Документ z1478-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.01.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

20.11.2018  № 597


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1478/32930

Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05 квітня 2016 року № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Відповідно до статей 18, 39 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869, такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації;

форму звітності № 1-К (квартальна) «Рухомий (мобільний) зв’язок та послуги передачі даних, у тому числі доступу до мережі Інтернет» та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності № 2-К (квартальна) «Фіксований телефонний зв’язок» та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності № 3-К (квартальна) «Фіксований доступ до мережі Інтернет» та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності № 4-К (квартальна) «Надання у користування каналів електрозв’язку, телекомунікаційних мереж та інших послуг у сфері телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності № 5-Р (річна) «Розподіл ліній фіксованого телефонного зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності № 6-Р (річна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності № 7-К (квартальна) «Розподіл активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкцію щодо її заповнення.»;

2) форму звітності № 1-К (піврічна) «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення, форму звітності № 2-А (річна) «Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкцію щодо її заповнення, затверджені цим рішенням, виключити;

3) доповнити рішення такими формами звітності та інструкціями щодо їх заповнення, що додаються:

форма звітності № 1-К (квартальна) «Рухомий (мобільний) зв’язок та послуги передачі даних, у тому числі доступу до мережі Інтернет» та Інструкція щодо її заповнення;

форма звітності № 2-К (квартальна) «Фіксований телефонний зв’язок» та Інструкція щодо її заповнення;

форма звітності № 3-К (квартальна) «Фіксований доступ до мережі Інтернет» та Інструкція щодо її заповнення;

форма звітності № 4-К (квартальна) «Надання у користування каналів електрозв’язку, телекомунікаційних мереж та інших послуг у сфері телекомунікацій» та Інструкція щодо її заповнення;

форма звітності № 5-Р (річна) «Розподіл ліній фіксованого телефонного зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкція щодо її заповнення;

форма звітності № 6-Р (річна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкція щодо її заповнення;

форма звітності № 7-К (квартальна) «Розподіл активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкція щодо її заповнення.».

2. Затвердити Зміни до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869, що додаються.

3. Департаменту економічного аналізу в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету статистики України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Антимонопольного комітету УкраїниІ. Вернер


Л.О. Євдоченко

К. Ляпіна

Ю. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
20 листопада 2018 року № 597

ЗВІТНІСТЬ
Рухомий (мобільний) зв’язок та послуги передачі даних, у тому числі доступу до мережі Інтернет
(Форма № 1-К)ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
20 листопада 2018 року № 597


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1478/32930

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-К (квартальна) «Рухомий (мобільний) зв’язок та послуги передачі даних, у тому числі доступу до мережі Інтернет»

Форма звітності № 1-K (квартальна) «Рухомий (мобільний) зв’язок та послуги передачі даних, у тому числі доступу до мережі Інтернет» заповнюється операторами рухомого (мобільного) зв’язку, та складається з:

інформації про респондента;

розділу I «Загальні показники діяльності»;

розділу II «Послуги рухомого (мобільного) зв’язку, послуги операторам, провайдерам телекомунікацій, голосова телефонія»;

розділу III «Послуги рухомого (мобільного) зв’язку, передачі даних, у тому числі доступ до мережі Інтернет».

Фінансово-економічні показники, а також показники щодо обсягів трафіку заповнюються наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду. Фінансово-економічні показники вказуються без урахування податку на додану вартість та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, з округленням до одного знаку після коми.

Показники відсотка населення, охопленого мережею рухомого (мобільного) зв’язку, вказуються станом на 01 січня року, наступного за звітним.

Інші показники вказуються станом на останній день звітного кварталу.

1. У блоці «Респондент» зазначаються:

найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб - підприємців;

поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офіса місцезнаходження для юридичних осіб або місця проживання для фізичних осіб - підприємців;

код за ЄДРПОУ для юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

за наявності юридична особа або фізична особа - підприємець зазначає посилання на веб-сайт своєї організації.

2. У блоці «Ідентифікація оператора, провайдера телекомунікацій у Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій» зазначаються:

вид діяльності, який зазначено в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до поданої заяви;

номер та дата рішення НКРЗІ про включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

присвоєний номер запису в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій.

3. Блок «Ідентифікація мереж оператора, провайдера телекомунікацій» заповнюють суб’єкти господарювання, які надають послуги доступу до мережі Інтернет.

За наявності у суб’єкта господарювання призначених номерів автономних систем, які виділяються Internet Assigned Numbers Authority, зазначаються відповідні номери, а інформація щодо призначених блоків ІР-адрес не вказується.

У разі якщо у суб’єкта господарювання відсутні призначені номери автономних систем, він має зазначити призначені/орендовані блоки ІР-адрес (виділяються RIPE Network Coordination Centre) у форматах IPv4 та IPv6.

4. У розділі I зазначаються показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій за звітний період (графа 1).

5. У рядку 1001 «Загальні доходи від надання телекомунікаційних послуг» зазначається загальний обсяг доходів, отриманих від надання послуг у сфері телекомунікацій.

6. У рядку 1002 «Обсяги капітальних інвестицій у сферу телекомунікацій» зазначаються витрати у нові та наявні матеріальні та нематеріальні активи, пов’язані з наданням телекомунікаційних послуг, які були введені в експлуатацію у звітному періоді, придбані, у тому числі за договором фінансового лізингу, або створені для власного використання зі строком служби понад один рік. Також до інвестицій належать витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводять до збільшення його строку служби або виробничої потужності, та не належать витрати на технічне обслуговування і поточні ремонти.

7. У рядку 1003 «Середньооблікова кількість штатних працівників (у цілих числах)» зазначається кількість штатних працівників, уключаючи всіх найманих працівників, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

8. У рядку 1004 «з них жінок» із загальної кількості штатних працівників зазначається кількість жінок.

9. У розділі ІІ зазначаються показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій від надання послуг за звітний період для споживачів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що поділяються на «Всього» (графа 1) та «з них фізичним особам, у т. ч. незареєстрованим абонентам» (графа 2).

10. У рядку 1101 «Доходи від надання послуг голосової телефонії, споживачам» зазначається загальний обсяг доходів від надання послуг голосової телефонії рухомого (мобільного) зв’язку споживачам.

11. У рядку 1102 «з них міжнародного зв’язку» зазначаються доходи від вихідних дзвінків на телекомунікаційні мережі операторів рухомого (мобільного) та фіксованого телефонного зв’язку інших держав.

12. У рядку 1103 «Доходи від надання послуг передачі SMS-, MMS-повідомлень, споживачам» зазначаються доходи від передачі SMS- та MMS-повідомлень (у тому числі з мереж національних роумінг-партнерів) у межах власної мережі, на телекомунікаційні мережі операторів рухомого (мобільного) зв’язку інших держав, без урахування тарифних SMS- і MMS-повідомлень, урахованих в абонентній платі.

13. У рядку 1104 «Доходи від надання послуг міжнародного роумінгу, споживачам» зазначаються доходи від надання послуг міжнародного роумінгу, а саме за межами України.

14. У рядку 1105 «Інші доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку, споживачам» зазначаються інші доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (надання послуг у національному роумінгу, передачі SMS-повідомлень на мережу фіксованого телефонного зв’язку, доступ до контент-послуг тощо).

15. У рядку 1106 «Доходи від надання послуг з перенесення номерів, споживачам» зазначаються всі доходи, отримані від надання послуг з перенесення номерів.

16. У рядку 1107 «Доходи від надання послуг операторам, провайдерам телекомунікацій, усього, у т. ч.:» зазначається загальний обсяг доходів від надання послуг операторам, провайдерам телекомунікацій, що є сумою рядків 1108-1115.

17. У рядку 1108 «початку з’єднання» зазначаються доходи від надання послуг початку з’єднання (послуга із встановлення та підтримки телекомунікаційною мережею оператора фізичних та/або логічних з’єднань від кінцевого обладнання абонентів, які ініціюють з’єднання, до точки взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора, для отримання послуг термінації трафіку та/або транзиту трафіку).

18. У рядку 1109 «термінації міжнародного трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації будь-якого трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку, який надходить від телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій інших держав.

19. У рядку 1110 «термінації міжміського трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації міжміського трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

20. У рядку 1111 «термінації мобільного трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації мобільного трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

21. У рядку 1112 «транзиту трафіку на інші мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на інші мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

22. У рядку 1113 «транзиту трафіку на інші мережі фіксованого зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на інші мережі фіксованого зв’язку.

23. У рядку 1114 «транзиту трафіку на міжнародні мережі за межами телекомунікаційної мережі загального користування України» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на міжнародні мережі за межами телекомунікаційної мережі загального користування України.

24. У рядку 1115 «доступу до мережі, усього, у т. ч.:» зазначається обсяг доходів, отриманих від надання послуг доступу до власної мережі, як національним, так і операторам телекомунікацій інших держав.

25. У рядку 1116 «при наданні послуг роумінгу операторам телекомунікацій інших держав» зазначається обсяг доходів, отриманих від надання послуг доступу до власної мережі операторам телекомунікацій інших держав.

26. У рядку 1117 «при наданні послуг національного роумінгу» зазначається обсяг доходів, отриманих від надання послуг доступу до власної мережі іншим національним операторам зв’язку.

27. У рядку 1118 «Загальний обсяг голосового трафіку, у т. ч.:» зазначається обсяг голосового трафіку, що є сумою рядків 1119, 1124, 1129, 1130.

28. У рядку 1119 «вихідний, у т. ч.:» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку, що є сумою рядків 1120, 1121, 1122, 1123.

29. У рядку 1120 «на мережі інших операторів рухомого (мобільного) зв’язку» зазначається вихідний обсяг голосового трафіку на мережі інших операторів рухомого (мобільного) зв’язку.

30. У рядку 1121 «на мережі операторів фіксованого зв’язку» зазначається вихідний обсяг голосового трафіку на мережі операторів фіксованого зв’язку.

31. У рядку 1122 «міжнародний трафік» зазначається вихідний обсяг голосового міжнародного трафіку.

32. У рядку 1123 «інший» зазначається інший вихідний голосовий трафік, який не увійшов до рядків з 1120 по 1122.

33. У рядку 1124 «вхідний, у т. ч.:» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку, що є сумою рядків 1125, 1126, 1127, 1128.

34. У рядку 1125 «з мереж інших операторів рухомого (мобільного) зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку.

35. У рядку 1126 «з мереж операторів фіксованого зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж операторів фіксованого зв’язку.

36. У рядку 1127 «міжнародний трафік» зазначається обсяг вхідного голосового міжнародного трафіку.

37. У рядку 1128 «інший» зазначається інший вхідний голосовий трафік, який не увійшов до рядків з 1125 по 1127.

38. У рядку 1129 «транзитний трафік» зазначається обсяг транзитного голосового трафіку.

39. У рядку 1130 «внутрішньомережевий» зазначається обсяг голосового трафіку, згенерований у межах мереж одного оператора телекомунікацій.

40. У рядку 1131 «Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з них:» зазначається кількість усіх активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора в цілому по Україні.

41. У рядку 1132 «за контрактним обслуговуванням» зазначається кількість усіх активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора в цілому по Україні, які обслуговуються за контрактом, у графі 2 «з них фізичним особам, у т. ч. незареєстрованим абонентам», зазначаються лише фізичні особи, які обслуговуються за контрактом.

42. У рядку 1133 «за передплаченою послугою, зареєстрованим абонентам» зазначається кількість усіх зареєстрованих ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора в цілому по Україні, які обслуговуються за передплаченою послугою, у графі 2 «з них фізичним особам, у т. ч. незареєстрованим абонентам», зазначаються лише фізичні особи, які є зареєстрованими та обслуговуються за передплаченою послугою.

43. У рядку 1134 «Кількість надісланих SMS-повідомлень» зазначається кількість надісланих SMS-повідомлень з мереж оператора телекомунікацій.

44. У рядку 1135 «з них міжнародні» зазначається кількість надісланих SMS-повідомлень за межі України на телекомунікаційні мережі операторів телекомунікацій інших держав.

45. У рядку 1136 «Кількість надісланих MMS-повідомлень» зазначається кількість надісланих MMS-повідомлень з мереж оператора телекомунікацій.

46. У рядку 1137 «з них міжнародні» зазначається кількість надісланих MMS-повідомлень за межі України на телекомунікаційні мережі операторів телекомунікацій інших держав.

47. У розділі III зазначаються показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій від надання послуг за звітний період для споживачів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що поділяються на «Всього» (графа 1) та «з них фізичним особам, у т. ч. незареєстрованим абонентам» (графа 2).

48. У рядку 1138 «Доходи від надання послуг передачі даних, у тому числі. доступу до мережі Інтернет, усього, з них:» зазначаються доходи від передачі даних та надання послуг з безпроводового доступу до мережі Інтернет з використанням технологій CDMA 2000 (Code Division Multiple Access), CDMA 1x, 1xEv-Do Rel 0, Rev. A, Rev.B, Rev. B+, GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data-Rates For GSM Evolution), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), HSPA (High-Speed Packet Access) та ін. HSPA (High-Speed Packet Access) = HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) + HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) та LTE (LTE Advanced).

49. У рядку 1139 «за доступ до мережі Інтернет, у т. ч.:» зазначаються доходи від надання послуг з безпроводового доступу до мережі Інтернет з використанням технологій CDMA 1xEV-DO Rel 0, Rev. A, Rev.B, Rev. B+, GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data-Rates For GSM Evolution), WiMAX (IEEE 802.16), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), HSPA (High-Speed Packet Access) та ін. HSPA (High-Speed Packet Access) = HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) + HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) та LTE (LTE Advanced).

50. У рядку 1140 «за технологією 3G» зазначаються доходи від надання послуг з безпроводового доступу до мережі Інтернет з використанням технологій IMT-2000, у т. ч. UMTS, HSPA, HSPA+, CDMA 1xEV-DO Rel.0, CDMA 1xEV-DO Rev. A, CDMA2000 1xEV-DO Rev. B, WiMAX (IEEE 802.16).

51. У рядку 1141 «за технологією 4G» зазначаються доходи від надання послуг з безпроводового доступу до мережі Інтернет з використанням технологій LTE (LTE Advanced).

52. У рядку 1142 «Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких був здійснений доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM), з них:» зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора, з яких протягом звітного періоду зафіксовано щонайменше одну та/або більше сесій доступу до мережі Інтернет.

53. У рядку 1143 «за контрактним обслуговуванням» зазначається кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора, які обслуговуються за контрактом, з яких протягом звітного періоду зафіксовано щонайменше одну та/або більше сесій доступу до мережі Інтернет, у графі 2 «з них фізичним особам, у т. ч. незареєстрованим абонентам» зазначаються лише фізичні особи, які обслуговуються за контрактом.

54. У рядку 1144 «за передплаченою послугою зареєстрованим абонентам» зазначається кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора, які обслуговуються за передплаченою послугою, з яких протягом звітного періоду зафіксовано щонайменше одну та/або більше сесій доступу до мережі Інтернет, у графі 2 «з них фізичним особам, у т. ч. незареєстрованим абонентам» зазначаються лише фізичні особи, які є зареєстрованими та обслуговуються за передплаченою послугою.

55. У рядку 1145 «Обсяг Інтернет-трафіку (download)» зазначається загальний обсяг завантаженого трафіку користувачами (заповнюється за наявності технічної можливості).

56. У рядку 1146 «Обсяг Інтернет-трафіку (upload)» зазначається загальний обсяг вивантаженого трафіку користувачами (заповнюється за наявності технічної можливості).

57. У рядку 1147* «Відсоток населення, охопленого мережею рухомого (мобільного) зв’язку 2G» відображається процентна частка мешканців країни, які перебувають у зоні прийому сигналу мережі рухомого (мобільного) зв’язку, незалежно від того є вони абонентами чи користувачами послуг.

58. У рядку 1148* «Відсоток населення, охопленого мережею рухомого (мобільного) зв’язку 3G» відображається процентна частка мешканців країни, які перебувають у зоні прийому сигналу 3G мережі рухомого (мобільного) зв’язку, незалежно від того є вони абонентами чи користувачами послуг.

59. У рядку 1149* «Відсоток населення, охопленого мережею рухомого (мобільного) зв’язку 4G» відображається процентна частка мешканців країни, які перебувають у зоні прийому сигналу 4G мережі рухомого (мобільного) зв’язку, незалежно від того є вони абонентами чи користувачами послуг.

__________
* Для розрахунку використовуються статистичні дані щодо чисельності наявного населення, оприлюднені на офіційному веб-сайті Держстату в розділі «Публікація» / «Демографічна та соціальна статистика» / «Населення та міграція» / «Чисельність населення України» (статистичний збірник)».

Директор Департаменту
економічного аналізу


А. Барабінвгору