Бюджетний кодекс України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 21.06.20012542-III

Бюджет (Всі визначення терміна — 5)

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджет місцевого самоврядування

Бюджети місцевого самоврядування — бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетна класифікація (Всі визначення терміна — 4)

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетна програма (Всі визначення терміна — 5)

Бюджетна програма — систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетна система України (Всі визначення терміна — 3)

Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетна установа (Всі визначення терміна — 3)

Бюджетна установа — орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетне асигнування (Всі визначення терміна — 6)

Бюджетне асигнування — повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетне зобов'язання (Всі визначення терміна — 6)

Бюджетне зобов'язання — будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетне призначення (Всі визначення терміна — 5)

Бюджетне призначення — повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів цим Кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетний запит (Всі визначення терміна — 4)

Бюджетний запит — документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетний процес (Всі визначення терміна — 5)

Бюджетний процес — регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Бюджетний розпис

Бюджетний розпис — документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Видатки бюджету (Всі визначення терміна — 4)

Видатки бюджету — кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Витрати бюджету (Всі визначення терміна — 3)

Витрати бюджету — видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Головні розпорядники бюджетних коштів (Всі визначення терміна — 5)

Головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг місцевого самоврядування)

Державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг місцевого самоврядування) — загальна сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Дефіцит бюджету (Всі визначення терміна — 3)

Дефіцит бюджету — перевищення видатків бюджету над його доходами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Дотація вирівнювання (Всі визначення терміна — 3)

Дотація вирівнювання — міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Доходи бюджету (Всі визначення терміна — 4)

Доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Закон про Державний бюджет України (Всі визначення терміна — 3)

Закон про Державний бюджет України — закон, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Запозичення (Всі визначення терміна — 4)

Запозичення — операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких виникають зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Коефіцієнт вирівнювання (Всі визначення терміна — 3)

Коефіцієнт вирівнювання — коефіцієнт, що застосовується при розрахунку обсягу дотації вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, з метою зміцнення доходної бази бюджетів місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування

Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування — податки і збори (обов'язкові платежі), що закріплені цим Кодексом на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Кредитування за вирахуванням погашення

Кредитування за вирахуванням погашення — операції, пов'язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з'являються зобов'язання перед бюджетом, та операції, пов'язані з поверненням цих коштів до бюджету.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Міжбюджетні трансферти (Всі визначення терміна — 3)

Міжбюджетні трансферти — кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Місцеві бюджети (Всі визначення терміна — 3)

Місцеві бюджети — бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Надходження до бюджету

Надходження до бюджету — доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов'язань органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Органи стягнення (Всі визначення терміна — 2)

Органи стягнення — податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Платіж (Всі визначення терміна — 5)

Платіж — погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Повноваження на майбутні бюджетні зобов'язання

Повноваження на майбутні бюджетні зобов'язання — повноваження на взяття бюджетного зобов'язання здійснювати платежі в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Проект бюджету (Всі визначення терміна — 3)

Проект бюджету — проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, який є невід'ємною частиною проекту закону про державний бюджет або проекту рішення відповідної ради про місцевий бюджет.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Профіцит бюджету (Всі визначення терміна — 3)

Профіцит бюджету — перевищення доходів бюджету над його видатками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Рішення про місцевий бюджет (Всі визначення терміна — 3)

Рішення про місцевий бюджет — нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Розпорядники бюджетних коштів (Всі визначення терміна — 5)

Розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Субвенції (Всі визначення терміна — 4)

Субвенції — міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості (Всі визначення терміна — 5)

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості — гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Фінансування бюджету (Всі визначення терміна — 3)

Фінансування бюджету — надходження та витрати у зв'язку із зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011


вгору