Документ z1006-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
09.08.2006 N 515
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2006 р.
за N 1006/12880

Про затвердження Порядку включення (виключення)
вибухових матеріалів промислового призначення
до (з) Переліку вибухових матеріалів
промислового призначення, допущених
до постійного виробництва і застосування

Відповідно до статті 10 Закону України "Про поводження
з вибуховими матеріалами промислового призначення" ( 2288-15 )
та з метою забезпечення безпеки при поводженні з вибуховими
матеріалами промислового призначення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок включення (виключення) вибухових
матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових
матеріалів промислового призначення, допущених до постійного
виробництва і застосування, що додається.
2. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.)
у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду МНС України (Саварин М.В.) уключити
зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з
охорони праці.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Держпромгірнагляду МНС України Саварина М.В.
Міністр В.І.Балога
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Заступник Міністра
внутрішніх справ України  В.М.Рудік
Міністр оборони України  А.С.Гриценко
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики  О.М.Висоцький
Перший заступник Міністра
промислової політики України  О.С.Уруський
Заступник Міністра вугільної
промисловості України А.В.Сабинін
Командир військової частини А0107 В.А.Бурдинюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
09.08.2006 N 515
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2006 р.
за N 1006/12880

ПОРЯДОК
включення (виключення) вибухових матеріалів
промислового призначення до (з) Переліку
вибухових матеріалів промислового призначення,
допущених до постійного виробництва
і застосування

1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 10 Закону
України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення" ( 2288-15 ).
2. Розроблені, ввезені в Україну та конверсійні вибухові
матеріали включаються до Переліку вибухових матеріалів
промислового призначення, допущених до постійного виробництва
і застосування, який затверджується наказом спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду
(далі - Перелік), за умови проведення у встановленому порядку
приймальних випробувань та отримання сертифіката відповідності.
3. Для включення вибухових матеріалів до Переліку суб'єкт
господарювання подає до спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та
державного гірничого нагляду заяву за зразком, що додається. До заяви додаються належним чином завірені копії затверджених
і зареєстрованих у встановленому порядку територіальними органами
Держспоживстандарту України технічних умов на вибуховий матеріал
та сертифіката відповідності вибухового матеріалу.
4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого
нагляду протягом 30 робочих днів після реєстрації заяви письмово
повідомляє суб'єкт господарювання про включення вибухових
матеріалів до Переліку або про відмову з належним обґрунтуванням.
5. Рішення про відмову щодо включення вибухових матеріалів до
Переліку приймається спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного
гірничого нагляду у разі ненадання суб'єктом господарювання
необхідних документів та(або) неправильного їх оформлення.
6. Виключення вибухових матеріалів з Переліку здійснюється
у разі закінчення терміну дії технічних умов, сертифіката
відповідності або встановлення невідповідності характеристик
вибухового матеріалу вимогам технічних умов наказом спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.
7. Накази про включення (виключення) вибухових матеріалів до
(з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення,
допущених до постійного виробництва та застосування, видаються не
рідше ніж один раз на півроку і оприлюднюються в Інформаційному
бюлетені з охорони праці Національного науково-дослідного
інституту охорони праці, журналі "Охорона праці" та на веб-сайті
Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Голова Державного департаменту
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
МНС України М.В.Саварин

Додаток
до пункту 3 Порядку
включення (виключення)
вибухових матеріалів
промислового призначення
до (з) Переліку вибухових
матеріалів промислового
призначення, допущених
до постійного виробництва
і застосування

ЗАЯВА

Прошу включити ______________________________________________
(найменування вибухового матеріалу)
до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення,
допущених до постійного виробництва і застосування.
Заявник:
1) повна назва суб'єкта господарювання ______________________ __________________________________________________________________
2) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _____________ __________________________________________________________________
3) зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД ______________ __________________________________________________________________
4) місцезнаходження суб'єкта господарювання _________________ __________________________________________________________________
5) посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факс,
електронна адреса керівника суб'єкта господарювання
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додатки:
1) копія ТУ _______________ від "____" ___________________,
термін дії з _____________________ до ___________________________;
2) копія сертифіката відповідності N ______ від "___" ______,
термін дії з _______________________ до __________________________
Керівник суб'єкта господарювання ________ ______________________
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ____________ 200_
Голова Державного департаменту
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
МНС України М.В.Саваринвгору