Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів
Держфінпослуг; Розпорядження, Порядок, Форма типового документа від 19.07.20066021
Документ z1050-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2019, підстава - z0131-19

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
19.07.2006 N 6021
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2006 р.
за N 1050/12924

Про затвердження Порядку реєстрації
філій страховиків-нерезидентів
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 827 ( z0544-13 ) від 14.03.2013 N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 N 2071 ( z0131-19 ) від 29.11.2018 }

Відповідно до Закону України від 07.07.2005 N 2774-IV
( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про страхування"
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Порядок реєстрації філій
страховиків-нерезидентів (додається).
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах
масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
5. Пункт 1 цього розпорядження набирає чинності з дня
набрання чинності Законом України від 07.07.2005 N 2774-IV
( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування".
Голова В.Альошин
Протокол засідання Комісії
від 19.07.2006 N 241
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич
Т.в.о. Міністра
закордонних справ України  В.Д.Хандогій
Перший заступник Міністра
економіки України  А.Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
19.07.2006 N 6021
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2006 р.
за N 1050/12924

ПОРЯДОК
реєстрації філій страховиків-нерезидентів
{ У тексті Порядку та у додатку 3 до нього слово "Держфінпослуг"
замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 3 пункту 1
розділу I Закону України від 7 липня 2005 року N 2774-IV
( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування", Законів України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), Положення
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), та інших
нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання
фінансових послуг. { Преамбула в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Глава 1. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру внесення Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, інформації про постійне представництво
страховика-нерезидента у формі філії до Реєстру філій
страховиків-нерезидентів, унесення змін до цього Реєстру, видачі
свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента або його
дубліката. { Пункт 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: страховик-нерезидент - фінансова установа, що створена та має
ліцензію на провадження страхової діяльності відповідно до
законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована; філія страховика-нерезидента (далі - філія) - постійне
представництво страховика-нерезидента у формі філії; заявник - страховик-нерезидент, який подає документи для
реєстрації філії або для внесення змін до Реєстру філій
страховиків-нерезидентів, чи отримання дубліката свідоцтва про
реєстрацію філії страховика-нерезидента; свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента (далі -
Свідоцтво) - документ, який засвідчує факт унесення інформації про
філію до Реєстру філій страховиків-нерезидентів (додаток 1 до
цього Порядку); Реєстр філій страховиків-нерезидентів (далі - Реєстр) -
система накопичення, зберігання, захисту, використання та
поширення адміністративної інформації (даних) про філію. Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, уживаються
відповідно до законодавства.
3. Нацкомфінпослуг здійснює реєстрацію філії за умови
виконання вимог, передбачених главою 2 цього Порядку.
4. Свідоцтво оформлюється Нацкомфінпослуг та видається без
зазначення в ньому строку дії і втрачає чинність після прийняття
Нацкомфінпослуг рішення про виключення філії з Реєстру.
5. Філія має право здійснювати страхову діяльність у порядку,
установленому законодавством України, тільки після внесення
інформації про неї до Реєстру, отримання Свідоцтва та ліцензії на
здійснення страхової діяльності.
6. Здійснення філією страхової діяльності після виключення з
Реєстру та анулювання Свідоцтва забороняється.
7. Заявник не повинен мати порушень страхового або
фінансового законодавства за останні 3 роки здійснення страхової
діяльності.
8. Документи, які подаються заявником до Нацкомфінпослуг,
повинні відповідати таким вимогам:
8.1 бути викладені українською мовою, а в разі, якщо вони
викладені іноземною мовою, бути легалізованими в установленому
порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна,
не передбачено інше, і супроводжуватись перекладом на українську
мову, який завіряється перекладачем;
8.2 містити достовірну, повну та вичерпну інформацію;
8.3 надаватися у швидкозшивачі з внутрішнім описом;
8.4 довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх
складання, а також повинні бути підписані відповідальною особою
заявника; { Підпункт 8.4 пункту 8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 )
від 21.08.2018 }
8.5 електронна форма даних повинна відповідати паперовій
формі, яка друкується з електронного формату, який встановлюється
Нацкомфінпослуг.
Глава 2. Вимоги до діяльності філії
1. На момент реєстрації філія повинна мати сформований
гарантійний депозит на рахунках уповноважених банків-резидентів у
розмірі, не меншому, ніж сума, еквівалентна 1 млн євро, за видами
страхування, іншими, ніж страхування життя, а при намірі займатися
страхуванням життя - у розмірі, не меншому, ніж сума, еквівалентна
10 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України на день
подання заяви.
2. На момент подання документів про реєстрацію філії рейтинг
фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента повинен
відповідати рівню, не нижчому від високої надійності за
класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств: "A.M.Best" (США) - "В+"; "Moody's Investors Service" (США) - "Baa"; "Standard & Poor's" (США) - "BBB"; "Fitch Ratings" (Великобританія) - "BBB".
3. Філія повинна відповідати вимогам цього Порядку як на дату
подання заяви про її реєстрацію, так і протягом усього строку
перебування інформації про неї в Реєстрі.
4. Копії Свідоцтва, засвідчені підписом керівника філії,
повинні бути розміщені в доступних для огляду місцях за
місцезнаходженням філії. { Пункт 4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }
Глава 3. Унесення інформації про філію до Реєстру
1. Для внесення інформації про філію заявник подає (надсилає)
до Нацкомфінпослуг такі документи:
1.1 заяву про реєстрацію філії (додаток 2 до цього Порядку);
1.2 реєстраційну картку філії (додаток 3 до цього Порядку) у
паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється
Нацкомфінпослуг;
1.3 завірену в установленому законодавством порядку копію
свідоцтва про реєстрацію постійного представництва, виданого
Уповноваженим центральним органом виконавчої влади; { Підпункт 1.3 пункту 1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2071 ( z0131-19 )
від 29.11.2019 }

1.4 виписку з торговельного (банківського, судового) реєстру
або копії установчих документів заявника (у разі наявності);
1.5 довіреність, видану заявником уповноваженій особі на
представництво його інтересів на території України, оформлену у
відповідності до вимог законодавства України;
1.6 копію рішення заявника про створення філії на території
України;
1.7 копію довіреності керівника філії, видану на
представництво інтересів заявника на території України;
1.8 довідку банку, що підтверджує розмір сформованого
гарантійного депозиту на дату складання заяви, та копію
депозитного договору про відкриття гарантійного депозитного
рахунку в уповноваженому банку;
1.9 довідку про відповідність керівника та головного
бухгалтера філії професійним вимогам до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, установленим Нацкомфінпослуг;
1.10 засвідчену підписом керівника заявника довідку про
наявність у філії приміщення, обладнання, техніки, засобів зв'язку
та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують
постійне формування поточної інформації про здійснення страхової
діяльності та надання звітних даних (у довільній формі); { Підпункт 1.10 пункту 1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 )
від 21.08.2018 }
1.11 бізнес-план запланованої страхової (перестрахової)
діяльності філії на строк не менше, ніж три роки;
1.12 дозвіл уповноваженого органу із здійснення нагляду за
страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, на
відкриття філії або письмове підтвердження цього органу про
відсутність у законодавстві цієї країни вимог щодо отримання
такого дозволу;
1.13 довідку від уповноваженого органу із здійснення нагляду
за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник,
про відсутність порушень страхового або фінансового законодавства
заявником за останні 3 роки;
1.14 фінансову звітність заявника за останні 3 роки,
посвідчену аудитором;
1.15 положення про філію, яке повинне містити чітко
регламентований порядок ліквідації філії;
1.16 письмове безвідкличне зобов'язання заявника про
безумовне виконання ним зобов'язань, які виникли у зв'язку з
діяльністю його філії на території України;
1.17 копії документів на право здійснення страхової
діяльності (ліцензія, дозвіл тощо) за видами страхових послуг, які
заявник має право здійснювати в країні місця реєстрації.
{ Підпункт 1.18 пункту 1 глави 3 виключено на підставі
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 827 ( z0544-13 )
від 14.03.2013 }
2. Документи, зазначені в пункті 1 цієї глави, мають бути
оформлені з дотриманням вимог, передбачених законодавством
України.
3. Якщо документи для внесення інформації до Реєстру
подаються уповноваженою особою заявника, додатково пред'являються
паспорт або документ, який його замінює, та довіреність на
представництво інтересів заявника на території України. Документи, подані заявником до Нацкомфінпослуг, приймаються
за наданим описом. Опис складається заявником у двох примірниках,
один з яких повертається заявнику з відміткою про дату надходження
документів.
4. Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за
достовірність інформації, указаної в заяві та документах, поданих
для внесення до Реєстру.
5. Нацкомфінпослуг приймає рішення про реєстрацію філії або
про відмову в її реєстрації не пізніше 30 днів з дня надходження
заяви та всіх необхідних документів від заявника.
6. Заява про реєстрацію філії залишається без розгляду, якщо:
6.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
6.2 документи оформлені з порушенням законодавства;
6.3 документи подані не в повному обсязі.
7. Про залишення заяви про реєстрацію філії без розгляду
заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав у
строк не більше 30 календарних днів з дня одержання документів.
8. Після усунення причин, що були підставою для залишення
заяви про реєстрацію філії без розгляду, заявник може повторно
подати заяву про реєстрацію філії, яка розглядається у
встановленому порядку.
9. Повідомлення про прийняття рішення про реєстрацію філії
або про відмову в реєстрації надсилається (видається) заявникові в
письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення. У рішенні про відмову в реєстрації
зазначаються підстави такої відмови.
10. Підставами для прийняття рішення про відмову в реєстрації
філії є:
10.1 невідповідність документів, що додаються до заяви,
вимогам законодавства;
10.2 виявлення недостовірності інформації у документах,
поданих заявником для реєстрації філії;
10.3 невідповідність заявника або його філії вимогам цього
Порядку.
11. У разі відмови в реєстрації філії на підставі виявлення
недостовірної інформації в поданих документах заявник може подати
до Нацкомфінпослуг нову заяву про реєстрацію філії не раніше ніж
через три місяці з дати прийняття рішення про відмову в реєстрації
філії.
12. Рішення про відмову в реєстрації філії може бути
оскаржене в суді.
13. У разі прийняття рішення про реєстрацію філії
Нацкомфінпослуг вносить інформацію до Реєстру та оформлює
Свідоцтво не пізніше, ніж через п'ять робочих днів з дня прийняття
такого рішення.
14. Якщо заявник протягом 60 календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про реєстрацію
філії не звернувся для отримання оформленого Свідоцтва,
Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про реєстрацію.
Глава 4. Виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва
1. Підставами для виключення філії з Реєстру та анулювання
Свідоцтва є:
1.1 заява страховика-нерезидента про виключення філії з
Реєстру у зв'язку з припиненням страхової діяльності філії
(додаток 4 до цього Порядку);
1.2 припинення діяльності страховика-нерезидента;
1.3 виявлення недостовірної інформації в документах, поданих
заявником для внесення до Реєстру;
1.4 анулювання (відкликання) всіх виданих філії ліцензій та
прийняття рішення Нацкомфінпослуг щодо виключення філії з
Реєстру; { Підпункт 1.4 пункту 1 глави 4 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1.5 рішення суду про припинення діяльності філії.
Глава 5. Порядок унесення змін до інформації,
унесеної до Реєстру
1. Про внесення змін до інформації, яка внесена до Реєстру,
заявник зобов'язаний повідомити Нацкомфінпослуг протягом десяти
робочих днів з дати виникнення змін. Для цього заявник повинен
подати заяву про переоформлення Свідоцтва (додаток 5 до цього
Порядку) та відповідну реєстраційну картку, у якій відбулися зміни
(в електронній та паперовій формі, у форматі, який встановлюється
Нацкомфінпослуг), та документи, що підтверджують наявність змін.
2. Свідоцтво підлягає переоформленню в разі:
2.1 зміни найменування заявника або філії;
2.2 зміни місцезнаходження заявника або філії.
Глава 6. Видача дубліката Свідоцтва
1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:
1.1 втрата Свідоцтва;
1.2 пошкодження бланка Свідоцтва.
2. У разі втрати Свідоцтва філія зобов'язана повідомити про
це Нацкомфінпослуг та подати:
2.1 заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 6 до цього
Порядку);
2.2 інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва
в друкованих засобах масової інформації.
3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування
внаслідок його пошкодження, до Нацкомфінпослуг подаються:
3.1 заява про видачу дубліката Свідоцтва;
3.2 не придатне для користування Свідоцтво.
4. Дублікат Свідоцтва видається протягом 5 робочих днів з дня
одержання заяви, про що робиться запис у Реєстрі. У разі видачі
дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого
Нацкомфінпослуг приймає розпорядження про визнання недійсним
Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з унесенням
відповідних змін до Реєстру.
Глава 7. Порядок застосування законодавства
та вирішення спорів
1. Усі спори, що виникають у ході діяльності філії,
вирішуються відповідно до законодавства України та на її території
в разі, якщо міжнародними договорами не встановлено інший порядок.
Глава 8. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку
1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється
Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.
Член Комісії - директор
Департаменту державного регулювання
та розвитку ринків фінансових послуг М.Русинський

Додаток 1
до Порядку реєстрації філій
страховиків-нерезидентів

СВІДОЦТВО
про реєстрацію філії страховика-нерезидента

"___" ____________ року
Видане __________________________________________________________
(повне найменування страховика-нерезидента) _________________________________________________________________
(місцезнаходження страховика-нерезидента) _________________________________________________________________
(повне найменування філії страховика-нерезидента) _________________________________________________________________
(місцезнаходження філії страховика-нерезидента) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код філії страховика-нерезидента за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер за Реєстром філій страховиків-нерезидентів
N _____________________ "___" ________________ року
Серія та номер свідоцтва ________________________________________
Голова ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
"___" ____________ 20__ року

Додаток 2
до Порядку реєстрації філій
страховиків-нерезидентів

ЗАЯВА
про реєстрацію філії страховика-нерезидента

Заявник ________________________________________________________________,
(повне найменування страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(скорочене найменування страховика-нерезидента /за наявності/) ________________________________________________________________,
(банківські реквізити страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(місцезнаходження страховика-нерезидента)
просить унести інформацію до Реєстру філій
страховиків-нерезидентів про:_____________________________________ ________________________________________________________________,
(повне найменування філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(місцезнаходження філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(банківські реквізити філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(телефон/факс)
Види страхування, які має намір надавати філія:__________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце здійснення діяльності: ____________________________________ _________________________________________________________________
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"___" ____________ 20___ року N _____
Підпис керівника
страховика-нерезидента ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }
Додаток 3
до Порядку реєстрації філій
страховиків-нерезидентів

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
філії страховика-нерезидента

------------------------------------------------------------------ |Інформацію підтверджую. |Посада | |Дані в електронній формі, що | | |додається, збігаються з даними |Прізвище, ім'я, по батькові | |паперової форми цієї | | |цієї реєстраційної картки |Дата | | | | | |"___" ____________ 20__ року | | | | | |Підпис | ------------------------------------------------------------------
Дата складання інформації заявником
"___" ____________ 20__ року

ІНФОРМАЦІЯ
про філію страховика-нерезидента

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування філії страховика-нерезидента | | |(з реєстраційних документів) | | |------------------------------------------------+---------------| |Скорочене найменування філії | | |страховика-нерезидента (з реєстраційних | | |документів, у разі наявності) | | |------------------------------------------------+---------------| |Найменування заявника іншою мовою (з | | |реєстраційних документів, у разі наявності) | | |------------------------------------------------+---------------| |Організаційно-правова форма | | |------------------------------------------------+---------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |------------------------------------------------+---------------| |Орган управління | | |------------------------------------------------+---------------| |Форма власності | | |------------------------------------------------+---------------| |Основні види діяльності за КВЕД | | |------------------------------------------------+---------------| |Місце здійснення діяльності (регіон, область) | | ------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про реєстрацію філії страховика-нерезидента

------------------------------------------------------------------ |Дата реєстрації | |Серія та номер свідоцтва| | | | |про реєстрацію філії | | | | |страховика-нерезидента | | |----------------------+-----------------------------------------| |Ким видано свідоцтво | | |про реєстрацію | | |----------------------+-----------------------------------------| |Дата запису про | |Номер запису про | | |внесення змін до | |внесення змін до | | |інформації про | |інформації про | | |реєстрацію філії | |реєстрацію філії | | |страховика-нерезидента| |страховика-нерезидента | | |----------------------+-----------------------------------------| |Стан заявника (діє, у | | |процесі ліквідації, | | |реорганізації) | | |----------------------+-----------------------------------------| |Дата припинення | |Номер рішення про | | |діяльності філії | |припинення діяльності | | |страховика-нерезидента| |філії | | | | |страховика-нерезидента | | |----------------------+-----------------------------------------| |Підстава для | | |виключення з Реєстру | | |філії | | |страховика-нерезидента| | |----------------------+-----------------------------------------| |Дата початку | |Номер рішення про | | |ліквідації філії | |початок ліквідації філії| | ------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про філію страховика-нерезидента

------------------------------------------------------------------ |Код території за| |Поштовий | | |КОАТУУ | |індекс | | |----------------+-----------+----------+------------------------| |Область | |Район | | |----------------+-----------+----------+------------------------| |Населений пункт | |Вулиця | | |----------------+-----------+----------+------------------------| |Корпус | |Будинок| |Квартира | | |----------------+---+-------+----------+---------+--------------| |Міжміський | |Телефон| |Факс | | |телефонний код | | | | | | |----------------+-----------+----------+------------------------| |Електронна пошта| |WEB- | | |(за наявності) | |сторінка | | | | |(за | | | | |наявності)| | ------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про банківські реквізити

------------------------------------------------------------------ |Найменування банківської | | |установи та її код за | | |ЄДРПОУ | | |-------------------------+--------------------------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------+--------------------------------------| |Поточний рахунок | | МФО | | ------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про гарантійний депозит

------------------------------------------------------------------ |Сума сформованого | |Код | | |гарантійного депозиту | |валюти | | ------------------------------------------------------------------

ВІДОМОСТІ
про керівництво філії страховика-нерезидента

------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я та по батькові і |Прізвище, ім'я та по батькові | |найменування посади керівника |заступника керівника | |--------------------------------+-------------------------------| | | | |--------------------------------+-------------------------------| |Прізвище, ім'я та по батькові | | |осіб, які мають право вчиняти |-------------------------------| |юридичні дії від імені філії | | |страховика-нерезидента без |-------------------------------| |довіреності, у тому числі | | |підписувати договори |-------------------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

------------------------------------------------------------------ |Дата затвердження правил | |Номер документа про | | |проведення внутрішнього | |затвердження правил | | |фінансового моніторингу | |проведення | | | | |внутрішнього | | | | |фінансового | | | | |моніторингу | | |-------------------------+------+---------------------+---------| |Дата документа про | |Номер документа про | | |призначення працівника, | |призначення | | |відповідального за | |працівника, | | |проведення внутрішнього | |відповідального за | | |фінансового моніторингу | |проведення | | | | |внутрішнього | | | | |фінансового | | | | |моніторингу | | |-------------------------+--------------------------------------| |Прізвище, ім'я та по | | |батькові працівника, | | |відповідального за | | |проведення внутрішнього | | |фінансового моніторингу | | ------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про філію страховика-нерезидента
(уноситься відповідальним працівником Держфінпослуг)

------------------------------------------------------------------ |Реєстраційний номер у Реєстрі | | |філій страховиків-нерезидентів | | |----------------------------------+-----------------------------| |Код філії страховика-нерезидента | | |(призначається Держфінпослуг) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Серія та номер | |Дата видачі свідоцтва | | |свідоцтва про | |про реєстрацію філії | | |реєстрацію філії | |страховика-нерезидента | | |страховика-нерезидента| | | | |----------------------------------+-----------------------------| |Назва посади особи, що підписала | | |свідоцтво про реєстрацію філії | | |страховика-нерезидента, та П.І.Б. | | |----------------------------------+-----------------------------| |Підстава для виключення з Реєстру | | |та анулювання свідоцтва про | | |реєстрацію філії | | |страховика-нерезидента | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата виключення з | |Дата | | |Реєстру та анулювання | |останнього | | |свідоцтва про реєстрацію| |внесення змін| | |філії | |до інформації| | |страховика-нерезидента | |в Реєстрі | | |------------------------------------------------+---------------| |Статус свідоцтва про реєстрацію філії | | |страховика-нерезидента (діюче, анульоване) | | ------------------------------------------------------------------
Підпис відповідального працівника
Держфінпослуг ______________
Дата ________________
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }
Додаток 4
до Порядку реєстрації філій
страховиків-нерезидентів

ЗАЯВА
про виключення з Реєстру філій
страховиків-нерезидентів

Заявник ________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повне найменування страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(місцезнаходження страховика-нерезидента)
дата прийняття та номер розпорядження про видачу свідоцтва про
реєстрацію філії страховика-нерезидента ________________________________________________________________,
реєстраційний номер _____________________________________________ ________________________________________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію філії
страховика-нерезидента _________________________________________ ________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента ________________________________________________________________,
просить виключити філію ________________________________________ ________________________________________________________________,
(повне найменування філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(місцезнаходження філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(банківські реквізити філії страховика-нерезидента)
з Реєстру філій страховиків-нерезидентів у зв'язку з ____________ _________________________________________________________________
(зазначити причину)
"___" ____________ 20__ року
Підпис керівника _________________ ____________________
(прізвище, ініціали)
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }
Додаток 5
до Порядку реєстрації філій
страховиків-нерезидентів

ЗАЯВА
про переоформлення свідоцтва про реєстрацію філії
страховика-нерезидента

________________________________________________________________,
(найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію
філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(найменування, місцезнаходження філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника філії
страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ філії страховика-нерезидента ________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента ________________________________________________________________,
просить переоформити свідоцтво про реєстрацію філії
страховика-нерезидента у зв'язку з ______________________________
(зазначити причину)
Підпис заявника _________________ ____________________
(прізвище, ініціали)
"___" ________________ року
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }

Додаток 6
до Порядку реєстрації філій
страховиків-нерезидентів

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію філії
страховика-нерезидента

_________________________________________________________________
(найменування органу, що видав свідоцтва про реєстрацію
філії страховика-нерезидента)
Заявник ________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повне найменування страховика-нерезидента)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження страховика-нерезидента)
________________________________________________________________,
(найменування, місцезнаходження філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника філії
страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ філії страховика-нерезидента ________________________,
дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію філії
страховика-нерезидента ________________________________________________________________,
просить видати дублікат свідоцтва про реєстрацію філії
страховика-нерезидента у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину)
"___" ____________ 20__ року
Підпис заявника _________________ ____________________
(прізвище, ініціали)
"___" ________________ року
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }вгору