Документ z0875-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2019, підстава - z0762-19

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2016  № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2016 р.
за № 875/29005

Про затвердження Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
№ 105 від 24.06.2019}

На виконання вимог статей 9, 19, пункту 5 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру», з метою забезпечення проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України (далі - Порядок);

Анкету доброчесності прокурора (далі - Анкета).

2. Прокурорам Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур та слідчим органів прокуратури подавати Анкету протягом 30 календарних днів після набрання чинності цим наказом, а надалі - у строки, визначені Порядком.

3. Управлінню внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Генеральний прокурор України

Ю. ЛуценкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
16.06.2016 № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2016 р.
за № 875/29005

ПОРЯДОК
проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає підстави, процедуру проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур та слідчих прокуратури (далі - прокурори).

2. У цьому Порядку наведений нижче термін вживається у такому значенні:

уповноважена особа - посадова особа підрозділів внутрішньої безпеки прокуратури, наділена повноваженнями щодо перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

3. Підставою для проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур, слідчих прокуратури є вимоги частини п’ятої статті 19 Закону України «Про прокуратуру».

4. Особа повідомляється про проведення щодо неї таємної перевірки доброчесності при призначенні на посаду прокурора, а призначена на дату набрання чинності цим Порядком - у двадцятиденний строк з дня набрання чинності цим Порядком.

5. Повідомлення прокурора про проведення перевірки доброчесності покладається на керівника органу прокуратури відповідного рівня, а щодо керівника прокуратури - на керівника органу прокуратури вищого рівня.

ІІ. Таємна перевірка доброчесності

1. Кожний прокурор з метою виконання вимог частини п’ятої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» зобов’язаний щороку до 01 лютого подавати до підрозділу внутрішньої безпеки власноруч заповнену анкету доброчесності прокурора за формою, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 16 червня 2016 року № 205 (далі - Анкета).

2. Прокурори, які не мали можливості подати у зазначений строк Анкету через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, у зв’язку з мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України та з інших поважних причин, що підтверджуються документально, подають Анкету протягом 30 календарних днів з дати закінчення строку дії зазначених обставин або проходження військової служби, визначеної частиною другою статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», або з дати набрання чинності контрактом про проходження військової служби.

3. Прокурори, вперше призначені на посаду в органах прокуратури,  подають Анкету упродовж 30 календарних днів після дати призначення.

4. Подання прокурорами Анкет підлягає обліку у реєстрі таємних перевірок доброчесності прокурорів (додаток 1) (далі - Реєстр).

5. Неподання, несвоєчасне подання Анкети прокурором без поважних причин або подання Анкети, у якій прокурор не підтверджує визначені нею твердження, свідчить про невиконання ним обов’язку, передбаченого частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про прокуратуру», та є підставою для притягнення його до відповідальності відповідно до законів.

6. Анкети прокурорів підлягають оприлюдненню  на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

7. Відповідальним за ведення Реєстру є підрозділ внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України.

8. У разі одержання інформації, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, поданих прокурором у Анкеті, та стосується конкретного прокурора і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені, підрозділ внутрішньої безпеки у десятиденний строк з дати її отримання повідомляє відповідного керівника прокуратури про необхідність призначення службового розслідування з долученням отриманої інформації.

9. Службове розслідування під час таємної перевірки доброчесності не призначається у таких випадках:

припинення трудових правовідносин з прокурором;

якщо інформація, зазначена у пункті 8 цього розділу, вже була предметом іншого службового розслідування;

якщо в інформації, зазначеній у пункті 8 цього розділу, повідомляється про дії (бездіяльність) прокурора, з дати вчинення якої минуло понад два роки.

10. Керівник прокуратури зобов’язаний протягом семи робочих днів з дня отримання такого повідомлення в установленому порядку вирішити питання про призначення службового розслідування, про що повідомляє підрозділ внутрішньої безпеки для обліку.

11. У разі ненадходження до підрозділу внутрішньої безпеки інформації, зазначеної у пункті 8 цього розділу, протягом 12 місяців після розміщення інформації про прокурора в порядку, зазначеному в пункті 6 цього розділу, твердження прокурора в Анкеті вважаються достовірними, а прокурор - таким, що пройшов таємну перевірку доброчесності.

{Пункт 11 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 105 від 24.06.2019}

12. Службові розслідування, призначені з метою перевірки недостовірності (в тому числі неповноти) тверджень, поданих прокурором у Анкеті, проводяться за участю уповноважених осіб.

13. Висновок службового розслідування вивчається підрозділом внутрішньої безпеки протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження його копії. У разі відсутності підстав для скасування висновку уповноваженою особою складається довідка про результати таємної перевірки доброчесності прокурора (додаток 2), яка погоджується з керівником підрозділу внутрішньої безпеки та копія якої долучається до особової справи. В іншому разі підрозділ внутрішньої безпеки в установленому порядку ініціює питання скасування висновку службового розслідування.

14. Якщо за наслідками службового розслідування відомості про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, поданих прокурором у Анкеті, не підтвердились, прокурор вважається таким, що пройшов таємну перевірку доброчесності, про що уповноваженою особою складається довідка.

15. Якщо за наслідками службового розслідування, призначеного під час таємної перевірки доброчесності, встановлено вчинення прокурором дисциплінарного проступку, він притягається до відповідальності відповідно до вимог законів.

16. У разі надходження до підрозділу внутрішньої безпеки додаткової інформації, зазначеної у пункті 8 цього розділу, після завершення службового розслідування стосовно того самого прокурора таємна перевірка доброчесності проводиться у порядку, передбаченому пунктами 8 - 15 цього розділу.

Начальник
управління внутрішньої
безпеки та захисту
працівників прокуратури
Генеральної
прокуратури України


І. ДзюбаДодаток 1
до Порядку проведення таємної
перевірки доброчесності прокурорів
в органах прокуратури України
(пункт 4 розділу ІІ)

РЕЄСТР
таємних перевірок доброчесності прокурорів

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 105 від 24.06.2019}

{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 105 від 24.06.2019}


Додаток 2
до Порядку проведення таємної
перевірки доброчесності прокурорів
в органах прокуратури України
(пункт 13 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про результати таємної перевірки доброчесності прокурора


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
16.06.2016 № 205

АНКЕТА
доброчесності прокурора

Начальник
управління внутрішньої
безпеки та захисту
працівників прокуратури
Генеральної
прокуратури України


І. Дзюбавгору