Документ z1006-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2018  № 211


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2018 р.
за № 1006/32458

Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

Відповідно до абзацу шостого пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 червня 2016 року № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 року за № 893/29023, що додаються.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови  Державної регуляторної служби України

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Заступник Голови - Керівник Виконавчої
дирекції Всеукраїнської асоціації сільських
та селищних рад

В.о. Виконавчого директора  Асоціації міст УкраїниВ. Загородній


Г.В. ОсовийР. ІллічовМ.С. Поєдинок

В.В. Сидоренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
13 серпня 2018 року № 211


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2018 р.
за № 1006/32458

ЗМІНИ
до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

1. У розділі ІІ:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі звернення до організатора конкурсу співвласників багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурсу з призначення управителя, організатор конкурсу оголошує та проводить такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Об’єктом конкурсу в цьому разі є багатоквартирний будинок, співвласники якого звернулися до організатора конкурсу з проханням призначити управителя.»;

2) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо об’єктом конкурсу є багатоквартирний будинок, співвласники якого звернулися до організатора конкурсу з проханням призначити управителя, до складу конкурсної комісії входить(ять) уповноважена(і) особа (особи) співвласників цього багатоквартирного будинку. Уповноважена(і) особа (особи) співвласників будинку може (можуть) залучатися до складу конкурсної комісії протягом усього часу роботи конкурсної комісії, але не пізніше дня оголошення переможця конкурсу.»;

3) у пункті 3:

підпункт 3 викласти у такій редакції:

«3) перелік складових робіт (послуг) з управління багатоквартирним будинком, який складений згідно з обов’язковим переліком робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;»;

абзац другий підпункту 7 викласти у такій редакції:

«ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;»;

після підпункту 8 доповнити новими підпунктами 9, 10 такого змісту:

«9) методику оцінювання конкурсних пропозицій;

10) проект договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;».

У зв’язку з цим підпункти 9-13 вважати відповідно підпунктами 11-15;

4) після пункту 9 доповнити новими пунктами 10, 11 такого змісту:

«10. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.».

У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 12.

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

абзац перший після слова «подають» доповнити словами «його організатору»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).»;

2) в абзаці третьому пункту 2, пункті 5 слова «конкурсна комісія» в усіх відмінках замінити словами «організатор конкурсу» у відповідних відмінках.

3. Пункт 6 розділу ІV викласти у такій редакції:

«6. Конкурсні пропозиції, які не було відхилено з підстав, передбачених пунктом 5 цього розділу, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

ціна послуги - до 35 балів;

рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою - до 15 балів;

наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),- до 15 балів;

фінансова спроможність учасника конкурсу - до 15 балів;

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства - до 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом визначення середнього математичного значення кількості балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів.».

4. Додаток 1 до Порядку виключити.

У зв’язку з цим додатки 2, 3 вважати відповідно додатками 1, 2.

У тексті Порядку посилання на додатки 2, 3 замінити відповідно посиланнями на додатки 1, 2.

Заступник директора
Департаменту систем
життєзабезпечення
та житлової політики -
начальник управління
житлової політики


С. Старцевавгору