Документ z1315-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z1764-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
18.08.2011 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за N 1315/20053
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1343 ( z1764-12 ) від 02.10.2012 }
Про внесення змін до Положення про порядок
подання інформації щодо фінансових показників
діяльності осіб, які здійснюють діяльність
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами)

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статті 52 Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та Закону України
"Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до глави 2 Положення про порядок подання інформації
щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють
діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами), затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
04.10.2005 N 520 ( z1273-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, такі зміни:
1.1. Пункт 2.3 викласти у такій редакції: "2.3. Інформація подається до Комісії одним із таких
способів, який обирає Компанія: а) шляхом подання (надсилання) до Комісії інформації в
паперовій та/або електронній формі. Місячна інформація подається
лише в електронній формі. Електронна форма подається до Комісії на
електронну адресу kua-inform@ssmsc.gov.ua. Інформація, що
міститься в електронній формі, має відповідати паперовій формі
цієї самої інформації, склад якої встановлено цим Положенням; б) шляхом подання до Комісії інформації в електронній формі у
вигляді електронних документів з використанням системи
електронного документообігу".
1.2. Пункт 2.4 викласти у такій редакції: "2.4. Електронна форма інформації складається відповідно до
Порядку заповнення особою, що здійснює діяльність з управління
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами), електронних форм інформації, яка подається до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого
рішенням Комісії від 18.08.2011 N 1098".
1.3. Пункт 2.5 викласти у такій редакції: "2.5. Після прийняття інформації Комісія надсилає Компанії
реєстраційний номер, за яким інформація зареєстрована в журналі
прийняття інформації. У разі відсутності реєстраційного номера
інформації в журналі прийняття інформації така інформація
вважається неприйнятою".
1.4. Доповнити главу пунктом 2.6 такого змісту: "2.6. У разі подання виправленої інформації, що надходить у
спосіб, передбачений підпунктом "а" пункту 2.3 цієї глави,
Компанія зобов'язана подати її до Комісії з дотриманням порядку та
термінів, визначених у главі 3 цього Положення. При цьому Компанія
зобов'язана надати лист до Комісії, в якому зазначаються причини
заміни інформації. Електронна форма виправленої інформації подається до Комісії
на електронну адресу v-kua-inform@ssmsc.gov.ua. Чинною вважається остання інформація, подана до закінчення
терміну її подання до Комісії".
2. Затвердити Порядок заповнення особою, що здійснює
діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами), електронних форм інформації,
яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, що додається.
3. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (О.Симоненко) забезпечити
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2012, але не раніше
дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Бурмаку.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
18.08.2011 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за N 1315/20053

ПОРЯДОК
заповнення особою, що здійснює діяльність
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами), електронних форм
інформації, яка подається до Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів
заповнення особою, що здійснює діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
(далі - Компанія), електронних форм інформації, яка подається до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі - інформація), відповідно до вимог Положення про порядок
подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які
здійснюють діяльність з управління активами інституційних
інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
04.10.2005 N 520 ( z1273-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553 (далі - Положення).
2. Електронна форма інформації складається за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів відповідно
до Положення ( z1273-05 ), підготовлених з використанням
кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма місячної інформації Компанії складається
з таких файлів: "TITUL.DBF", "PER_F. DBF", "DOV_SVK. DBF".
4. Електронна форма щоквартальної інформації Компанії
складається з таких файлів: "TITUL.DBF", "PER_F.DBF",
"DOV_SVK.DBF", "PER_IPOT.DBF", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF",
"FP.DBF", "FP.DBT".
5. Електронна форма щорічної інформації Компанії складається
з таких файлів: "TITUL.DBF", "VK_1.DBF", "VK_2.DBF", "VK_3.DBF",
"PER_F.DBF", "DOV_SVK.DBF", "PER_IPOT.DBF", "BP_A.DBF",
"BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT".
6. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі інформації
заповнюються у форматі "дд/мм/рррр"або "дд.мм.рррр", у якому: "дд"- двозначне число, що визначає календарний день у місяці; "мм"- двозначне число, що визначає місяць року; "рррр" - чотири цифри у числі року.
7. Електронна форма фінансової звітності встановлюється
окремим наказом Голови Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
8. Файли інформації містять такі службові поля, які
використовуються для сортування, пошуку або зв'язку із зовнішніми
базами даних: "E_EDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; "ZVTYP" - вид інформації, що подається; "ZV_DAT" - повідомлення за станом на дату; "F_EDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних
фондів; "F_VYD" - вид фонду; "F_TYP" - тип фонду; "F_REG_D" - дата реєстрації фонду; "F_VIZ_D" - дата досягнення нормативів фонду.
Начальник управління
спільного інвестування О.Симоненко

Додаток
до Порядку заповнення
особою, що здійснює
діяльність з управління
активами інституційних
інвесторів (діяльність
з управління активами),
електронних форм інформації,
яка подається до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Таблиця 1. Структура файла "TITUL.DBF". Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля |Розмір (знаків)| |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - місячний; |Числовий | 1 | | |2 - квартальний; 1 - річний | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий| 10 | | |ЄДРПОУ | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий| 1 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_DAT |Повідомлення за станом на | Дата | | | |дату | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |E_NAME |Повне найменування Компанії |Текстовий| 254 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |E_ADRES |Місцезнаходження Компанії |Текстовий| 100 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |K_POS |Посада керівника |Текстовий| 50 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |K_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстовий| 100 | | |керівника | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |C_SL |Серія ліцензії |Текстовий| 2 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |C_NL |Номер ліцензії |Текстовий| 10 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |C_DL |Дата видачі ліцензії | Дата | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |C_TL |Строк дії ліцензії | Дата | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |KON_POS |Посада уповноваженої особи, |Текстовий| 100 | | |що діє від імені керівника | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |KON_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстовий| 100 | | |уповноваженої особи, що діє | | | | |від імені керівника | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |KON_TEL |Міжміський код, телефон, |Текстовий| 50 | | |факс уповноваженої особи, | | | | |що діє від імені керівника | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |KON_MAIL |E-mail уповноваженої особи, |Текстовий| 50 | | |що діє від імені керівника | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "DOV_SVK.DBF". Довідка про
відповідність власного та статутного капіталу Компанії вимогам
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля |Розмір (знаків)| |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - місячний; |Числовий | 1 | | |2 - квартальний; 1 - річний | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстовий| 10 | | |за ЄДРПОУ | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий| 1 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_DAT |Повідомлення за станом на | Дата | | | |дату | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |E_NAME |Повне найменування Компанії |Текстовий| 254 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |R_VK1 |Розмір власного капіталу |Числовий | 18 (5 знаків | | |Компанії на початок року, | | після коми) | | |грн | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |R_VK3 |Розмір власного капіталу |Числовий | 18 (5 знаків | | |Компанії на кінець звітного | | після коми) | | |періоду, грн | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |RZ_STK_1 |Розмір статутного капіталу |Числовий | 18 (5 знаків | | |Компанії на початок року, | | після коми) | | |грн | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |RZ_STK_3 |Розмір статутного капіталу |Числовий | 18 (5 знаків | | |Компанії на кінець звітного | | після коми) | | |періоду, грн | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |RS_STK_1 |Фактично сплачений розмір |Числовий | 18 (5 знаків | | |статутного капіталу Компанії| | після коми) | | |на початок року, грн | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |RS_STK_3 |Фактично сплачений розмір |Числовий | 18 (5 знаків | | |статутного капіталу Компанії| | після коми) | | |на кінець звітного періоду, | | | | |грн | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "PER_F.DBF". Перелік інституційних
інвесторів, активами яких управляє Компанія
------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля |Розмір (знаків)| |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - місячний; |Числовий | 1 | | |2 - квартальний; 1 - річний | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстовий| 10 | | |за ЄДРПОУ | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий| 1 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_DAT |Повідомлення за станом на | Дата | | | |дату | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |E_NAME |Повне найменування Компанії |Текстовий| 254 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |F_EDRICI |Код за ЄДРІСІ (для інституту|Текстовий| 10 | | |спільного інвестування), | | | | |ідентифікаційний код за | | | | |ЄДРПОУ (для недержавних | | | | |пенсійних фондів), | | | | |ідентифікаційний код за | | | | |ЄДРПОУ (для страхової | | | | |компанії, страхові резерви | | | | |якої знаходяться в | | | | |управлінні) | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий| 10 | | |ЄДРПОУ для корпоративних | | | | |фондів | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |F_NAME |Повне найменування фонду / |Текстовий| 254 | | |страхової компанії | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |F_VYD |Вид фонду |Текстовий| 10 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |F_TYP |Тип фонду |Текстовий| 10 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |F_REG_D |Дата реєстрації фонду | Дата | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |F_VIZ_D |Дата досягнення нормативів | Дата | | | |фонду | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |F_DOG_D |Дата укладання договору (для| Дата | | | |корпоративних інвестиційних | | | | |фондів, недержавних | | | | |пенсійних фондів, страхових | | | | |компаній) | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |F_BVA |Балансова вартість активів |Числовий | 18 (5 знаків | | |в управлінні (грн) | | після коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "PER_IPOT.DBF". Перелік емітентів
звичайних іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє
Компанія
------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля |Розмір (знаків)| |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - місячний; |Числовий | 1 | | |2 - квартальний; 1 - річний | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстовий| 10 | | |за ЄДРПОУ | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий| 1 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ZV_DAT |Повідомлення за станом на | Дата | | | |дату | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |E_NAME |Повне найменування Компанії |Текстовий| 254 | |---------+----------------------------+---------+---------------| |D_NAME |Найменування емітента |Текстовий| 254 | | |звичайних іпотечних | | | | |облігацій | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |D_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий| 10 | | |ЄДРПОУ емітента | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текстовий| 12 | | |номер цінного папера | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |D_NomReg |Номер реєстрації в окремому |Текстовий| 50 | | |реєстрі випусків іпотечних | | | | |цінних паперів | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |D_DatReg |Дата укладання договору про | Дата | | | |управління іпотечним | | | | |покриттям | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |D_NomDog |Номер договору про |Текстовий| 50 | | |управління іпотечним | | | | |покриттям | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |D_RozPok |Розмір іпотечного покриття в|Числовий | 18 (5 знаків | | |управлінні, грн | | після коми) | |---------+----------------------------+---------+---------------| |D_SumZob |Загальна сума зобов'язань за|Числовий | 18 (5 знаків | | |звичайними іпотечними | | після коми) | | |облігаціями, грн | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |D_ZagDoh |Загальна вартість доходів |Числовий | 18 (5 знаків | | |від управління іпотечним | | після коми) | | |покриттям, грн | | | |---------+----------------------------+---------+---------------| |D_DatFin |Дата погашення випуску | Дата | | | |(серії) звичайних іпотечних | | | | |облігацій | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Довідник - вид фонду
------------------------------------------------------------------ |Код | Назва | |----+-----------------------------------------------------------| |01 |Пайовий | |----+-----------------------------------------------------------| |02 |Корпоративний | |----+-----------------------------------------------------------| |03 |Пенсійний | |----+-----------------------------------------------------------| |04 |Страхова компанія | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Довідник - тип фонду
------------------------------------------------------------------ |Код | Назва | |----+-----------------------------------------------------------| |02 |Відкритий строковий диверсифікований | |----+-----------------------------------------------------------| |03 |Інтервальний строковий диверсифікований | |----+-----------------------------------------------------------| |04 |Відкритий безстроковий диверсифікований | |----+-----------------------------------------------------------| |05 |Інтервальний безстроковий диверсифікований | |----+-----------------------------------------------------------| |06 |Закритий строковий диверсифікований | |----+-----------------------------------------------------------| |07 |Закритий строковий недиверсифікований | |----+-----------------------------------------------------------| |08 |Закритий строковий недиверсифікований венчурний | |----+-----------------------------------------------------------| |09 |Відкритий | |----+-----------------------------------------------------------| |10 |Корпоративний | |----+-----------------------------------------------------------| |11 |Професійний | |----+-----------------------------------------------------------| |12 |Страхові резерви | |----+-----------------------------------------------------------| |13 |Страхові активи | ------------------------------------------------------------------вгору