Документ z0790-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.06.2007 N 236
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2007 р.
за N 790/14057

Про затвердження Змін до
Інструкції з бухгалтерського обліку
основних засобів і нематеріальних
активів банків України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку
основних засобів і нематеріальних активів банків України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
20.12.2005 N 480 ( z0040-06 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 18.01.2006 за N 40/11914 (зі змінами), що
додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва і
використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.06.2007 N 236
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2007 р.
за N 790/14057

ЗМІНИ
до Інструкції з бухгалтерського обліку
основних засобів
і нематеріальних активів банків України
( z0040-06 )

1. У розділі I:
1.1. У главі 1:
у пункті 1.4: термін "ліквідаційна вартість" викласти в такій редакції: "ліквідаційна вартість активу - попередньо оцінена сума, яку
суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття
активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на його
вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному
після закінчення строку його корисної експлуатації"; доповнити пункт з урахуванням алфавітного порядку термінами
такого змісту: "балансова вартість - сума, за якою актив обліковують у
балансі після вирахування будь-якої накопиченої амортизації та
накопичених збитків від зменшення його корисності"; "інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля або
частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або
лізингоодержувачем за договором про фінансовий лізинг [оренду]) з
метою отримання лізингових (орендних) платежів або збільшення
вартості капіталу чи для досягнення обох цілей"; "необоротні активи, утримувані для продажу, - необоротні
активи, що утримуються з метою продажу, та їх балансова вартість
відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного
використання"; "нерухомість, зайнята власником, - нерухомість, утримувана
(власником або лізингоодержувачем за договором про фінансовий
лізинг [оренду]) для надання послуг або адміністративних цілей"; пункт 1.5 доповнити другим реченням такого змісту:
"Бухгалтерський облік операцій з необоротними активами, які не
визначені цією Інструкцією, банки мають здійснювати згідно з
внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з
урахуванням вимог законодавства України та міжнародних стандартів
фінансової звітності".
1.2. У главі 2: доповнити главу новими пунктами 2.2 - 2.8 такого змісту: "2.2. Для обліку активів групи "Основні засоби"
використовуються рахунки 4400, 4409. У тому числі за цими
рахунками обліковуються об'єкти нерухомості, що належать до
категорії нерухомості, зайнятої власником.
2.3. Активи групи "Інші необоротні матеріальні активи"
обліковуються за рахунками 4500, 4509.
2.4. Облік необоротних активів, що класифікуються як
інвестиційна нерухомість, здійснюється за рахунками 4410, 4419.
2.5. Необоротні активи, утримувані для продажу, обліковуються
за рахунком 3408.
2.6. Майно, набуте у власність банку шляхом реалізації прав
заставодержателя, обліковується за рахунком 3409.
2.7. Незавершені капітальні інвестиції обліковуються за
рахунками 4310, 4430, 4431, 4530. Незавершені капітальні
інвестиції за об'єктами інвестиційної нерухомості обліковуються за
окремим аналітичним рахунком 4410.
2.8. Нематеріальні активи обліковуються за рахунками 4300,
4309".
У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.6 уважати відповідно пунктами
2.9 - 2.13; пункт 2.13 викласти в такій редакції: "2.13. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з
основними засобами та нематеріальними активами банки можуть
використовувати транзитні рахунки відповідно до облікової політики
банку".
2. У розділі II:
2.1. Пункт 1.9 глави 1 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.10 - 1.16 уважати відповідно
пунктами 1.9 - 1.15.
2.2. У главі 2: пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Придбання основних засобів і нематеріальних активів за
національну валюту відображається в бухгалтерському обліку такими
проводками: а) передоплата: Дебет рахунку 3510; Кредит рахунків 1001, 1200, 2600, 2620, 2650; б) капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
основними засобами та нематеріальними активами: Дебет рахунків 4310, 4430, 4431; Кредит рахунку 3510; в) визнання основних засобів і нематеріальних активів у
балансі банку: Дебет рахунків 4300, 4400, 4500; Кредит рахунків 3510, 4310, 4430, 4431".
2.3. Розділ доповнити главами 7 і 8 такого змісту:
"Глава 7. Необоротні активи, утримувані для продажу 7.1. Банк має класифікувати необоротні активи як утримувані
для продажу, якщо балансова вартість таких активів
відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного
використання.
7.2. Необоротні активи класифікуються як утримувані для
продажу, якщо на дату прийняття рішення щодо визнання їх активами,
що утримуються для продажу, виконуються такі умови: стан активів,
у якому вони перебувають, дає змогу здійснити негайний продаж і є
високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати
класифікації.
7.3. Перед первісною класифікацією активів як утримуваних для
продажу банк має здійснити оцінку балансової вартості активів
відповідно до вимог Інструкції, що застосовуються до цієї
категорії активів: а) якщо облік необоротних активів здійснюється за первісною
вартістю (собівартістю), то банк має переглянути їх на зменшення
корисності. У разі визнання зменшення корисності здійснюються
проводки відповідно до пункту 1.5 глави 1 розділу V цієї
Інструкції; б) якщо необоротні активи обліковуються за переоціненою
вартістю (справедливою вартістю), то банк має здійснити їх
переоцінку згідно з главою 1 розділу III цієї Інструкції.
7.4. Переведення необоротних активів до категорії утримуваних
для продажу в бухгалтерському обліку відображається такими
проводками: а) за необоротними активами, що обліковуються за
собівартістю: Дебет рахунків 4309, 4409, 4419, 4509; Кредит рахунків 4300, 4400, 4410, 4500 - на суму накопиченого зносу; Дебет рахунку 3408; Кредит рахунків 4300, 4400, 4410, 4500 - на суму балансової вартості; б) за необоротними активами, що обліковуються за переоціненою
вартістю: Дебет рахунків 4309, 4409, 4509; Кредит рахунків 4300, 4400, 4500 - на суму накопиченого зносу; Дебет рахунку 3408; Кредит рахунків 4300, 4400, 4410, 4500 - на суму балансової вартості. Сума дооцінки, що обліковується за рахунками 5100, 5101,
залишається до часу вибуття або рекласифікації необоротних
активів.
7.5. Необоротні активи, що утримуються банком для продажу,
оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою
з двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за
вирахуванням витрат на продаж. Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не
нараховується.
7.6. Банк має визнавати втрати від зменшення корисності в
разі зниження справедливої вартості необоротних активів за
вирахуванням витрат на продаж і відображати в бухгалтерському
обліку такою проводкою: Дебет рахунку 7499; Кредит рахунку 3408.
7.7. У разі збільшення справедливої вартості необоротних
активів за вирахуванням витрат на продаж банк визнає дохід, але в
сумі, що не перевищує раніше накопичені втрати від зменшення
корисності. У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється
така проводка: Дебет рахунку 3408; Кредит рахунку 6499.
7.8. Якщо під час оцінки активів, призначених для продажу,
банк не визнавав зменшення їх корисності та відновлення їх
корисності, то банк має визнати доходи або витрати на дату
припинення їх визнання. У цьому разі здійснюються такі проводки: а) визнання витрат: Дебет рахунків 1001, 1200, 2600, 2620, 2650; 7499; Кредит рахунку 3408; б) визнання доходу: Дебет рахунків 1001, 1200, 2600, 2620, 2650; Кредит рахунків 3408; 6499.
7.9. Необоротні активи, що не відповідають умовам, визначеним
у пунктах 7.1, 7.2 цієї глави, банк переводить до категорії
необоротних активів, призначених для використання в процесі
діяльності.
7.10. Необоротні активи, що більше не класифікуються як
активи, утримувані для продажу, з дати прийняття рішення про
відмову від продажу банк обліковує за найменшою з двох оцінок: а) за балансовою вартістю, що визначалася до дати визнання їх
як активів, утримуваних для продажу. Балансова вартість
коригується з урахуванням амортизації, переоцінки, збитків від
зменшення корисності, що були б визнані, якщо активи не були
класифіковані як утримувані для продажу; б) за сумою очікуваного відшкодування на дату прийняття
рішення про відмову від продажу.
7.11. Якщо необоротні активи до переведення їх до категорії
активів, утримуваних для продажу, оцінювалися за первісною
вартістю (собівартістю), банк має здійснити коригування балансової
вартості з урахуванням сум накопиченої амортизації, втрат від
зменшення корисності з одночасним визнанням такого коригування у
звіті про фінансовий результат. Переведення необоротних активів до
категорії активів, що утримуються для використання в процесі
діяльності, банк відображає в бухгалтерському обліку такими
проводками: а) переведення необоротних активів до категорії активів,
призначених для використання в процесі діяльності, що оцінювалися
за первісною вартістю (собівартістю): Дебет рахунків 4300, 4400, 4500 - на суму первісної вартості; Кредит рахунків 4309, 4409, 4509 - на суму зносу; 3408 - на суму балансової вартості необоротних активів,
утримуваних для продажу; б) донарахування амортизації: Дебет рахунку 7423; Кредит рахунків 4309, 4409, 4509; в) визнання втрат від зменшення корисності: Дебет рахунку 7499; Кредит рахунків 4309, 4409, 4509; г) визнання відновлення корисності: Дебет рахунків 4309, 4409, 4509; Кредит рахунку 6499.
7.12. Переведення необоротних активів до категорії активів,
призначених для використання в процесі діяльності, що оцінювалися
за переоціненою вартістю (справедливою вартістю), банк відображає
такою проводкою: Дебет рахунків 4300, 4400, 4500 - на суму переоціненої вартості; Кредит рахунків 4309, 4409, 4509 - на суму зносу; 3408 - на суму балансової вартості необоротних активів,
утримуваних для продажу. Балансова вартість необоротних активів, які до часу
переведення до категорії активів, утримуваних для продажу,
обліковувалися за переоціненою вартістю, коригується як уцінка або
дооцінка відповідно до глави 1 розділу III цієї Інструкції.
Глава 8. Інвестиційна нерухомість
8.1. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи
будівля або частина будівлі, або земля і будівля, що перебувають у
розпорядженні власника або лізингоодержувача за договором про
фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання орендних платежів,
доходів від зростання капіталу або того чи іншого, а не для
надання послуг або адміністративних цілей.
8.2. Один і той самий об'єкт нерухомості може бути розділений
на конструктивно відокремлені частини, що використовуються з
різною метою: одна частина - для отримання доходу від орендної
плати або збільшення капіталу, інша - для використання в процесі
діяльності банку або для адміністративних цілей. У бухгалтерському обліку такі частини об'єкта нерухомості
відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо
ці частини не можуть бути продані окремо, то такий об'єкт
визнається інвестиційною нерухомістю за умови, що лише незначна
частина об'єкта утримується для використання в процесі діяльності
банку або для адміністративних цілей.
8.3. Банк має розробити та затвердити в обліковій політиці
чіткі критерії для визначення активу як об'єкта інвестиційної
нерухомості та зазначати ці критерії в інформації до фінансової
звітності.
8.4. До інвестиційної нерухомості належать: земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання
капіталу в довгостроковій перспективі, а не для реалізації в
короткостроковій перспективі в процесі діяльності; земля, подальше використання якої на цей час не визначено; будівля, що перебуває у власності банку або в розпорядженні
за договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг
(оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг
(оренду); будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в
лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний
лізинг (оренду).
8.5. Лізингоодержувач за договором про оперативний лізинг
(оренду) може класифікувати і обліковувати нерухомість як
інвестиційну нерухомість за умови, що вона відповідає визначенню
інвестиційної нерухомості і оцінюється за методом справедливої
вартості.
8.6. Якщо лізингоодержувач за договором про оперативний
лізинг (оренду) передає право на нерухомість у суборенду та
здійснює облік за справедливою вартістю, то він може класифікувати
таку нерухомість як інвестиційну нерухомість. У цьому разі в
бухгалтерському обліку оперативний лізинг (оренда) відображається
як фінансовий лізинг (оренда), а всі об'єкти нерухомості, прийняті
в оперативний лізинг, обліковуються як інвестиційна нерухомість за
справедливою вартістю.
8.7. Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості
банк оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за первісною
вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі
витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням.
8.8. Придбання інвестиційної нерухомості відображається в
бухгалтерському обліку такими проводками: а) передоплата: Дебет рахунку 3510; Кредит рахунків 1001, 1200, 2600, 2620, 2650; б) визнання інвестиційної нерухомості в балансі банку: Дебет рахунку 4410; Кредит рахунку 3510.
8.9. Витрати банку на створення ним нового об'єкта
нерухомості, призначеного надалі для використання як інвестиційної
нерухомості, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до
вимог глави 3 цього розділу. Після завершення цей об'єкт
визнається як інвестиційна нерухомість.
8.10. Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання
об'єкта інвестиційної нерухомості визнаються витратами під час їх
здійснення.
8.11. Капітальні інвестиції на реконструкцію об'єкта
інвестиційної нерухомості, який в довгостроковій перспективі
використовуватиметься як інвестиційна нерухомість, збільшують його
вартість. Такі капітальні інвестиції банк відображає в обліку за
окремим аналітичним рахунком 4410.
8.12. Банк визначає первісну вартість об'єкта нерухомості,
який утримується на умовах оперативного лізингу (оренди) і
класифікований як інвестиційна нерухомість, згідно з вимогами для
фінансового лізингу (оренди) за меншою з двох оцінок: за
справедливою вартістю нерухомості або дисконтованою вартістю
мінімальних лізингових (орендних) платежів і відображає в
бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку 4410; Кредит рахунку 3615.
8.13. Банк визнає інвестиційну нерухомість, що придбана на
умовах відстрочення платежу, за первісною вартістю ціни об'єкта.
Різниця між цією сумою та загальною сумою платежів визнається
процентними витратами за період надання кредиту.
8.14. Після первісного визнання об'єкта інвестиційної
нерухомості подальшу його оцінку банк здійснює за одним з таких
методів: а) за справедливою вартістю з визнанням змін справедливої
вартості в прибутку або збитку; амортизація та зменшення
корисності не визнаються; б) за первісною вартістю (собівартістю) з урахуванням
накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності.
8.15. Банк здійснює оцінку інвестиційної нерухомості на кожну
наступну після первісного визнання дату балансу. Зміни
справедливої вартості об'єкта інвестиційної нерухомості, що
оцінюється за справедливою вартістю, відображаються в
бухгалтерському обліку такими проводками: а) у разі збільшення вартості: Дебет рахунку 4410; Кредит рахунку 6394; б) у разі зменшення вартості: Дебет рахунку 7394; Кредит рахунку 4410.
8.16. Якщо об'єкт інвестиційної нерухомості оцінюється за
первісною вартістю (собівартістю), то в бухгалтерському обліку
здійснюються такі проводки: а) нарахування амортизації: Дебет рахунку 7423; Кредит рахунку 4419; б) зменшення корисності: Дебет рахунку 7499; Кредит рахунку 4419.
8.17. Якщо банк не може достовірно визначити справедливу
вартість об'єкта інвестиційної нерухомості (операції з
аналогічними об'єктами нерухомості на ринку здійснюються рідко,
альтернативної оцінки справедливої вартості немає), то він
здійснює його оцінку за первісною вартістю. Ліквідаційна вартість
такого об'єкта нерухомості має дорівнювати нулю, первісна вартість
амортизується протягом строку його корисного використання.
8.18. Якщо банк обрав метод оцінки об'єкта інвестиційної
нерухомості за справедливою вартістю, то він має послідовно
застосовувати цей метод до часу його вибуття або рекласифікації.
8.19. У разі здійснення банком оцінки об'єкта нерухомості за
методом справедливої вартості інженерне обладнання (ліфти,
кондиціонери тощо), що є невід'ємною частиною будівлі, не
визнається в обліку окремо як основний засіб, а включається до
справедливої вартості єдиного об'єкта інвестиційної нерухомості.
8.20. Якщо бухгалтерський облік будівлі як об'єкта
інвестиційної нерухомості банк здійснює за методом первісної
вартості, то обладнання, що є невід'ємною частиною цієї будівлі,
обліковується окремо.
8.21. Переведення об'єкта нерухомості до категорії
інвестиційної нерухомості та з категорії інвестиційної нерухомості
до інших банк проводить лише в разі зміни способу його
функціонального використання, що підтверджується такими подіями: а) початком зайняття власником нерухомості - у разі
переведення з інвестиційної нерухомості до нерухомості, зайнятої
власником; б) закінченням зайняття власником нерухомості - у разі
переведення з нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної
нерухомості; в) завершенням будівництва або забудови - у разі переведення
з нерухомості в процесі будівництва або забудови до інвестиційної
нерухомості.
8.22. Якщо банк застосовує метод оцінки за первісною
вартістю, то переведення об'єкта інвестиційної нерухомості до
категорії нерухомості, зайнятої власником, та навпаки, не впливає
на його балансову вартість. Переведення здійснюється за балансовою
вартістю переданої нерухомості, і вартість цих об'єктів не
змінюється.
8.23. Якщо банк застосовує метод оцінки нерухомості за
справедливою вартістю, то під час переведення об'єкта
інвестиційної нерухомості до категорії нерухомості, зайнятої
власником, банк здійснює такі проводки: Дебет рахунку 4400; Кредит рахунку 4410 - за справедливою вартістю на дату переведення. Під час здійснення такого переведення прибуток або збиток не
виникає.
8.24. Різниця між балансовою та справедливою вартістю
нерухомості, що виникає на дату переведення об'єктів з категорії
нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості,
визнається банком як переоцінка основних засобів: а) у разі перевищення справедливої вартості об'єкта
інвестиційної нерухомості над його балансовою вартістю: Дебет рахунків 4410; 4409; Кредит рахунків 4400; 5100; б) у разі перевищення балансової вартості над справедливою
вартістю об'єкта інвестиційної нерухомості: Дебет рахунків 4410; 4409; 5100, 7499; Кредит рахунку 4400.
8.25. Якщо після завершення будівництва або реконструкції
об'єкт нерухомості передається іншій стороні в оперативний лізинг
(оренду), то такий об'єкт банк переводить з категорії капітальних
інвестицій за незавершеним будівництвом до категорії інвестиційної
нерухомості. Будь-яка різниця між справедливою вартістю
нерухомості та її попередньою балансовою вартістю на дату
переведення визнається як інші витрати або інший дохід звітного
періоду. У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюються такі
проводки: а) у разі отримання доходу: Дебет рахунку 4410; Кредит рахунків 4430; 6499; б) у разі визнання витрат: Дебет рахунків 4410; 7499; Кредит рахунку 4430.
8.26. Банк припиняє визнавати в балансі об'єкт інвестиційної
нерухомості під час його вибуття внаслідок продажу або передавання
у фінансовий лізинг (оренду), або якщо більше не очікується
отримання будь-яких економічних вигід від його використання.
8.27. Фінансовий результат від вибуття об'єкта інвестиційної
нерухомості банк визначає як різницю між надходженнями коштів від
вибуття об'єкта та його балансовою вартістю і визнає їх у звітному
періоді, у якому відбулося вибуття чи ліквідація. У цьому разі в
бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: а) у разі перевищення суми балансової вартості об'єкта
порівняно із сумою виручки від його реалізації: Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650; 7499; Кредит рахунку 4410; б) у разі перевищення суми виручки від реалізації об'єкта
порівняно із сумою балансової вартості об'єкта: Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650; Кредит рахунків 4410; 6499.
8.28. Зменшення та відновлення корисності об'єкта
інвестиційної нерухомості, що оцінюється за первісною вартістю
(собівартістю), банк визнає аналогічно до порядку визнання
зменшення корисності основних засобів і відображає в
бухгалтерському обліку такими проводками: а) зменшення корисності об'єкта інвестиційної нерухомості: Дебет рахунку 7499; Кредит рахунку 4419; б) відновлення корисності об'єкта інвестиційної нерухомості: Дебет рахунку 4419; Кредит рахунку 6499.
8.29. Відшкодування, отримане від третіх сторін як
компенсація за інвестиційну нерухомість, корисність якої
зменшилася, банк визнає доходом і відображає в бухгалтерському
обліку на дату надходження грошових коштів такими проводками: Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650 Кредит рахунку 6499".
3. У розділі III:
3.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "Розділ III. Бухгалтерський облік основних засобів і
нематеріальних активів після первісного визнання".
3.2. У главі 1: доповнити главу новим пунктом 1.2 такого змісту: "1.2. У разі застосування методу первісної вартості
(собівартості) переоцінка необоротних активів не здійснюється". У зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.14 уважати відповідно пунктами
1.3 - 1.15; пункт 1.13 доповнити абзацом такого змісту: "Дооцінку об'єкта основних засобів, що враховується у
власному капіталі, банк може включати до нерозподіленого прибутку
частинами протягом періоду експлуатації цього об'єкта. У цьому
разі сума включеної дооцінки буде різницею між сумою амортизації,
що базується на переоціненій балансовій вартості активу, та сумою
амортизації, що базується на первісній вартості активу. У
бухгалтерському обліку здійснюється аналогічна проводка".
4. У главі 1 розділу IV: абзац другий пункту 1.1 викласти в такій редакції: "Амортизація не нараховується, якщо балансова вартість
необоротних активів дорівнює їх ліквідаційній вартості"; пункт 1.3 доповнити другим та третім реченнями такого змісту:
"Амортизація необоротних активів не припиняється на період їх
реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та
консервації. Нарахування амортизації необоротних активів
припиняється на одну з двох дат, що настає раніше: на дату
переведення активів до категорії необоротних активів, утримуваних
для продажу, або на дату припинення визнання активів"; пункт 1.5 доповнити словами "та наприкінці кожного
фінансового року".
5. У розділі VIII:
5.1. У главі 2: в абзаці третьому пункту 2.2 номер рахунку 1525 замінити на
номер 1520; в абзаці шостому пункту 2.6 номер рахунку 1525 замінити на
номер 1520; в абзаці п'ятому пункту 2.7 номер рахунку 1525 замінити на
номер 1520.
5.2. Пункт 3.10 глави 3 викласти в такій редакції: "3.10. Поліпшення об'єкта основних засобів за оперативним
лізингом (орендою) відображається в бухгалтерському обліку
лізингоодержувача такими бухгалтерськими проводками: а) передоплата: Дебет рахунку 3510; Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650; б) капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в
оперативний лізинг (оренду): Дебет рахунку 4530; Кредит рахунку 3510; в) завершене поліпшення основних засобів, що отримані в
оперативний лізинг (оренду): Дебет рахунку 4500; Кредит рахунку 4530; г) амортизація суми завершеного поліпшення основних засобів,
що отримані в оперативний лізинг (оренду): Дебет рахунку 7423; Кредит рахунку 4509".
6. У розділі IX:
6.1. У главі 1: пункт 1.5 викласти в такій редакції: "1.5. Банк-заставодержатель відображає в бухгалтерському
обліку вартість майна, прийнятого від заставодавця на зберігання,
такою проводкою: Дебет рахунків 9500, 9520, 9521, 9523; Кредит рахунку Рахунок групи 990".
6.2. У главі 2: абзаци сьомий - одинадцятий пункту 2.1 викласти в такій
редакції: "Одночасно вартість заставленого майна списується і в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунку Рахунок групи 990; Кредит рахунків 9500, 9520, 9521, 9523"; абзаци шостий - десятий пункту 2.2 викласти в такій редакції: "Одночасно вартість заставленого майна списується і в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунку Рахунок групи 990; Кредит рахунків 9500, 9520, 9521, 9523"; пункт 2.3 викласти в такій редакції: "2.3. Якщо банк набуває право власності на заставлене майно з
метою продажу, то такі активи оцінюються за справедливою вартістю
з вирахуванням витрат на продаж. Амортизація на такі активи не
нараховується. У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюються
такі проводки: Дебет рахунку 3409; Кредит рахунків Рахунки з обліку заборгованості за наданими кредитами (у тому
числі проценти). Рахунок заставодавця - на суму перевищення розміру
забезпечених цією заставою вимог банку. Одночасно за позабалансовими рахунками здійснюється така
проводка: Дебет рахунку Рахунок групи 990; Кредит рахунків 9500, 9520, 9521, 9523"; пункт 2.7 викласти в такій редакції: "2.7. У разі реалізації банком-заставодержателем заставленого
майна, на яке було звернено стягнення згідно з умовами договору
застави, у бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків 1001, 1200, 2600, 2620, 2650; 7499; Кредит рахунку 3409"; главу 2 доповнити пунктом 2.8 такого змісту: "2.8. Якщо банк набуває право власності на земельні ділянки
та будівлі шляхом реалізації прав заставодержателя, відповідно до
яких чітко не визначений намір подальшого використання, то такі
активи класифікуються як інвестиційна нерухомість і відображаються
в бухгалтерському обліку згідно з главою 8 розділу II цієї
Інструкції".
7. Доповнити додаток такими рахунками: перед рахунком 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в
Національному банку України" доповнити таким рахунком: "1001 А "Банкноти та монети в касі банку"; номер рахунку 1525 замінити на номер 1520; після рахунку 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських
фінансових установ" доповнити таким рахунком: 3408 А "Необоротні активи, утримувані для продажу"; після рахунку 4409 КА "Знос основних засобів" доповнити
такими рахунками: 4410 А "Інвестиційна нерухомість"; 4419 КА "Знос інвестиційної нерухомості"; після рахунку 6028 П "Процентні доходи за фінансовим лізингом
(орендою), що наданий суб'єктам господарювання" доповнити таким
рахунком: 6394 П "Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості"; після рахунку 7028 А "Процентні витрати за фінансовим
лізингом (орендою)" доповнити таким рахунком: 7394 А "Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості"; після рахунку 9510 П "Надана застава" доповнити такими
рахунками: 9520 А "Земельні ділянки"; 9521 А "Нерухоме майно житлового призначення"; 9523 А "Інші об'єкти нерухомого майна".
Заступник
директора Департаменту
бухгалтерського обліку Г.І.Жигайло
вгору