Документ z0938-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z0571-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 82 від 23.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2001 р.
за N 938/6129
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 578/5 ( z0571-12 ) від 12.04.2012 }
Про внесення змін до Переліку типових документів,
що створюються в діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування, інших
установ, організацій і підприємств, із зазначенням
термінів зберігання документів, затвердженого
наказом Головархіву України від 20.07.98 N 41

Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет
архівів України, затвердженого Указом Президента України від 22
березня 2000 року N 486/2000 ( 486/2000 ), та з метою приведення
норм, викладених у Переліку типових документів, що створюються в
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів
зберігання документів ( z0576-98 ), у відповідність до вимог
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та чинного законодавства
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Переліку типових документів, що
створюються в діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із
зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20.07.98 N 41 ( z0576-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 (додаються).
2. Відділу формування Національного архівного фонду та
діловодства Держкомархіву (Портнов Г.В.) забезпечити реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомархіву Боряка Г.В.
Голова Державного комітету Р.Я.Пиріг
Затверджено
Наказ Державного комітету
архівів України
23.10.2001 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2001 р.
за N 938/6129
Зміни
до Переліку типових документів, що створюються в
діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, організацій і
підприємств, із зазначенням термінів зберігання
документів ( z0576-98 )
1. Пункт 2.9 розділу 2 Переліку доповнити п'ятим
абзацом такого змісту: "Строк зберігання "до ліквідації організації" означає, що
документи підлягають експертизі цінності і залежно від її
результатів ті з них, які зачіпають права громадян та інтереси
держави, передаються до відповідних архівних установ".
2. У другому абзаці пункту 3.1 розділу 3 Переліку
слова "Головного архівного управління при Кабінеті
Міністрів (Головархіву) України" замінити словами "Державного
комітету архівів України (Держкомархіву)".
3. Другий абзац пункту 3.3 розділу 3 Переліку
після слів "Генеральної прокуратури України" доповнити словами
"Центральної виборчої комісії".
4. У частині 1 Переліку "Документи, що створюються в
управлінській діяльності" окремі статті викласти в новій редакції
відповідно до нижченаведеної таблиці.
------------------------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Вид документів | Термін зберігання | Примітка | |статті | | документів | | | | |-----------------------------| | | | | в установах, |в установах, | | | | |організаціях, |організаціях,| | | | | на | на | | | | | підприєм- | підприєм- | | | | | ствах, | ствах, | | | | | документи | документи | | | | | яких | яких не | | | | | надходять | надходять | | | | | до | до | | | | | держархівів | держархівів | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Організація системи управління | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Розпорядча діяльність | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Закони, постанови та інші акти| | | | | |Верховної Ради України; постанови| | | | | |та інші акти Верховної Ради| | | | | |Автономної Республіки Крим;| | | | | |постанови, рішення, інші акти| | | | | |комітетів і комісій Верховних Рад| | | | | |України та Автономної Республіки| | | | | |Крим: | | | | | |а) за місцем розробки | Пост. | - | | | |б) в інших організаціях |Доки не мине |Доки не мине |1 На державне | | | |потреба 1 |потреба |зберігання не | | | | | |передаються | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 5. |Розпорядження голів обласних,| | | | | |районних, районних Автономної| | | | | |Республіки Крим, міських (міст| | | | | |Києва і Севастополя), районних у| | | | | |містах (Києві і Севастополі)| | | | | |державних адміністрацій: | | | | | |а) з основної діяльності | Пост. 1 |До ліквідації|1 Надіслані для | | | | |організації 1|відома - доки не | | | | | |мине потреба | | |б) про прийняття, переведення, | | | | | |заохочення, звільнення, | | | | | |сумісництво працівників, про | 75 р. 1 | 75 р. 1 | | | |матеріальну допомогу | | | | | |в) про надання відпусток | 5 р. | 5 р. | | | |г) про стягнення, відрядження | 3 р. 2 | 3 р. 2 |2 Стосовно участі | | |працівників; з адміністративно- | | |в ліквідації | | |господарських питань | | |наслідків катастрофи | | | | | |на Чорнобильській | | | | | |АЕС - пост. в | | | | | |організаціях | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 11. |Протоколи, стенограми нарад у| Пост. |До ліквідації| | | |міністрів, керівників інших| |організації | | | |центральних та місцевих органів| | | | | |виконавчої влади, органів| | | | | |місцевого самоврядування,| | | | | |підприємств, установ, організацій| | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 12. |Документи (резолюції, постанови,| | | | | |рішення, рекомендації, протоколи,| | | | | |стенограми, програми, списки| | | | | |учасників, прайс-листи)| | | | | |міжнародних, національних,| | | | | |відомчих, міжвідомчих та| | | | | |галузевих з'їздів, конгресів,| | | | | |конференцій, нарад, семінарів: | | | | | |а) в організації, що проводить | Пост. | 10 р. | | | |захід | | | | | |б) в інших організаціях | 5 р. | 5 р. | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 14. |Протоколи загальних зборів: | | | | | |а) працівників організацій | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) структурних підрозділів | | | | | |організацій | 1 р. | 1 р. | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 16. |Накази, розпорядження| | | | | |міністерств, інших центральних та| | | | | |місцевих органів виконавчої| | | | | |влади, органів місцевого| | | | | |самоврядування, підприємств,| | | | | |установ, організацій | | | | | |а) з основної діяльності | Пост. 1 |До ліквідації|1 Надіслані для | | | | |організації 1|відома - доки не | | | | | |мине потреба | | |б) про прийняття, переведення, | | | | | |заохочення, звільнення, | | | | | |сумісництво працівників, про | 75 р. 1 | 75 р. 1 | | | |матеріальну допомогу | | | | | |в) про надання відпусток | 5 р. | 5 р. | | | |г) про стягнення, відрядження | 3 р. 2 | 3 р. 2 |2 Стосовно участі в | | |працівників; з адміністративно- | | |ліквідації наслідків | | |господарських питань | | |катастрофи на | | | | | |Чорнобильській АЕС - | | | | | |пост. в | | | | | |організаціях | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 18. |Правила, положення, інструкції; | | | | | |методичні вказівки та | | | | | |рекомендації: | | | | | |а) за місцем розробки і | Пост. 1 |До ліквідації|1 При надходженні | | |затвердження | |організації |до однієї | | | | | |державної архівної | | | | | |установи на | | | | | |зберігання | | | | | |приймаються | | | | | |документи від | | | | | |керівного органу | | |б) в інших організаціях |До заміни |До заміни | | | | |новими |новими | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Контроль | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 24. |Документи (доповіді, доповідні| | | | | |записки, довідки, акти)| | | | | |комплексних ревізій та перевірок| | | | | |установ, організацій, підприємств| | | | | |органами виконавчої влади,| | | | | |органами вищого рівня| | | | | |кооперативних, громадських| | | | | |організацій (за винятком| | | | | |документів періодичних| | | | | |бухгалтерських ревізій,| | | | | |передбачених ст. 341, 342): | | | | | |а) за місцем ревізії та в | Пост. 1 | 10 р. |1 При надходженні до | | |організації, що здійснює | | |однієї державної | | |перевірку | | |архівної установи на | | | | | |зберігання | | | | | |приймаються документи | | | | | |від організації, що | | | | | |здійснює перевірку | | |б) в інших організаціях | 5 р. | 5 р. | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3. Організаційні основи управління | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 32. |Статути та положення підприємств,| | | | | |установ, організацій (у тому| | | | | |числі громадських): | | | | | |а) за місцем складання і | Пост. |До ліквідації| | | |затвердження | |організації | | | |б) в інших організаціях | 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 Після заміни новими | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 33. |Положення про структурні | Пост. |До ліквідації| | | |підрозділи підприємств, установ, | |організації | | | |організацій | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 45. |Документи (аналітичні огляди,| | | | | |довідки, доповіді, доповідні| | | | | |записки, зведення) з основної| | | | | |діяльності: | | | | | |а) що подаються в органи|Пост. 1 |До ліквідації|1 З оперативних та | | |виконавчої влади та місцевого| |1 організації|адміністративно- | | |самоврядування, органи вищого| | |господарських питань | | |рівня | | |- 5 р. | | |б) що подаються структурними | 5 р. ЕПК | 5 р. | | | |підрозділами керівництву | | | | | |організації | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 49. |Посадові інструкції працівників| | | | | |підприємств, установ,| | | | | |організацій: | | | | | |а) за місцем затвердження | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) в інших організаціях | 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 Після заміни новими | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 52. |Документи (звіти, довідки, | Пост. |До ліквідації| | | |доповідні записки, висновки) про | |організації | | | |створення організацій, їх | | | | | |реорганізацію, перейменування, | | | | | |передачу з однієї галузі до | | | | | |іншої, переведення до іншої | | | | | |місцевості | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 54. |Установчі документи (статут,| | | | | |установчий договір; зміни та| | | | | |доповнення до них, протоколи| | | | | |установчих зборів засновників| | | | | |недержавних організацій, списки| | | | | |засновників (учасників): | | | | | |а) за місцем складання і | Пост. |До ліквідації| | | |затвердження | |організації | | | |б) в інших організаціях |До заміни |До заміни | | | | |новими |новими | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 55. |Приймально-здавальні акти з усіма| | | | | |додатками (за виключенням| | | | | |інвентаризаційних документів),| | | | | |складені в разі зміни: | | | | | |а) керівників організацій | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) відповідальних працівників | | |1 Після зміни | | |та секретарів в організаціях | 3 р. 1 | 3 р. 1 |відповідальних | | | | | |працівників та | | | | | |секретарів | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 56. |Документи (договори, угоди,| Пост. |До ліквідації| | | |плани, звіти, акти, довідки,| |організації | | | |рекомендації) про встановлення| | | | | |виробничих, наукових, культурних| | | | | |зв'язків між організаціями | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 57. |Листування про встановлення| 3 р. | 3 р. | | | |виробничих, наукових, культурних| | | | | |зв'язків між організаціями | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5. Організація документаційного забезпечення управління | | та відомчого зберігання документів | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 100. |Реєстраційні картки і журнали, | | | | | |бази даних: | | | | | |а) організаційно-розпорядчої | Пост.1 |До ліквідації|1 Зберігаються в | | |документації | |організації 1|організації. | | | | | |Підлягають прийманню | | | | | |в держархіви, якщо | | | | | |можуть бути | | | | | |використані як | | | | | |науково-довідковий | | | | | |апарат | | | | | | | | |б) вхідних, вихідних та | 3 р. | 3 р. | | | |внутрішніх документів | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 107. |Справи фондів (історичні довідки|Пост. 1 |До ліквідації|1 У разі ліквідації | | |до фондів, акти перевірки| |організації |організації | | |наявності й стану документів,| | |передаються на | | |акти приймання-передавання| | |держзберігання | | |документів від структурних| | | | | |підрозділів та на держзберігання,| | | | | |акти про виділення документів до| | | | | |знищення, про нестачу й| | | | | |непоправні пошкодження| | | | | |документів, огляди фондів,| | | | | |свідоцтва про державну реєстрацію| | | | | |документів Національного| | | | | |архівного фонду) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Прогнозування, планування, ціноутворення | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. Прогнозування і перспективне планування | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 138. |Основні напрями економічного і| | | | | |соціального розвитку підприємств,| | | | | |установ і організацій: | | | | | |а) за місцем складання | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) в інших організаціях |Доки не мине |Доки не мине | | | | |потреба |потреба | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 142. |Документи (доповіді, довідки, | Пост. |До ліквідації| | | |розрахунки, листування) щодо | |організації | | | |коригування перспективних планів | | | | | |економічного і соціального | | | | | |розвитку | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. Поточне планування | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 161. |Документи (доповіді, звіти,| | | | | |довідки, висновки) про порядок| | | | | |проведення економічних| | | | | |експериментів | | | | | |а) за місцем складання | Пост. | 5 р. | | | |б) в інших організаціях | 5 р. | 5 р. | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4. Ціноутворення | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 177. |Тарифи, цінники: | | | | | |а) за місцем затвердження | Пост. 1 |До ліквідації|1 На державне | | | | |організації |зберігання приймаються| | | | | |вибірково | | |б) в інших організаціях |До перегляду |До перегляду | | | | |цін |цін | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Фінансування, кредитування, податкова політика | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Фінансування | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 188. |Фінансові плани перспективні: | | | | | |а) за місцем розробки | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) в інших організаціях |Доки не мине |Доки не мине | | | | |потреба |потреба | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 189. |Фінансові плани (баланси | | | | | |прибутків та видатків): | | | | | |а) зведені річні | Пост. | 10 р. | | | |б) річні | Пост. 1 | 10 р. |1 За місцем розробки, | | | | | |в інших організаціях | | | | | |- доки не мине потреба| | |в) квартальні | 3 р. 2 | 3 р. 3 |2 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |3 За відсутності | | | | | |річних - 10 р. | | |г) місячні | 1 р. 4 | 1 р. 5 |4 За відсутності | | | | | |річних і квартальних -| | | | | |пост. | | | | | |5 За відсутності | | | | | |річних і квартальних -| | | | | |10 р. | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 200. |Валютні плани | Пост. | 10 р. | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 201. |Проекти валютних планів,| 5 р. | 5 р. | | | |документи (розрахунки, таблиці,| | | | | |довідки) до них | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 202. |Звіти про виконання валютних | | | | | |планів, платежів і надходження | | | | | |валюти: | | | | | |а) зведені річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |в) квартальні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до | | | | | |ліквідації організації| | |г) місячні | 3 р. 3 | 3 р. 4 |3 За відсутності | | | | | |річних, квартальних | | | | | |- пост. | | | | | |4 За відсутності | | | | | |річних, квартальних | | | | | |- до ліквідації | | | | | |організації | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2. Кредитування | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 264. |Зведені відомості по відкритих | Пост. | 10 р. | | | |кредитах | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Облік та звітність | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Оперативний і статистичний облік та звітність | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 297. |Звіти організацій про виконання | | | | | |перспективних і поточних планів; | | | | | |аналізи звітів: | | | | | |а) зведені річні й з більшою | Пост. |До ліквідації| | | |періодичністю | |організації | | | |б) річні й з більшою | Пост. |До ліквідації| | | |періодичністю | |організації | | | |в) піврічні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до ліквідації| | | | | |організації | | |г) квартальні | 3 р. 3 | 3 р. 4 |3 За відсутності | | | | | |річних, піврічних | | | | | |- пост. | | | | | |4 За відсутності | | | | | |річних, піврічних | | | | | |- до ліквідації | | | | | |організації | | |ґ) місячні | 1 р. 5 | 1 р. 6 |5 За відсутності | | | | | |річних, піврічних, | | | | | |квартальних - пост. | | | | | |6 За відсутності | | | | | |річних, піврічних, | | | | | |квартальних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації. | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 298. |Статистичні звіти й таблиці | | | | | |організацій з усіх основних | | | | | |видів діяльності: | | | | | |а) зведені річні й з більшою | Пост. |До ліквідації| | | |періодичністю | |організації | | | |б) річні й з більшою | Пост. |До ліквідації| | | |періодичністю | |організації | | | |в) піврічні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації | | |г) квартальні | 3 р. 3 | 3 р. 4 |3 За відсутності | | | | | |річних, піврічних | | | | | |- пост. | | | | | |4 За відсутності | | | | | |річних, піврічних - | | | | | |до ліквідації | | | | | |організації | | |ґ) місячні | 1 р. 5 | 1 р. 6 |5 За відсутності | | | | | |річних, піврічних, | | | | | |квартальних - пост. | | | | | |6 За відсутності | | | | | |річних, піврічних, | | | | | |квартальних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.2. Бухгалтерський облік та звітність | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 308. |Бухгалтерські звіти й баланси| | | | | |організацій та пояснювальні| | | | | |записки до них; додатки до| | | | | |балансу, спеціалізовані форми: | | | | | |а) зведені річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |в) квартальні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 309. |Звіти з фінансування: | | | | | |а) зведені річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |в) квартальні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації. | | |г) місячні | 1 р. 3 | 1 р. 4 |3 За відсутності | | | | | |річних і квартальних | | | | | |- пост. | | | | | |4 За відсутності | | | | | |річних і квартальних | | | | | |- до ліквідації | | | | | |організації | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 310. |Передаточні, розділювальні,| Пост. |До ліквідації| | | |ліквідаційні баланси, додатки,| |організації | | | |пояснювальні записки до них | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 315. |Первинні документи і додатки до| 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 За умови завершення | | |них, що фіксують факт виконання| | |перевірки державними | | |господарських операцій і є| | |податковими органами | | |підставою для записів у реєстрах| | |з питань дотримання | | |бухгалтерського обліку та| | |податкового | | |податкових записах (касові,| | |законодавства, а для | | |банківські документи,| | |бюджетних установ та | | |повідомлення банків і переказні| | |організацій, а також | | |вимоги, виписки банків, наряди на| | |для госпрозрахункових | | |роботу, табелі, акти про| | |підприємств і | | |приймання, здавання і списання| | |організацій, які | | |майна й матеріалів, квитанції і| | |знаходяться у сфері | | |накладні з обліку| | |управління | | |товарно-матеріальних цінностей,| | |міністерств, інших | | |авансові звіти та ін.) | | |центральних органів | | | | | |виконавчої влади, - | | | | | |ревізії. | | | | | |У разі виникнення | | | | | |суперечок, спорів, | | | | | |слідчих і судових | | | | | |справ - зберігаються | | | | | |до ухвалення | | | | | |остаточного рішення | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 317. |Розрахункові (розрахунково- | 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 За відсутності | | |платіжні) відомості | | |особових рахунків - | | |(табуляграми) на видавання | | |75 р. | | |заробітної плати, гонорарів, | | | | | |матеріальної допомоги та інших | | | | | |виплат | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 321. |Облікові регістри (головна книга,| 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 За умови завершення | | |журнали, розроблювальні таблиці| | |перевірки державними | | |та ін.) | | |податковими органами | | | | | |з питань дотримання | | | | | |податкового | | | | | |законодавства, а для | | | | | |бюджетних установ та | | | | | |організацій, а також | | | | | |для госпрозрахункових | | | | | |підприємств і | | | | | |організацій, які | | | | | |знаходяться у сфері | | | | | |управління | | | | | |міністерств, інших | | | | | |центральних органів | | | | | |виконавчої влади, - | | | | | |ревізії. | | | | | |У разі виникнення | | | | | |суперечок, спорів, | | | | | |слідчих і судових | | | | | |справ - зберігаються | | | | | |до ухвалення | | | | | |остаточного рішення | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 328. |Відомості про витрачання | | | | | |кредитів: | | | | | |а) річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) квартальні | 3 р. | 3 р. | | | |в) місячні | 1 р. | 1 р. | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 336. |Документи (протоколи, акти,| Пост. |До ліквідації| | | |звіти, відомості переоцінки й| |організації | | | |визначення зношеності основних| | | | | |засобів) про переоцінку основних| | | | | |фондів, нематеріальних активів,| | | | | |незавершеного будівництва | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 337. |Документи (акти, відомості) про| Пост. |До ліквідації| | | |переоцінку товарно-матеріальних| |організації | | | |запасів, незавершеного| | | | | |будівництва | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Організація використання трудових ресурсів | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.2. Ринок праці, працевлаштування та допомога безробітним, переселення | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 374. |Договори про надання фінансової| 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 Після закінчення | | |допомоги на створення та| | |строків дії | | |збереження робочих міст, на| | |договорів | | |компенсаційні виплати працівникам| | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.3. Організація праці, продуктивність праці, трудова дисципліна | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 406. |Колективні договори | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.5. Охорона праці | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 465. |Документи (акти, звіти, аварійні| 10 р. 1 | 10 р. 2 |1 Пов'язані із | | |картки, висновки експертів,| | |значними матеріальними| | |протоколи комісій) про| | |збитками та людськими | | |розслідування причин виробничих| | |жертвами - пост. | | |аварій | | |2 Пов'язані із | | | | | |значними матеріальними| | | | | |збитками та людськими | | | | | |жертвами - до | | | | | |ліквідації організації| |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 466. |Акти розслідування професійних | 45 р. ЕПК | 45 р. | | | |захворювань та отруєнь | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 475. |Відомості про аварії та нещасні | 5 р. 1 | 5 р. 2 |1 З летальним кінцем | | |випадки | | |- пост. | | | | | |2 З летальним кінцем | | | | | |- до ліквідації | | | | | |організації | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 478. |Документи (акти, висновки, | 45 р. ЕПК | 45 р. | | | |протоколи) розслідувань | | | | | |нещасних випадків | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 479. |Журнали реєстрації нещасних | 45 р. 1 | 45 р. 1 |1 Після закінчення | | |випадків | | |журналу | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Робота з кадрами | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1. Прийом, розподіл, переміщення та облік кадрів | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 513. |Особові справи (заяви, анкети,| | |1 Довідки з місця | | |автобіографії, копії і витяги з| | |проживання, медичні | | |наказів про прийняття,| | |довідки та інші | | |переміщення, звільнення,| | |документи | | |оголошення подяк, копії особистих| | |другорядного | | |документів, характеристики,| | |значення - 3 р. | | |листки з обліку кадрів) 1: | | |після звільнення | | |а) керівників вищих органів| Пост. |До ліквідації| | | |державної влади; осіб, які мають| |організації | | | |найвищі ступені відзнаки й| | | | | |почесні звання; керівників| | | | | |організацій загальнодержавного| | | | | |значення; відомих політичних| | | | | |діячів; осіб, які мають наукові| | | | | |ступені й вчені звання | | | | | |б) членів творчих спілок | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |в) службовців, | 75 р. - "В" | 75 р. - "В" | | | |інженерно-технічних працівників,| | | | | |наукових працівників, які не| | | | | |мають наукових ступенів і вчених| | | | | |звань, звільнених та виборних| | | | | |працівників громадських | | | | | |організацій | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 528. |Списки, картотеки обліку керівних| Пост. |До ліквідації| | | |працівників | |організації | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 533. |Протоколи засідань конкурсних| Пост. | 10 р. | | | |комісій із заміщення вакантних| | | | | |посад, наукових співробітників,| | | | | |державних службовців | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Соціально-культурний розвиток населення | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1. Соціальне страхування та соціальний захист населення | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 701. |Документи (довідки, заяви,| Пост. 1 | Пост. 1 |1 На підприємствах, | | |списки, посвідчення на| | |в установах і | | |відрядження, протоколи вручення і| | |організаціях | | |журнали реєстрації посвідчень)| | | | | |про громадян, які постраждали| | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | |катастрофи | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Науково-інформаційна діяльність | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.1. Науково-технічна інформація | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 940. |Документи (дипломи, свідоцтва,| Пост. |До ліквідації| | | |атестати, грамоти) про| |організації | | | |нагородження організацій за| | | | | |участь у виставках | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Економічне, науково-технічне і культурне співробітництво | | із зарубіжними країнами | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |1002. |Статути, положення міжнародних| Пост. |До ліквідації| | | |організацій, членами яких є| |організації | | | |центральні органи виконавчої| | | | | |влади та громадські організації| | | | | |України | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| |1018. |Документи (угоди, договори,| Пост. |До ліквідації| | | |контракти) про науково-технічне,| |організації | | | |економічне, культурне| | | | | |співробітництво з зарубіжними| | | | | |країнами | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| |1036. |Документи (декларації, ліцензії,| 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 За умови завершення | | |дозволи, специфікації та інші| | |перевірки державними | | |товаросупровідні документи)| | |податковими органами | | |митного оформлення вантажів,| | |з питань дотримання | | |товарів, майна | | |податкового | | | | | |законодавства, а для | | | | | |бюджетних установ та | | | | | |організацій, а також | | | | | |для госпрозрахункових | | | | | |підприємств і | | | | | |організацій, які | | | | | |знаходяться у сфері | | | | | |управління | | | | | |міністерств, інших | | | | | |центральних органів | | | | | |виконавчої влади, | | | | | |- ревізії. | | | | | |У разі виникнення | | | | | |суперечок, спорів, | | | | | |слідчих і судових | | | | | |справ - зберігаються | | | | | |до ухвалення | | | | | |остаточного рішення | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 11. Адміністративно-господарське обслуговування | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.1. Адміністративно-господарські питання | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |1132. |Журнали відбитків і зліпків | Пост. |До ліквідації| | | |печаток та штампів | |організації | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.2. Експлуатація службових будівель | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |1150. |Акти приймання й передачі | | | | | |будівель, приміщень, земельних | | | | | |ділянок у користування | | | | | |організаціям | | | | | |а) у постійне користування | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) у тимчасове користування | 1 р. 1 | 1 р. 1 |1 Після закінчення | | | | | |експлуатації | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.3. Транспортне обслуговування | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |1182. |Документи (акти, висновки, | | | | | |протоколи) аварійних комісій: | | | | | |а) про аварії, пов'язані з | Пост. |До ліквідації| | | |великими матеріальними | |організації | | | |збитками та людськими | | | | | |жертвами | | | | | |б) про інші аварії | 5 р. | 5 р. | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 12. Діяльність громадських організацій | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |1312. |Документи (протоколи, доповіді,| | | | | |стенограми, постанови, резолюції)| | | | | |загальних, звітно-виборних| | | | | |конференцій, зборів: | | | | | |а) в організації в цілому | Пост. | | | | |б) в первинних осередках | 5 р. |До ліквідації| | | | | |організації | | | | | |5 р. | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу формування
Національного архівного фонду
та діловодства Держкомархіву
України Г.В.Портноввгору