Документ z1249-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.03.2019, підстава - v0044500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.10.2010 N 457
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2010 р.
за N 1249/18544
Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 544 ( z1329-10 ) від 14.12.2010 N 23 ( z0231-12 ) від 25.01.2012 N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 N 400 ( v0400500-15 ) від 22.06.2015 N 232 ( v0232500-16 ) від 04.04.2016 N 372 ( v0372500-16 ) від 18.08.2016 N 17 ( v0017500-18 ) від 27.02.2018 N 42 ( v0042500-18 ) від 17.04.2018 N 99 ( v0099500-18 ) від 14.09.2018 N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 N 44 ( v0044500-19 ) від 28.02.2019 }

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), з метою приведення нормативно-правових актів
Національного банку України у відповідність до законодавства
України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до нормативно-правових актів Національного банку
України такі зміни:

{ Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 44 ( v0044500-19 ) від
28.02.2019 }

{ Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 31 ( v0031500-19 ) від
05.02.2019 }
1.3. Унести до Положення про порядок відкриття
приватизаційних депозитних рахунків за житловими чеками та
здійснення з них платежів, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 27.04.2000 N 179 ( z0378-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2000 за
N 378/4599, такі зміни: перше речення пункту 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Приватизаційні платіжні доручення заповнюються
відповідними представниками органів приватизації згідно з
нормативно-правовим актом Національного банку України з питання
безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті"; пункт 3.7 викласти в такій редакції: "3.7. Облік операцій за депозитними рахунками в установах
банку здійснюється за позабалансовими рахунками відповідно до
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України ( z0919-04 ), затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за
N 919/9518 (зі змінами)".
{ Пункт 1.4 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 232 ( v0232500-16 ) від 04.04.2016 }
{ Пункт 1.5 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 232 ( v0232500-16 ) від 04.04.2016 }
1.6. Пункт 3 глави 1 розділу I Положення про розрахункові
палати для пред'явлення векселів до платежу, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 25.09.2001
N 403 ( z0934-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.11.2001 за N 934/6125, викласти в такій редакції: "3. Інші терміни в цьому Положенні, які стосуються здійснення
установами банків операцій з векселями, використовуються в
значенні, наведеному в Положенні про порядок здійснення банками
операцій з векселями в національній валюті на території України,
затвердженому постановою Правління Національного банку України від
16.12.2002 N 508 ( z0174-03 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 28.02.2003 за N 174/7495 (зі змінами)".
{ Підпункт 1.7 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку № 23 ( z0231-12 ) від 25.01.2012 }
1.8. У преамбулі Положення про порядок здійснення банками
операцій з векселями в національній валюті на території України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
16.12.2002 N 508 ( z0174-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.02.2003 за N 174/7495 (зі змінами), слова "і
фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок", слово
"грошей" замінити словом "коштів".
{ Підпункт 1.9 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від
14.04.2015 }
{ Підпункт 1.10 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 31 ( v0031500-19 ) від
05.02.2019 }
{ Підпункт 1.11 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 31 ( v0031500-19 ) від
05.02.2019 }
{ Пункт 1.12 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 17 ( v0017500-18 ) від 27.02.2018 }
1.13. Унести до постанови Правління Національного банку
України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) "Про затвердження
переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються
Національним банком України, його територіальними управліннями та
структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з
діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку
України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.09.2003
за N 784/8105 (зі змінами), такі зміни: абзаци шостий, сьомий пункту 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно
абзацами шостим - восьмим; абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: "Комісійна винагорода за здійснення торгівлі безготівковою
іноземною валютою встановлюється і отримується відповідно до вимог
пункту 36 Положення про порядок та умови торгівлі іноземною
валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 10.08.2005 N 281 ( z0950-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230
(зі змінами)".
1.14. У найменуванні послуги N 4 Переліку і тарифів з
організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним
банком України, його територіальними управліннями та структурними
одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку
України ( z0785-03 ), затверджених постановою Правління
Національного банку України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за
N 784/8105 (зі змінами), слова "Інструкцією про міжбанківські
розрахунки в Україні" замінити словами "Інструкцією про
міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті".
1.15. Пункт 1.6 глави 1 Правил бухгалтерського обліку
операцій довірчого управління в банках України, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003
N 498 ( z1114-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
03.12.2003 за 1114/8435, викласти в такій редакції: "1.6. Операції довірчого управління в обліку управителя
відображаються за позабалансовими рахунками Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280
( z0918-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами)".
1.16. У преамбулі постанови Правління Національного банку
України від 03.12.2003 N 516 ( z1256-03 ) "Про затвердження
Положення про порядок здійснення банками України вкладних
(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за
N 1256/8577 (зі змінами), слова "і фондову біржу" замінити словами
"та фондовий ринок", а слова "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
виключити.
1.17. У преамбулі Положення про порядок здійснення банками
України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними
особами, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 03.12.2003 N 516 ( z1256-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1256/8577, слова "і
фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок", а слова "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" виключити.
1.18. Унести до Положення про порядок здійснення
безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України
в особливий період, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 23.12.2003 N 577 ( z0050-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за
N 50/8649, такі зміни: у пункті 1.1 глави 1, у виносці 1 до пункту 2.1 глави 2 слово
"грошей" замінити словом "коштів"; перше речення пункту 2.8 глави 2 викласти в такій редакції: "2.8. Переказ коштів з рахунків платників однієї установи
банку на рахунки отримувачів в іншій установі цього банку
здійснюється з використанням рахунків розділу 39 "Розрахунки між
філіями банку" Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( z0919-04 ), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами) (далі - розділ 39)".
{ Підпункт 1.19 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 372 ( v0372500-16 ) від
18.08.2016 }
{ Підпункт 1.20 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 544 ( z1329-10 ) від 14.12.2010 }
{ Підпункт 1.21 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 42 ( v0042500-18 ) від
17.04.2018 }
{ Підпункт 1.22 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 400 ( v0400500-15 ) від
22.06.2015 }
1.23. У пункті 1.7 глави 1 розділу І та пункті 2.1 глави 2
розділу VIII Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів
і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 20.12.2005 N 480
( z0040-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
18.01.2006 за N 40/11914 (зі змінами), слова та цифри
"затвердженої постановою Правління Національного банку України від
15.09.2004 N 435 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
12.10.2004 за N 1302/9901" замінити словами та цифрами
"затвердженої постановою Правління Національного банку України від
27.12.2007 N 481 ( z0048-08 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 22.01.2008 за N 48/14739 (зі змінами)".
1.24. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України
від 30.05.2006 N 196 ( z0861-06 ) "Про схвалення проекту
гарантійного листа Національного банку України в зв'язку з
вимогами УЄФА щодо участі в другому етапі тендера на право
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в Україні", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.07.2006 за N 861/12735, викласти в такій редакції: "1. На період проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні переміщення валютних цінностей
фізичними особами - нерезидентами, уключаючи повноважних
представників нерезидентів - суб'єктів підприємницької діяльності,
здійснюється відповідно до норм Закону України "Про організацію та
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в
Україні" ( 962-16 )".
{ Підпункт 1.25 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 99 ( v0099500-18 ) від
14.09.2018 }
{ Підпункт 1.26 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 31 ( v0031500-19 ) від
05.02.2019 }
2. Визнати такими, що втратили чинність: Правила про порядок проведення компенсації по вкладах
населення, здійснення контролю за правильністю відміток у
паспортах вкладників, а також відшкодування витрат Ощадному банку
України відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від
11 січня 1993 року N 1-93, затверджені Національним банком України
від 28.01.93, зареєстровані в Міністерстві юстиції України
17.02.93 за N 5 ( z0005-93 ); пункт 3 постанови Правління Національного банку України від
04.10.99 N 489 ( z0740-99 ) "Про затвердження Положення про
порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено
арешт", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за
N 740/4033 (зі змінами); постанову Правління Національного банку України від
31.03.2005 N 101 ( z0359-05 ) "Про скасування обов'язкового
продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів",
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.04.2005 за
N 359/10639.
3. Юридичному департаменту (Новіков В.В.) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступників Голови Національного банку України Кротюка В.Л.,
Сенища П.М., Соркіна І.В.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови В.Л.Кротюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник
Міністр
транспорту та зв'язку України К.О.Єфименко
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік
Голова Державної податкової
адміністрації України О.О.Папаіка
Т.в.о. Голови Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку С.Бірюк
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України А.А.Максютавгору