Документ z0856-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
18 липня 2018 року № 1028


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2018 р.
за № 856/32308

КРИТЕРІЇ
оцінювання проектів створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області

1. Оцінювання проекту створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області, який реалізовуватиметься за рахунок коштів державного бюджету (далі - проект), проводиться із застосуванням методу експертних оцінок за бальною системою відповідно до критеріїв, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

Форма оцінювання проекту

№ з/п

Критерії оцінювання проектів

Бали (від 0 до 5)

Коментарі та обґрунтування оцінки

1

Узгодженість цілей проекту із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 3852

Узгодженість проекту із завданнями Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 10713

Актуальність основних видів діяльності за проектом відповідно до завдань Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-184

Вплив реалізації проекту на відновлення та розвиток інфраструктури Донецької області5

Вплив проекту на розвиток регіону, зокрема на забезпечення населення Донецької області комфортними умовами життєдіяльності, захист вразливих груп населення6

Економічна ефективність реалізації проекту7

Економічні вигоди реалізації проекту8

Відповідність запланованих видів діяльності оціночній вартості (бюджету) проекту та календарному плану-графіку його реалізації9

Спроможність забезпечення стійкого результату реалізації проекту для можливості подальшого фінансування діяльності та заходів за проектом10

Вплив реалізації проекту на ринок праці Донецької області, в тому числі шляхом працевлаштування безробітних відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про зайнятість населення»11

Заробітна плата на робочих місцях, на яких планується працевлаштування
Разом2. Оцінювання проекту за кожним критерієм проводиться експертним методом за шкалою від 0 до 5 балів, що виставляються залежно від рівня відповідності вимогам до проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 року № 454:

високий рівень - 5 балів;

рівень, вищий від середнього - 4 бали;

середній рівень - 3 бали;

рівень, нижчий від середнього - 2 бали;

низький рівень - 1 бал;

повна невідповідність - 0 балів.

3. Проект оцінюється членами конкурсної комісії на засіданні в такій послідовності:

1) кожний член конкурсної комісії визначає оцінку проекту індивідуально за формулою

де

Ok

-

оцінка проекту, визначена k-м членом конкурсної комісії;


xik

-

оцінка проекту, визначена k-м членом конкурсної комісії за і-м критерієм;


n

-

кількість критеріїв;

2) одержані результати кожний член конкурсної комісії заносить до таблиці 1 та підписує кожну сторінку;

3) конкурсна комісія розраховує остаточну оцінку проекту як середнє арифметичне значення оцінок, визначених її членами, за формулою

де

O

-

остаточна оцінка проекту;


m

-

кількість членів конкурсної комісії;

4) інформацію про результати оцінювання кожного проекту заносить до таблиці 2 секретар конкурсної комісії та підписують усі її члени.

Таблиця 2

ІНФОРМАЦІЯ
про результати оцінювання проектів створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області, які реалізовуватимуться за рахунок коштів державного бюджету

№ з/п

Назва проекту

Оцінка

Остаточна оцінка проекту (середній бал)

П.І.Б. члена конкурсної комісії

П.І.Б. члена конкурсної комісії

П.І.Б. члена конкурсної комісії

П.І.Б. члена конкурсної комісії

П.І.Б. члена конкурсної комісії

1
2
4. За результатами проведеного конкурсною комісією оцінювання формується рейтинг проектів.

Першим за рейтингом і переможцем конкурсу визначається проект, який отримав найвищу остаточну оцінку.

Якщо хоча б за одним із критеріїв усіма членами конкурсної комісії проект оцінено в межах від 0 до 2 балів, він не вноситься до загального рейтингу через недоцільність фінансування.

5. Заповнені членами конкурсної комісії форми оцінювання проектів (таблиця 1) додаються до протоколу засідання.

6. На підставі сформованих рейтингових оцінок конкурсна комісія приймає рішення про визначення проектів - переможців конкурсного відбору.

Генеральний директор
Директорату розвитку ринку
праці та зайнятостіО. Савенковгору