Документ z1135-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2011 N 960
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2011 р.
за N 1135/19873

Про затвердження Змін
до Правил безпеки у вугільних шахтах

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
18.05.2011 N 521 ( 521-2011-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил безпеки у вугільних шахтах,
затверджених наказом Держгірпромнагляду від 22.03.2010 N 62
( z0398-10 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
17.06.2010 за N 398/17693, що додаються.
2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки
України (Хохотва О.І.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Внести зміни до Державного реєстру нормативно-правових
актів з питань охорони праці.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України
Хохотву О.І.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр В.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
України Д.В.Ісаєнко
Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної промисловості І.Попович
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Голова профспілки працівників
вугільної промисловості України В.Турманов
Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
Голова Незалежної профспілки
гірників України М.Я.Волинець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Віце-президент Національної
академії наук України,
академік НАН України А.Г.Наумовець
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.В.Аніщенко
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Коломієць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
07.09.2011 N 960
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2011 р.
за N 1135/19873

ЗМІНИ
до Правил безпеки у вугільних шахтах
( z0398-10 )

1. У розділі IV:
1.1. У главі 1: 1.1.1. Доповнити пункт 8 новим абзацом такого змісту: "На шахтах, небезпечних за метаном, повинна функціонувати
єдина система моніторингу у шахтній атмосфері метану (крім шахт
I категорії). Спеціально призначені суб'єктом господарювання
посадові особи здійснюють контроль за ефективним використанням
таких систем на вугільних підприємствах.". 1.1.2. Абзац перший пункту 23 викласти в такій редакції: "23. Для кожної шахти, де температура повітря в гірничих
виробках вища, ніж вона визначена для таких умов санітарними
нормами, роботодавцем розробляється та затверджується наказ про
комплекс заходів щодо боротьби з високими температурами повітря.".
1.2. Абзац перший пункту 1 глави 3 виключити. У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом першим.
2. Пункт 3 глави 4 розділу V виключити. У зв'язку з цим пункти 4-30 вважати відповідно пунктами 3-29.
3. У розділі VI:
3.1. У главі 1: 3.1.1. Доповнити пункт 1 після абзацу п'ятого новим абзацом
шостим такого змісту: "У діючих гірничих виробках, де постійно (протягом зміни)
перебувають люди, температура та вологість повітря повинні
відповідати нормам, наведеним у таблиці 8 додатка 4.". У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно
абзацами сьомим - дев'ятим. 3.1.2. У пункті 8 абзац сьомий викласти в такій редакції: "Допускається відгородження виробок, що тимчасово не
використовуються, які провітрюються за рахунок загальношахтної
депресії, ґратчастими перемичками за відсутності в них
електроустаткування і кабелів та за умови контролю витрати повітря
біля перемичок не рідше 1 разу на декаду працівниками дільниці
ВТБ.".
3.2. У главі 3: 3.2.1. У пункті 2: абзац другий викласти в такій редакції: "Усі осьові вентилятори, що розробляються, обладнуються
гальмовими або стопорними пристроями, що перешкоджають
мимовільному обертанню ротора вентилятора."; перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: "При проектуванні вентиляторних установок передбачаються
спеціальні заходи щодо запобігання обмерзанню переключних
пристроїв". 3.2.2. Абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції: "Тривалість реверсування вентиляційного струменя у випадку
аварії повинна бути не менше часу, необхідного для виведення на
поверхню всіх підземних працівників. Тривалість планового
реверсування вентиляційного струменя повинна бути не менше часу,
необхідного для виходу працівників із найбільш віддалених виробок
до запасних виходів із шахти або на поверхню.". 3.2.3. Абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції: "Вентиляторні установки, нормативний термін служби яких
відповідно до заводської документації минув, обстежуються комісією
у порядку, затвердженому постановою КМУ від 26.05.2004 N 687
( 687-2004-п ), під керівництвом головного механіка шахти за
участю представників суб'єкта господарювання, що має дозвіл
Держгірпромнагляду України на початок (продовження) виконання
роботи підвищеної небезпеки та спеціалізованих галузевих
інститутів. Рішення про можливість подальшої експлуатації
вентиляторної установки на строк до 5 років приймається цією
комісією на підставі результатів ревізії, налагодження та висновку
експертної організації. При цьому кількість обстежень не
обмежується, якщо технічний стан вентиляторів дозволяє їх подальшу
експлуатацію.".
3.3. У главі 4: 3.3.1. Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: "На всіх шахтах застосовується апаратура автоматичного
контролю роботи ВМП, а на шахтах III категорії та вище для ВМП з
електроприводом - з телеуправлінням з поверхні.". 3.3.2. Абзац шостий пункту 3 виключити. У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами шостим - тринадцятим.
3.4. У главі 5: 3.4.1. Пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "При розрахунках провітрювання максимально припустима
концентрація метану у вихідному струмені очисної виробки та
виїмкової дільниці повинна прийматися рівною 1% незалежно від
наявності апаратури АКМ.". 3.4.2. Пункт 7 викласти в такій редакції: "7. Провітрювання тупикових виробок шахт, небезпечних за
газом, крім тупикових виробок, що прилягають до очисних вибоїв,
організовується таким чином, щоб вихідні з них струмені повітря не
надходили в очисні та тупикові виробки. На діючих шахтах I категорії за газом і вище допускається
випуск вихідного струменя з тупикових виробок, що не примикають до
очисних виробок, в очисні виробки (за винятком виробок, що
проводяться по викидонебезпечним вугільним пластам або породам, не
захищеним випереджаючою відробкою захисних пластів, із суфлярним
виділенням метану або проривом метану з підошви) за наявності
стаціонарної автоматичної апаратури контролю метану на автоматичне
відключення електроструму при концентрації метану понад 0,5% і за
рекомендацій спеціалізованих галузевих інститутів відповідно до
проведених НДР. При цьому кількість таких тупикових виробок
повинна бути не більше двох. На шахтах, що будуються, під час підготовки нових горизонтів
шахт допускається (за винятком виробок, що проводяться по
викидонебезпечних породах або пластах, із суфлярним виділенням
метану або проривом метану з підошви) випуск вихідного струменя у
виробки зі свіжим струменем повітря діючих горизонтів за наявності
стаціонарної автоматичної апаратури контролю метану на автоматичне
відключення електроструму при концентрації метану понад 0,5%.".
3.5. У главі 7: 3.5.1. Абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції: "До складу засобів боротьби з пилом гірничих машин повинні
входити системи гідрознепилювання, а для прохідницьких комбайнів,
що проектуються, крім того, - системи відсмоктування та
уловлювання пилу.". 3.5.2. Пункт 8 виключити. У зв'язку з цим пункти 9-21 вважати відповідно пунктами 8-20. 3.5.3. Пункт 10 викласти в такій редакції: "10. Для всіх очисних і підготовчих виробок, що вводяться в
експлуатацію, встановлюються технічно досяжні рівні залишкової
запиленості повітря (далі - ТДР) відповідно до вимог чинного
законодавства.". 3.5.4. Абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції: "Вибої підготовчих виробок, що проводяться вугіллям чи
вугіллям і породою, а також сполучення лав із штреками,
розподільні пункти та інші місця групового розміщення
електроустаткування в дільничних виробках захищаються
автоматичними системами локалізації спалахів метану і вугільного
пилу на початковій стадії їх виникнення. Впровадження автоматичних
систем здійснюється за графіками та за погодженням з
територіальними органами Держгірпромнагляду України.". 3.5.5. Доповнити пункт 15 після абзацу сьомого новим абзацом
такого змісту: "Для захисту складів вибухових матеріалів та пожежних
дільниць допускається застосування як допоміжних засобів,
встановлюваних додатково до сланцевих або водяних заслонів,
автоматичних систем локалізації (придушення) вибухів газу та/або
пилу.". У зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами дев'ятим - шістнадцятим.
3.6. У пункті 4 глави 8: 3.6.1. Друге речення абзацу другого викласти в такій
редакції: "Оснащення шахт II категорії стаціонарною апаратурою
здійснюється за графіками та за погодженням з Держгірпромнаглядом
України". 3.6.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції: "У шахтах II категорії та вище контроль вмісту метану біля
прохідницьких, виїмкових комбайнів і врубових машин проводиться за
допомогою вмонтованих автоматичних приладів. Оснащення шахт
II категорії такими приладами здійснюється за графіками та за
згодою з Держгірпромнаглядом України. На період оснащення роботи
здійснюються за умови запровадження спеціальних заходів з
урахуванням рекомендацій спеціалізованого галузевого інституту з
проведеними НДР.". 3.6.3. Абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "Працівники, що ведуть роботи у виробках з вихідними
вентиляційними струменями, у тупикових і очисних виробках шахт,
небезпечних за раптовими викидами, забезпечуються двопороговими
індивідуальними сигналізаторами метану, суміщеними із шахтними
головними світильниками, шляхом поступової заміни головних
світильників за графіками, узгодженими з територіальними органами
Держгірпромнагляду України.".
4. У розділі VII:
4.1. У главі 1: 4.1.1. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Після 5 років експлуатації пасажирські вагонетки та їх
парашутні пристрої підлягають обстеженню експертною організацією,
що має дозвіл Держгірпромнагляду України на початок (продовження)
виконання роботи підвищеної небезпеки, у порядку, встановленому
постановою КМУ від 26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ) для визначення
можливості їх подальшої експлуатації. Рішення про продовження терміну служби вагонеток до 2 років
приймається спеціальною комісією під керівництвом головного
механіка шахти на підставі позитивного висновку експертної
організації. При цьому кількість обстежень не обмежується, якщо
технічний стан пасажирських вагонеток дозволяє їх подальшу
експлуатацію, а загальний термін експлуатації не перевищує
15 років.". 4.1.2. Абзаци десятий та одинадцятий пункту 30 викласти в
такій редакції: "Парашутні пристрої мають замінюватися новими разом із
заміною кліті, за винятком парашутів із захватом за гальмові
канати, що мають замінюватися не рідше ніж через 5 років з дня
навішування. Рішенням спеціальної комісії під керівництвом
головного механіка шахти за наслідками інструментальної перевірки
із застосуванням методів неруйнівного контролю, виконаного
суб'єктом господарювання, що має дозвіл Держгірпромнагляду України
на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки, у
порядку, встановленому постановою КМУ від 26.05.2004 N 687
( 687-2004-п ), термін експлуатації парашутних пристроїв може бути
продовжений на 2 роки та приводних пружин до 1 року на підставі
позитивного експертного висновку. Дозволяється продовження терміну
експлуатації парашутних пристроїв понад 10 років за умови
щорічного проведення їх експертного обстеження експертною
організацією. При цьому загальний термін експлуатації парашутних
пристроїв не повинен перевищувати 20 років. Дозволяється продовження експлуатації підіймальних посудин
(клітей, скіпів, рятувальних сходів, бадей) і противаг шахтного
підйому понад нормативний термін, визначений заводом-виробником,
на підставі позитивного висновку експертної організації, що має
дозвіл Держгірпромнагляду України відповідно до статті 21 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) на проведення цих робіт, у
порядку, встановленому постановою КМУ від 26.05.2004 N 687
( 687-2004-п ). Термін, на який продовжується після кожного
обстеження експлуатація підіймальних посудин (клітей, скіпів,
рятувальних сходів, бадей) і противаг шахтного підйому, не може
перевищувати 3-х років. При цьому кількість обстежень не
обмежується, якщо технічний стан підіймальних посудин та противаг
дозволяє їх подальшу експлуатацію.".
4.2. У пункті 4 глави 4: перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "4. Новостворювані локомотиви повинні обладнуватись системою
освітлення з фарами білого і червоного світла та швидкостеміром."; абзац третій пункту 4 виключити.
4.3. Пункт 8 глави 6 розділу виключити.
4.4. У главі 7: 4.4.1. У пункті 5: підпункт "г" викласти в такій редакції: "г) захистами від провисання струни каната та засобами
сигналізації машиністу підйому про напуск каната у ствол (для
вертикальних підйомних установок з машинами барабанного типу).
Оснащення підйомів засобами сигналізації про напуск каната
здійснюється за графіками, узгодженими з територіальними органами
Держгірпромнагляду України;"; підпункт "ж" викласти в такій редакції: "ж) пристроєм сигналізації, що подає сигнал машиністу і
стволовому на установках з підйомними машинами барабанного типу у
разі висмикування гальмівних канатів у місці їх кріплення в
зумпфі;"; підпункт "з" викласти в такій редакції: "з) пристроєм сигналізації, що подає сигнал машиністу у разі
неприпустимого підняття петлі врівноважувального каната;". 4.4.2. Абзаци перший - третій пункту 7 викласти в такій
редакції: "7. На випадок аварії на підйомній машині або якщо підйомна
посудина застрягла у стволі, мають бути обладнані
аварійно-ремонтні підйомні установки. За наявності в одному стволі двох підйомних установок або
однієї підйомної установки та драбинного відділення додаткова
аварійно-ремонтна установка може бути відсутня. Для кожної підйомної установки мають бути розроблені проекти
робіт з безпечної евакуації людей у випадку, якщо підйомна
посудина застрягла. При цьому час евакуації не повинен
перевищувати 10 годин.".
4.5. Абзаци перший - четвертий пункту 6 глави 9 викласти в
такій редакції: "6. Тривалість холостого ходу запобіжного гальма діючих
підйомних машин не повинна перевищувати: 0,5 с - при вантажно-пневматичному та пружинно-пневматичному
вантажному приводах; 0,6 с - при вантажно-гідравлічному приводі; 0,3 с - при пружинно-пневматичному і пружинно-гідравлічному
приводах;".
4.6. У главі 10: 4.6.1. Абзац сьомий пункту 1 викласти в такій редакції: "Перед навішуванням нового каната і надалі не рідше одного
разу на квартал шківи підлягають огляду головним механіком шахти
або старшим механіком. При цьому вимірюються: товщина жолоба та
реборди для ободів без футеровки; товщина (глибина) футеровки та
товщина реборди для ободів з футеровкою. Результати вимірювання та
зарисовка найбільш зношеного місця жолоба записуються до Книги
огляду підйомної установки (додаток 10 до цих Правил).". 4.6.2. Пункт 9 викласти в такій редакції: "9. Перед уведенням до експлуатації та надалі один раз на рік
суб'єкт господарювання, що має дозвіл Держгірпромнагляду України
на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки, у
порядку, затвердженому постановою КМУ від 26.05.2004 N 687
( 687-2004-п ), за участю представників енергомеханічної служби
шахти проводить ревізію і налагодження підйомної установки в
об'ємах згідно з вимогами організаційно-методичних документів
(настанови з ревізії і наладки). Ця вимога не поширюється на вантажні лебідки, призначені для
опускання-підіймання обладнання і матеріалів. Електрична частина і апаратура автоматизованих підйомних
установок підлягають ревізії і налагодженню через 6 місяців. Не рідше одного разу на рік маркшейдерська служба шахти або
суб'єкт господарювання, що має дозвіл Держгірпромнагляду України
на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки,
виконує перевірку геометричного зв'язку шахтного підйому і копра. За результатами перевірки складається акт, який
затверджується головним інженером шахти. Один примірник цього акта
передається головному механіку шахти, інший залишається у
маркшейдерській службі шахти. Після ревізії і налагодження підйомної установки головний
механік шахти і представник налагоджувальної організації проводять
її контрольні випробування. Про проведення контрольних випробувань
складається протокол, який затверджується директором шахти
(роботодавцем) або головним інженером шахти. Через 6 місяців після
ревізії і налагодження кожна експлуатаційна і прохідницька
підйомна установка має оглядатися комісією під керівництвом
головного механіка шахти з метою перевірки засобів захисту,
блокувань, сигналізації та стану елементів підйомної установки. За результатами огляду складається акт про можливість
подальшої експлуатації підйомної установки.". 4.6.3. Пункт 10 викласти в такій редакції: "10. Допускається продовження експлуатації підйомних машин,
термін служби яких згідно із заводською документацією закінчився,
на підставі позитивних результатів експертного обстеження та
технічного огляду суб'єктами господарювання, що мають дозвіл
Держгірпромнагляду України на початок (продовження) виконання
роботи підвищеної небезпеки, у порядку, затвердженому постановою
КМУ від 26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ). Термін, на який
продовжується після кожного обстеження експлуатація підйомних
машин, не може перевищувати 5 років. При цьому кількість обстежень
не обмежується. Копрові шківи підйомних установок після 8 років експлуатації
і надалі через 3 роки обстежуються (з проведенням дефектоскопії
осей) експертною організацією, що має дозвіл Держгірпромнагляду
України на початок (продовження) виконання роботи підвищеної
небезпеки, у порядку, затвердженому постановою КМУ від 26.05.2004
N 687 ( 687-2004-п ). Рішення про подальшу експлуатацію
приймається за наявності позитивного висновку експертизи. При
цьому кількість обстежень не обмежується.".
4.7. Абзац восьмий пункту 12 глави 12 викласти в такій
редакції: "Інструментальний контроль обривів дротів проводиться
експертною організацією і оформлюється у вигляді експертного
висновку.".
4.8. Абзаци другий та третій пункту 3 глави 14 викласти в
такій редакції: "На експлуатаційних підйомно-транспортних установках термін
експлуатації підвісних і причіпних пристроїв має бути не більше
ніж 5 років (на аварійно-ремонтних, а також на підйомних
установках флангових і вентиляційних стволів, що служать для
перевезення працівників в аварійних випадках, - не більше
7 років), а причіпних пристроїв бадді та дужок бадді - не більше
ніж два роки. Рішенням спеціальної комісії під керівництвом
головного механіка шахти за наслідками інструментальної перевірки
із застосуванням методів неруйнівного контролю, виконаного
суб'єктом господарювання, що має дозвіл Держгірпромнагляду України
на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки, у
порядку, затвердженому постановою КМУ від 26.05.2004 N 687
( 687-2004-п ), термін експлуатації підвісних і причіпних
пристроїв може бути продовжений для експлуатаційних установок на
2 роки, а для причіпних пристроїв та дужок прохідницьких бадей -
на 1 рік. Цією самою комісією дозволяється продовження терміну
експлуатації підвісних і причіпних пристроїв максимально до
3 років (понад 7 років загального терміну експлуатації) на
підставі позитивного висновку експертизи. Дозволяється продовження
терміну експлуатації підвісних та причіпних пристроїв понад
10 років за умови щорічного проведення їх експертного обстеження
та наявності позитивного висновку експертизи. При цьому загальний
термін експлуатації підвісних та причіпних пристроїв не повинен
перевищувати 20 років.".
5. У розділі VIII:
5.1. У пункті 8 глави 1 абзац третій виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.
5.2. У главі 2: 5.2.1. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: "2. В очисних і підготовчих виробках пластів крутого падіння,
небезпечних за ГДЯ, а також у виробках з вихідним струменем
повітря з таких пластів мають застосовуватися:". 5.2.2. Абзаци перший та другий пункту 5 викласти в такій
редакції: "У виробках шахт, небезпечних за газом або пилом, мають
застосовуватися електровози з рівнем вибухозахисту РВ. При цьому у
виробках з вихідним струменем повітря та тупикових виробках, що
провітрюються ВМП, на шахтах III категорії, надкатегорних за газом
та небезпечних за раптовими викидами на електровозах,
передбачаються переносні (індивідуальні) автоматичні прилади
контролю вмісту метану. При створенні нових електровозів у
виконанні РВ вони мають оснащуватися метанометрами, що
забезпечують відключення акумуляторних батарей від струмоприймачів
у разі входження електровоза в газове середовище з концентрацією
метану (або у разі досягнення цієї концентрації) 1% та більше. Дозволяється застосування акумуляторних електровозів з рівнем
вибухозахисту РП: у відкотних виробках шахт I і II категорій за газом або
небезпечних за пилом, а також у відкотних виробках зі свіжим
струменем повітря шахт III категорії, надкатегорних за газом і в
таких самих виробках на пластах, небезпечних за раптовими
викидами, шахт, небезпечних за викидами; у виробках зі свіжим струменем повітря на шахтах, небезпечних
за раптовими викидами вугілля та газу, і з суфлярними виділеннями,
за умови підходу їх до очисних вибоїв на відстань не ближче ніж за
50 м.". У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим.
5.3. У главі 3: 5.3.1. Підпункт "в" пункту 1 викласти в такій редакції: "в) для приєднання пересувних дільничних підстанцій та
розподільних пунктів видобувних і підготовчих дільниць -
броньовані екрановані кабелі підвищеної гнучкості та міцності;". 5.3.2. Підпункт "ґ" пункту 1 викласти в такій редакції: "ґ) для приєднання виїмкових машин на пологих пластах та
прохідницьких машин - гнучкі екрановані кабелі або гнучкі
екрановані кабелі, стійкі до механічних пошкоджень і міжфазних
коротких замикань;".
5.4. Абзац другий пункту 1 глави 4 викласти в такій редакції: "для стаціонарних споживачів електричної енергії, пересувних
підстанцій і трансформаторів, а також під час проходження
стволів - не більша за 10000 В;".
5.5. У главі 7: 5.5.1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції: "1. У підземних мережах напругою понад 1140 В здійснюється
захист трансформаторів (пересувних підстанцій) та електродвигунів
від струмів короткого замикання та витікань (замикань) на землю.
Оснащення здійснюється за графіками, узгодженими з територіальними
органами Держгірпромнагляду України". 5.5.2. Абзац другий пункту 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно
абзацами другим - шостим.
5.6. Пункт 7 глави 9 викласти в такій редакції: "7. Очисні вибої на пологих і похилих пластах обладнуються
переговорними постами, встановленими вздовж лави і у прилеглих
виробках".
5.7. Пункт 7 глави 11 викласти в такій редакції: "7. Кількість індивідуально закріплених справних
акумуляторних світильників у ламповій, включаючи світильники,
суміщені з метан-сигналізаторами, має відповідати фактичній
чисельності працівників, зайнятих на підземних роботах".
5.8. Пункт 3 глави 12 викласти в такій редакції: "3. Лампова обладнується заряджувальними
(заряджувально-тренувальними) пристроями, розрахованими на
зарядження (тренування) світильників з акумуляторними батареями
різних типів".
6. Абзац третій пункту 11 глави 1 розділу X виключити.
7. У додатку 4:
7.1. Таблицю 6 викласти в такій редакції:
"Таблиця 6
------------------------------------------------------------------ |Категорії шахт| Тип приладів (апаратура) | | за газом |-------------------------------------------------| | | на СН | на СО | | | 4 | 2 | | |-----------------------------------+-------------| | | переносні | переносні |стаціонарна| переносні | | |епізодичної|автоматичні|автоматична| епізодичної | | | дії | | | дії або | | | | | | переносні | | | | | | автоматичні | |--------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |Негазові і | + | - | - | + | |I категорії | | | | | |--------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |II категорії | + | + | +* | + | |--------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |III категорії,| + | + | + | + | |надкатегорні | | | | | |й небезпечні | | | | | |за раптовими | | | | | |викидами | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Згідно з графіком.".
7.2. Доповнити додаток таблицею 8 такого змісту:
"Таблиця 8
------------------------------------------------------------------ | Швидкість повітря, | Допустима температура, град.С, | | м/с | з відносною вологістю, % | | |----------------------------------------| | | 75% і менше | 76-90% | понад 90% | |-----------------------+---------------+----------+-------------| |До 0,25 | 24 | 23 | 22 | |-----------------------+---------------+----------+-------------| |0,26-0,50 | 25 | 24 | 23 | |-----------------------+---------------+----------+-------------| |0,51-1,00 | 26 | 25 | 24 | |-----------------------+---------------+----------+-------------| |1,01 та більше | 26 | 26 | 26 | ------------------------------------------------------------------ ".
8. У тексті Правил ( z0398-10 ):
8.1. Слова "спеціалізована налагоджувальна організація" у
всіх відмінках та числах замінити словами "суб'єкт господарювання"
у відповідних відмінках.
8.2. Слово "Держгірпромнагляд" в усіх відмінках замінити
словами "Держгірпромнагляд України" у відповідних відмінках.
Начальник
Управління організації
державного нагляду
у вугільній промисловості О.Холодвгору