Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду
Держфінпослуг; Розпорядження, Положення, Форма типового документа від 27.11.2003139
Документ z1165-03, попередня редакція — Редакція від 10.01.2012, підстава - z1515-11
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.11.2003 N 139
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2003 р.
за N 1165/8486

Про затвердження Положення про інвестиційну
декларацію недержавного пенсійного фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }

На виконання статті 10 розділу II Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) Державна комісія з
регулювання ринку фінансових послуг П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про інвестиційну декларацію
недержавного пенсійного фонду (додається), погоджене з Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) та Департаменту
нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.)
забезпечити подання Положення про інвестиційну декларацію
недержавного пенсійного фонду до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного
фонду в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - Директора Департаменту нагляду за недержавними
пенсійними фондами Рибальченка А.А.
5. Визначити, що розпорядження набирає чинності з 1 січня
2004 року.
Голова Комісії В.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
27.11.2003 N 139
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2003 р.
за N 1165/8486

ПОЛОЖЕННЯ
про інвестиційну декларацію недержавного
пенсійного фонду

Це Положення розроблене відповідно до вимог Законів України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), Положення
про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня
2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ), та інших нормативно-правових
актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері
недержавного пенсійного забезпечення.
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Інвестиційна декларація є документом, який визначає
інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду (далі - фонд).
В інвестиційній декларації відображаються основні напрями
інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної
діяльності з пенсійними активами, установлені в межах загальних
вимог та обмежень інвестиційної діяльності, визначених Законом
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).
1.2. Інвестиційна декларація є обов'язковою для застосування
особами, які здійснюють управління пенсійними активами, та
зберігачем.
1.3. Інвестиційна декларація є невід'ємним додатком до
договорів, укладених радою фонду: договору про адміністрування
пенсійного фонду, договору про управління активами пенсійного
фонду, договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
1.4. Вимоги до інвестиційної декларації встановлюються
Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 )
та цим Положенням.
1.5. Інвестиційна декларація та зміни до неї підлягають
обов'язковій реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) з урахуванням
вимог, передбачених розділами 4 та 5 цього Положення.
1.6. Порядок затвердження і унесення змін до інвестиційної
декларації фонду повинен бути визначений у статуті фонду.
Розділ 2. Правила підготовки інвестиційної декларації
та унесення змін до неї
2.1. Інвестиційна декларація пенсійного фонду та зміни до неї
розроблюються та затверджуються радою фонду.
2.2. Унесення змін до інвестиційної декларації здійснюється
за рішенням ради фонду у разі, якщо: 1) за наслідками проведення аналізу ефективності
інвестиційної діяльності радою фонду було прийнято рішення щодо
доцільності внесення таких змін. Рада фонду зобов'язана проводити
аналіз ефективності інвестиційної діяльності не рідше одного разу
на рік; 2) особами, які здійснюють управління пенсійними активами, а
також консультантами з інвестиційних питань (у разі їх залучення)
було надано пропозиції раді фонду щодо доцільності внесення змін
до інвестиційної декларації; 3) раді фонду було рекомендовано Держфінпослуг унести зміни
до інвестиційної декларації у випадку, визначеному частиною 6
статті 51 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ). У разі надання рекомендації раді фонду Держфінпослуг
надає відповідне повідомлення Державній комісії з цінних паперів
та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дати прийняття
відповідного висновку. Рекомендації щодо внесення змін, зазначені в підпункті 3
цього пункту, разом з відповідним висновком надаються раді фонду
письмово протягом п'яти робочих днів з дня прийняття Держфінпослуг
такого висновку. Висновок приймається на підставі аналізу
звітності, який подається адміністратором фонду, інформації, яка
може бути надана іншими суб'єктами, що здійснюють обслуговування
фонду за окремими запитами Держфінпослуг, а також інформації, яка
може бути надана відповідно до Закону України "Про недержавне
пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) органами державної влади, які
здійснюють нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного
забезпечення. { Абзац п'ятий пункту 2.2 розділу 2 в редакції
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 721 ( z1515-11 )
від 01.12.2011 }
2.3. Інвестиційна декларація фонду та зміни до неї
затверджуються радою фонду в порядку, визначеному статутом фонду.
Рішення ради фонду про затвердження інвестиційної декларації фонду
оформлюється протоколом.
2.4. У разі відсутності у складі ради фонду осіб, професійно
підготовлених до роботи у сфері інвестиційної діяльності, рада
зобов'язана залучити до розроблення інвестиційної декларації
консультантів з інвестиційних питань. Оплата послуг таких
консультантів здійснюється за рахунок засновників фонду.
2.5. Консультантом з інвестиційних питань може бути юридична
особа, яка надає консалтингові послуги з інвестиційних питань (в
тому числі компанія з управління активами), або фізична особа, яка
має відповідну професійну підготовку та досвід роботи.
2.6. У випадку залучення консультанта (консультантів) з
інвестиційних питань рада фонду укладає з ним (ними) відповідний
договір. { Пункт 2.6 розділу 2 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }
2.7. У договорі рекомендується зазначати: - повне найменування та місцезнаходження договірних сторін (у
разі якщо консультант є фізичною особою, зазначаються його П.І.Б.
та паспортні дані); - предмет договору; - права та обов'язки сторін; - відомості про документ (документи), яким підтверджується
професійна підготовка та досвід роботи консультанта з
інвестиційних питань; - застереження щодо конфіденційності; - порядок надання інформації, з урахуванням вимог,
установлених цим Положенням; - відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання умов договору та порушення конфіденційності; - строк дії договору; - порядок розрахунків та розмір винагороди, яка виплачується
консультанту з інвестиційних питань; - порядок зміни умов договору; - умови дострокового розірвання договору. Договір може містити за згодою сторін інші умови, якщо вони
не суперечать чинному законодавству. У разі залучення консультанта (консультантів) з інвестиційних
питань рада фонду повідомляє про це адміністратора фонду, осіб,
які здійснюють управління пенсійними активами, а також
Держфінпослуг протягом трьох робочих днів з дня укладення
відповідного договору.
2.8. З метою підвищення інвестиційної доходності пенсійних
активів консультант (консультанти) з інвестиційних питань
відповідно до умов договору, укладеного з радою фонду, може
надавати такі послуги: - моніторинг інформації щодо інвестиційних та економічних
умов на національному і зарубіжному ринках, яка пов'язана або може
вплинути на ефективність інвестування пенсійних коштів фонду; - надання раді фонду консультацій та порад під час
розроблення основних напрямів інвестиційної політики та нормативів
інвестування пенсійних коштів; - надання раді фонду консультацій та порад під час проведення
щорічного аналізу ефективності інвестиційної діяльності; - подання раді фонду обґрунтованих пропозицій щодо
необхідності підготовки та унесення змін до інвестиційної
декларації; - інші послуги відповідно до законодавства та договору.
{ Пункт 2.8 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 721 ( z1515-11 )
від 01.12.2011 }
Розділ 3. Вимоги до інвестиційної декларації фонду
3.1. В інвестиційній декларації обов'язково зазначаються
повне найменування фонду, код за ЄДРПОУ фонду, вид фонду
(відкритий, корпоративний чи професійний), реєстраційний номер
фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ, серія
та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також
місцезнаходження ради фонду.
3.2. Інвестиційна декларація повинна містити такі розділи: мета інвестування пенсійних активів; основні напрями інвестиційної політики фонду; критерії та/або показники, за якими здійснюється відбір
об'єктів для інвестування; обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами; вимоги до складу та структури пенсійних активів; вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними
активами; порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних
активів; ризики, пов'язані з інвестуванням у активи, визначені
законодавством; порядок унесення змін радою фонду до інвестиційної декларації
фонду. 3.2.1. Мета інвестування пенсійних активів У розділі може бути зазначено, що метою інвестування
пенсійних активів є приріст пенсійних коштів для забезпечення прав
учасників фонду щодо отримання ними додаткових до
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних
виплат відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), а також, що формування інвестиційного
портфеля здійснюється в інтересах учасників фонду з метою
отримання доходу та забезпечення збереження пенсійних активів з
урахуванням умов, зазначених у договорі про управління активами
фонду, кон'юнктури ринку цінних паперів, обмеження можливих
ризиків та інших факторів. 3.2.2. Основні напрями інвестиційної політики фонду У розділі має бути відображений опис інвестиційної політики
фонду, а також інвестиційних стратегій, які будуть
використовуватися при здійсненні інвестування пенсійних активів
фонду. 3.2.3. Критерії та/або показники, за якими здійснюється
відбір об'єктів для інвестування У розділі мають бути зазначені критерії та/або показники, які
використовуються для відбору об'єктів інвестування пенсійних
активів фонду, зокрема можуть бути передбачені критерії та/або
показники, які характеризують надійність інвестиції, дохідність,
ліквідність, рівень кредитного рейтингу, можливі ризики,
розміщення об'єктів інвестування за галузями та за часом їх роботи
на ринку тощо. 3.2.4. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними
активами фонду У розділі повинні бути зазначені обмеження інвестиційної
діяльності з пенсійними активами під час формування та
інвестування пенсійних активів особою, що здійснює управління
активами пенсійного фонду. Зазначені відомості повинні відповідати
вимогам Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ) та інших нормативно-правових актів. 3.2.5. Вимоги до складу та структури пенсійних активів У розділі повинен бути наведений перелік видів активів та їх
максимальної частки (у відсотках) у структурі портфеля пенсійного
фонду. У розділі можуть бути зазначені країни інвестування.
Можливим є також установлення мінімальної (поряд з максимальною)
частки активу. Зазначені відомості повинні відповідати вимогам
Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 )
та можуть бути представлені у вигляді таблиці, наведеної
в додатку 1 до цього Положення. 3.2.6. Вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними
активами У розділі відображаються відповідно до законодавства вимоги
до осіб, які можуть здійснювати управління пенсійними активами
фонду, та обмеження щодо їх діяльності. Зокрема, зазначаються особи, які можуть здійснювати
управління активами: компанія з управління активами; банк або компанія з управління активами, які є одноосібним
засновником корпоративного фонду у випадках, передбачених
законодавством; професійний адміністратор, який отримав ліцензію на
провадження діяльності з управління активами відповідно до
законодавства. Для управління активами фонду можуть залучатися кілька осіб. У тому числі в розділі надається інформація щодо залучення
нерезидентів для здійснення операцій з активами фонду на іноземних
ринках. У разі залучення для управління активами кількох осіб повинен
бути зазначений порядок (критерії) розподілу активів фонду між
такими особами. В інвестиційній декларації можуть бути зазначені обмеження та
вимоги до осіб, які здійснюватимуть управління активами пенсійного
фонду, що не суперечать вимогам, установленим законодавством. 3.2.7. Порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних
активів фонду У розділі зазначаються порядок контролю за діяльністю осіб,
які здійснюють управління активами фонду, особами, які здійснюють
такий контроль (рада фонду, зберігач, засновники фонду, відповідні
органи виконавчої влади), а також порядок їх взаємодії та обміну
інформацією з метою підвищення ефективності такого контролю та
захисту прав учасників (вкладників) фонду. Зазначається
періодичність здійснення контролю та показники, за якими він
здійснюється. 3.2.8. Ризики, пов'язані з інвестуванням у активи, визначені
законодавством У розділі зазначається, яка інформація стосовно структури,
дохідності інвестиційних вкладень має надаватися раді фонду; який
має здійснюватись аналіз стосовно якості, ліквідності,
концентрації інвестицій, наявності збиткових позицій тощо;
наявності ризиків, які пов'язані з вкладенням в об'єкти
інвестування, окремі галузі, макроекономічні ризики тощо. 3.2.9. Порядок унесення змін радою фонду до інвестиційної
декларації фонду У розділі зазначаються періодичність проведення оцінки
ефективності інвестування активів пенсійного фонду, періодичність
перегляду радою фонду інвестиційної декларації (не рідше одного
разу на рік) з метою підвищення ефективності інвестиційної
діяльності, а також порядок унесення змін до інвестиційної
декларації з урахуванням пропозицій особи (осіб), що здійснює(ють)
управління активами фонду, консультанта (консультантів)
з інвестиційних питань (у разі його (їх) залучення), періодичність
розрахунку чистої вартості активів фонду відповідно до вимог,
установлених законодавством. { Пункт 3.2 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }
Розділ 4. Порядок реєстрації інвестиційної
декларації фонду
4.1. Для реєстрації інвестиційної декларації рада фонду в
термін, установлений Законом України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), але не пізніше 10 робочих днів з дати
затвердження інвестиційної декларації радою фонду подає до
Держфінпослуг заяву про реєстрацію інвестиційної декларації
пенсійного фонду, завірену підписом голови ради фонду та печаткою
фонду, складену за формою, установленою додатком 2 до цього
Положення. До заяви про реєстрацію інвестиційної декларації пенсійного
фонду обов'язково повинні додаватися такі документи: - протокол або витяг з протоколу засідання ради фонду про
затвердження інвестиційної декларації фонду, засвідчений підписом
голови ради фонду та печаткою фонду; - три прошнуровані та пронумеровані примірники (оригінали)
інвестиційної декларації, затвердженої радою фонду в порядку,
визначеному статутом пенсійного фонду, зміст якої має відповідати
вимогам розділу 3 цього Положення; - копія договору (договорів), укладеного радою фонду з
консультантом (консультантами) з інвестиційних питань (якщо такі
консультанти залучалися), засвідчений підписом голови ради фонду
та печаткою фонду. { Абзац п'ятий пункту 4.1 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }

{ Абзац шостий пункту 4.1 розділу 4 виключено на підставі
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 721 ( z1515-11 )
від 01.12.2011 }

4.2. Документи, що подаються до Держфінпослуг відповідно до
пункту 4.1 цього Положення, мають відповідати таким вимогам: бути викладеними державною мовою. До документів, складених
іншою мовою, крім державної, мають додаватися їх переклади
державною мовою, правильність яких повинна бути засвідчена
нотаріально; містити достовірну та повну інформацію на дату подання заяви
про реєстрацію інвестиційної декларації фонду; бути підписаними (засвідченими) головою ради фонду або
уповноваженою ним особою з числа ради фонду; бути виготовленими друкованим способом, не містити
виправлень, підчисток та дописок; надаватися в папках з описом (переліком) документів,
визначених пунктом 4.1 цього розділу, із зазначенням кількості
примірників та кількості сторінок кожного документа. Опис
надається у двох примірниках. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.2 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }
4.3. Заява про реєстрацію інвестиційної декларації фонду та
документи, що додаються до неї, приймаються за описом, другий
примірник якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття
документів за підписом відповідальної особи Держфінпослуг. { Пункт 4.3 розділу 4 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }
4.4. У разі відповідності поданих документів чинному
законодавству України Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з
дати подання заяви та документів, визначених пунктом 4.1 цього
розділу та відсутності підстав для прийняття Держфінпослуг рішення
про відмову в реєстрації інвестиційної декларації фонду,
визначених у пункті 6.1 розділу 6 цього Положення, реєструє
інвестиційну декларацію фонду. { Пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 721 ( z1515-11 )
від 01.12.2011 }
4.5. На примірниках інвестиційної декларації фонду робиться
напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації.
Напис (штамп) засвідчується печаткою Держфінпослуг та підписом
керівника структурного підрозділу Держфінпослуг відповідно до
розподілу обов'язків. Два зареєстровані оригінальні примірники
інвестиційної декларації фонду видаються заявникові. { Пункт 4.5 розділу 4 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }
4.6. Рада фонду зобов'язана надати один примірник (оригінал)
зареєстрованої інвестиційної декларації Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів після її
реєстрації.
Розділ 5. Порядок реєстрації змін до інвестиційної
декларації фонду
5.1. У разі внесення змін до інвестиційної декларації фонду
рада фонду не пізніше 10 робочих днів з дати затвердження змін до
інвестиційної декларації радою фонду подає до Держфінпослуг заяву
про реєстрацію змін до інвестиційної декларації пенсійного фонду,
завірену підписом голови ради фонду та печаткою фонду, складену за
формою, установленою додатком 3 до цього Положення. До заяви про реєстрацію змін до інвестиційної декларації
пенсійного фонду обов'язково повинні додаватися такі документи: - протокол або витяг з протоколу засідання ради фонду про
внесення змін до інвестиційної декларації фонду, засвідчений
підписом голови ради фонду та печаткою фонду. У протоколі (витягу
з протоколу) повинні бути зазначені причини внесення змін до
інвестиційної декларації та текст таких змін, в тому числі
пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації, надані
особою (особами), що здійснюють управління активами фонду,
консультантом (консультантами) з інвестиційних питань (у разі
укладення відповідного договору); - текст змін до інвестиційної декларації фонду, затверджений
радою фонду, прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом
голови ради фонду та печаткою фонду (у трьох примірниках); - відомості щодо проведення аналізу ефективності (розрахунки
відповідних показників) інвестиційної діяльності фонду (у разі,
якщо зміни до інвестиційної декларації вносяться за результатами
проведення такого аналізу з метою підвищення ефективності
інвестиційної діяльності фонду).

{ Абзац шостий пункту 5.1 розділу 5 виключено на підставі
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 721 ( z1515-11 )
від 01.12.2011 }

5.2. Документи, що подаються до Держфінпослуг відповідно до
пункту 5.1 цього розділу, мають відповідати таким вимогам: бути викладеними державною мовою. До документів, складених
іншою мовою, крім державної, мають додаватися їх переклади
державною мовою, правильність яких повинна бути засвідчена
нотаріально; містити достовірну та повну інформацію на дату подання заяви
про реєстрацію змін до інвестиційної декларації фонду; бути підписаними (засвідченими) головою ради фонду або
уповноваженою ним особою з числа ради фонду; бути виготовленими друкованим способом, не містити
виправлень, підчисток та дописок; надаватися в папках з описом (переліком) документів,
визначених пунктом 5.1 цього розділу, із зазначенням кількості
примірників та кількості сторінок кожного документа. Опис
надається у двох примірниках. { Розділ 5 доповнено новим пунктом 5.2 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }
5.3. Заява про реєстрацію змін до інвестиційної декларації
фонду та документи, що додаються до неї, приймаються за описом,
другий примірник якого видається заявнику з відміткою про дату
прийняття документів за підписом відповідальної особи
Держфінпослуг. { Розділ 5 доповнено новим пунктом 5.3 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }
5.4. У разі відповідності поданих документів чинному
законодавству України Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з
дати подання заяви та документів, визначених пунктом 5.1 цього
розділу та відсутності підстав для прийняття Держфінпослуг рішення
про відмову в реєстрації змін до інвестиційної декларації фонду,
визначених у пункті 6.1 розділу 6 цього Положення, реєструє зміни
до інвестиційної декларації фонду. { Пункт 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 721 ( z1515-11 )
від 01.12.2011 }
5.5. На примірниках тексту змін до інвестиційної декларації
фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати
реєстрації. Напис (штамп) засвідчується печаткою Держфінпослуг та
підписом керівника структурного підрозділу Держфінпослуг
відповідно до розподілу обов'язків. Два зареєстровані оригінальні
примірники тексту змін до інвестиційної декларації фонду видаються
заявникові. { Пункт 5.5 розділу 5 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 721 ( z1515-11 ) від 01.12.2011 }
5.6. Рада фонду зобов'язана подати один оригінальний
примірник зареєстрованих змін до інвестиційної декларації фонду
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом
п'яти робочих днів після їх реєстрації.
5.7. Рада фонду повинна надати особі (особам), яка здійснює
управління активами фонду, та зберігачу зареєстровані зміни до
інвестиційної декларації протягом п'яти робочих днів з дати
реєстрації.
Розділ 6. Відмова в реєстрації інвестиційної
декларації фонду або змін до неї
6.1. Підставою для прийняття Держфінпослуг рішення про
відмову в реєстрації інвестиційної декларації фонду (змін до
інвестиційної декларації) можуть бути: - невідповідність поданих документів вимогам чинного
законодавства України; - відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено
цим Положенням; - недостовірність інформації у документах, поданих для
реєстрації інвестиційної декларації (змін до інвестиційної
декларації); - несвоєчасне подання документів до Держфінпослуг для
реєстрації інвестиційної декларації фонду (змін до неї), а саме:
порушення термінів подання цих документів, передбачених пунктом 2
частини 1 статті 10 Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ) та пунктами 4.1, 5.1 цього Положення.
6.2. За наявності підстав для відмови в реєстрації
інвестиційної декларації (змін до неї) Держфінпослуг відмовляє
заявнику протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та
документів. Повідомлення про відмову в реєстрації інвестиційної
декларації (змін до інвестиційної декларації) доводиться до
заявника письмово із зазначенням причин відмови протягом трьох
робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
6.3. При відмові в реєстрації один примірник документів,
поданих для реєстрації інвестиційної декларації (змін до
інвестиційної декларації), залишається в Держінпослуг, інші -
повертаються заявнику разом із відповідним повідомленням про
відмову.
6.4. Рада фонду протягом 30 календарних днів після отримання
повідомлення про відмову в реєстрації інвестиційної декларації
фонду (змін до неї) мають право усунути недоліки або подати
додаткові документи та інформацію Держфінпослуг та повторно подати
заяву та документи для проведення такої реєстрації, які
розглядаються у порядку, передбаченому цим Положенням. Після усунення недоліків або подання додаткової інформації
Держфінпослуг протягом 30 календарних днів приймає рішення щодо
реєстрації інвестиційної декларації (змін до неї).
6.5. У разі коли реєстрацію інвестиційної декларації (змін до
інвестиційної декларації) у встановлений термін не проведено або в
ній відмовлено з причин, які заявник вважає необгрунтованими,
заявник може звернутися в установленому порядку до суду.
Розділ 7. Порядок контролю за додержанням вимог
цього Положення
7.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення
здійснюється Держфінпослуг відповідно до чинного законодавства.
7.2. За неподання, несвоєчасне подання або подання
недостовірної інформації в документах, що подаються Держфінпослуг
відповідно до цього Положення, заявник несе відповідальність,
передбачену законодавством України.
7.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
додержанням цього Положення Держфінпослуг застосовуються заходи
впливу, передбачені законодавством України.
Член Комісії -
Директор Департаменту А.Рибальченко

Додаток 1
до Положення про
інвестиційну декларацію
недержавного пенсійного
фонду

ВІДОМОСТІ
щодо об'єктів інвестування, у які можуть бути
розміщені активи недержавного пенсійного фонду

----------------------------------------------------------------- | N | Об'єкт інвестування активів | Максимальний | |з/п| недержавного пенсійного фонду |(мінімальний) відсоток| | | |інвестування пенсійних| | | |активів фонду в об'єкт| | | | інвестування (% від | | | | загальної вартості | | | | пенсійних активів | | | | фонду) * | |---+------------------------------------+----------------------| |1.1|Банківські депозитні рахунки та | | | |ощадні сертифікати банків | | |---+------------------------------------+----------------------| |1.2|Депозитні рахунки та ощадні | | | |сертифікати одного банку | | |---+------------------------------------+----------------------| |2 |Цінні папери, а саме: | | |---+------------------------------------+----------------------| |2.1|Цінні папери одного емітента | | |---+------------------------------------+----------------------| |2.2|Цінні папери, доходи за якими | | | |гарантовано Кабінетом Міністрів | | | |України | | |---+------------------------------------+----------------------| |2.3|Цінні папери, доходи за якими | | | |гарантовано Радою міністрів | | | |Автономної Республіки Крим, | | | |місцевими радами | | |---+------------------------------------+----------------------| |2.4|Облігації підприємств, емітентами | | | |яких є резиденти України | | |---+------------------------------------+----------------------| |2.5|Акції українських емітентів | | |---+------------------------------------+----------------------| |2.6|Цінні папери іноземних емітентів | | |---+------------------------------------+----------------------| |2.7|Іпотечні цінні папери | | |---+------------------------------------+----------------------| |3 |Об'єкти нерухомості | | |---+------------------------------------+----------------------| |4 |Банківські метали | | |---+------------------------------------+----------------------| |5 |Інші активи, а саме: ** | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Установлюються радою фонду, але повинні відповідати
вимогам статей 47, 49 Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ). ** Надається перелік інших активів.

Додаток 2
до Положення про
інвестиційну декларацію
недержавного пенсійного
фонду

Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг України

"___" ____________________ 200_ р. N ___
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію інвестиційної декларації
недержавного пенсійного фонду
__________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду) __________________________________________________________________
(місцезнаходження ради фонду) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) __________________________________________________________________
(реєстраційний номер ) __________________________________________________________________
(серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи)
_______________________________
(контактний телефон (телефони))
Голова ради фонду ______________ _______________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 3
до Положення про
інвестиційну декларацію
недержавного пенсійного
фонду

Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг України

"___" ____________________ 200_ р. N ___
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до інвестиційної декларації
недержавного пенсійного фонду
__________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду) __________________________________________________________________
(місцезнаходження ради фонду) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) __________________________________________________________________
(реєстраційний номер) __________________________________________________________________
(серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи)
_______________________________
(контактний телефон (телефони))
Голова ради фонду ______________ _______________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.вгору