Господарський процесуальний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 06.11.19911798-XII

Апеляційний господарський суд

Судом апеляційної інстанції у господарських справах є апеляційний господарський суд, у межах апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного господарського суду) знаходиться місцевий господарський суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Висновок експерта (Всі визначення терміна — 6)

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Відповідачі (Всі визначення терміна — 2)

Відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Докази (Всі визначення терміна — 10)

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Достатність доказів (Всі визначення терміна — 3)

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Достовірність доказів (Всі визначення терміна — 3)

Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.11.2019, UA

Експерт (Всі визначення терміна — 25)

Експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Експерт з питань права (Всі визначення терміна — 3)

Як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Електронні докази (Всі визначення терміна — 3)

Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Мирова угода сторін (Всі визначення терміна — 2)

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов’язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Належність доказів (Всі визначення терміна — 3)

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Перекладач (Всі визначення терміна — 6)

Перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Письмові докази (Всі визначення терміна — 9)

Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Позивачі (Всі визначення терміна — 2)

Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Показання свідка (Всі визначення терміна — 7)

Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини, або які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Процесуальне правонаступництво

Процесуальне правонаступництво

У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Речові докази (Всі визначення терміна — 11)

Речовими доказами є предмети матеріального світу, які своїм існуванням, своїми якостями, властивостями, місцезнаходженням, іншими ознаками дозволяють встановити обставини, що мають значення для справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Свідок (Всі визначення терміна — 4)

Свідком може бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Спеціаліст (Всі визначення терміна — 13)

Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Судовий наказ (Всі визначення терміна — 4)

Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 148 цього Кодексу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Судові витрати (Всі визначення терміна — 5)

Судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Склад судових витрат

Судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.12.2017, UA

Ціна позову (Всі визначення терміна — 2)

Ціна позову

Ціна позову визначається:

1) у позовах про стягнення грошей — стягуваною сумою або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;

2) у позовах про витребування майна — вартістю майна, що витребується;

3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, — загальною сумою усіх вимог;

4) у позовах про стягнення іноземної валюти — в іноземній валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову.

В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, — суми їх, визначені суддею.

Ціну позову вказує позивач. У випадках неправильного зазначення ціни позову вона визначається суддею.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA

Ціна позову визначається:

1) у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;

2) у позовах про витребування майна - вартістю майна, що витребується;

3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою усіх вимог;

4) у позовах про стягнення іноземної валюти - в іноземній валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову.

В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, - суми їх, визначені суддею

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013, UA


вгору