Документ z1341-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.12.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
13.11.2007 N 266
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2007 р.
за N 1341/14608

Про затвердження Змін до наказу
"Про затвердження Правил безпеки
під час трудового навчання й літніх
практичних робіт учнів X-XI класів
загальноосвітніх навчальних закладів
у сільськогосподарському виробництві"

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та
відповідно до Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006
N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу Комітету по нагляду за охороною
праці України від 16.11.98 N 219 ( z0793-98 ) "Про затвердження
Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних
робіт учнів X-XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у
сільськогосподарському виробництві", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233 (далі -
Правила) що додаються.
2. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у визначеному порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. включити зазначений наказ до
Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.
4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Долматова О.І.
Голова Комітету С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Профспілки
працівників освіти і науки України Є.Д.Нікітюк
Перший заступник Міністра
освіти і науки України Б.М.Жебровський
Заступник Міністра
аграрної політики України С.І.Мельник
В.о. Міністра охорони здоров'я
України С.П.Бережнов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
13.11.2007 N 266
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2007 р.
за N 1341/14608

ЗМІНИ
до наказу Комітету по нагляду за охороною
праці України від 16.11.98 N 219
( z0793-98 )
"Про затвердження Правил безпеки
під час трудового навчання й літніх практичних
робіт учнів X-XI класів загальноосвітніх
навчальних закладів у сільськогосподарському
виробництві", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.12.98 за N 793/3233

1. У наказі Комітету по нагляду за охороною праці України від
16.11.98 N 219 ( z0793-98 ) "Про затвердження Правил безпеки під
час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X-XI класів
загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському
виробництві", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
15.12.98 за N 793/3233:
1.1. У назві та пункті один наказу цифри та слово
"X-XI класів" замінити цифрами та словом "10-12 класів".
1.2. У преамбулі наказу слова та цифри "Відповідно до
Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України,
затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року
N 182/98" замінити словами "Відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 )".
2. У Правилах безпеки під час трудового навчання й літніх
практичних робіт учнів X-XI класів загальноосвітніх навчальних
закладів у сільськогосподарському виробництві ( z0793-98 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за
N 793/3233:
2.1. У тексті Правил ( z0793-98 ) цифри та слово
"X-XI класів" замінити цифрами та словом "10-12 класів".
2.2. У тексті Правил ( z0793-98 ) слова "Міністерства освіти
України" замінити словами "Міністерства освіти і науки України" у
відповідних відмінках, слова "Міністерства агропромислового
комплексу України" замінити словами "Міністерства агропромислової
політики України" у відповідних відмінках.
2.3. Розділ 2 "Нормативні посилання" вилучити. У зв'язку з
цим розділи 3-10 вважати відповідно розділами 2-9.
2.4. Пункт 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.1. Організація роботи з охорони праці під час трудового
навчання й літніх практичних робіт учнів 10-12 класів
загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському
виробництві здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ), Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511, Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160, Положення
про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616
( z1093-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за N 1093/6284, Положення про порядок трудового і
професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з
роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з
роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130 ( z0014-95 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за
N 14/550 (у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003
N 244 ( z1257-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.12.2003 за N 1257/8578), та інших актів законодавства".
2.5. У пункті 2.2 розділу 2 слова "Положення про медичний
огляд працівників певних категорій" замінити словами і цифрами
"Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113".
2.6. Абзац перший пункту 2.3 розділу 2 викласти в такій
редакції: "2.3. Під час визначення видів робіт для учнів необхідно
керуватися Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 31.03.94 N 46 ( z0176-94 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385".
2.7. У пункті 2.4 розділу 2 слова та цифри
"ДНАОП 0.00-4.24-94 "Положення про навчання неповнолітніх
професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими і
небезпечними умовами праці" замінити словами і цифрами
"(НПАОП 0.00-4.24-03) Положення про порядок трудового і
професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з
роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з
роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130 ( z0014-95 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за
N 14/550 (у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003
N 244 ( z1257-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.12.2003 за N 1257/8578)".
2.8. Пункт 2.11 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.11. Для організації відпочинку й прийняття їжі учням,
зайнятим на практичних роботах у сільськогосподарському
виробництві необхідно відводити спеціальні місця, які мають бути
обладнані відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони
праці".
2.9. В абзаці п'ятому пункту 3.3 розділу 3 слова та цифри
"ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і
перевірку знань працівників з питань охорони праці" і Положення
про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних
випадків у навчально-виховних закладах" замінити словами та
цифрами "(НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511, Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160, та
Положення про порядок розслідування нещасних випадків , що сталися
під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
31.08.2001 N 616 ( z1093-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами)".
2.10. В абзаці п'ятому пункту 3.5 розділу 3 слова та цифри
"Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування
нещасних випадків у навчально-виховних закладах та
ДНАОП 00-4.03-98 "Положення про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в
установах і організаціях" замінити словами та цифрами "Положення
про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616
( z1093-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами) та (НПАОП 0.00-6.02-04)
Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112
( 1112-2004-п )".
2.11. У пункті 4.3 розділу 4 слова та цифри
"ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і
перевірку знань працівників з питань охорони праці"" замінити
словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005
N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511".
2.12. У пункті 4.9 розділу 4 слова та цифри "СНиП II-4-79
"Естественное и искусственное освещение" замінити словами та
цифрами "ДБН В.2.5-28-2006) Інженерне обладнання будинків і
споруд. Природне і штучне освітлення, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 15.05.2006 N 168 ( v0168667-06 )".
2.13. Пункт 5.1 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.1. Трактори та самохідні сільськогосподарські машини, які
виділяються для практичного водіння, повинні бути технічно
справними й відповідати вимогам чинних правил з охорони праці в
сільському господарстві".
2.14. У пункті 5.4 розділу 5 слова та цифри "відповідно до
НАОП 2.1.10-1.01-86 "Правила безопасности при производстве и
послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе
Госагропрома СССР" замінити словами "згідно з нормативно-правовими
актами з охорони праці".
2.15. У пункті 6.10 розділу 6 слова та цифри
"НАОП 2.1.10-1.01-86 "Правила безопасности при производстве и
послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе
Госагропрома СССР" замінити словами "нормативно-правовими актами
з охорони праці".
2.16. У пункті 6.13 розділу 6 слова та цифри "відповідно до
ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів" замінити словами та цифрами
"відповідно до НПАОП 0.00-1.01-07 Правил будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом
Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 ( z0784-07 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за
N 784/14051".
2.17. У пункті 6.16 розділу 6 слова та цифри
"НАОП 2.2.00-1.01-86 "Правила безопасности при ремонте и
техническом обслуживании машин и оборудования в системе
Госагропрома СССР" замінити словами "нормативно-правових актів з
охорони праці".
2.18. Пункт 7.2 розділу 7 вилучити. У зв'язку з цим пункти
7.3-7.13 вважати відповідно пунктами 7.2-7.12.
2.19. Розділ 9 "Вимоги пожежної безпеки" вилучити.
Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері В.С.Ткачоввгору