Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
Держфінпослуг; Розпорядження, Положення, Форма типового документа від 16.12.20043100
Документ z1672-04, попередня редакція — Редакція від 01.01.2009, підстава - z1112-08
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
16.12.2004 N 3100
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2004 р.
за N 1672/10271

Про затвердження Положення
про оприлюднення інформації про діяльність
недержавного пенсійного фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 1218 ( z1112-08 ) від 23.10.2008 }

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), а також з метою вдосконалення
державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного
пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про оприлюднення інформації про
діяльність недержавного пенсійного фонду (додається).
2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами
(Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України -
директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами
Рибальченка А.А.
Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 16 грудня 2004 р. N 105

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з питань регулювання
ринків фінансових послуг
України
16.12.2004 N 3100
(у редакції розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
від 23.10.2008 N 1218
( z1112-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2004 р.
за N 1672/10271

ПОЛОЖЕННЯ
про оприлюднення інформації про діяльність
недержавного пенсійного фонду

Це Положення розроблене відповідно до статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 53 Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та статті 14 Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) та встановлює порядок оприлюднення інформації
про діяльність недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний
фонд), вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та
періодичність її оприлюднення.
I. Загальні положення
1. Відповідно до цього Положення інформування громадськості
про діяльність пенсійного фонду здійснюється шляхом оприлюднення
інформації в порядку, установленому цим Положенням, від імені
пенсійного фонду особою, яка відповідно до законодавства надає
послуги з адміністрування пенсійному фонду (далі - Адміністратор
фонду) на підставі договору про адміністрування, укладеного з
радою цього пенсійного фонду.
2. Оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду
здійснюється Адміністратором фонду один раз на квартал за звітний
квартал (за I, II, III та IV квартали) та наростаючим підсумком з
початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу
шляхом подання такої інформації до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) для її
розміщення на офіційному веб-сайті Держфінпослуг. Розміщення
інформації на офіційному веб-сайті Держфінпослуг здійснюється на
безоплатній основі. Додатково Адміністратором фонду оприлюднюється інформація про
результати діяльності пенсійного фонду за рік шляхом опублікування
такої інформації в одному з друкованих засобів масової інформації,
перелік яких визначено Держфінпослуг, з дотриманням вимог
поширення інформації, установлених розділом III цього Положення.
3. Адміністратор фонду, що здійснює адміністрування декількох
пенсійних фондів, зобов'язаний оприлюднювати інформацію про
діяльність пенсійного фонду окремо щодо кожного пенсійного фонду.
4. Оплата витрат на оприлюднення інформації про діяльність
пенсійного фонду здійснюється Адміністратором фонду за рахунок
оплати послуг Адміністратора фонду відповідно до умов договору про
адміністрування.
5. У цьому Положенні терміни використовуються в значеннях,
наведених у Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ).
II. Вимоги до складу інформації про діяльність
пенсійного фонду, що підлягає оприлюдненню
на офіційному веб-сайті Держфінпослуг
1. На офіційному веб-сайті Держфінпослуг оприлюднюється така
інформація про діяльність пенсійного фонду: загальна інформація про здійснення недержавного пенсійного
забезпечення; інформація про юридичних осіб, з якими пенсійним фондом
укладено договори (адміністратор, особи, що здійснюють управління
активами пенсійного фонду, зберігач); інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що
оприлюднюється наростаючим підсумком з початку діяльності на
кінець останнього дня звітного кварталу; інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що
оприлюднюється один раз на квартал за звітний квартал (за I, II,
III та IV квартали).
2. Загальна інформація про здійснення недержавного пенсійного
забезпечення складається з: повного найменування пенсійного фонду; контактної інформації (місцезнаходження, телефон, факс,
адреса електронної пошти та, у разі наявності, веб-сторінки); ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ; інформації про засновників пенсійного фонду: повне
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи; інформації про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової
установи (реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному
реєстрі фінансових установ, дата видачі, серія та номер свідоцтва
про реєстрацію фінансової установи).
3. Інформація про юридичних осіб, з якими пенсійним фондом
укладено договори (адміністратор, особи, що здійснюють управління
активами пенсійного фонду, зберігач), складається з: повного найменування адміністратора, осіб, що здійснюють
управління активами пенсійного фонду, зберігача; контактної інформації адміністратора, осіб, що здійснюють
управління активами пенсійного фонду, зберігача (місцезнаходження,
телефон, факс, адреса електронної пошти та, у разі наявності,
веб-сторінки); ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ адміністратора, осіб, що
здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача; інформації про розмір статутного та власного капіталу
адміністратора; інформації про ліцензію адміністратора на провадження
діяльності з адміністрування пенсійних фондів (дата видачі, серія
та номер, строк дії); інформації про ліцензію осіб, що здійснюють управління
активами пенсійного фонду, на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (дата
видачі, серія та номер, строк дії); інформації про ліцензію зберігача на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів (дата видачі, серія та номер, строк дії).
4. Інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що
оприлюднюється наростаючим підсумком з початку діяльності на
кінець останнього дня звітного кварталу, складається з: кількості учасників; кількості вкладників - фізичних осіб; кількості вкладників - юридичних осіб; пенсійних внесків; пенсійних виплат; чистої вартості активів; чистої вартості одиниці пенсійних внесків; сукупного прибутку (збитку) від інвестування пенсійних
активів; об'єктів інвестування активів пенсійного фонду; обсягу переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду; обсягу переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду; сукупної винагороди суб'єктів, що надають послуги пенсійному
фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що
здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача,
аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб); коефіцієнта навантаження на пенсійний фонд (розраховується за
формулою: СВ/ЧВА, де СВ - сукупна винагорода суб'єктів, що надають
послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів з початку
діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, ЧВА - чиста
вартість активів пенсійного фонду наростаючим підсумком з початку
діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу).
5. Інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що
оприлюднюється один раз на квартал за звітний квартал (за I, II,
III та IV квартали) складається з: кількості учасників; кількості вкладників - фізичних осіб; кількості вкладників - юридичних осіб; пенсійних внесків; пенсійних виплат; зміни чистої вартості активів; зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків; сукупного прибутку (збитку) від інвестування пенсійних
активів; об'єктів інвестування активів пенсійного фонду; обсягу переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду; обсягу переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду; сукупної винагороди суб'єктів, що надають послуги пенсійному
фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що
здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача,
аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб); коефіцієнта навантаження на пенсійний фонд (розраховується за
формулою: СВ/(ЧВА1 - ЧВА0), де СВ - сукупна винагорода суб'єктів,
що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів
за останній звітний квартал, ЧВА1 - чиста вартість активів
пенсійного фонду наростаючим підсумком з початку діяльності на
кінець останнього дня звітного кварталу, ЧВА0 - чиста вартість
активів пенсійного фонду на початок звітного кварталу).
III. Засоби поширення інформації
про діяльність пенсійного фонду
1. Засобами поширення інформації про діяльність пенсійного
фонду є:
1.1. Офіційний веб-сайт Держфінпослуг. Інформація про діяльність пенсійного фонду оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Держфінпослуг шляхом розміщення звітних даних
згідно з розділом II цього Положення, що містяться у звітності з
недержавного пенсійного забезпечення, яка подається
Адміністраторами фондів до Держфінпослуг відповідно до вимог
Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного
фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 N 1100
( z0898-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.07.2004 за N 898/9497. Інформація про діяльність пенсійного фонду розміщується
Держфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через
60 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу.
1.2. Друковані засоби масової інформації визначені
Держфінпослуг з урахуванням пункту 2 розділу I цього Положення. Інформація про діяльність пенсійного фонду за звітний рік
оприлюднюється шляхом її опублікування в одному з друкованих
засобів масової інформації, перелік яких визначено Держфінпослуг,
не пізніше 1 червня року, наступного за звітним. Опублікуванню підлягають: інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду (додаток
1); відомості про об'єкти інвестування активів недержавного
пенсійного фонду та зміни чистої вартості активів і чистої
вартості одиниці пенсійних внесків (додаток 2); інформація про фінансовий стан пенсійного фонду відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 397/3690; висновок аудитора (аудиторської фірми) за результатами
аудиторської перевірки пенсійного фонду. Інформація про діяльність пенсійного фонду за звітний рік, що
опубліковується в друкованих засобах масової інформації, повинна
відповідати інформації, що міститься в даних річної звітності про
діяльність пенсійного фонду, яка подається до Держфінпослуг
відповідно до вимог Положення про подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного
забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 N 1100
( z0898-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.07.2004 за N 898/9497. Інформація, що оприлюднена шляхом опублікування в друкованих
засобах масової інформації, подається до Держфінпослуг
Адміністратором фонду у вигляді оригіналу відповідних сторінок
примірника друкованого засобу масової інформації, на яких було
розміщено інформацію, що оприлюднювалась, та титульного аркуша
(першої сторінки) цього видання або їх копії, завіреної керівником
Адміністратора фонду, та супровідного листа за підписом керівника
Адміністратора фонду протягом 20 календарних днів з дати виходу
відповідного номера такого друкованого засобу масової інформації.
2. Адміністратор фонду, крім засобів поширення інформації,
установлених цим Положенням, додатково може оприлюднювати
інформацію про діяльність пенсійного фонду на веб-сайті пенсійного
фонду та/або Адміністратора фонду (у разі його наявності).
IV. Державний контроль за оприлюдненням
інформації про діяльність пенсійного фонду
1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення
щодо оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду
здійснює Держфінпослуг.
2. У разі виявлення порушень порядку оприлюднення інформації
про діяльність пенсійного фонду, установленого цим Положенням,
зокрема за несвоєчасне оприлюднення інформації про діяльність
пенсійного фонду, оприлюднення недостовірної інформації
(відомостей) або оприлюднення інформації не в повному обсязі,
Держфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із
законом.
{ Положення в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 1218 ( z1112-08 ) від
23.10.2008 }
Член Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України -
директор департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондами А.А.Рибальченко

Додаток 1
до Положення
про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного
пенсійного фонду

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд
------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |-----------------------------------------+----------------------| |Місцезнаходження | | |-----------------------------------------+----------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-----------------------------------------+----------------------| |Код території за КОАТУУ | | |-----------------------------------------+----------------------| |Дата державної реєстрації, серія і номер | | |свідоцтва про державну реєстрацію | | |-----------------------------------------+----------------------| |Реєстраційний номер у Державному реєстрі | | |фінансових установ, серія та номер | | |свідоцтва про реєстрацію фінансової | | |установи | | |-----------------------------------------+----------------------| |Банківські реквізити | | |-----------------------------------------+----------------------| |Електронна адреса | | |-----------------------------------------+----------------------| |Поштова адреса | | |-----------------------------------------+----------------------| |Контактні реквізити |телефон |факс |E-mail | |-----------------------------------------+--------+-----+-------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду
------------------------------------------------------------------ | Повне найменування юридичної |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | особи | (у разі, якщо | | або прізвище, ім'я та |засновником є юридична особа) | | по батькові фізичної особи | | |--------------------------------+-------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
недержавний пенсійний фонд
------------------------------------------------------------------------------- | Юридична | Повне |Ідентифікаційний| Дата та | Місце- | Дата | | особа |найменування | код за ЄДРПОУ | номер |знаходження |укладення| |відповідно| | |ліцензії на | |договору | | до | | |провадження | | з радою | |переліку* | | |відповідного| |пенсійно-| | | | | виду | |го фонду | | | | |діяльності, | | | | | | |найменування| | | | | | | органу, що | | | | | | | її видав | | | |----------+-------------+----------------+------------+------------+---------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління
активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма).

4. Інформація про активи недержавного пенсійного фонду та їх
використання
4.1. Інформація про надходження до недержавного пенсійного
фонду
------------------------------------------------------------------ | Пенсійні внески до недержавного |Усього за звітний рік (грн) | | пенсійного фонду | | |-----------------------------------+----------------------------| |Пенсійні внески від фізичних осіб | | |-----------------------------------+----------------------------| |Пенсійні внески від юридичних осіб | | |-----------------------------------+----------------------------| |Переведено кошти фізичної особи до | | |недержавного пенсійного фонду (від | | |страховика, банківської установи, | | |іншого недержавного пенсійного | | |фонду) | | |-----------------------------------+----------------------------| |Загальна сума надходжень до | | |недержавного пенсійного фонду | | |-----------------------------------+----------------------------| |Сукупний прибуток (збиток) від | | |інвестування активів недержавного | | |пенсійного фонду | | ------------------------------------------------------------------
4.2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного
пенсійного фонду
------------------------------------------------------------------ | Зобов'язання перед |Кількість учасників, | Усього за звітний | | учасниками | перед якими | рік (грн) | | недержавного | виконуються | | | пенсійного фонду |зобов'язання (осіб) | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Здійснені: | Х | Х | |---------------------+---------------------+--------------------| |пенсійні виплати | | | |на визначений строк | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |одноразові | | | |пенсійні виплати | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Перераховані пенсійні| Х | Х | |кошти до: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |іншого | | | |недержавного | | | |пенсійного фонду | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |страховика | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |банківської | | | |установи | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Заборгованість за | | | |нарахованими, але не | | | |здійсненими поточними| | | |виплатами учасників | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Заборгованість з | | | |перерахованих | | | |пенсійних коштів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Загальна сума | | | |виконання зобов'язань| | | |перед учасниками | | | ------------------------------------------------------------------
4.3. Витрати, пов'язані зі здійсненням недержавного
пенсійного забезпечення
------------------------------------------------------------------ | N | Витрати, пов'язані зі |Усього за звітний рік (грн) | |з/п | здійсненням недержавного | | | | пенсійного забезпечення | | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 1 |Оплата послуг адміністратора,| | | |в тому числі оплата | | | |агентських послуг, оплата | | | |рекламних послуг, витрати на | | | |оприлюднення інформації | | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 2 |Винагорода за надання послуг | | | |з управління активами | | | |недержавного пенсійного | | | |фонду | | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 3 |Оплата послуг зберігача | | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 4 |Оплата послуг з проведення | | | |планових аудиторських | | | |перевірок недержавного | | | |пенсійного фонду | | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 5 |Оплата послуг, пов'язаних із | | | |здійсненням операцій з | | | |пенсійними активами, які | | | |надаються третіми особами | | | |(послуг торговців цінними | | | |паперами (посередників), | | | |витрат на ведення обліку та | | | |перереєстрацію прав власності| | | |на цінні папери, витрат на | | | |ведення обліку та | | | |перереєстрацію прав власності| | | |на нерухомість) | | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 6 |Оплата інших послуг, які не | | | |заборонені законодавством з | | | |питань недержавного | | | |пенсійного забезпечення | | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 7 |Заборгованість з | | | |відшкодування нарахованих, | | | |але не здійснених оплат | | | |витрат пенсійного фонду | | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 8 |Загальний розмір витрат, | | | |пов'язаних з недержавним | | | |пенсійним забезпеченням | | | |(р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. | | | |4 + р. 5 + р. 6 + р. 7) | | ------------------------------------------------------------------
Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду _________ ____________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року М.П.
{ Додаток 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 1218 ( z1112-08 ) від
23.10.2008 }
Додаток 2
до Положення
про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного
пенсійного фонду

ВІДОМОСТІ
про об'єкти інвестування активів недержавного
пенсійного фонду та зміни чистої вартості
активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків

1. Відомості про об'єкти інвестування, у які розміщені активи
недержавного пенсійного фонду, станом на "___" __________20__ року
---------------------------------------------------------------------- | N | Об'єкт інвестування | Максимальний розмір | Частка в | | з/п | активів недержавного |інвестування пенсійних | загальній | | | пенсійного фонду |активів фонду в об'єкт | балансовій | | | |інвестування відповідно| вартості | | | | до інвестиційної | активів | | | | декларації, |недержавного | | | | зареєстрованої в | пенсійного | | | | Держфінпослуг | фонду | | | | (%) |-------------| | | | | грн | (%) | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 1 |Вкладні (депозитні) | | | | | |банківські рахунки | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 2 |Ощадні (депозитні) | | | | | |сертифікати банків | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 3 |Цінні папери, а саме: | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 3.1 |Цінні папери, дохід за | | | | | |якими гарантовано | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | |України | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 3.2 |Цінні папери, дохід за | | | | | |якими гарантовано Радою| | | | | |міністрів Автономної | | | | | |Республіки Крим, | | | | | |місцевими радами | | | | | |відповідно до | | | | | |законодавства, | | | | | |облігації місцевих | | | | | |позик | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 3.3 |Облігації підприємств, | | | | | |емітентами яких є | | | | | |резиденти України | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 3.4 |Акції українських | | | | | |емітентів | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 3.5 |Цінні папери, дохід за | | | | | |якими гарантовано | | | | | |урядами іноземних | | | | | |держав | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 3.6 |Цінні папери іноземних | | | | | |емітентів, з них: | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| |3.6.1 |в акції іноземних | | | | | |емітентів, визначених | | | | | |відповідно до Закону | | | | | |України "Про недержавне| | | | | |пенсійне забезпечення" | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| |3.6.2 |в облігації іноземних | | | | | |емітентів з | | | | | |інвестиційним | | | | | |рейтингом, визначеним | | | | | |відповідно до | | | | | |законодавства | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 3.7 |Іпотечні цінні папери | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 4 |Об'єкти нерухомості | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 5 |Банківські метали | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 6 |Інші активи (із | | | | | |зазначенням переліку | | | | | |інших активів): | | | | |------+-----------------------+-----------------------+------+------| | 7 |Усього | | | | ----------------------------------------------------------------------
2. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої
вартості одиниці пенсійних внесків станом на "__" _______20__ року
---------------------------------------------------------------------- | Чиста вартість активів | Чиста вартість одиниці пенсійних | | недержавного пенсійного фонду | внесків | |--------------------------------+-----------------------------------| | на | на кінець | зміни |на початок | на кінець | зміни | |початок | звітного | протягом | звітного | звітного | протягом | |звітного| року (Ак, | звітного | року (Вп, | року (Вк, | звітного | | року | грн.) |року* (За, | грн.) | грн.) |року** (Зв,| | (Ап, | | %) | | | %) | | грн.) | | | | | | |--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
--------------- * Алгоритм розрахунку показника: 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак)
віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап); 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на
початок звітного року (Ап); 3) частка від ділення множиться на 100%.
--------------- ** Алгоритм розрахунку показника: 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець
звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних
внесків на початок звітного року (Вп); 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці
пенсійних внесків на початок звітного року (Вп); 3) частка від ділення множиться на 100%.
Уповноважена посадова особа,
що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду ____________ _______________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року М.П.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду ____________ _______________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року М.П.

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного
пенсійного фонду ____________ _______________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року М.П.
{ Додаток 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 1218 ( z1112-08 ) від
23.10.2008 }вгору