Документ z1487-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.02.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.10.2018  № 733


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1487/32939

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги» та встановлення загальних правил електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та учасників ринку цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, такі зміни:

заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів»;

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Порядку обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Т.в.о. Голови Комісії

О. Панченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
16 жовтня 2018 року № 733


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1487/32939

ЗМІНИ
до Порядку обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів

1. Заголовок Порядку викласти у такій редакції:

«Порядок електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів».

2. У розділі І:

1) у пункті 1:

слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

доповнити пункт словами «, іншими учасниками ринку цінних паперів, які виявили згоду на такий формат електронної взаємодії (далі - учасники взаємодії)»;

2) пункт 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«6) копії тимчасових свідоцтв/свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів.»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Документи, обмін якими здійснюється відповідно до цього Порядку, надсилаються учасниками взаємодії у формі електронних документів, які за документарною інформацією та реквізитами ідентичні документам на папері і мають однакову юридичну силу.

На електронні документи, обмін якими здійснюється відповідно до цього Порядку, накладаються електронний підпис та за потреби електронна печатка.

Використання електронної печатки є обов’язковим у випадку, якщо електронний підпис не надає можливості визначити походження документа від юридичної особи.

Як електронні підписи та електронні печатки застосовуються відповідно кваліфіковані електронні підписи та кваліфіковані електронні печатки (далі - ЕПП).

Учасники взаємодії використовують електронні довірчі послуги з дотриманням вимог статті 17 Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Перевірка ЕПП здійснюється з дотриманням вимог частини другої статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги».»;

4) у підпункті 3 пункту 5 слова та абревіатуру «електронних цифрових підписів (далі - ЕЦП)» замінити абревіатурою «ЕПП»;

5) абзац третій пункту 6 після слова «неможливості» доповнити словами «з технічних причин»;

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Учасники взаємодії виявляють згоду на обмін документами у формі електронних документів шляхом реєстрації у системах обміну електронними документами, інтегрованих із системою внутрішнього електронного документообігу Комісії, з подальшим повідомленням Комісії про факт такої реєстрації із зазначенням відповідної системи та відповідної електронної адреси (реквізитів адресата) в системі.».

3. У розділі ІІ:

1) у назві розділу слова «Комісії та Центрального депозитарію» виключити;

2) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1) застосування учасниками взаємодії ЕПП;»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. На електронні документи Центрального депозитарію або іншого учасника взаємодії, які передаються із застосуванням ПЗ, накладається ЕПП Центрального депозитарію або іншого учасника взаємодії відповідно.»;

4) в абзаці другому пункту 6 абревіатуру «ЕЦП» замінити словами «електронних довірчих послуг»;

5) у пункті 7:

абзац перший після слів «Центрального депозитарію» доповнити словами «, іншого учасника взаємодії»;

в абзаці другому слова «(Комісію, Центральний депозитарій)» виключити;

6) у тексті розділу слова «Комісії та Центрального депозитарію» виключити.

4. У пункті 1 розділу III слова та абревіатуру «, на які накладено ЕЦП» замінити словами та абревіатурою «разом з ЕПП учасника взаємодії (підписувача цих документів або створювача електронної печатки щодо цих документів)».

5. У тексті Порядку абревіатуру «ЕЦП» замінити абревіатурою «ЕПП».

Директор департаменту
інформаційних технологій


Є. Фоменковгору