Документ z1095-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.11.2012, підстава - z1755-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 465 від 13.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 грудня 2001 р.
за N 1095/6286
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 475 ( z1755-12 ) від 01.10.2012 }
Про затвердження Порядку реєстрації установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ,
організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності

Відповідно до ст.11 Закону України "Про охорону атмосферного
повітря" ( 2707-12 ) та на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 23 серпня 2001 р. N 10691/3 щодо реалізації положень
вищезазначеного Закону ( 2707-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок реєстрації установ, організацій та
закладів, яким надається право на розробку документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності (додається).
2. Департаменту екологічної безпеки (Є.Маторін) подати цей
наказ у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Керівникам територіальних органів Міністерства екології та
природних ресурсів України забезпечити додержання вимог
зазначеного нормативно-правового документа.
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України від 12 травня 1999 р. N 104 ( z0348-99 ) "Про затвердження
Порядку видачі дозволів та поставлення на облік організацій, що
розробляють проекти нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних
джерел", зареєстрований Міністерством юстиції України 3 червня
1999 р. за N 348/3641.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря О.Смишляєва.
Міністр С.Курикін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
13.12.2001 N 465
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2001 р.
за N 1095/6286

Порядок
реєстрації установ, організацій та закладів, яким надається
право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів
для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблено на виконання статті 11 Закону
України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ) з метою
визначення Переліку установ, організацій та закладів, яким
надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги
викидів для підприємств, установ, організацій та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності (далі - організації з
розробки документів). Порядок поширюється на організації з
розробки цих документів.
1.2. Порядком передбачаються умови занесення організацій з
розробки документів до переліку установ, організацій та закладів,
яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують
обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності (далі - Перелік), та видачі
їм реєстраційних свідоцтв. Установам, організаціям та закладам не дозволяється
розроблювати документи, що обґрунтовують обсяги викидів для
підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності, без виданого їм в установленому
порядку реєстраційного свідоцтва.
1.3. Занесення окремих громадян до Переліку організацій з
розробки документів не здійснюється. Клопотання про видачу їм
реєстраційних свідоцтв на розробку документів, що обґрунтовують
обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності, до розгляду не приймається.
1.4. Занесення до Переліку організацій з розробки документів
та видачу їм реєстраційних свідоцтв проводить Міністерство
екології та природних ресурсів України безкоштовно. Ця функція
покладена на Управління атмосферного повітря Департаменту
екологічної безпеки Мінекоресурсів України (далі - структурний
підрозділ Мінекоресурсів України).
2. Документи, які необхідно надати організації з розробки
документів, для занесення її до Переліку та видачі
реєстраційного свідоцтва
2.1. Для занесення організації з розробки обґрунтовуючих
документів до Переліку та одержання реєстраційного свідоцтва
необхідно надати такі документи: заяву за довільною формою на бланку заявника; відомості про організацію з розробки документів за
встановленою формою, що наведена в додатку 1 до цього Порядку; копію довідки про включення до єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, видану територіальним органом
Держкомстату України; нотаріально засвідчений витяг із статуту, який підтверджує,
що одним із видів діяльності є роботи з розробки документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності; перелік розроблених за останні два роки матеріалів, що
обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне
повітря для підприємств, установ, організацій (матеріали
інвентаризації, нормативи граничнодопустимих викидів
забруднювальних речовин); дані про професійний і кваліфікаційний рівень керівного
персоналу та спеціалістів організації за формою, що наведена в
додатку 2 до цього Порядку (освітній рівень - базова вища освіта,
повна вища освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст,
магістр ); копії документів, що підтверджують рівень освіти й
кваліфікації, необхідний для розробки документів, що обґрунтовують
обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності (диплом про вищу освіту, інші
документи про освіту, видані навчальними закладами, що мають
відповідну акредитацію за спеціальностями, які необхідні у сфері
заявленого виду діяльності; документи про стаж роботи фахівців у
відповідній сфері діяльності або за відсутності стажу роботи - про
проходження курсів підвищення кваліфікації); довідку про наявність програм на персональних
електронно-обчислювальних машинах, які використовуються при
розробці документів, що обґрунтовують обсяги викидів
забруднювальних речовин в атмосферне повітря, від організації, що
розробила ці програмні продукти; відомості про систему контролю, управління якістю виробництва
(стандарт організації, постанова з якості), які розроблені згідно
із стандартом з управління якістю та забезпечення якості (ДСТУ ISO
9000-1-95, ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9004-1-95, ДСТУ ISO
14001-97); перелік нормативно-методичної документації, яка
використовується при розробці документів, що обґрунтовують обсяги
викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами; копію наказу про призначення відповідальних за проведення
робіт, по обґрунтуванню обсягів викидів для підприємств, установ,
організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності; довідку від територіальних органів Мінекоресурсів щодо якості
виконаних робіт з обґрунтуванням обсягів викидів для підприємств,
установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності за місцезнаходженням організації з розробки цих
документів.
2.2. Занесення до Переліку та видача реєстраційного свідоцтва
організації з розробки документів, яка не займалась раніше
відповідною роботою (розробкою матеріалів інвентаризації,
нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин),
проводиться після проходження нею курсів підвищення кваліфікації у
відповідній сфері діяльності. Така організація з розробки
документів надає матеріали відповідно до пункту 2.1, крім абзаців
6 та 13 цього пункту.

3. Порядок реєстрації організацій з розробки документів
та видача їм реєстраційних свідоцтв
3.1. Отримані заява та документи (згідно з розділом 2 цього
Порядку) розглядаються спеціалістом структурного підрозділу
Мінекоресурсів України (далі - відповідальний спеціаліст), який у
двадцятиденний термін із дня надходження документів повідомляє
організацію з розробки документів про прийняте рішення.
3.2. У разі відмови у видачі реєстраційного свідоцтва
відповідальний спеціаліст у терміни не пізніше 20 днів із дати
отримання документів готує лист з обґрунтуванням причин відмови і
за підписом керівника структурного підрозділу Мінекоресурсів
України відсилає заявнику.
3.3. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
реєстраційного свідоцтва організації з розробки документів є: наявність у документах, поданих заявником, недостовірної
інформації; відсутність достатньої кваліфікації фахівців для здійснення
такої діяльності відповідно до абзацу 7 пункту 2.1 цього Порядку; відсутність необхідних програмних продуктів, які
використовуються при розробці документів, що обґрунтовують обсяги
викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря; порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності (матеріалів
інвентаризації, нормативів граничнодопустимих викидів
забруднювальних речовин).
3.4. Реєстраційне свідоцтво видається за підписом
уповноваженої посадової особи Мінекоресурсів України,
засвідчується печаткою та діє на всій території України.
3.5. Реєстраційне свідоцтво видається терміном не менше ніж
на три роки (але не більш п'яти років) за формою, що наведена у
додатку 3 цього Порядку. Термін дії реєстраційного свідоцтва залежить від: досвіду організації з розробки документів у галузі охорони
атмосферного повітря; рівня та якості виконаних робіт з обґрунтування обсягів
викидів для підприємств, установ, організацій та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності, що підтверджується довідкою
з територіальних органів Мінекоресурсів.
3.6. Структурний підрозділ Мінекоресурсів України веде
реєстраційний журнал за формою, яка наведена у додатку 4 цього
Порядку. Копії реєстраційних свідоцтв у друкованому вигляді разом із
заявами та документами зберігаються у Мінекоресурсів України у
порядку, визначеному чинним законодавством.
3.7. Структурний підрозділ Мінекоресурсів України складає
Перелік організацій з розробки документів та накопичує інформацію
відповідно до програми на персональному комп'ютері та щорічно до
першого січня наступного року направляє цей Перелік до
Держекоінспекції та територіальних органів Мінекоресурсів України.
4. Порядок анулювання реєстраційного свідоцтва організації з
розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для
підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності
4.1. Підставою для прийняття рішення про анулювання
реєстраційного свідоцтва є: ліквідація установи, організації та закладу, яким було видано
реєстраційне свідоцтво; порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності (матеріалів
інвентаризації, нормативів граничнодопустимих викидів
забруднювальних речовин); виявлення при перевірці організацій з розробки документів
підготовлених ними неякісних матеріалів, що обґрунтовують обсяги
викидів для підприємств, установ, організацій та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності (згідно з розділом 5 цього
Порядку).
4.2. У разі анулювання реєстраційного свідоцтва структурний
підрозділ Мінекоресурсів України готує в місячний термін лист із
повідомленням про анулювання реєстраційного свідоцтва за підписом
уповноваженої посадової особи Мінекоресурсів України на адресу
організації з розробки таких документів та повідомляє про це
Держекоінспекцію і територіальні органи Мінекоресурсів України.
4.3. Організація, реєстраційне свідоцтво якої анульовано,
вилучається із Переліку.
4.4. Організація з розробки документів може звернутись до
структурного підрозділу Мінекоресурсів України з оскарженням
рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва протягом 10 днів
після одержання повідомлення про анулювання.
4.5. Структурний підрозділ Мінекоресурсів України у місячний
термін розглядає подане оскарження, приймає відповідне рішення і
повідомляє про це організацію з розробки документів.
4.6. Спори, що виникають у зв'язку з видачею реєстраційного
свідоцтва організації з розробки документів, вирішуються
відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль якості матеріалів, які розроблені
організацією з розробки документів
Контроль якості матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів
для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності, проводиться територіальними органами
Мінекоресурсів України при розгляді та їх затвердженні і при
перевірках підприємств Держекоінспекцією. У разі неодноразового виявлення неякісних матеріалів, що
обґрунтовують обсяги викидів для підприємства (порушення вимог
щодо оформлення та змісту документів, що обґрунтовують обсяги
викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами), територіальні органи Мінекоресурсів України можуть
звернутись до структурного підрозділу Мінекоресурсів України з
поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва організації з
розробки документів.
Начальник Управління
атмосферного повітря В.Горбунов
Додаток 1
до пункту 2.1 Порядку реєстрації установ,
організацій та закладів, яким надається
право на розробку документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для
підприємств, установ, організацій та
громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності

Відомості
про організацію з розробки документів, що обґрунтовують
обсяги викидів для підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності

________________________________________________________________
(повна назва установи, організації, закладу / код за ЄДРПОУ) ________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон) ________________________________________________________________
(назва області / код за КОАТУУ) ________________________________________________________________
(назва району / код за КОАТУУ) ________________________________________________________________
(назва населеного пункту / код за КОАТУУ) ________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість / код за СПОДУ) ________________________________________________________________
(назва виду економічної діяльності / код за КВЕД)

______________________ ________ _________________________
(керівник установи, (підпис) (прізвище, ім'я та по
організації, закладу) батькові керівника)

М.П.
1. Коди області, району та населеного пункту надаються згідно
з класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою
України (КОАТУУ).
2. Коди міністерств або органу управління надаються згідно із
системою позначень об'єктів Державного управління (СПОДУ).
3. Коди видів економічної діяльності (КВЕД) надаються згідно
із загальним класифікатором видів економічної діяльності.
4. Коди підприємств, установ, організацій установлюються
відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій
України (ЄДРПОУ).
Начальник Управління
атмосферного повітря В.Горбунов
Додаток 2
до пункту 2.1 Порядку реєстрації установ,
організацій та закладів, яким надається
право на розробку документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для
підприємств, установ, організацій та
громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності

Дані про професійний і кваліфікаційний рівень
керівного персоналу та спеціалістів організації
------------------------------------------------------------------ Прізвище,|Посада|Освіта, |Спеціа-|Працює |Стаж із вико- | При- ім'я, | |навчальний|льність|постійно,|нання робіт у |мітка по | |заклад | |тимчасово|галузі охорони| батькові | | | | |повітря | | | | | | | ---------+------+----------+-------+---------+--------------+----- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ------------------------------------------------------------------
Примітка. У графі 7 зазначається інформація про наявність в
організації інженерів - технологів, інженерів - хіміків, інженерів
з налагодження вентиляційних систем, інженерів - екологів.
Підпис керівника _______________
Додаток 3
до пункту 3.3 Порядку реєстрації установ,
організацій та закладів, яким надається
право на розробку документів,
що обґрунтовують обсяги викидів для
підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України
Реєстраційне свідоцтво N _____
на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності

________________________________________________________________
(повна назва організації, установи, закладу)
________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон)

________________________________________________________________
(термін дії реєстраційного свідоцтва, число, місяць, рік)
________________________________________________________________
(дата видачі реєстраційного свідоцтва, число, місяць, рік)
Реєстраційне свідоцтво є підставою для включення до Переліку
установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку
документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств,
установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності

Уповноважена особа органу,
який видав реєстраційне свідоцтво _______________________ ________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М. П.
Додаток 4
до пункту 3.4 Порядку реєстрації установ,
організацій та закладів, яким надається
право на розробку документів, що
обґрунтовують обсяги викидів
для підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності

Журнал
видачі реєстраційних свідоцтв на розробку документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ,
організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Дата |Дата та |Найменування |Відпові- |Номер |Термін дії |Прізвище |Дата анулю-|Приміт- |надход- |вихід- |організації, |дальний |реєстраційного |реєстрацій-|особи, яка|вання реє- |ка з/п|ження |ний номер|яка займається|спеціаліст|свідоцтва, ви- |ного свідо-|видала |страційно- | |докумен-|докумен- |розробкою |за розгляд|даного структур-|цтва |реєстра- |го свідо- | |тації, |тації |документів |поданої |ним підрозділом | |ційне |цтва | | | | |заяви |Мінекоресурсів | |свідоцтво | | |вхідний | | | |України | | | | |номер | | | | | | | | ---+--------+---------+--------------+----------+----------------+-----------+----------+-----------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору