Документ z1126-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.03.2019, підстава - z0030-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.06.2013  № 992


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2013 р.
за № 1126/23658

Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 703 від 22.05.2015
№ 1919 від 26.11.2015
№ 1 від 10.01.2017
№ 584 від 10.08.2017
№ 786 від 07.11.2017
№ 58 від 01.02.2018
№ 867 від 13.12.2018
№ 940 від 28.12.2018}

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», але не раніше його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К.Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 11 червня 2013 р.  № 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
11.06.2013  № 992


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2013 р.
за № 1126/23658

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі - Дані) про депозитарну діяльність, що провадиться депозитарною установою.

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

власник іпотечних цінних паперів - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі обліковуються права на іпотечні цінні папери;

власник пакета акцій - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесені цінні папери, та номінального утримувача), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі, у номінального утримувача / клієнта номінального утримувача обліковуються права на голосуючі акції певного емітента у кількості, що становить 5 відсотків і більше статутного капіталу такого емітента;

{Абзац третій пункту 3 розділу I в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017, № 867 від 13.12.2018}

дата виникнення нерегулярних Даних - дата виникнення подій, визначених у пунктах 4, 5 розділу ІІІ цього Положення;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015}

депозитарій - Центральний депозитарій цінних паперів або Національний банк України, що здійснює депозитарний облік цінних паперів відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»;

іноземна фінансова установа - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), в якій депозитарна установа на підставі відповідного договору відкрила рахунок (рахунки) для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави;

{Абзац шостий пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

нерегулярні Дані - Дані, що містять інформацію про власників пакетів акцій, власників іпотечних цінних паперів, про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам / в іноземній фінансовій установі, про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

4. Дані депозитарних установ подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії.

5. Щоденні, нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою на одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.

6. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу ІІІ цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1-18 до цього Положення.

{Абзац другий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

7. Дані депозитарних установ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії депозитарна установа зобов'язана подати Дані, визначені цим Положенням, у паперовій формі.

Паперова форма Даних підписується уповноваженою особою депозитарної установи.

{Абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017}

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, скріплені підписом уповноваженої особи депозитарної установи.

{Абзац третій пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017}

9. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML - файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

10. Розрахунок депозитарними установами пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні депозитарної діяльності.

{Пункт 10 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015}

11. У разі наявності у довідці інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності, депозитарна установа наводить її у примітках до цієї довідки.

12. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015}

ІІ. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щомісячні;

щоквартальні;

нерегулярні.

2. Щоденні Дані депозитарної установи складаються з довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 1), довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі (додаток 16).

{Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів, виконаних відповідно до вимог статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»).

{Абзац другий пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами) складаються з:

1) довідки про пруденційні нормативи депозитарної установи (додаток 2);

2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 13);

3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 14);

4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 15).

До складу щомісячних даних за січень входить річна фінансова звітність, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

{Пункт 3 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015, № 1 від 10.01.2017}

4. Щоквартальні Дані депозитарної установи складаються з:

1) титульного аркуша (додаток 3);

2) довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою (додаток 4). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

{Підпункт 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

3) довідки про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів (додаток 5). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

4) довідки про адміністративні операції, проведені депозитарною установою (додаток 6). Довідка подається про адміністративні операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу;

5) довідки про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа (додаток 7). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

6) довідки про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа (додаток 8). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

7) довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 9). Довідка подається про облікові операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу;

8) фінансової звітності (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, крім річної фінансової звітності.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим підпунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015}

5. Нерегулярні Дані депозитарної установи складаються з:

1) довідки про власників пакетів акцій (додаток 10);

2) довідки про власників іпотечних цінних паперів (додаток 11);

3) довідки про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам / в іноземній фінансовій установі (додаток 17);

{Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

4) довідки про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України (додаток 18).

{Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

ІІІ. Строки подання Даних до Комісії

1. Депозитарна установа подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше кінця дня, наступного за звітним;

{Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015}

щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

{Абзац третій пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015}

щоквартальні - не пізніше 25-го (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом;

нерегулярні - протягом 3-х робочих днів після дати виникнення.

2. Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, не подаються за операційний день, протягом якого депозитарна установа не здійснювала облікових операцій.

3. Нерегулярні Дані депозитарної установи подаються за фактом їх виникнення.

4. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:

1) зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій;

2) збільшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

{Підпункт 2 пункту 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

3) зменшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента;

{Підпункт 3 пункту 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

4) зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;

5) зарахування за наслідками операцій емітента прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій;

6) збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

{Підпункт 6 пункту 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

7) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента;

{Підпункт 7 пункту 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018}

8) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;

9) блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;

10) розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;

11) списання з ініціативи третьої сторони прав на акції з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій.

{Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017}

5. Нерегулярні Дані про власників іпотечних цінних паперів подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:

зарахування прав на іпотечні цінні папери на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунок, на якому не обліковувалися права на іпотечні цінні папери, зараховуються права на одне або більше прав на іпотечні цінні папери;

збільшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів;

зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, при якому залишок прав на іпотечні цінні папери на рахунку не стає нульовим;

зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунку не залишається прав на іпотечні цінні папери;

погашення іпотечних цінних паперів;

блокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;

{Абзац сьомий пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015}

розблокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;

{Абзац восьмий пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015}

списання прав на іпотечні цінні папери з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів з ініціативи третьої сторони.

6. У разі якщо кілька змін відбувалось протягом одного дня, Дані подаються депозитарною установою до Комісії станом на час закриття операційного дня.

7. Депозитарні установи у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, повинні усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі ІІ цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом з довідкою про виправлення Даних депозитарною установою (додаток 12), в якій зазначаються причини виникнення невідповідності.

8. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

9. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням програмно-технічних засобів та/або документів правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів);

настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

10. Дані депозитарної установи мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів (з наданням копій документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів) та/або усунення обставин непереборної сили (форc-мажорних обставин), у зв’язку з якими неможливо було подати Дані.

11. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 1
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про облікові операції, проведені депозитарною установою

1

Номер за порядком

2

Дата, за яку подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

6

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент- нерезидент)

7

Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

8

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

9

Дані емітента: повне найменування

10

Дані емітента: країна реєстрації-1

11

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

12

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

13

Дані про цінні папери: код-2

14

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

15

Дані про цінні папери: код валюти-3

16

Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

17

Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.

18

Дані про номінального утримувача: найменування

19

Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)

20

Дані про номінального утримувача: країна реєстрації-5

21

Дані про власника: вид-4

22

Дані про власника: країна реєстрації-5

23

Номер запису в журналі депозитарних операцій

24

Обслуговування операції: «1» - за розпорядженнями депонентів / номінального утримувача, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів; «2» - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; «3» - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі; «4» - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», «5» - інше

25

Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)

26

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів: «1» - договір купівлі-продажу; «2» - договір міни; «3» - договір дарування; «4» - спадкування (правонаступництво); «5» - інше

27

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: дата укладання договору (дата вчинення правочину)

28

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: номер договору (реквізити правочину)

29

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

30

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

31

Безумовна операція на підставі: «1» - виконавчих документів; «2» - свідоцтва про право на спадщину; «3» - розпорядження Уповноваженої особи Комісії; «4» - інше

32

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

33

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту

34

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)

35

Примітки

__________
Примітка.


Рядки 18-20 заповнюються у разі проведення операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача.

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 1 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015, № 867 від 13.12.2018}


Додаток 2
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про пруденційні нормативи депозитарної установи

1

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

2

Найменування депозитарної установи

3

Рік, за який подаються Дані

4

Звітний місяць

5

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

6

Розмір власних коштів-2, грн

7

Норматив достатності власних коштів-1

8

Коефіцієнт покриття операційного ризику-1

9

Примітки

__________
-2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

{Додаток 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017}
Додаток 3
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма-1

6

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

7

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

8

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

9

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

10

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

11

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

12

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

13

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

14

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

15

Місцезнаходження депозитарної установи: код території-2

16

Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс

17

Місцезнаходження депозитарної установи: область

18

Місцезнаходження депозитарної установи: район

19

Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт

20

Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок

21

Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду ММТЗ

22

Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) ММТЗ

23

Дані депозитарної установи: електронна пошта

24

Дані депозитарної установи: веб-сторінка

25

Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку

26

Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок

27

Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку

28

Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

29

Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

30

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. керівника

31

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. заступника керівника

32

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера

33

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

34

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-3 платника податків - фізичної особи)

35

Місцезнаходження

36

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

37

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

38

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

39

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

40

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

41

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

42

Номер та дата договору на проведення аудиту

43

Дата початку та дата закінчення аудиту

44

Дата аудиторського висновку (звіту)

45

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

46

Приміткивгору