Документ z0929-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.09.2016, підстава - z1130-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Генеральної прокуратури
України
20.07.2015  № 98


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2015 р.
за № 929/27374

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 265 від 26.07.2016}

ПОРЯДОК
проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
№ 167 від 28.08.2015}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови і порядок організації та проведення чотирирівневого відкритого конкурсу кандидатів на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників.

1.2. Чотирирівневий відкритий конкурс здійснюється з інформуванням громадськості про стан його проведення та результати на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

1.3. Для забезпечення відкритості та прозорості процесу проведення конкурсу його перебіг фіксується за допомогою технічних засобів.

1.4. На конкурс на посади керівників місцевої прокуратури, їх перших заступників та заступників не можуть бути допущені особи:

які не відповідають вимогам для призначення на посаду прокурора місцевої прокуратури, передбаченим частиною першою статті 27 Закону України "Про прокуратуру" (крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права);

щодо яких є інформація про існування обмежень для призначення на посади прокурорів, встановлених частиною п’ятою статті 27 Закону України "Про прокуратуру", Законами України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції".

1.5. Відкритий конкурс на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників складається з:

тестування на знання законодавства (професійний тест);

тестування загальних здібностей;

тестування особистісних характеристик (психологічний тест);

співбесіди.

За результатами чотирирівневого конкурсу здійснюється відбір кандидатів для призначення на вищезазначені посади.

1.6. Чотирирівневий відкритий конкурс проводиться у п’яти регіональних центрах, розташованих у містах Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові.

1.7. При проведенні конкурсу як спостерігачі запрошуються представники міжнародних та міжурядових організацій, члени консультативних рад при Генеральній прокуратурі України та прокуратурах регіонів (за згодою), а також працівники вищих навчальних закладів, на базі яких проводиться тестування (за згодою).

ІІ. Робочі групи регіональних центрів

2.1. Робочі групи регіональних центрів (далі - робочі групи):

перевіряють наявність необхідних для участі у конкурсі документів;

приймають документи від кандидатів, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" не працюють в органах прокуратури;

приймають документи від кандидатів, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працюють на посадах прокурорів у Генеральній прокуратурі України, прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва;

допускають кандидатів до тестування на знання законодавства (професійний тест);

організовують проведення тестування на знання законодавства (професійний тест);

організовують проведення тестування загальних здібностей;

організовують проведення тестування особистісних характеристик (психологічний тест);

організовують проведення співбесід з кандидатами;

забезпечують недопущення спілкування кандидатів під час виконання тестових завдань, використання ними будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації, а у разі виявлення таких фактів відсторонювати осіб від подальшого проходження тестування.

2.2. Робочі групи формуються у кількісному складі залежно від потреби (але не менше 15 осіб). До їх складу входять працівники:

структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, який відповідає за реформування органів прокуратури;

прокуратур областей та міста Києва, що входять до територіальної юрисдикції регіонального центру;

вищих навчальних закладів, на базі яких проводитиметься тестування.

2.3. Робочі групи утворюються у складі керівника, заступника керівника, секретаря та членів групи.

Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується наказом Генерального прокурора України.

ІІІ. Прийом документів та реєстрація кандидатів

3.1. Початок прийому документів оголошується на веб-сайті Генеральної прокуратури України. Прийом документів здійснюється протягом 14 календарних днів та завершується в день, визначений як кінцевий строк їх подання.

3.2. Кандидати, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працюють на посадах прокурорів, подають у встановлені строки заяви для участі у конкурсі на зайняття посади керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників у такому порядку:

а) прокурори, які працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах, містах з районним поділом прокуратурах, мають право претендувати на зайняття адміністративної посади в місцевій прокуратурі в межах своєї області.

Такі кандидати особисто подають заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, до кадрового підрозділу відповідної регіональної прокуратури, який їх опрацьовує, інформує кандидатів про допуск або відмову в допуску до участі в конкурсі, створює реєстр заяв для кожної місцевої прокуратури та передає їх до регіонального центру, територіальна юрисдикція якого поширюється на відповідну область;

б) прокурори, які працюють в Генеральній прокуратурі України, прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва, мають право претендувати на зайняття адміністративних посад у будь-якій новоствореній місцевій прокуратурі.

Такі кандидати особисто подають до регіонального центру, юрисдикція якого поширюється на територію, де знаходиться новоутворена місцева прокуратура, такі документи:

заяву про участь у відкритому конкурсі на посаду керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників;

копію та оригінал паспорта громадянина України;

належним чином завірену копію трудової книжки;

довідку з місця роботи кандидата.

3.3. Кандидати, які не працюють в органах прокуратури, особисто подають до відповідного регіонального центру:

заяву про участь у відкритому конкурсі на посаду керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників;

анкету (додаток 2), автобіографію та фото;

копію та оригінал паспорта громадянина України;

копію та оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію та оригінал документа про вищу юридичну освіту з додатками;

належним чином завірену копію трудової книжки;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 140/о;

медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о;

заява за формою, наведеною у додатку 3 цього Порядку, про обробку персональних даних та дозвіл на спеціальну перевірку.

Документи кандидатами подаються в папці із зав’язками.

3.4. Кандидати, які не працюють в органах прокуратури та запрошені на тестування загальних здібностей, додатково подають такі документи:

медичну довідку про стан здоров’я за формою 133/о;

копію та оригінал військового квитка для військовослужбовців або військовозобов’язаних;

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

3.5. Робоча група опрацьовує подані кандидатами документи та формує списки для участі в конкурсі окремо для кожної місцевої прокуратури.

3.6. Кандидат має право подати документи та претендувати на зайняття кількох адміністративних посад в одній місцевій прокуратурі, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури.

3.7. Кандидат подає документи для конкурсного відбору тільки в один регіональний центр тестування.

ІV. Конкурсні комісії

4.1. Проведення відкритого чотирирівневого конкурсу забезпечують 5 конкурсних комісій (далі - Комісія).

До складу кожної Комісії входять чотири особи, визначені Генеральним прокурором України, та три - Верховною Радою України.

4.2. Комісії є повноважними за умови входження до їх складу не менше п’яти осіб. У разі невизначення Верховною Радою України у встановленому порядку жодної особи Комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.

4.3. Голова Комісії, заступник голови та секретар обираються на її організаційному засіданні відкритим голосуванням.

На організаційному засіданні з цього питання головує старший за віком член Комісії, який веде засідання до обрання голови Комісії.

4.4. Комісія:

забезпечує відкритість та об’єктивність оцінювання під час проведення конкурсу;

формує рейтинговий список та визначає кандидатів для участі в наступному рівні конкурсу;

проводить співбесіду з кандидатами;

здійснює відбір кандидатів на кожну з посад, передбачених пунктами 11 - 13 частини першої статті 39 Закону України "Про прокуратуру".

4.5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відкрито.

Комісія є повноважною приймати рішення за умови присутності на засіданні не менше 2/3 сформованого складу.

Рішення приймаються простою більшістю голосів.

V. Організація проведення конкурсу

5.1. Початок проведення конкурсу оголошується шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

5.2. Перед початком проведення кожного рівня конкурсу члени робочої групи встановлюють за паспортом чи службовим посвідченням особи кандидатів.

Особи, які без поважних причин своєчасно не з’явилися на тестування або співбесіду, надалі до їх проходження не допускаються.

5.3. Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Повторне тестування не допускається.

5.4. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися один з одним. У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в ньому, про що складається відповідний акт.

5.5. Кожен кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) (додаток 4) та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері Генеральної прокуратури України.

5.6. Відомості з результатами тестування передаються на підпис керівнику та секретарю Комісії.

5.7. На підставі відомостей за результатами тестування Комісія формує рейтинговий список за формою, наведеною у додатку 5, по кожній місцевій прокуратурі, який затверджується на її засіданні простою більшістю голосів присутніх, про що складається відповідний протокол. Протокол підписується головою та секретарем Комісії після розгляду всіх скарг кандидатів щодо недопущення до тестування або результатів тестування (за наявності).

5.8. До наступного етапу тестування (на загальні здібності) допускаються кандидати згідно з рейтингом із розрахунку не більше ніж десять осіб на одну посаду. Інші особи на наступний рівень тестування не допускаються. Вони мають право взяти участь у відборі кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури згідно з пунктом 1.5 розділу І Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.

У цьому випадку повторне тестування для них не проводиться, а отримані за результатами тестування бали враховуються при формуванні рейтингового списку кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури.

5.9. Кожен кандидат після проходження ним тесту на загальні здібності ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на загальні здібності (додаток 4) та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Відомості передаються на підпис керівнику та секретарю Комісії.

Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері Генеральної прокуратури України.

5.10. Після проведення тестування на загальні здібності, за результатами складання професійного тесту та тесту на загальні здібності формується рейтинговий список.

5.11. До тестування особистісних характеристик (психологічний тест) допускаються кандидати відповідно до рейтингового списку, зазначеного у пункті 5.10 цього розділу, із розрахунку чотири особи на одну посаду.

Інші особи на наступний рівень тестування не допускаються. Вони мають право взяти участь у відборі кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури згідно з пунктом 1.5 розділу І Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.

У цьому випадку повторне тестування для них не проводиться, а отримані за результатами тестування бали враховуються при формуванні рейтингового списку кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури.

5.12. Усі кандидати після проходження тестування особистісних характеристик (психологічний тест) допускаються до співбесіди.

5.13. При проведенні співбесіди з кандидатами на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників з’ясовуються їх професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності.

VІ. Тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

6.1. Основна мета проходження професійного тесту - визначення рівня знань чинного законодавства.

6.2. Тестування на знання законодавства триває не більше 2 годин.

6.3. Перелік питань для тестування оприлюднюється завчасно на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України, але не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку тестування.

Кожному кандидату електронна система тестування генерує тест зі 100 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

6.4. Кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється зі своїм результатом, який фіксується у відомості та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

VІІ. Тестування на загальні здібності

7.1. Метою тестування загальних здібностей кандидата є виявлення здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати інформацію за короткий час, знаходити причинні зв’язки і робити правильні висновки.

7.2. Перевірка загальних здібностей кандидата передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей.

7.3. Тестування на загальні здібності містить не більше 100 питань, проводиться з використанням комп’ютерної техніки та триває до 1 години.

VІІІ. Тестування особистих характеристик (психологічний тест)

8.1. Метою тестування особистісних характеристик (психологічного тесту) є виявлення рис, типів характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану.

8.2. Результати тестування особистісних характеристик кандидата (психологічний тест) не впливають на його рейтинг та мають рекомендаційний характер і враховуються при формуванні висновку про придатність для роботи на відповідній керівній посаді.

ІХ. Співбесіда з кандидатами на адміністративні посади у місцевих прокуратурах

9.1. Метою проведення співбесіди є оцінка професійних, морально-ділових і управлінсько-організаторських здібностей кандидата, необхідних для виконання службових обов’язків.

9.2. На співбесіду запрошуються чотири кандидати, які успішно пройшли попередні рівні тестування.

9.3. За результатами співбесіди, яка проводиться Комісією, на кожну адміністративну посаду місцевої прокуратури відбирається по три кандидати.

9.4. Особи, які за результатами співбесіди не отримали рекомендації Комісії про призначення їх на адміністративні посади у місцевих прокуратурах, мають право взяти участь у відборі кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури згідно з пунктом 1.5 розділу І Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.

У цьому випадку повторне тестування для них не проводиться, а отримані за результатами тестування бали враховуються при формуванні рейтингового списку кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури.

Х. Оскарження рішення про недопущення кандидата до тестування та їх результати

10.1. Скарги на відсторонення від тестування не розглядаються.

10.2. Повторне проходження тестування не допускається.

10.3. Обґрунтована скарга подається особисто кандидатом до Комісії у письмовій формі не пізніше наступного дня після одержання повідомлення про недопущення до тестування або в день його ознайомлення з результатами тестування. Скарги, подані не в установлені строки, до розгляду не приймаються.

Скарги, подані з порушенням установленого порядку, не приймаються і не розглядаються.

Результат розгляду скарги Комісією фіксується у протоколі.

10.4. Рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку, визначеному законодавством.

ХІ. Спеціальна перевірка щодо кандидатів на адміністративні посади у місцевих прокуратурах

11.1. Щодо осіб, які допущені до третього рівня тестування (психологічний тест), кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України забезпечується проведення спеціальної перевірки, передбаченої Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів Ураїни".

11.2. Про результати спеціальних перевірок відповідні Комісії інформуються кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України до завершення співбесід з особами, які претендують на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників.

ХІІ. Конфлікт інтересів

Під час проведення конкурсу члени Комісій та робочих груп вживають заходів щодо недопущення конфлікту інтересів та негайно повідомляють про такі випадки керівників груп та комісій.

ХІІІ. Подання на розгляд особам, уповноваженим на прийняття рішення про призначення на адміністративні посади місцевих прокуратур

13.1. Відібрані Комісією три кандидати на кожну посаду керівника місцевої прокуратури подаються на розгляд Генеральному прокурору України, а на посади їх перших заступників та заступників - керівнику відповідної регіональної прокуратури.

13.2. Рекомендація про призначення кандидата на адміністративні посади в місцевих прокуратурах містить інформацію про результати всіх рівнів конкурсу та висновки щодо професійної його придатності. Рекомендація підписується всіма членами Комісії та передається до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури відповідно до компетенції.

13.3. Особи, які не призначені на адміністративну посаду в місцевій прокуратурі, мають право взяти участь у відборі кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури згідно з пунктом 1.5 розділу І Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.

У цьому випадку повторне тестування для них не проводиться, а отримані за результатами тестування бали враховуються при формуванні рейтингового списку кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури.

Заступник Генерального
прокурора України


Д. Сакварелідзе


Додаток 1
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункт 3.2 розділу ІІІ)

ЗАЯВА


Додаток 2
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункт 3.3 розділу ІІІ)

АНКЕТАДодаток 3
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункт 3.3 розділу ІІІ)


До робочої групи _________________
регіонального центру
________________________________
            (повне П.І.Б. кандидата)

________________________________
________________________________
________________________________
       (адреса постійного фактичного
            місця проживання кандидата)

________________________________
      (номери контактних телефонів,
         у т.ч. мобільного телефону)
________________________________
          (адреса електронної пошти)

ЗАЯВА

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних (збирання, зберігання та використання інформації щодо мене) з метою оцінки моєї готовності до роботи на посадах керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступника, а також проведення щодо мене спеціальної перевірки.

(дата)

(підпис)


Додаток 4
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункт 5.5 розділу V)

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

від _______ 2015 № ___

_________________________________
(місце тестування)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Серія, № паспорта

Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Підпис кандидата

Прізвище і підпис члена робочої групи

Примітки

123Керівник конкурсної комісії
_____________________
регіонального центру

___________
(підпис)

____________
(П.І.Б.)

Секретар конкурсної комісії
_____________________
регіонального центру

___________
(підпис)

____________
(П.І.Б.)

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування загальних здібностей

від _______ 2015 № ___

_________________________________
(місце тестування)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Серія, № паспорта

Результати тестування загальних здібностей

Підпис кандидата

Прізвище і підпис члена робочої групи

Примітки

123Керівник конкурсної комісії
_____________________
регіонального центру

___________
(підпис)

____________
(П.І.Б.)

Секретар конкурсної комісії
_____________________
регіонального центру

___________
(підпис)

____________
(П.І.Б.)

{Додаток 4 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 167 від 28.08.2015}


Додаток 5
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункти 5.7, 5.10 розділу V)

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
___________________ місцева прокуратура
______________ області

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Примітки

1
2
3
Керівник робочої групи_____________________
     регіонального центру

___________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Секретар_____________________
     регіонального центру

___________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Рейтинговий список
___________________ місцева прокуратура
______________ області

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Результати тестування на загальні здібності

Підсумковий бал

Примітки

1


2


3


Керівник робочої групи_____________________
     регіонального центру

___________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Секретар_____________________
     регіонального центру

___________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Генеральної прокуратури України
20.07.2015  № 98

ПЕРЕЛІК
питань для проведення тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників

Конституція України

1. Державний устрій України.

2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

3. Вибори. Референдум.

4. Верховна Рада України.

5. Президент України.

6. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади.

7. Прокуратура.

8. Правосуддя.

9. Територіальний устрій України.

10. Автономна Республіка Крим.

11. Місцеве самоврядування.

12. Конституційний Суд України.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

13. Загальні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення.

14. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

15. Особлива частина: адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

16. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

17. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Кодекс адміністративного судочинства України

18. Призначення, основні принципи та завдання Кодексу адміністративного судочинства України.

19. Організація адміністративного судочинства України.

20. Провадження в суді першої інстанції.

21. Апеляційне провадження.

22. Касаційне провадження.

23. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

24. Провадження за нововиявленими обставинами.

25. Заходи процесуального примусу.

Закон України "Про прокуратуру"

26. Засади організації і діяльності прокуратури.

27. Організаційні основи системи прокуратури.

28. Статус прокурора.

29. Повноваження прокурора щодо виконання покладених на нього функцій.

30. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з адміністративної посади.

31. Дисциплінарна відповідальність прокурора.

32. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на посаді.

33. Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури.

34. Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора та інших працівників органів прокуратури.

35. Міжнародне співробітництво.

Дисциплінарний статут прокуратури України

36. Суб’єкти, на яких поширюється Дисциплінарний статут прокуратури України.

37. Заохочення.

38. Дисциплінарні стягнення.

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

39. Забезпечення права на доступ до публічної інформації.

40. Порядок доступу до інформації.

41. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації.

42. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом.

43. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Закон України "Про державну службу"

44. Державна служба і державні службовці.

45. Державна політика у сфері державної служби.

46. Правовий статус державних службовців державних органів та їх апарату.

47. Проходження державної служби в державних органах.

48. Службова кар’єра.

49. Припинення державної служби.

50. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців.

51. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.

Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд"

52. Засади організації судової влади.

53. Суди загальної юрисдикції.

54. Професійні судді, народні засідателі та присяжні.

55. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції.

56. Дисциплінарна відповідальність судді.

57. Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

58. Місце Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у системі українського законодавства.

59. Основоположні права і свободи.

60. Заборона катування.

61. Свобода думки, совісті і релігії.

62. Інші права людини.

63. Європейський суд з прав людини.

64. Практика розгляду справ Європейським судом з прав людини.

Господарський процесуальний кодекс України

65. Загальні положення Господарського процесуального кодексу України.

66. Досудове врегулювання господарських спорів.

67. Підвідомчість справ господарським судам. Підслідність справ.

68. Учасники судового процесу.

69. Докази.

70. Подання позову.

71. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в першій інстанції.

72. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

73. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

74. Перегляд судових рішень у касаційному порядку.

75. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

76. Перегляд рішень, ухвал, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами.

77. Виконання рішення, ухвали, постанови.

Цивільний кодекс України

78. Цивільне законодавство України.

79. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.

80. Захист цивільних прав та інтересів.

81. Фізична особа, її цивільна правоздатність та дієздатність. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.

82. Юридична особа. Поняття та види.

83. Підприємницькі товариства, організаційно-правові форми.

84. Господарські товариства. Види та порядок утворення.

85. Об’єкти цивільних прав.

86. Зобов’язання. Сторони у зобов’язанні.

87. Забезпечення виконання зобов’язання. Види та форма.

88. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання.

89. Правочини, їх види та форма. Наслідки недодержання сторонами вимог закону при вчиненні правочину.

90. Договір позики, кредитний договір та договір банківського вкладу. Їх істотні умови.

91. Представництво. Підстави та наслідки вчинених представником правочинів.

92. Строки та терміни. Позовна давність.

93. Поняття та умови договору. Види договорів.

94. Попередній договір. Договір приєднання.

95. Договір купівлі-продажу. Поняття, види, істотні умови. Права покупця.

96. Договір найму. Істотні умови, підстави та порядок розірвання. Переважні права наймача.

97. Право власності. Підстави набуття та припинення. Захист права власності.

98. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття та види.

99. Поняття та види спадкування. Здійснення права на спадкування.

100. Недоговірні зобов’язання.

101. Відшкодування майнової та моральної шкоди. Підстави та порядок.

Цивільний процесуальний кодекс України

102. Представницька діяльність прокурора у цивільному процесі.

103. Склад суду.

104. Учасники цивільного процесу.

105. Докази.

106. Судові витрати.

107. Наказне провадження.

108. Позовне провадження.

109. Підсудність.

110. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі.

111. Провадження у справі до судового розгляду.

112. Судовий розгляд.

113. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.

114. Судові рішення.

115. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування.

116. Апеляційне провадження.

117. Касаційне провадження.

118. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

119. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Житловий кодекс Української РСР

120. Права громадян України на житло та їх обов’язки. Житловий фонд.

121. Забезпечення громадян жилими приміщеннями.

122. Норма жилої площі. Надання жилого приміщення.

123. Користування жилими приміщеннями.

124. Забезпечення схоронності житлового фонду.

Закон України "Про банки і банківську діяльність"

125. Банківська таємниця.

126. Порядок отримання компетентними органами інформації, що містить банківську таємницю.

127. Підстави для надання банком компетентному органу інформації, що містить банківську таємницю.

128. Письмовий запит, що подається до банківської установи для отримання банківської таємниці.

Закон України "Про виконавче провадження"

129. Поняття виконавчого провадження. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії.

130. Обов’язковість вимог державного виконавця. Гарантії прав осіб у виконавчому провадженні.

131. Учасники виконавчого провадження.

132. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження.

133. Оскарження рішення, дії або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби.

134. Порядок видачі судом виконавчого листа.

135. Негайне виконання судових рішень, ухвалених за позовами прокурора.

136. Тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу.

Кримінальний кодекс України

137. Завдання Кримінального кодексу України.

138. Законодавство України про кримінальну відповідальність.

139. Дія закону про кримінальну відповідальність.

140. Злочин. Його види та стадії.

141. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).

142. Вина та її форми.

143. Співучасть у злочині.

144. Повторність, сукупність та рецидив злочинів.

145. Обставини, що виключають злочинність діяння.

146. Звільнення від кримінальної відповідальності.

147. Покарання та його види.

148. Призначення покарання.

149. Звільнення від покарання та його відбування.

150. Судимість.

151. Примусові заходи медичного характеру.

152. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

153. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

154. Злочини проти основ національної безпеки України.

155. Злочини проти життя та здоров’я особи.

156. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

157. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

158. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

159. Злочини проти власності.

160. Злочини у сфері господарської діяльності.

161. Злочини проти довкілля.

162. Злочини проти громадської безпеки.

163. Злочини проти безпеки виробництва.

164. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

165. Злочини проти громадського порядку та моральності.

166. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

167. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

168. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів.

169. Злочини у сфері використання електро-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

170. Злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

171. Злочини проти правосуддя.

172. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби.

173. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Закон України "Про попереднє ув’язнення"

174. Мета попереднього ув’язнення.

175. Установи для попереднього ув’язнення.

176. Забезпечення порядку тримання під вартою у місцях попереднього ув’язнення.

177. Правове становище осіб, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення.

178. Режим у місцях попереднього ув’язнення.

179. Роздільне тримання у місцях попереднього ув’язнення.

180. Права та обов’язки осіб, взятих під варту.

181. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб, взятих під варту.

182. Надання побачень, листування та порядок надсилання скарг, заяв і листів.

183. Заходи заохочення та заходи стягнення, що застосовуються до осіб, взятих під варту.

184. Умови та оплата праці осіб, взятих під варту.

185. Заходи безпеки і підстави для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

186. Особливий режим у місцях попереднього ув’язнення.

187. Підстави та порядок звільнення осіб, взятих під варту.

188. Персонал місць попереднього ув’язнення.

Кримінально-виконавчий кодекс України

189. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі.

190. Підстава виконання і відбування покарання.

191. Виправлення і ресоціалізація засуджених.

192. Правовий статус засуджених.

193. Органи і установи виконання покарань.

194. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань.

195. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

196. Виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

197. Виконання покарань у виді позбавлення волі.

198. Виконання покарань у виді довічного позбавлення волі.

199. Звільнення від відбування покарання. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за ними.

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

200. Основні терміни, що застосовуються в законі.

201. Система та суб’єкти фінансового моніторингу.

202. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

203. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

204. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів.

205. Повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу.

206. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

207. Зупинення фінансових операцій.

208. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

209. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Кримінальний процесуальний кодекс України

210. Кримінальне процесуальне законодавство України, загальні засади кримінального провадження.

211. Учасники кримінального провадження. Відводи.

212. Докази і доказування.

213. Процесуальні строки.

214. Процесуальні витрати.

215. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов.

216. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування.

217. Загальні положення досудового розслідування.

218. Слідчі (розшукові) дії.

219. Негласні слідчі (розшукові) дії.

220. Повідомлення про підозру.

221. Зупинення досудового розслідування.

222. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.

223. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

224. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

225. Судове провадження у першій інстанції.

226. Судове провадження з перегляду судових рішень.

227. Провадження в суді апеляційної інстанції.

228. Провадження в суді касаційної інстанції.

229. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

230. Судове провадження за нововиявленими обставинами.

231. Кримінальне провадження на підставі угод.

232. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

233. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

234. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

235. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України.

236. Виконання судових рішень.

237. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

238. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"

239. Завдання оперативно-розшукової діяльності.

240. Поняття оперативно-розшукової діяльності.

241. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

242. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

243. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

244. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

245. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

246. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

247. Строки ведення оперативно-розшукових справ.

248. Закриття оперативно-розшукових справ.

249. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

250. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.

251. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

252. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"

253. Статус, правова основа та основні принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України.

254. Права та обов’язки Національного антикорупційного бюро України.

255. Порядок взаємодії Національного антикорупційного бюро з органами внутрішніх справ, органами безпеки та іншими правоохоронними органами.

256. Порядок діяльності, повноваження та обов’язки підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро.

Закон України "Про запобігання корупції"

257. Законодавство у сфері запобігання корупції.

258. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону.

259. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

260. Засади антикорупційної політики. Антикорупційні програми.

261. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

262. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

263. Правила етичної поведінки.

264. Здійснення фінансового контролю.

265. Інформація, що зазначається в декларації. Облік та оприлюднення декларацій.

266. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

267. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

268. Антикорупційна експертиза.

269. Спеціальна перевірка. Підстави та порядок її проведення.

270. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Рішення Конституційного Суду України як частина національного законодавства

271. Рішення Конституційного Суду України від 03 жовтня 1997 року № 4-зп у справі № 18/183-97 за конституційним зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення частини п'ятої статті 94 та статті 160 Конституції України.

272. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 року № 5-зп у справі № 18/203-97 щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру".

273. Рішення Конституційного Суду України від 07 липня 1998 року № 11-рп/98 у справі № 1-19/98 за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України.

274. Рішення Конституційного Суду України від 09 липня 1998 року № 12-рп/98 у справі № 17/81-97 за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України.

275. Рішення Конституційного Суду України від 24 червня 1999 року № 6-рп/99 у справі № 1-31/99 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 19, 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".

276. Рішення Конституційного Суду Україну від 19 травня 2004 року № 11-рп/2004 у справі № 1-21/2004 за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 90, пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України.

277. Рішення Конституційного Суду Україну від 07 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справі № 1-29/2007 за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік".

278. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009 у справі № 1-9/2009 за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

279. Рішення Конституційного Суду України від 30 листопада 2010 року № 22-рп/2010 у справі № 1-47/2010 за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 14, 24, 64, пунктів 7-13 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Заступник Генерального
прокурора України


Д. Сакварелідзевгору