Документ z0949-10, перша редакція — Прийняття від 27.09.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2010 N 1097/290
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 949/18244

Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р ( 538-2002-р ), та
Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
(далі - Типовий перелік), що додається.
2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання
при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом: Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
(Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
місцевих фінансових органів; Фінансовому департаменту Міністерства праці та соціальної
політики України (Мосіневич Л.А.) - до Міністерства праці та
соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
праці та соціального захисту населення обласних, Головного
управління праці та зайнятості та Головного управління соціального
захисту населення Київської, Управління праці та соціального
захисту населення Севастопольської міських державних
адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г.В.) у встановленому
законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра
праці та соціальної політики України Матвійчука В.М. відповідно до
розподілу обов'язків.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр праці та соціальної
політики України В.І.Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Міністерства праці
та соціальної політики
України
27.09.2010 N 1097/290
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 949/18244

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення" *

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Програма | Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду | | | із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки | | | особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, | | | фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | | |(Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 090901)| |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення в стаціонарних установах системи Мінпраці | | | умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують | | | стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |соціальними | кількість установ, од.; | | |послугами в | кількість штатних одиниць, од., | | |будинках-інтернатах| у тому числі: | | |усіх типів, | лікарі, од.; | | |пансіонатах для | середній медичний персонал, од.; | | |громадян похилого | молодший медичний персонал, од.; | | |віку та інвалідів | соціальні працівники, од.; | | | | інші спеціалісти, од.; | | | | інші працівники, од. | | | |Показники продукту: | | | | кількість місць в установах, ліжок; | | | | кількість користувачів послуг, осіб; | | | | кількість ліжко-днів, од. | | | |Показники ефективності: | | | | витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн; | | | | чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових | | | | спеціалістів, на одного фахівця, осіб, | | | | зокрема на: | | | | лікаря, осіб; | | | | середнього медичного персоналу, осіб; | | | | молодшого медичного персоналу, осіб; | | | | соціального працівника, осіб. | | | |Показники якості: | | | | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують | | | | цих послуг, %; | | | | житлова площа на одного користувача послуг, кв. м; | | | | частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи | | | | і перейшли в інші програми догляду, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду | | | із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного | | | та розумового розвитку (КТКВК 090601) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення в стаціонарних установах системи соціального захисту | | | населення умов для захисту прав та якості життя дітей з вадами фізичного та розумового | | | розвитку | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат (ресурси) | | |соціальними | кількість установ, од.; | | |послугами в | кількість штатних одиниць, од., | | |дитячих | у тому числі: | | |будинках-інтернатах| лікарі, од.; | | |дітей-інвалідів та | практичні психологи, од.; | | |інвалідів з | реабілітологи, од.; | | |дитинства | педагогічний персонал, од.; | | | | середній медичний персонал; од.; | | | | молодший медичний персонал; од.; | | | | соціальні працівники, од.; | | | | інші спеціалісти, од.; | | | | інші працівники, од. | | | |Показники продукту: | | | | кількість місць в установах, ліжок; | | | | кількість користувачів послуг, осіб; | | | | кількість ліжко-днів, од. | | | |Показники ефективності: | | | | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн; | | | | чисельність користувачів послуг відносно чисельності | | | | фахових спеціалістів, на одного фахівця, осіб, | | | | зокрема на: | | | | лікаря, осіб; | | | | середнього медичного персоналу, осіб; | | | | молодшого медичного персоналу, осіб; | | | | соціального працівника, осіб; | | | | практичного психолога, осіб; | | | | реабілітолога, осіб; | | | | педагогічного персоналу, осіб. | | | |Показники якості: | | | | мінімальний час очікування на надання послуг з моменту | | | | звернення, місяців; | | | | максимальний час очікування на надання послуг з моменту | | | | звернення, місяців; | | | | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, | | | | які потребують цих послуг, %; | | | | житлова площа на одного користувача послуг, кв. м; | | | | частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли | | | | в інші програми догляду, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Навчання та трудове влаштування інвалідів (КТКВК 091203) ** | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення в установах системи соціального захисту населення умов | | | для навчання дітей-інвалідів | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |навчання | кількість закладів, од.; | | |дітей-інвалідів | кількість штатних одиниць, од., | | | | у тому числі: | | | | лікарі, од.; | | | | середній медичний персонал, од.; | | | | молодший медичний персонал, од.; | | | | практичні психологи, од.; | | | | реабілітологи, од.; | | | | педагогічний персонал, од.; | | | | майстри виробничого навчання, од.; | | | | соціальні працівники, од.; | | | | інші спеціалісти, од.; | | | | інші працівники, од. | | | |Показники продукту: | | | | кількість учнів, осіб, | | | | у тому числі дітей-сиріт, випускників, осіб; | | | | кількість ліжко-днів, од.; | | | | кількість ліжок, од.; | | | | кількість людино-місяців навчання, од. | | | |Показники ефективності: | | | | кількість учнів на одного працівника, од., | | | | у тому числі на одного працівника з числа: | | | | лікарів, од.; | | | | середнього медичного персоналу, од.; | | | | молодшого медичного персоналу, од.; | | | | практичних психологів, од.; | | | | реабілітологів, од.; | | | | педагогічного персоналу, од.; | | | | майстрів виробничого навчання, од.; | | | | соціальних працівників, од.; | | | | витрати на одного учня на рік, грн. | | | |Показники якості: | | | | відсоток працевлаштованих учнів до загальної кількості випускників, %; | | | | відсоток учнів, які вступили на навчання до вищих навчальних | | | | закладів різних форм акредитації, %; | | | | частка учнів-випускників до кількості відповідних звернень, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, | | | які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, | | | інвалідністю (КТКВК 091204) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних | | | послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, | | | тимчасового або денного перебування | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |соціальними | кількість установ, од.; | | |послугами за | кількість відділень, од.; | | |місцем проживання | кількість стаціонарних відділень постійного проживання, од.; | | |громадян, не | кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання, од.; | | |здатних до | кількість штатних одиниць персоналу, од., | | |самообслуговування | у тому числі: | | |у зв'язку з похилим| фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома), од.; | | |віком, хворобою, | соціальних працівників, од.; | | |інвалідністю, а | соціальних робітників, од.; | | |також громадян, які| лікарів, од.; | | |перебувають у | середнього медичного персоналу, од.; | | |складних життєвих | молодшого медичного персоналу, од.; | | |обставинах | інших спеціалістів, од.; | | | | інших працівників, од. | | | |Показники продукту: | | | | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування | | | | (надання соціальних послуг), осіб, | | | | у тому числі з V групою рухової активності, осіб; | | | | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням | | | | (наданням соціальних послуг), осіб; | | | | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного | | | | проживання, од.; | | | | кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного | | | | проживання, од.; | | | | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях тимчасового | | | | проживання, од.; | | | | кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях тимчасового | | | | проживання, од.; | | | | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно, осіб; | | | | кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального | | | | працівника (робітника), осіб; | | | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних | | | | послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних | | | | відділень, на рік, грн; | | | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних | | | | послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання | | | | на рік, грн; | | | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних | | | | послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні тимчасового проживання | | | | на рік, грн. | | | |Показники якості: | | | | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, | | | | до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, | |(запровад-жується| дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують | | в 2011 році) | сторонньої допомоги, фізичними особами | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні | | | послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, | | | які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |виплати компенсації| чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб; | | |фізичним особам, | чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію | | |які надають | за надання соціальних послуг, осіб. | | |соціальні послуги |Показники продукту: | | |громадянам похилого| чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація | | |віку, інвалідам, | за надання соціальних послуг, осіб, | | |дітям-інвалідам, | зокрема: | | |хворим, які не | інвалідам I групи, осіб; | | |здатні до | громадянам похилого віку, осіб; | | |самообслуговування,| інвалідам II групи, осіб; | | |потребують | дітям-інвалідам, осіб; | | |постійної | інвалідам III групи, осіб; | | |сторонньої допомоги| хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують | | |і не обслуговуються| постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, | | |територіальним | затвердженому МОЗ, осіб. | | |центром соціального|Показники якості: | | |обслуговування | питома вага кількості призначених компенсацій | | | | до кількості звернень за призначенням компенсації, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | |(запроваджується | | | в 2011 році) | | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |діяльності центрів | кількість установ для інвалідів, од.; | | |професійної | кількість установ для дітей-інвалідів, од.; | | |реабілітації | кількість інвалідів, які проходять реабілітацію, осіб; | | |інвалідів та | кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, осіб; | | |центрів соціальної | кількість штатних одиниць, од., | | |реабілітації | у тому числі: | | |дітей-інвалідів | лікарі, од.; | | |сфери органів праці| педагогічний персонал, од.; | | |та соціального | середній медичний персонал; од.; | | |захисту населення | молодший медичний персонал; од.; | | | | соціальні працівники, од.; | | | | інші спеціалісти, од.; | | | | інші працівники, од. | | | |Показники продукту: | | | | кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги, осіб; | | | | кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік, грн; | | | | середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік, грн; | | | | кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, | | | | загальноосвітні навчальні заклади, осіб; | | | | кількість працевлаштованих інвалідів, осіб. | | | |Показники якості: | | | | відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %; | | | | відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %; | | | | частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні | | | | навчальні заклади, до загальної їх чисельності, %; | | | | частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності | | | | випускників, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | | | (КТКВК 090413) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам психічного розладу | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |надання допомоги на| чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп, осіб; | | |догляд за інвалідом| чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги, осіб. | | |I чи II групи |Показники продукту: | | |внаслідок | кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи | | |психічного розладу | II групи внаслідок психічного розладу, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середній розмір допомоги, грн. | | | |Показники якості: | | | | питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень | | | | за їх призначенням, %; | | | | питома вага кількості звернень до чисельності хворих, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, | | | мотоколясок і на транспортне обслуговування (КТКВК 091303) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |здійснення | кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які перебувають на обліку | | |компенсаційних | для забезпечення автотранспортом, осіб; | | |виплат інвалідам на| кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в установленому | | |бензин, ремонт, | порядку забезпечені автомобілем, осіб; | | |технічне | кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право | | |обслуговування | на забезпечення автомобілем, але не одержали його | | |автомобілів, | і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти, осіб; | | |мотоколясок, | кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають у користуванні | | |транспортне | мотоколяски, осіб. | | |обслуговування |Показники продукту: | | | | кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне | | | | обслуговування автомобілів, осіб; | | | | кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне | | | | обслуговування мотоколясок, осіб; | | | | кількість одержувачів компенсацій на транспортне | | | | обслуговування, осіб. | | | |Показники якості: | | | | частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, | | | | техобслуговування автомобілів, до кількості інвалідів, | | | | які забезпечені автомобілями, %; | | | | частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового| | | | забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення | | | | автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію | | | | на транспортне обслуговування, %; | | | | частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, | | | | техобслуговування мотоколясок, до кількості інвалідів, | | | | які забезпечені мотоколясками, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Встановлення телефонів інвалідам I і II груп (КТКВК 091304) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Телефонізація осель інвалідів | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |встановлення | кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення | | |телефонів інвалідам| телефонів, осіб. | | |I чи II групи |Показники продукту: | | | | кількість інвалідів, яким встановлено телефони, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | витрати на встановлення телефону, грн. | | | |Показники якості: | | | | кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості | | | | інвалідів, які звернулись для їх встановлення, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВК 090417) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |поховання померлих | чисельність учасників бойових дій, осіб; | | |учасників бойових | чисельність інвалідів війни, осіб. | | |дій та інвалідів |Показники продукту: | | |війни | кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів | | | | війни, од. | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Забезпечення обробки інформації з нарахування та | | | виплати допомог і компенсацій (КТКВК 091212) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Оброблення інформації з нарахування та виплати допомог, | | | компенсацій та субсидій | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Обробка інформації |Показники затрат: | | |з нарахування та | витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, | | |виплати допомог, | компенсацій та субсидій за особовими справами, тис. грн. | | |компенсацій та |Показники продукту: | | |субсидій за | загальна кількість справ, од. | | |особовими справами,|Показники ефективності: | | |за якими | середні витрати на обробку однієї справи, грн/рік. | | |здійснюються |Показники якості: | | |зазначені | рівень обробки інформації, % | | |нарахування та | | | |виплати | | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок | | | Чорнобильської катастрофи (КТКВК 090212) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали | | | внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків | | | за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники продукту: | | |надання пільг на | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб; | | |безоплатне | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного | | |придбання ліків за | зубопротезування, осіб; | | |рецептами лікарів, | кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих | | |безоплатне | лікувальних закладах, осіб. | | |зубопротезування та|Показники ефективності: | | |забезпечення | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну | | |продуктами | особу, грн/рік; | | |харчування | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну | | |громадян, які | особу, грн/рік; | | |постраждали | середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих | | |внаслідок | лікувальних закладах на одну особу, грн/рік. | | |Чорнобильської |Показники якості: | | |катастрофи | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %; | | | | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного | | | | зубопротезування, %; | | | | відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у | | | | спеціалізованих лікувальних закладах, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, | | | природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, | | | квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), | | | вивезення побутового сміття та рідких нечистот | | | (КТКВК 090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату | | | житлово-комунальних послуг | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |надання пільг та | витрати на надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн;| | |житлових субсидій | витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних | | |населенню на оплату| послуг, тис. грн. | | |житлово-комунальних|Показники продукту: | | |послуг | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб; | | | | кількість отримувачів субсидій, домогосподарств. | | | |Показники ефективності: | | | | середній розмір пільги з оплати житлово-комунальних послуг, | | | | грн/місяць на 1 пільговика; | | | | середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, | | | | грн/місяць на 1 домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %; | | | | питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого | | | та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | | | (КТКВК 090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090406, 090411, 090414) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню | | | на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого | | | газу, а також надання компенсації за оплату електроенергії, газу | | | та центрального опалення житла (статті 43 і 48 Гірничого закону України) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |надання пільг та | витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного | | |житлових субсидій | побутового палива, тис. грн; | | |населенню на | витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу, тис. грн; | | |придбання твердого | витрати на надання субсидій на придбання твердого та рідкого | | |та рідкого пічного | пічного побутового палива та скрапленого газу, тис. грн; | | |побутового палива і| витрати на надання компенсації за оплату електроенергії, газу та | | |скрапленого газу, а| центрального опалення житла тис. грн. | | |також надання |Показники продукту: | | |компенсації за | кількість отримувачів пільг з придбання твердого та рідкого | | |оплату | пічного побутового палива, домогосподарств; | | |електроенергії, | кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, | | |газу та | домогосподарств; | | |центрального | кількість одержувачів субсидії на придбання твердого та рідкого | | |опалення житла | пічного побутового палива та скрапленого газу, домогосподарств; | | | | кількість отримувачів компенсації за оплату електроенергії, газу | | | | та центрального опалення житла, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середній розмір пільги з придбання твердого палива та рідкого | | | | пічного побутового палива, грн; | | | | середній розмір пільги з придбання скрапленого газу, грн; | | | | середній розмір субсидії на придбання твердого палива і | | | | скрапленого газу, грн. на 1 домогосподарство; | | | | середньомісячний розмір компенсації за оплату електроенергії, | | | | газу та центрального опалення житла, грн/місяць на 1 домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | | питома вага відшкодованих пільг до нарахованих, %; | | | | питома вага відшкодованих субсидій до призначених, %; | | | | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг | | | (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами | | | харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, | | | на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, | | | водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд | | | та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації | | | за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КТКВК 090203, 090206, 090209, | | | 090214, 170102, 170203, 170302, 170602) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, | | | проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, | | | безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації | | | витрат на автомобільне паливо | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |надання пільг | витрати на надання пільг з послуг зв'язку, тис. грн; | | |окремим категоріям | витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та | | |громадян з оплати | виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, | | |послуг зв'язку, | тис. грн; | | |проїзду, санаторно-| витрати на ремонт будинків і квартир, тис. грн; | | |курортного | витрати на пільговий проїзд один раз на рік у міжміському | | |лікування, ремонту | транспорті, тис. грн; | | |будинків і квартир,| витрати на компенсацію витрат на автомобільне паливо, тис. грн; | | |безоплатного | витрати на поховання і спорудження надгробка, тис. грн; | | |поховання і | витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій | | |спорудження на | громадян, грн. | | |могилі надгробка, |Показники продукту: | | |компенсації витрат | чисельність отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку | | |на автомобільне | (користування телефоном), осіб; | | |паливо | чисельність отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку | | | | (встановлення телефонів), осіб; | | | | чисельність отримувачів путівок на санаторно-курортне | | | | лікування, осіб; | | | | чисельність отримувачів компенсації за самостійне | | | | санаторно-курортне лікування, осіб; | | | | чисельність осіб, будинки (квартири) яких мають відремонтувати, | | | | осіб; | | | | чисельність осіб, які використають право на пільговий проїзд один | | | | раз на рік у міжміському транспорті, осіб; | | | | чисельність осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському | | | | та приміському транспорті, осіб; | | | | чисельність осіб, які отримують компенсацію витрат на автомобільне | | | | паливо, осіб; | | | | кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові | | | | заслуги перед Батьківщиною, од. | | | |Показники ефективності: | | | | середньомісячна вартість пільги з послуг зв'язку (користування | | | | телефоном), грн; | | | | середня вартість санаторно-курортного лікування, грн; | | | | середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне | | | | лікування, грн; | | | | середня вартість ремонту будинків (квартир), грн; | | | | середня вартість пільги за проїзд у міжміському транспорті, грн; | | | | середньомісячний розмір компенсації за проїзд у міському та | | | | приміському транспорті, грн; | | | | середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне | | | | паливо, грн; | | | | середня вартість одного поховання і спорудження надгробка, грн. | | | |Показники якості: | | | | частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, %; | | | | частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне | | | | санаторно-курортне лікування, %; | | | | частка пільговиків, яким відремонтовано будинок (квартиру), %; | | | | частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на | | | | автомобільне паливо, %; | | | | питома вага відшкодованих пільг з послуг зв'язку до нарахованих, %; | | | | питома вага відшкодованих пільг з проїзду один раз на рік | | | | у міжміському транспорті до нарахованих, % | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Програма | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, | | | дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (КТКВК 090302, 090303, | | | 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 091300) | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання соціальних гарантій сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, | | | інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | |-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |-----------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |надання допомоги | витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю | | |сім'ям з дітьми, | та пологами, тис. грн; | | |малозабезпеченим | витрати на надання допомоги при народженні дитини, тис. грн; | | |сім'ям, інвалідам | витрати на надання допомоги по догляду за дитиною до | | |з дитинства, | досягнення нею трирічного віку, тис. грн; | | |дітям-інвалідам та | витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено | | |тимчасової | опіку чи піклування, тис. грн; | | |державної допомоги | витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям, тис. грн; | | |дітям | витрати на надання допомоги при усиновленні дитини, тис. грн; | | | | витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям, тис. грн; | | | | витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям, тис. грн; | | | | витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та | | | | дітям-інвалідам, тис. грн. | | | |Показники продукту: | | | | кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, | | | | осіб; | | | | кількість одержувачів одноразової частини допомоги при | | | | народженні дитини, осіб; | | | | кількість одержувачів щомісячної частини допомоги | | | | при народженні першої дитини, осіб; | | | | кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при | | | | народженні другої дитини, осіб; | | | | кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при | | | | народженні третьої дитини, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною | | | | до досягнення нею трирічного віку, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими | | | | встановлено опіку чи піклування, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, | | | | над якими встановлено опіку чи піклування, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років | | | | диноким матерям, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років | | | | одиноким матерям, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років | | | | (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким | | | | матерям, осіб; | | | | кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні | | | | дитини, осіб; | | | | кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні | | | | дитини, осіб; | | | | кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком | | | | до 6 років, осіб; | | | | кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком | | | | від 6 до 18 років, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімей; | | | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, | | | | осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів | | | | віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською | | | | катастрофою, осіб; | | | | кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства | | | | I групи, осіб; | | | | кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом | | | | з дитинства II групи, осіб; | | | | кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом | | | | з дитинства III групи, осіб; | | | | кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком | | | | до 6 років, осіб; | | | | кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком | | | | від 6 до 18 років, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів | | | | з дитинства I групи, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів | | | | з дитинства II групи, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів | | | | з дитинства III групи, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда | | | | віком до 6 років, осіб; | | | | кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда | | | | віком від 6 до 18 років, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, | | | | грн; | | | | середній розмір одноразової частини допомоги | | | | при народженні дитини, грн; | | | | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги | | | | при народженні першої дитини, грн; | | | | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги | | | | при народженні другої дитини, грн; | | | | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги | | | | при народженні третьої дитини, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною | | | | до досягнення нею трирічного віку, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, | | | | над якими встановлено опіку чи піклування, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, | | | | над якими встановлено опіку чи піклування, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років | | | | одиноким матерям, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років | | | | одиноким матерям, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років | | | | (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким | | | | матерям, грн; | | | | середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні | | | | дитини, грн; | | | | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги | | | | при усиновленні дитини, грн; | | | | середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям | | | | віком до 6 років, грн; | | | | середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям | | | | віком від 6 до 18 років, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги інвалідам | | | | з дитинства I групи, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги інвалідам | | | | з дитинства II групи, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги інвалідам | | | | з дитинства III групи, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком | | | | до 18 років, грн; | | | | середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів | | | | віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською | | | | катастрофою, грн; | | | | середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом | | | | з дитинства I групи, грн; | | | | середньомісячний розмір надбавки на догляд за самотнім | | | | інвалідом з дитинства II групи, грн; | | | | середньомісячний розмір надбавки на догляд за самотнім | | | | інвалідом з дитинства III групи, грн; | | | | середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів | | | | віком до 6 років, грн; | | | | середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів | | | | віком від 6 до 18 років, грн. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений. ** Програма складається у разі наявності відповідних установ.
Заступник директора
Департаменту місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.Б.Маркович
Директор Фінансового департаменту
Міністерства праці та соціальної
політики України Л.А.Мосіневичвгору