Документ z1084-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.08.2017  № 584


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2017 р.
за № 1084/30952

Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658, такі зміни:

1) у розділі І:

абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

«власник пакета акцій - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі обліковуються права на акції певного емітента у кількості, що становить 10 відсотків і більше статутного капіталу цього емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - 5 відсотків і більше статутного капіталу такого емітента»;

у пункті 8:

в абзаці другому слова «та скріплюється печаткою депозитарної установи» виключити;

в абзаці третьому слова «відбитком печатки депозитарної установи та» виключити;

2) пункт 4 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«4. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:

1) зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій;

2) збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента;

3) зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента;

4) зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;

5) зарахування за наслідками операцій емітента прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій;

6) збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента;

7) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента;

8) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;

9) блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;

10) розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;

11) списання з ініціативи третьої сторони прав на акції з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій.»;

3) додатки 5, 10 викласти в новій редакції (додаються).

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Адміністративні дані депозитарних установ, дата формування яких до 30 вересня 2017 року, подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на звітну дату складання таких даних.

4. Це рішення набирає чинності з 01 жовтня 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. ХромаєвДодаток 5
до Положення про порядок
звітування депозитарними
установами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів-1

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

6

Дані про депозитарій: найменування

7

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

8

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

9

Дані емітента: повне найменування

10

Дані емітента: організаційно-правова форма-2

11

Дані емітента: країна реєстрації-3

12

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

13

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

14

Дані про цінні папери: код-4

15

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

16

Дані про цінні папери: код валюти-5

17

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн

18

Дані про власника: вид-6

19

Дані про власника: країна реєстрації-7, 8

20

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)-2, 8

21

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)-8

22

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

23

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

24

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

25

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи-8

26

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи-8

27

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

28

Дані про власника: місцезнаходження-8

29

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів)-8, 9

30

Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

31

Частка в статутному капіталі (для акцій), %

32

Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

33

Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі (для акцій), %

34

Примітки

__________
-1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-6 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
-7 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-8 У разі якщо власником пакета акцій або власником іпотечних цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта управління відповідними цінними паперами.
-9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 10
до Положення про порядок
звітування депозитарними
установами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про власників пакетів акцій-1

1

Номер за порядком

2

Дата, станом на яку подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

6

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

7

Дані емітента: повне найменування

8

Дані емітента: організаційно-правова форма-2

9

Дані емітента: країна реєстрації-3

10

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

11

Дані про депозитарій: найменування

12

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

13

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

14

Дані про цінні папери: код-4

15

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

16

Дані про цінні папери: код валюти-5

17

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн

18

Дані про власника: вид-6, 7

19

Дані про власника: країна реєстрації-7, 8

20

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)-2, 7

21

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

22

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

23

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

24

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

25

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи-7

26

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи-7

27

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

28

Дані про власника: місцезнаходження-7

29

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів)-7, 9

30

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

31

Дата виникнення нерегулярних Даних

32

Види змін на рахунку в цінних паперах депонента-10

33

Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

34

Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

35

Частка в статутному капіталі, %

36

Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі (для акцій), %

37

Примітки

__________
-1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-6 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
-7 У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада,  інформація заповнюється про суб’єкта управління корпоративними правами.
-8 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
-10 Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента у зберігача» Системи довідників та класифікаторів.вгору