Документ z1208-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z1764-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
31.10.2006 N 1181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2006 р.
за N 1208/13082
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1343 ( z1764-12 ) від 02.10.2012 }
Про затвердження Змін до Положення
про порядок подання інформації
щодо фінансових показників діяльності
осіб, які здійснюють управління активами

Відповідно до пунктів 10 та 15 статті 7 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), Законів України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ), "Про інститути спільного інвестування (пайові
та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) та "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. У заголовку та в пункті 1 рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520
( z1273-05 ) "Про затвердження Положення про порядок подання
інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які
здійснюють управління активами", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, слова "управління
активами" замінити словами "діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)".
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання
інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які
здійснюють управління активами, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520
( z1273-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.10.2005 за N 1273/11553 (додаються).
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства
України.
4. Це рішення набирає чинності через два місяці з дати його
оприлюднення відповідно до законодавства України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
31.10.2006 N 1181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2006 р.
за N 1208/13082

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання інформації
щодо фінансових показників
діяльності осіб, які здійснюють
управління активами ( z1273-05 )

1. У заголовку Положення слова "управління активами" замінити
словами "діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами)".
2. У преамбулі Положення слова "особами, які здійснюють
управління активами, щодо фінансових показників їх діяльності"
замінити словами "особою, яка отримала ліцензію Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на
провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності з управління активами, а саме: діяльності з управління
активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) та/або
діяльності з управління активами пенсійних фондів або професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі
- Компанія)".
3. У розділі 1:
3.1. Перший абзац викласти в такій редакції: "Інформація щодо фінансових показників діяльності Компанії -
адміністративні дані, що дають кількісну та якісну характеристику
щодо її фінансового стану (далі - Інформація)".
3.2. Третій абзац викласти в такій редакції: "Прийнята інформація - інформація, подана до Комісії в
електронній та паперовій формах у терміни та в обсязі, що
встановлені цим Положенням, паперова форма якої за складом
інформації відповідає електронній формі та містить усі визначені
цим Положенням реквізити, зареєстрована в журналі прийнятої
інформації".
4. У розділі 2:
4.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Це Положення визначає склад, порядок та терміни подання
до Комісії інформації щодо фінансового стану Компанії".
4.2. Пункт 2.2 доповнити реченням такого змісту: "Місячна інформація надається Компанією до Комісії в разі
створення нею пайового інвестиційного фонду (управління активами
пайового інвестиційного фонду у разі заміни Компанії) та/або
укладання договору з корпоративним інвестиційним та/або пенсійним
фондом".
4.3. Пункт 2.3 доповнити реченням такого змісту: "Електронна форма Інформації подається до Комісії за
електронною адресою kua-inform@stockmarket.gov.ua".
4.4. Перше речення пункту 2.5 після слів та цифр "у форматі
DBASE - IV" доповнити буквами і цифрами "CP866 RUS".
5. У розділі 3:
5.1. Четвертий абзац пункту 3.1 викласти в такій редакції:
"річну - до 1 березня року, наступного за звітним".
5.2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:
"3.2. Місячна інформація Компанії включає: а) інформацію щодо Компанії: титульний аркуш (додаток 1); довідку про відповідність розміру статутного та власного
капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами),
затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341 ( z0864-06 ) та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за
N 864/12738 (далі - Ліцензійні умови) (додаток 2); б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє
Компанія (додаток 3)".
5.3. Пункт 3.4 виключити.
5.4. У пунктах 3.5 та 3.6 виключити слово "щоквартальної".
5.5. Пункт 3.7 викласти в такій редакції: "3.7. Інформація за IV квартал надається у складі річної
інформації. Місячна інформація, яка за часом збігається з
квартальною, надається у термін, установлений для надання
квартальної інформації, та в її складі".
6. Пункт 4.4 розділу 4 виключити.
7. У розділі 5:
7.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції: "5.1. Компанія у разі зменшення розміру власного капіталу
нижче рівня, визначеного Ліцензійними умовами ( z0864-06 ),
зобов'язана: протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої
невідповідності надіслати письмове повідомлення до Комісії; протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності
привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового
розміру; протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої
невідповідності подати звіт про усунення цієї невідповідності до
Комісії".
7.2. Пункт 5.4 викласти в такій редакції: "5.4. У звіті необхідно зазначити відомості про інституційних
інвесторів, активи яких знаходяться в управлінні Компанії, розміри
власного капіталу на день виникнення та на день усунення
невідповідності".
8. Додаток 1 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)

Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |та місцезнаходження Компанії | | ------------------------------------------------------------------
Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми:
______________ _____________ _____________________________
(керівник) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Дата ______________
Дані про Компанію:
------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |------------------------------------------------+---------------| |Серія та номер ліцензії | | |------------------------------------------------+---------------| |Дата видачі та строк дії ліцензії | | ------------------------------------------------------------------
Уповноважена особа, що діє від імені керівника:
------------------------------------------------------------------ |Посада | | |----------------------------------------------+-----------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |----------------------------------------------+-----------------| |Міжміський код, телефон, факс | | |----------------------------------------------+-----------------| |E - mail | | ------------------------------------------------------------------
Звітний період:
------------------------------------------------------------------ | Місяць | | квартал | | рік | | ------------------------------------------------------------------ ".
9. Додаток 2 викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)

ДОВІДКА
про відповідність розміру статутного
та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов

_____________________________________________________________ (повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ___________ 200_ року
Курс 1 євро за даними Національного банку України ______
--------------------------------------------------------------------------------- |Розмір заявленого| Розмір власного |Розмір сплаченого| Загальна балансова | | статутного |капіталу Компанії| статутного | вартість активів в | |капіталу Компанії| |капіталу Компанії| управлінні Компанії | | | | | (грн.) | |-----------------+-----------------+-----------------+-------------------------| | на | на | на | на | на | на | на початок | на кінець | |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | року | звітного | | року |звітного| року |звітного| року |звітного| | періоду | | |періоду | |періоду | |періоду |------------+------------| | | | | | | |ІСІ|пенсійні|ІСІ|пенсійні| | | | | | | | | фонди | | фонди | |--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | |грн|євро|грн|євро|грн|євро|грн|євро|грн|євро|грн|євро| | | | | |---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+--------+---+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 |13 | 14 |15 | 16 | |---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+--------+---+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер Компанії _________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали) ".
10. Доповнити Положення додатком 3:
"Додаток 3
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)

ПЕРЕЛІК
інституційних інвесторів, активами яких управляє
_______________________________________________________, (найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на __________ 200_ року

----------------------------------------------------------------------------------------------- | Код за | Код за | Повне | Вид | Тип | Дата |Дата рішення | Дата |Балансова | | ЄДРІСІ | ЄДРПОУ |наймену-|фонду*|фонду**|реєстрації | Комісії про |укладання | вартість | |(для ІСІ)|(тільки | вання |(код) | (код) | фонду в |відповідність|договору (для|активів в | |/ ЄДРПОУ | для | фонду | | |ЄДРІСІ для |ІСІ вимогам |корпоративних|управлінні| | (для |корпора-| | | | ІСІ або | щодо |інвестиційних| (грн) | |пенсійних|тивного | | | |реєстрації |мінімального |фондів та | | |фондів ) | фонду) | | | |пенсійного |обсягу акти- | пенсійних | | | | | | | | фонду в |вів | фондів) | | | | | | | | Державній | | | | | | | | | | комісії з | | | | | | | | | |регулювання| | | | | | | | | | ринків | | | | | | | | | |фінансових | | | | | | | | | | послуг як | | | | | | | | | |фінансової | | | | | | | | | | установи | | | | |---------+--------+--------+------+-------+-----------+-------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------+--------+--------+------+-------+-----------+-------------+-------------+----------| | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-------------+----------| | |Примітки*** | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер Компанії ____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали) ______________
* Види фондів: 01- пайовий; 02- корпоративний; 03- пенсійний. ** Типи фондів: 04 - відкритий безстроковий диверсифікований;
05 - інтервальний безстроковий диверсифікований; 06 - закритий
строковий диверсифікований; 07 - закритий строковий
недиверсифікований; 08 - закритий строковий недиверсифікований
венчурний; 09 - відкритий (пенсійний); 10 - корпоративний
(пенсійний); 11 - професійний (пенсійний). *** Заповнюється у разі відсутності даних стосовно колонок
7,8,9".
Начальник управління
спільного інвестування Є.Іванов
Протокол засідання Комісії
від 31.10.2006 N 46вгору