Документ z1604-04, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
06.12.2004 N 270
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2004 р.
за N 1604/10203
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Порядку ведення
обліку даних про технічний стан машин,
механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки

На виконання пунктів 41-43 Порядку проведення огляду,
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004
N 687 ( 687-2004-п ), та з метою створення і ведення єдиного
обліку даних про технічний стан устатковання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення обліку даних про технічний стан
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
(далі - Порядок), що додається.
2. Наказ набирає чинності з 1 травня 2005 року.
3. Управлінню науково-технічного забезпечення державного
нагляду (Больман Г.О.): подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; довести до відома уповноважених організацій вимоги цього
наказу.
4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Кубієвич М.В.) унести цей наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці.
5. Керівникам уповноважених організацій забезпечити ведення
обліку даних про технічний стан устатковання підвищеної небезпеки
згідно з цим Порядком.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Плетньова В.А.
Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронпраці
України
06.12.2004 N 270
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2004 р.
за N 1604/10203

ПОРЯДОК
ведення обліку даних про технічний стан машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру ведення обліку даних про
технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки (далі - устатковання).
2. Порядок поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які
проводять технічний огляд, експертне обстеження (технічне
діагностування) устатковання, що передбачено додатком 2 до Порядку
видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та
його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ).
3. У цьому Порядку вживається такий термін: облік даних про технічний стан устатковання (далі - Облік
даних) - це автоматизована система збирання, накопичення та
оброблення даних про технічний стан устатковання.
4. Облік даних ведеться уповноваженими організаціями, що
визначені відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці України "Щодо
визначення уповноважених організацій" від 28.07.2004 N 179
( z0970-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.08.2004 за N 970/9569. Облік даних ведеться в електронній формі відповідно до
стандартів, що забезпечують сумісність обліку і його взаємодію з
іншими системами.
5. Головним розпорядником бази Обліку даних (далі - база
даних) є Держнаглядохоронпраці України.
6. Відповідальними за своєчасність, повноту та достовірність
інформації, наданої для внесення до бази даних, є спеціалізована
та експертна організації.
7. Відповідальними за своєчасність, повноту та точність
інформації, внесеної до бази даних, є уповноважені організації.
8. Нагляд за додержанням цього Порядку, дотриманням строків
надання даних про технічний стан устатковання здійснюють
територіальні органи Держнаглядохоронпраці України.
Порядок ведення обліку даних про технічний
стан устатковання
9. Спеціалізована та експертна організації до 5 числа місяця,
що настає за звітним, надсилають до уповноваженої організації за
своїм місцезнаходженням супроводжувальний лист та повідомлення про
результати технічного огляду та експертного обстеження
устатковання (далі - Повідомлення) за формою, наведеною у додатку. Відомості про устатковання друкуються на папері формату А4
шрифтом Arial 14 кеглем через одинарний міжрядковий інтервал у
форматі *.doc або *.rtf. До супроводжувального листа та Повідомлення додається дискета
3,5 дюйма з відповідною інформацією. Дозволяється надсилати
зазначену інформацію електронною поштою.
10. Уповноважена організація один раз на місяць
(до 15-го числа місяця, що настає за звітним) заносить надану
інформацію до бази даних за формою, що відповідає додатку.
11. Держнаглядохоронпраці України аналізує інформацію щодо
технічного стану устатковання та, у разі необхідності, оприлюднює
її на власному веб-сайті і в загальнодержавних друкованих засобах
масової інформації відповідно до законодавства.
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больман

Додаток
до пункту 9 Порядку
Форма

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати технічного огляду та експертного
обстеження устатковання підвищеної небезпеки
_____________________________________________________
(повне і скорочене найменування суб'єкта _____________________________________________________
господарювання, що готував повідомлення)

Форма власності: ________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання: _________ _________________________________________________________________
Орган, до сфери управління якого входить суб'єкт господарювання: _________________________________________________________________
Керівник суб'єкта господарювання: _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, _________________________________________________________________
номер телефону)
Місцезнаходження суб'єкта господарювання: _______________________ _________________________________________________________________
Наявність дозволу(ів) Держнаглядохоронпраці України: ____________ _________________________________________________________________
(номер (номери) та дата (дати) видачі дозволу (дозволів) _________________________________________________________________
Держнаглядохоронпраці України на проведення огляду, _________________________________________________________________
випробування, експертного обстеження (технічного діагностування) _________________________________________________________________
устатковання)

ПРОВЕДЕННЯ
технічного огляду та експертного обстеження
устатковання з ____________ по ____________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найме-|Реєс-|Суб'єкт|Від- |Підпри- |Дата |Завод-|Дата |Осно-|Дата |Орга-|Тех- |Прий-|Дата|Гра- |Кіль-|При- |Екс- |Тех- |Прий-|Дата| |з/п|нуван-|тра- |госпо- |пові- |ємство- |виго-|ський |вводу|вні |про- |ніза-|нічний|няте |нас-|нич- |кість|чини |пертна|ніч- |няте |нас-| | |ня, |цій- |дарю- |дальна|виробник |тов- |номер |в |пас- |ве- |ція, |стан* |рі- |туп-|ний |про- |і |орга- |ний |рі- |туп-| | |тип |ний |вання, |особа,|(повне і |лення| |екс- |порт-|дення|що | |шен- |ного|строк|веде-|дата |ніза- |стан |шення|ного| | |марка |номер|місце- |теле- |скорочене| | |плуа-|ні |ТО |про- | |ня** |ТО |екс- |них |про- |ція |* |*** |ЕО | | |(мо- | |знахо- |фон |наймену- | | |тацію|пара-| |вела | | | |плуа-|ЕО |ве- | | | | | | |дель) | |дження | |вання, | | | |метри| |ТО | | | |тації| |дення| | | | | | |устат-| | | |місце- | | | | | | | | | | | |ЕО | | | | | | |кован-| | | |знахо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ня | | | |дження) | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________ ______________________
(посада відповідальної особи, (підпис) (ініціали та прізвище)
що склала повідомлення)
_____________________________________ ____ _______________ року
(номер телефону, телефакс, електронна
адреса відповідальної особи)
_______________
* Зазначаються дефекти, пошкодження і несправності, що
знижують рівень безпеки. ** Зазначається таке: продовження експлуатації устатковання з установленими в
експлуатаційних документах параметрами; усунення виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей та
проведення повторного технічного огляду; проведення експертного обстеження; продовження експлуатації устатковання з обмеженням її
параметрів та/або на визначений строк. *** Зазначається таке: продовження експлуатації устатковання згідно з установленими
в експлуатаційних документах параметрами; продовження експлуатації устатковання з обмеженням її
параметрів та/або на визначений строк; проведення ремонту устатковання; проведення модернізації або реконструкції устатковання; використання устатковання для іншого призначення; виведення устатковання з експлуатації.
Примітка. ТО - технічний огляд; ЕО - експертне обстеження.
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больманвгору