієнтація населення - комплекс взаємопов'язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійне навчання (Всі визначення терміна — 3)

Професійне навчання - набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок особи відповідно до її здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійне навчання зареєстрованих безробітних

Професійне навчання зареєстрованих безробітних - професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, що здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Ринок праці

Ринок праці - система правових, соціально-трудових, економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, які шукають роботу, працівниками, професійними спілками, роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби працівників у зайнятості, а роботодавців - у найманні працівників відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Робоче місце (Всі визначення терміна — 18)

Робоче місце - місце (приміщення), на якому працівник постійно чи тимчасово перебуває в процесі трудової діяльності і яке визначене, зокрема на підставі трудового договору (контракту)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Соціальний захист у разі настання безробіття

Соціальний захист у разі настання безробіття - комплекс заходів, що передбачений загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття та законодавством про зайнятість населення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні

Суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, - зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа, яка провадить господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також фізична особа - підприємець, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та/або за кордоном відповідно до цього Закону та інших актів законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Трудова міграція

Трудова міграція - переміщення особи, пов'язане з перетинанням державного кордону або меж адміністративно-територіальної одиниці з метою виконання або пошуку роботи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Часткове безробіття (Всі визначення терміна — 3)

Часткове безробіття - вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015


вгору