Про затвердження Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України
Мінпаливенерго України, Держспоживстандарт України; Наказ, Інструкція, Перелік [...] від 04.06.2007271/121
Документ z0762-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.07.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
04.06.2007 N 271/121
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2007 р.
за N 762/14029

Про затвердження Інструкції з контролювання
якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах
і організаціях України

На підставі Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) та з метою встановлення єдиного порядку
організації та здійснення робіт, пов'язаних з контролюванням
якості товарної нафти та нафтопродуктів під час приймання,
зберігання, транспортування та відпуску, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію з контролювання якості нафти і
нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України (далі -
Інструкція), яка додається.
2. Установити, що Інструкція поширюється на суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності.
3. Взяти до уваги, що дія Інструкції не розповсюджується на
контролювання якості продукції під час виробництва та міждержавних
перевезень, зокрема - постачання імпортованої нафти.
4. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Косянчуку Л.В.) забезпечити подання наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр палива
та енергетики України Ю.Бойко
Т.в.о. Голови
Держспоживстандарту І.Саєвич
ПОГОДЖЕНО:    
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  К.О.Ващенко
Міністр транспорту та зв'язку
України  М.Рудьковський
Голова Державного комітету
статистики України  О.Г.Осауленко
Міністр економіки України  А.К.Кінах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпаливенерго
України,
Держспоживстандарту України
04.06.2007 N 271/121
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2007 р.
за N 762/14029

ІНСТРУКЦІЯ
з контролювання якості нафти і нафтопродуктів
на підприємствах і організаціях України

1 Загальні положення
Інструкція встановлює єдиний порядок організації та
проведення робіт, пов'язаних з контролюванням якості товарної
нафти (далі - нафта) та нафтопродуктів під час їх приймання,
зберігання, транспортування та відпуску. Дія Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів
на підприємствах і організаціях України (далі - Інструкція)
поширюється на всі групи, класи, типи і види нафти та типи, марки
і види нафтопродуктів. Інструкція не поширюється на контролювання якості нафти під
час її приймання до системи магістральних трубопроводів,
подальшого транспортування системою магістральних нафтопроводів,
здавання із системи магістральних нафтопроводів споживачам та
перевантаження до інших видів транспорту, а також на контролювання
якості під час виробництва нафтопродуктів. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для всіх підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства),
які займаються хоча б одним із таких видів діяльності, як
зберігання, транспортування та відпуск нафти і нафтопродуктів, а
також органів виконавчої влади.
2 Нормативні посилання
Під час розроблення Інструкції використані такі документи: Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ). Закон України від 30.11.2006 N 398-V "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань оподаткування"
( 398-16 ). Закон України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ). Закон України "Про акредитацію органів з оцінки
відповідності" ( 2407-14 ). Закон України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ). Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року
N 488 ( 488-2004-п ) "Порядок проведення перевірки екологічних
показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та
роздрібної торгівлі". ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної
техніки. Організація та порядок проведення. ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів
вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. ДСТУ 3437-96 Нафтопродукти. Терміни та визначення. ДСТУ 3914-99 Нафтопродукти. Мастила технологічні.
Номенклатура показників. ДСТУ 3927-99 Нафтопродукти. Рідини мастильно-холодильні.
Номенклатура показників якості. ДСТУ 4106-2002 Оливи мастильні. Номенклатура показників. ДСТУ 4279:2004 Бітуми нафтові. Номенклатура показників
якості. ДСТУ 4310:2004 Мастила. Номенклатура показників якості. ДСТУ 4345:2004 Нафтопродукти. Палива рідкі. Номенклатура
показників якості. ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування,
транспортування та зберігання. ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб. ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування. ГОСТ 1437-75 "Нефтепродукты темные. Ускоренный метод
определения серы" (Нафтопродукти темні. Прискорений метод
визначення сірки). ДСТУ 4160:2003 Нафтопродукти. Визначання тиску насиченої
пари. Метод Рейда. ГОСТ 2477-65 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения
содержания воды" (Нафта і нафтопродукти. Метод визначення вмісту
води). ГОСТ 3900-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы определения
плотности" (Нафта і нафтопродукти. Методи визначення густини). ГОСТ 6370-83 "Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод
определения механических примесей" (Нафта, нафтопродукти і
присадки. Метод визначення механічних домішок). ГОСТ 9965-76 "Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий.
Технические условия" (Нафта для нафтопереробних підприємств.
Технічні умови). ГОСТ 21046-86 "Нефтепродукты отработанные. Общие технические
условия" (Нафтопродукти відпрацьовані. Загальні технічні умови). ГОСТ 21534-76 "Нефть. Методы определения содержания хлористих
солей" (Нафта. Методи визначення хлористих солей). МИ 2153-91 ГСИ. "Плотность нефти при учетно-расчетных
операциях. Методика выполнения измерений ареометром" (ДСВ. Густина
нафти при обліково-розрахункових операціях. Методика виконання
вимірювань ареометром). Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці, затверджений
наказом Держспоживстандарту України від 15.09.2005 N 262
( z1139-05 ), зареєстрований Міністерством юстиції України
04.10.2005 за N 1139/11419.
3 Терміни та визначення
Нижченаведені терміни в цій Інструкції мають таке визначення. Акредитація - процедура, у ході якої національний орган з
акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи
чи відповідного органу з оцінювання відповідності виконувати певні
види робіт (випробування, калібрування, сертифікація, контроль). Акредитована лабораторія - лабораторія, акредитована на право
виконання відповідної роботи з випробувань нафти та/або
нафтопродуктів у певній (заявленій) області у відповідності до
вимог нормативних документів на нафту та нафтопродукти і методи їх
випробувань. Атестація - документальне засвідчення органом з атестації
компетентності і права заявника здійснювати калібрування засобів
вимірювальної техніки та/або вимірювання. Атестація методики виконання вимірювань - процедура
встановлення відповідності методики дослідження метрологічним
вимогам, що висуваються до неї. Атестована вимірювальна лабораторія - вимірювальна
лабораторія, що має право на здійснення вимірювань фізичних
величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних,
фізико-механічних та інших властивостей і показників нафти та/або
нафтопродуктів. Атестована лабораторія - вимірювальна лабораторія, що має
право на проведення відповідної метрологічної роботи; критерії
атестації - сукупність вимог, яким має відповідати заявник для
того, щоб здобути атестацію. Арбітражна проба - частина сукупної проби, яка зберігається
на випадок арбітражних випробувань. Арбітражні випробування або вимірювання (далі - арбітражні
випробування) - випробування (вимірювання) з метою визначення
відповідності показників якості нафти та/або нафтопродуктів
вимогам нормативних документів, які здійснюються нейтральною
лабораторією у разі виникнення суперечностей в оцінюванні якості
нафти або нафтопродуктів. Вимірювальна лабораторія - підприємство, установа,
організація чи їх окремий підрозділ, що здійснює вимірювання
фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних,
фізико-механічних та інших властивостей і показників нафти та/або
нафтопродуктів, за винятком вимірювань, пов'язаних з оцінюванням
відповідності нафтопродуктів, з документальним оформленням їх
результатів. Випробувальна лабораторія - лабораторія, яка проводить
технічні операції, що полягають у визначенні однієї чи декількох
характеристик нафти і нафтопродуктів згідно з установленою
процедурою. Відновлення (виправлення) якості нафтопродукту - доведення
показника(ків) якості нафтопродукту до вимог нормативного
документа. Донна проба - проба нафти або нафтопродукту, відібрана з дна
резервуара (цистерни, танка наливного судна) переносним металевим
пробовідбірником. Донна проба не належить до складу сукупної
проби, а випробовується окремо. Експрес - метод - стандартизований (атестований) або
нестандартизований метод випробувань, що дає змогу за більш
короткий час визначити показники якості нафти та/або
нафтопродуктів. Експрес-випробування - випробування нафтопродуктів, які
здійснюються з використанням експрес-методів. Забезпечення збереження якості - комплекс заходів, що
забезпечують якість нафти та/або нафтопродуктів вимогам
нормативних документів у процесі приймання, зберігання,
транспортування та відпуску. Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні
характеристики. Кільцеві маршрути - транспортні засоби, призначені для
багаторазового перевезення одного виду нафтопродукту, без
спеціальної підготовки цистерн. Контрольна проба - частина сукупної проби, яка
використовується для проведення випробувань. Контрольні випробування - оцінювання відповідності якості
нафти та/або нафтопродуктів вимогам нормативного документа за
встановленим переліком показників якості з метою підтвердження
можливості їх застосування за прямим призначенням або встановлення
початку змінювання якості. Лабораторні випробування (вимірювання, аналіз) - визначення
фактичних значень показників якості нафти та/або нафтопродуктів,
установлених нормативними документами з використанням
стандартизованих методів випробувань (вимірювань) або атестованих
методик випробувань (вимірювань). Марка нафтопродукту - нафтопродукт, назва, умовне позначення,
склад та властивості якого регламентовано стандартами і технічними
умовами. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки -
дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх
метрологічних характеристик та встановлення їх придатності до
застосування. Мобільна (пересувна) лабораторія - лабораторія,
укомплектована необхідним обладнанням, приладами та пристроями для
визначення якості нафтопродуктів експрес-методами проведення
випробувань, які дають змогу оперативно визначати показники якості
нафтопродуктів. Нафтопродукт - продукт, отриманий під час перероблення нафти,
газового конденсату або їх суміші, за винятком продуктів
нафтохімії. Нейтральна лабораторія - випробувальна (вимірювальна)
лабораторія, яка проводить арбітражні випробування або вимірювання
(далі - арбітражні випробування). Нестандартний нафтопродукт - нафтопродукт, що за одним чи
декількома показниками якості не відповідає вимогам нормативного
документа. Нормативний документ - документ, який установлює правила,
загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або
результатів. Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт" та
"технічні умови". Паспорт якості - документ, що містить дані для ідентифікації
та фактичні значення показників якості нафти та/або
нафтопродуктів, отримані в результаті лабораторних випробувань, і
їх відповідність вимогам нормативних документів. Приймально-здавальні випробування - оцінювання відповідності
якості нафти та/або нафтопродуктів за встановленим переліком
показників даним, наведеним у паспорті якості вантажовідправника
(під час приймання) або в журналі реєстрації результатів
випробувань (під час відпуску). Повірка засобів вимірювальної техніки - установлення
придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється
державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі
результатів контролю їх метрологічних характеристик. Свідоцтво про визнання відповідності - документ, що засвідчує
визнання іноземних документів про підтвердження відповідності
продукції вимогам, установленим законодавством України [Закон
України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )]. Сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що
продукція, системи якості, системи управління якістю, системи
управління довкіллям, персонал відповідають установленим вимогам
конкретного стандарту чи іншого нормативного документа,
визначеного законодавством [Закон України "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 )]. Стандартизований метод випробувань - метод випробування, на
який є нормативний документ, розроблений та затверджений у
встановленому порядку. Сукупна проба - проба, складена з декількох точкових проб,
відібраних у відповідному порядку і змішаних у вказаному в ДСТУ
4488 співвідношенні. Тип нафтопродукту - сукупність нафтопродуктів однакового
функційного призначення. Товарна нафта - нафта, підготовлена до постачання споживачу у
відповідності до вимог чинних нормативних документів. Точкова проба - проба, відібрана в один прийом. Вона
характеризує якість нафти та/або нафтопродукту на певному заданому
рівні в резервуарі чи транспортному засобі, а також якість
нафтопродукту в одному тарному місці (бочці, бідоні, бутлі). Ходова проба - проба, відібрана в процесі руху нафти або
нафтопродуктів трубопроводом. Ініціатор випробувань - фізична або юридична особа, у тому
числі вповноважені органи державної влади, що ініціює арбітражні
випробування нафти або нафтопродуктів.
4 Види лабораторних випробувань
та порядок відбирання проб
4.1 Випробування нафти та/або нафтопродуктів у залежності від
призначення, поділяються на: - приймально-здавальні; - контрольні; - повні (в обсязі вимог нормативного документа); - арбітражні; - інші (експрес-випробування, сертифікаційні). 4.1.1 Приймально-здавальні випробування здійснюються: - під час приймання-здавання нафти або нафтопродуктів із
транспортних засобів (до зливання); - під час відпуску нафти та/або нафтопродуктів до
відправлення транспортних засобів. Перелік показників якості, що зазначений у додатку 1
обов'язковий, але не виключає можливості проведення випробувань
нафти та нафтопродуктів за іншими показниками якості, які
зазначені в нормативних документах. 4.1.2 Контрольні випробування нафти та/або нафтопродуктів
проводяться: - після зливання з транспортних засобів; - під час надходження нафти нафтопроводом, а нафтопродуктів
магістральним нафтопродуктопроводом до резервуарів підприємств; - після перекачування нафтопродуктів нафтопродуктопроводом у
межах складу; - у разі тривалого зберігання (шість місяців і більше)
бензину - не менше одного разу на шість місяців, інших
нафтопродуктів (крім нафтопродуктів, що надійшли в запаяній тарі
та іншій герметичній упаковці) - не менше одного разу на рік; - у пробах, відібраних з транспортних засобів, - не пізніше
24 годин після відбирання проб з транспортних засобів. 4.1.3 Повні випробування нафти або нафтопродуктів (в обсязі
технічних вимог нормативного документа) здійснюються: - під час надходження нафти на нафтопереробні підприємства; - під час випуску нафтопродуктів з виробництва; - у разі тривалого зберігання (один рік і більше) бензину
(крім бензину автомобільного сумішевого) та палива для авіаційних
двигунів, оливи авіаційної та на синтетичній основі,
мастильно-холодильних рідин - не менше одного разу на рік, інших
нафтопродуктів (крім нафтопродуктів, що надійшли в запаяній тарі
та іншій герметичній упаковці) - не менше одного разу за два роки; - якщо номери транспортних засобів та/або номери
запірно-пломбувального(их) пристрою(їв) не збігаються з номерами,
зазначеними в транспортних документах на вантаж, - до моменту
зливання нафти або нафтопродуктів; - якщо на транспортному засобі відсутній(і) або
пошкоджений(і) запірно-пломбувальний(і) пристрій(ої) (у разі, якщо
пломбування обов'язкове чи фактично здійснено, що підтверджується
транспортними документами на вантаж) - до моменту зливання нафти
або нафтопродуктів; - якщо нафта та/або нафтопродукт надійшли в несправній,
негерметичній цистерні (тарі) або з пошкодженою заводською
упаковкою; - якщо нафта та/або нафтопродукт прибули без паспорта якості
постачальника або паспорт якості вантажовідправником заповнено не
за всіма показниками нормативного документа - до моменту зливання
нафти або нафтопродуктів; - якщо за даними паспорта якості вантажовідправника
встановлена невідповідність якості нафти та/або нафтопродукту
вимогам нормативного документа; - для тарних нафтопродуктів після завершення гарантійного
терміну зберігання не менше двох разів на рік, починаючи від дати
завершення гарантійного терміну зберігання; - після відновлення якості нафтопродукту. 4.1.4 Арбітражні випробування здійснюються у разі виникнення
суперечностей в оцінюванні якості нафти та/або нафтопродукту між
вантажовідправником (постачальником) і вантажоодержувачем
(споживачем). Якщо в нормативному документі для визначення
показника якості зазначено декілька методів випробувань, то як
арбітражний використовується метод, визначений як арбітражний.
Рішення про випробування арбітражної проби нафти або нафтопродукту
приймаються сторонами на підставі письмової заяви однієї із сторін
або спільної заяви всіх зацікавлених сторін. У заяві мають бути
зазначені показники якості нафти або нафтопродукту, за якими
виникли суперечності. Про час проведення арбітражних випробувань повідомляються всі
зацікавлені сторони та забезпечується можливість присутності їх
представників на цих випробуваннях. Розкриття арбітражних проб проводиться у присутності
зацікавлених сторін, про що складається акт за формою N 15-НП
(додаток 15). Акт підписується уповноваженими особами сторін. У
журналі реєстрації проб робляться відповідні записи. Якщо будь-яка сторона відмовляється письмово від участі в
розкритті проби та присутності на випробуваннях, арбітражні
випробування проводяться без представників цієї сторони. 4.1.5 Експрес-випробування проводяться для оперативного
контролю якості нафтопродуктів безпосередньо на підприємствах
нафтопродуктозабезпечення (нафтобазах) та автозаправних станціях
(далі - АЗС), у тому числі і за допомогою мобільної (пересувної)
лабораторії. У разі виявлення експрес-випробуваннями
невідповідності показників якості нафтопродуктів вимогам
нормативних документів представник контрольного підрозділу
надсилає пробу нафтопродукту на випробування в стаціонарну,
акредитовану (атестовану) у встановленому порядку лабораторію. 4.1.6 Сертифікаційні випробування проводяться при
сертифікації нафтопродуктів в акредитованих у встановленому
порядку лабораторіях. 4.1.7 Перевірка екологічних показників нафтопродуктів
здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки
екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом
оптової та роздрібної торгівлі, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 488 ( 488-2004-п ). 4.1.8 Термін виконання випробувань нафти або нафтопродукту в
обсязі вимог нормативного документа має становити не більше п'яти
діб від дати надходження проби до лабораторії; в обсязі переліку
показників, передбачених для контрольних випробувань
(додаток 1), - не більше двох діб (якщо іншого терміну не
обумовлено договором). 4.1.9 Після завершення терміну зберігання проб їх залишки
зливають до відпрацьованих нафтопродуктів або утилізують у
встановленому порядку, або на вимогу повертають замовнику. 4.1.10 Лабораторні випробування мають здійснюватись у
випробувальних лабораторіях, акредитованих згідно з Законом
України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"
( 2407-14 ), або у вимірювальних лабораторіях, атестованих згідно
з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ).
4.2 Порядок відбирання проб 4.2.1 Проби повинні відбиратись під час приймання,
зберігання, відпуску нафти та/або нафтопродуктів і в усіх інших
випадках, коли необхідно визначити їх якість в обсязі
приймально-здавальних, контрольних, повних випробувань або за
окремими показниками якості. Підготовку посуду, пробовідбірників і
відбирання проб нафти та/або нафтопродуктів необхідно здійснювати,
дотримуючись вимог ДСТУ 4488. 4.2.2 У залежності від призначення проби нафти та
нафтопродуктів поділяються на: точкові, сукупні, контрольні,
арбітражні і донні. 4.2.3 Об'єм проби, необхідної для повних випробувань,
зазначено в нормативних документах на нафту та/або нафтопродукти.
Мінімальний об'єм контрольної проби нафтопродукту має забезпечити
можливість здійснення приймально-здавальних і контрольних
випробувань і становити для бензину, палива дизельного та палива
для авіаційних двигунів 1 л; нафти, оливи і мазуту - 0,5 л. 4.2.4 Відібрану сукупну пробу нафти та/або нафтопродукту під
час приймання або відвантажування поділяють на три частини: одну
частину випробовують, а дві інші - зберігають опломбованими як
арбітражні. Під час відвантажування нафти та/або нафтопродуктів у
танки наливного судна сукупну пробу поділяють на частини з
урахуванням кількості вантажоодержувачів. 4.2.5 Під час відбирання проб для випробувань у сторонніх
акредитованих або атестованих лабораторіях, а також під час
проведення перевірок якості нафти та нафтопродуктів складається
акт за формою 2-НК (додаток 2) у двох примірниках, один з яких
разом з пробою направляється до лабораторії. Другий примірник
залишається на підприємстві, на якому відбиралася проба нафти
та/або нафтопродуктів. Термін зберігання актів відбирання проб -
3 роки. 4.2.6 Для відбирання проби нафтопродукту з роздавального
крана працюючої паливо-роздавальної колонки (далі - ПРК),
оливороздавальної колонки (далі - ОРК) оператор АЗС задає
необхідну дозу і відпускає її до підготовленої чистої металевої
ємності, з якої потім здійснюють розливання в скляну тару. В акті відбирання проби за формою N 2-НК зазначається, що
пробу відібрано з роздавального крана ПРК ( ОРК). Якщо на момент відбирання проби з конкретної ПРК, ОРК відпуск
нафтопродуктів не здійснювався протягом 30 хвилин, то перед
початком процедури відбирання проби до мірника відпускається
кількість палива, яка становить не менше 10л, олив - не менше 5л.
Нафтопродукти із мірника необхідно злити до резервуарів АЗС, про
що повинен бути складений відповідний акт. Відібрану пробу поділяють на три рівні частини, розливають у
сухі чисті скляні пляшки, герметично закупорюють пробками, не
розчинними в нафтопродукті. На етикетці проби, відібраної з
роздавального крана колонки, зазначають реквізити АЗС, назву,
марку та вид (у залежності від масової частки сірки)
нафтопродукту, номер нормативного документа на нафтопродукт, номер
роздавальної колонки, дату і час відбирання проби, прізвище, ім'я
та по батькові працівників(а) АЗС, представника органу контролю
(підрозділу) і, за необхідності, - інших посадових осіб, які брали
участь у відбиранні проби. Одна частина проби разом з актом відбирання проби
надсилається для лабораторних випробувань, а дві інші з другим
примірником акта, у разі суперечностей, - зберігаються на АЗС як
арбітражні протягом 45 діб. При отриманні паспорта якості, що
підтверджує відповідність нафтопродукту вимогам нормативного
документа, проба, що зберігається на АЗС, вилучається раніше
завершення терміну, визначеного ДСТУ 4488. 4.2.7 У разі відбирання проби для випробування в сторонній
лабораторії або державними органами контролю пробу відбирають в
об'ємі не менше 3 літрів, яку поділяють на три рівні частини, з
яких перша (для випробувань) і друга (арбітражна) направляються до
сторонньої випробувальної лабораторії. Третя (арбітражна)
залишається на підприємстві. Випробування арбітражних проб
здійснюються в лабораторії за згодою і в присутності всіх
зацікавлених сторін, які письмово повідомляються про місце і дату
проведення арбітражних випробувань їх ініціатором. Розкриття арбітражних проб здійснюється безпосередньо перед
випробуваннями в присутності всіх зацікавлених сторін і
оформлюється актом за формою N 15-НК. Вартість випробувань у
нейтральній лабораторії сплачується ініціатором випробувань. Якщо
результати випробувань нафти або нафтопродуктів у двох
лабораторіях, вибраних за згодою сторін, відповідають умовам
відтворюваності, передбаченим нормативним документом на метод
випробування, то кінцевий результат визначається як середнє
арифметичне цих результатів, якщо інше не зазначено нормативним
документом на нафту або нафтопродукт або методом випробування.
Якщо результати випробувань не відповідають умовам
відтворюваності, залишок проби пломбується (опечатується) всіма
зацікавленими сторонами зі складанням акта пломбування
(опечатування) довільної форми. Випробування проби нафти або
нафтопродукту продовжують у наступній нейтральній лабораторії до
отримання результатів, що відповідають умовам відтворюваності з
одним із раніше отриманих результатів. Вартість витрат, пов'язаних з організацією та виконанням
арбітражних випробувань, усім учасникам компенсується: - ініціатором випробувань на підставі документів, які
підтверджують витрати, у разі якщо випробування підтвердили
відповідність нафти або нафтопродукту вимогам нормативного
документа; - відповідачем на підставі документів, які підтверджують
витрати, у разі якщо випробування підтвердили невідповідність
нафти або нафтопродукту вимогам нормативного документа. Якщо будь-яка сторона безпідставно відмовляється від участі в
розкритті проби та арбітражних випробуваннях, то випробування
проводяться без представників цієї сторони. 4.2.8 Проби запаковують у чистий сухий скляний посуд. Пляшки
заповнюють не більше ніж на 90% місткості і герметично закупорюють
пробками або гвинтовими кришками, які не розчинні в нафті або
нафтопродуктах. Горловину закупореної проби, призначеної для зберігання як
арбітражна проба або для транспортування до сторонньої
випробувальної лабораторії, обгортають поліетиленовою плівкою,
обв'язують шпагатом, кінці якого протягують в отвір етикетки
(форма етикетки має відповідати вимогам ДСТУ 4488). Кінці шпагату
пломбують або опечатують. Допускається кінці шпагату приклеювати
до пляшки етикеткою. 4.2.9 Порушення вимог ДСТУ 4488, допущені під час оформлення
проб, фіксуються лабораторією в журналі реєстрації проб за формою
N 3-НК (додаток 3). Результати випробування таких проб не можуть
використовуватись для оформлення паспортів якості на партію нафти
або нафтопродуктів та не мають арбітражної сили, про що
попереджається замовник випробувань. 4.2.10 Проби нафти та/або нафтопродуктів, призначені для
транспортування до випробувальної лабораторії, належать до
небезпечних вантажів. Скляну тару з пробами нафти та/або
нафтопродуктів (її місткість не має перевищувати одного літра)
запаковують у міцні дерев'яні (пластмасові, металеві) ящики з
кришками і гніздами на всю висоту тари з заповненням вільного
простору негорючими м'якими поглинальними матеріалами. Стінки
ящиків мають бути вищими за закупорені пляшки не менше ніж на
50 мм. За необхідності проби нафтопродуктів (за винятком світлих)
можуть бути перевезені в металевих банках чи каністрах, які
додатково запаковують у дерев'яні ящики. Маса брутто одного місця
з пробами не має перевищувати 50 кг. Уся відповідальність за
правильність внутрішньої упаковки і наслідки, пов'язані з
недотриманням вимог до пакування проб, покладається на
відправника. 4.2.11 Проби, відібрані або оформлені з порушенням ДСТУ 4488
та пункту 4.2.6 цієї Інструкції, лабораторією на арбітражні
випробування не приймаються. 4.2.12 Умови та терміни зберігання арбітражних проб мають
відповідати вимогам ДСТУ 4488, якщо інше не обумовлено договором.
Арбітражні проби опломбовує представник підприємства, який
відбирав проби.
5 Контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
5.1 На підприємствах, що мають власні випробувальні
лабораторії, для забезпечення обліку контрольних операцій під час
визначення якості нафти та/або нафтопродуктів оформлюються такі
документи: - журнал реєстрації проб за формою N 3-НК (додаток 3); - журнал реєстрації видачі паспортів якості за формою N 4-НК
(додаток 4); - журнал реєстрації результатів випробувань світлих
нафтопродуктів за формою N 5-НК (додаток 5); - журнал реєстрації результатів випробувань олив за формою
N 6-НК (додаток 6); - журнал реєстрації результатів випробувань мастил і
спеціальних рідин за формою N 7-НК (додаток 7); - журнал реєстрації результатів випробувань відпрацьованих
нафтопродуктів за формою N 8-НК (додаток 8); - журнал реєстрації результатів випробувань нафти за формою
N 9-НК (додаток 9); - графік лабораторних випробувань нафтопродуктів при
тривалому зберіганні за формою N 10-НК (додаток 10); - паспорт якості за формою N 11-НК (додаток 11); - журнал реєстрації нестандартних нафти та/або нафтопродуктів
за формою N 12-НК (додаток 12); - перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), які
перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - копії графіків зачищення резервуарів; - робочі журнали лаборантів (оформлюються у довільній формі); - журнали реєстрації приготування та перевірки титрів робочих
розчинів (документи оформлюються у довільній формі); - етикетки на проби (згідно з вимогами ДСТУ 4488).
5.2 Підприємства, що не мають власних випробувальних
лабораторій з випробування нафти та нафтопродуктів, укладають
відповідні договори про виконання робіт з випробувань
нафтопродуктів зі сторонніми акредитованими або атестованими, у
встановленому порядку, лабораторіями. На підприємстві оформлюються
документи: - акти відбирання проб за формою N 2-НК; - журнал реєстрації проб за формою N 3-НК; - журнал реєстрації видачі паспортів якості за формою N 4-НК; - графік лабораторних випробувань нафтопродуктів при
тривалому зберіганні за формою N 10-НК; - паспорт якості за формою N 11-НК.
5.3. У журналі реєстрації проб нафти та нафтопродуктів за
формою N 3-НК ураховуються всі проби нафтопродуктів, відібрані
лабораторією на своєму підприємстві і надіслані для випробування
зі сторонніх підприємств (організацій, установ, товариств).
5.4. Результати випробувань нафти та/або нафтопродуктів
заносять до журналів реєстрації випробувань (додатки 5-9), у яких
відтворюються дані про якість нафти та нафтопродуктів. Журнали
реєстрації результатів випробувань нафти та/або нафтопродуктів
мають бути прошнуровані, пронумеровані і скріплені печаткою
підприємства. Термін зберігання журналів - 3 роки від моменту
останнього запису.
5.5. Облік якості нафти та/або нафтопродукту ведеться за
кожним резервуаром, а також партією нафтопродуктів, що міститься в
тарі.
5.6 Згідно з результатами випробувань проб нафти та/або
нафтопродуктів випробувальна лабораторія оформлює паспорт якості
за формою N 11-НК. Підставою для заповнення паспорта якості є акт відбирання
проби, записи і висновки про якість нафти та/або нафтопродуктів,
які занесено до журналів реєстрації результатів випробувань.
Оформлення паспортів якості на підставі робочих зошитів лаборантів
не допускається. Номер паспорта якості надається згідно з
порядковим номером проби в журналі реєстрації проб. У паспорті, що видається випробувальною лабораторією на
підставі випробувань проби стороннього підприємства, зазначаються
лише показники, які обумовлені договором. Паспорти якості
передаються виключно замовнику. Передача паспортів чи інформації,
що міститься в них, іншим організаціям чи особам здійснюється за
письмовою згодою замовника або у випадках, передбачених
законодавством України. Паспорт, що видається випробувальною лабораторією на нафту
або нафтопродукт, який відпускається, заповнюється в повному
обсязі показників, обумовлених нормативним документом на
нафтопродукт. Значення показників, що не визначались
випробувальною лабораторією, переносяться з даних паспорта,
виданого вантажовідправником чи іншою випробувальною лабораторією,
до якої проба надсилалась на випробування, про що робиться
відповідна примітка. У паспорті якості робиться висновок про
відповідність (невідповідність) нафти або нафтопродукту вимогам
нормативного документа або ставиться штамп "Стандартний" чи
"Нестандартний". У паспорті якості зазначаються номер та дата його
видачі. Паспорт якості підписується лаборантом, що заповнював
паспорт якості, та начальником лабораторії, підписи завіряються
печаткою. Паспорти якості, видані вантажовідправником (отримані з
транспортними документами) по одному примірнику від кожної партії
нафти та/або нафтопродукту, зберігаються в організації не менше
трьох місяців після реалізації даної партії нафтопродукту.
5.7 Паспорт якості видається уповноваженому одержувачу під
підписку у журналі реєстрації видачі паспортів за формою N 4-НК.
Якщо паспорт видається на нафту та/або нафтопродукти, що
транспортуються залізничним чи іншим транспортом, у журналі
проставляється номер транспортної накладної; якщо паспорт
надсилається поштою, у журналі ставиться номер супровідного листа,
за яким його відправлено.
5.8 Облік нестандартних нафти та/або нафтопродуктів і рішень,
що приймаються для виправлення їх якості чи переведення до іншої
марки, ведуть у Журналі реєстрації нестандартних нафти і
нафтопродуктів за формою N 12-НК.
5.9 Засоби вимірювальної техніки, що використовуються для
контролювання якості нафти та нафтопродуктів, підлягають повірці
відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ). Повірка здійснюється у терміни,
установлені Переліком засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці. Зазначений
Перелік складається підприємством згідно із Порядком складання
переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації та підлягають повірці, затвердженим наказом
Держспоживстандарту України від 15.09.2005 N 262 ( z1139-05 ),
зареєстрованим Міністерством юстиції України 04.10.2005 за
N 1139/11419.
5.10 Усі розрахунки, пов'язані з приготуванням та перевіркою
титрів робочих розчинів, що застосовуються під час випробувань,
ведуть у Журналі реєстрації приготування та перевірки титрів
робочих розчинів.
5.11 Записи та розрахунки під час випробувань здійснюють у
робочих зошитах лаборантів. Робочі зошити лаборантів мають бути
пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою підприємства, а
у разі, якщо випробувальна лабораторія є самостійним
підрозділом, - печаткою випробувальної лабораторії. Ведення
записів і розрахунків на окремих аркушах не допускається. Якщо в записах та розрахунках виявлено помилки, то розрахунки
мають бути переписані, а не витерті гумкою і не виправлені.
5.12 Під час випробувань і надання висновків щодо якості
нафти та/або нафтопродуктів працівники лабораторії мають
керуватись чинними нормативними документами.
5.13 На підприємствах, які не мають власних випробувальних
лабораторій, оцінювання якості під час приймання, зберігання і
відпуску нафти та/або нафтопродуктів за окремими показниками
дозволяється здійснювати за допомогою експрес-методів. Результати,
отримані з використанням нестандартизованих експрес-методів, не
приймаються для оформлення паспортів якості і не мають підстави
для визнання нафти та/або нафтопродуктів, що відповідають вимогам
нормативних документів. Результати випробувань записуються в
Журнал реєстрації випробувань нафтопродуктів із застосуванням
експрес-методів, у якому повинен бути передбачений перелік
показників, за якими проводилися випробування нестандартизованими
експрес-методами, та підпис виконавця випробувань. Сторінки
журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
підписом керівника і печаткою підприємства. У разі встановлення нестандартності нафтопродукту за
результатами випробувань з використанням нестандартизованих
експрес-методів випробування проби нафтопродукту виконують в
акредитованій у встановленому порядку випробувальній лабораторії.
6 Порядок контролювання якості
під час приймання, зберігання
і відпуску нафти та/або нафтопродуктів
6.1 Контролювання якості під час приймання нафти та/або
нафтопродуктів 6.1.1 Перед поданням транспортних засобів під зливання
товарний оператор (або інша відповідальна особа) зобов'язаний
проконтролювати справність і чистоту технологічного обладнання,
якість підготовки (зачищення) резервуарів, призначених для
приймання нафти або нафтопродуктів. Приймання нафтопродукту на
однойменний залишок у резервуарі, що не відповідає вимогам
нормативних документів, заборонено. Приймання дизельного палива різних марок і видів (за масовою
часткою сірки) проводиться в окремі резервуари. У разі приймання
дизельного палива на залишок дизельного палива іншої марки та/або
виду (за масовою часткою сірки) проводяться лабораторні
випробування проби суміші дизельних палив. За результатами
випробувань приймається рішення стосовно необхідності проведення
перерахування залишку або прийнятого дизельного палива в іншу
марку або вид дизельного палива, про що складається акт, у якому
вказується причина перерахування. Указана господарська операція повинна бути відображена в
бухгалтерському і складському обліку суб'єкта господарювання у
відповідності до положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
Україні. 6.1.2 З прибуттям транспортних засобів оператор (або інша
відповідальна особа) зобов'язаний: - порівняти номери та назви транспортних засобів з номерами
та назвою, зазначеною в транспортних документах; - перевірити наявність та цілісність пломб,
запірно-пломбувальних пристроїв (далі - ЗПП) (у разі пломбування
транспортних засобів вантажовідправником), чистоту нижніх зливних
пристроїв транспортних засобів, наявність маркування на тарі з
нафтопродуктами, відповідність маркування відвантажувальним
документам та справність тари; - перевірити наявність, повноту і правильність заповнення
паспортів якості і копій сертифікатів відповідності (на продукти,
що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні) і перевірити
дані паспортів якості на відповідність вимогам нормативних
документів. 6.1.3 У разі виявлення будь-яких порушень під час огляду
транспортних засобів і тари, що надійшли, та перевірки супровідних
документів і якості доставлених нафти та/або нафтопродуктів
товарний оператор або інша відповідальна особа зобов'язаний
повідомити про це негайно керівника підприємства або вповноважену
ним особу. За відсутності паспорта якості допускається приймання нафти
та/або нафтопродукту лише до окремих зачищених резервуарів або на
залишок однойменного нафтопродукту після встановлення
відповідності його якості вимогам нормативних документів на
підставі результатів лабораторних випробувань. 6.1.4 Перед прийманням нафти та/або нафтопродукту необхідно: - відібрати точкові проби з транспортного засобу і скласти
сукупну пробу у відповідності до вимог ДСТУ 4488 та розділу 4.2
цієї Інструкції для проведення приймально-здавальних і контрольних
випробувань; - перевірити у пробах нафтопродуктів (візуально) наявність
води і механічних домішок; - зареєструвати відібрану сукупну пробу нафти та/або
нафтопродукту в журналі реєстрації проб за формою N 3-НК і
провести приймально-здавальні випробування; - порівняти дані приймально-здавальних випробувань з даними
паспорта якості вантажовідправника і, у разі відсутності
розбіжностей, надати дозвіл на зливання нафти та/або
нафтопродукту; - записати до паспортів якості вантажовідправника і журналу
реєстрації проб номери транспортних засобів, якими доставлено
нафту або нафтопродукти, а також номери резервуарів, до яких їх
злито. 6.1.5 Після зливання нафтопродукту в резервуар на залишок
нафтопродукту тієї самої марки після двогодинного відстоювання
відібрати сукупну пробу і провести контрольні випробування.
Випробування проводяться з метою уникнення випадків псування
якості нафтопродуктів у процесі їх перекачування технологічними
трубопроводами. 6.1.6 У разі встановлення невідповідності якості нафти та/або
нафтопродуктів, що надійшли, вимогам нормативних документів
вантажоодержувач зупиняє подальше приймання і складає акт, у якому
зазначає кількість нестандартної продукції і перелік показників
якості, згідно з якими встановлено невідповідність якості вимогам
нормативних документів. Допускається, до приїзду представника
вантажовідправника, приймання нафти та/або нафтопродукту, які за
якістю не відповідають вимогам нормативних документів, до окремих
зачищених резервуарів (за наявності акта на зачищення резервуара).
6.1.7 У разі встановлення невідповідності якості нафти та/або
нафтопродукту вантажоодержувач зобов'язаний: - забезпечити умови збереження нестандартних нафти та/або
нафтопродуктів, які дають змогу запобігти погіршенню якості і
можливості змішування з іншими однорідними продуктами; - викликати для участі в прийманні нафти або нафтопродуктів і
складанні двостороннього акта представника виробника
(вантажовідправника, постачальника) телеграмою за формою N 13-НК. 6.1.8 У повідомленні про виклик має бути зазначено: - група (клас, тип) і види нафти або найменування, марка та
вид (у залежності від масової частки сірки) нафтопродукту, дата
його відвантаження, номер транспортного документа і показники
якості, за якими нафта та/або нафтопродукт не відповідають вимогам
нормативного документа; - дата і час, на який призначено приймання нестандартного
продукту; - кількість нестандартного продукту. 6.1.9 Повідомлення про виклик представника вантажовідправника
має бути передано не пізніше 24 годин від моменту початку
одержання нафти та/або нафтопродукту, якщо більшого терміну не
обумовлено договором поставки (або іншим договором). 6.1.10 Представник вантажовідправника, який перебуває з
одержувачем в одному населеному пункті, має прибути за викликом
одержувача не пізніше наступного дня після отримання повідомлення,
якщо угодою не зазначено іншого терміну прибуття. 6.1.11 Представник вантажовідправника, який перебуває з
вантажоодержувачем в різних населених пунктах, має не пізніше
наступного дня після отримання повідомлення про виклик від
вантажоодержувача сповістити останнього телеграфом або
факсимільним зв'язком про направлення свого представника для
участі в прийманні нафти та/або нафтопродуктів, що за якістю не
відповідають вимогам нормативних документів. Неотримання у
зазначений термін відповіді на виклик надає право одержувачу
здійснити приймання нестандартної продукції до завершення терміну
прибуття представника вантажовідправника. 6.1.12 Представник вантажовідправника, який перебуває з
вантажоодержувачем в різних населених пунктах, має прибути не
пізніше триденного терміну після отримання виклику, за винятком
випадків, коли для прибуття автотранспортом необхідно більше часу
(у такому разі термін для прибуття дорівнює часу, необхідному для
безпечного приїзду автотранспортом), якщо іншого терміну не
обумовлено договором поставки (або іншим договором). Представник
вантажовідправника діє за дорученням на право участі у визначенні
якості нестандартних нафти або нафтопродуктів, що надійшли. 6.1.13 Вантажовідправник може вповноважити на участь у
прийманні нафти або нафтопродуктів за якістю інших осіб. У цьому
разі доручення видається на довірену особу. 6.1.14 У разі неприбуття представника вантажовідправника за
викликом вантажоодержувача у зазначений термін приймання нафти
та/або нафтопродуктів відбувається за участю представника
незалежного експертного підприємства, якщо таке погоджене в
договорі поставки (або іншому договорі). У разі, якщо незалежного
експертного підприємства у договорі поставки (або іншому договорі)
не зазначено, приймання нафти або нафтопродукту здійснюється
самостійно. Випробування на відповідність показників якості
вимогам нормативного документа на нафту та/або нафтопродукти
виконуються в акредитованій або атестованій у встановленому
порядку випробувальній лабораторії. 6.1.15 Для участі в прийманні нафти та/або нафтопродуктів за
якістю мають призначатись особи, компетентні за родом діяльності,
освітою, досвідом роботи з питань контролювання їх якості. 6.1.16 У представника вантажовідправника має бути доручення,
оформлене у відповідності до чинного законодавства України. 6.1.17 Особи, які залучаються вантажоодержувачем для участі в
прийманні нафти та/або нафтопродуктів за якістю, зобов'язані
суворо дотримуватись вимог цієї Інструкції, нормативних
документів, умов договорів, на підставі яких здійснювалось їх
постачання, а також засвідчувати власним підписом лише факти,
установлені за їх участю. Запис в акті даних, що не встановлено
безпосередньо учасниками приймання, не допускається. Приймання
продукту проводиться за обов'язковою участю матеріально
відповідальної особи підприємства-вантажоодержувача. 6.1.18 Для визначення фактичної якості нафти та/або
нафтопродукту здійснюється відбирання проб у відповідності до
вимог ДСТУ 4488. Сукупні проби поділяються на три частини, що
опечатуються або пломбуються і споряджаються етикетками з
підписами осіб, які брали участь у їх відбиранні. Про відбирання
проб складається акт за підписами всіх осіб, які брали у цьому
участь. Перша (для випробувань в обсязі контрольних випробувань) і
друга (арбітражна) проби направляються до акредитованої
(атестованої) у встановленому порядку випробувальної лабораторії
для випробувань на відповідність якості нафти та/або нафтопродукту
вимогам нормативного документа, а третя (арбітражна) - залишається
на підприємстві. 6.1.19 За даними результатів випробувань складається акт
приймання продукції за якістю (у день завершення приймання) за
формою N 14-НК, у якому має бути вказано: - назва вантажоодержувача нафти та/або нафтопродукту і його
місцезнаходження; - номер і дата складання акта, місце приймання нафти та/або
нафтопродукту, час початку і завершення приймання. У разі, коли
приймання здійснено з порушенням термінів, в акті зазначається
причина затримки і час її виникнення; - прізвище, ім'я та по батькові осіб, які брали участь у
прийманні нафти та/або нафтопродукту за якістю, місце їх роботи,
посади, дата і номер довіреності (доручення) представника на
приймання продукції за якістю, а також довідка про ознайомлення
цих осіб з порядком приймання продукції, установленим цією
Інструкцією; - найменування і місцезнаходження вантажовідправника; - дата і номер телеграми про виклик представника
вантажовідправника; - номер і дата договору про поставку нафти та/або
нафтопродуктів, рахунку-фактури, транспортного документа
(накладної, коносамента тощо) і паспорта якості; - дата надходження нафти та/або нафтопродукту до станції
призначення, час видачі вантажоодержувачу вантажу органом
транспорту, час відкриття опломбованих транспортних засобів; - номер і дата складання комерційного акта, якщо такий
складено під час отримання нафти та/або нафтопродуктів від органів
транспорту; - умови зберігання нафти та/або нафтопродуктів на складі
вантажоодержувача до складання акта; - стан тари на момент огляду, стан зовнішнього маркування
тари, а також кількість (маса) нестандартної продукції; - за чиїми пломбами (ЗПП вантажовідправника чи
транспортувальника) відвантажено й отримано нафту та/або
нафтопродукти, їх справність, наявність відтисків, відповідність
фактичних відтисків на пломбах відтискам, зазначеним у
транспортних документах; - відомості про відбирання проб нафти та/або нафтопродуктів,
номер і дата акта відбирання проб і надання проб до відповідної
випробувальної лабораторії на випробування; - номер і назва нормативних документів, згідно з якими
здійснювалось контролювання якості нафти та/або нафтопродуктів; - висновки випробувальної лабораторії щодо можливості
доведення до відповідної якості (виправлення) нафтопродукту або
переведення його до іншої марки з посиланням на нормативний
документ; - інші відомості, які на думку осіб, що беруть участь у
прийманні нафти та/або нафтопродуктів за якістю, необхідно
зазначити в акті. 6.1.20 Акт приймання нафтопродуктів за якістю за формою
N 14-НК підписується всіма особами, які брали участь у прийманні
нафти та/або нафтопродуктів за якістю. 6.1.21 У разі виникнення суперечностей між
вантажовідправником і вантажоодержувачем стосовно результатів
випробувань проб нафти та/або нафтопродукту випробування
проводяться в нейтральній випробувальній лабораторії, яку обирають
за згодою сторін. 6.1.22 До акта приймання нафти та/або нафтопродукту за якістю
за формою N 14-НК, складеного у відповідності до вимог цієї
Інструкції, мають бути додані: - паспорт якості нафти та/або нафтопродукту
вантажовідправника і копія сертифіката відповідності або свідоцтва
про визнання іноземного сертифіката (якщо продукт підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні); - транспортний документ (накладна, коносамент); - пакувальні ярлики з тарних місць, у яких розміщено
розфасовані нафтопродукти неналежної якості; - документи, що підтверджують повноваження учасників у
прийманні нафти та/або нафтопродуктів за якістю; - паспорт якості, виданий випробувальною лабораторією згідно
з результатами випробувань нестандартних нафти та/або
нафтопродуктів, та акт відбирання проби; - інші документи (за наявності), що свідчать про причини
псування і невідповідності якості нафти та/або нафтопродуктів. 6.1.23 Акт приймання продукції, що не відповідає вимогам
нормативних документів, затверджується уповноваженою особою
підприємства-вантажоодержувача не пізніше наступного дня після
його складання. У разі, якщо приймання нафти та/або нафтопродукту
здійснювалось у вихідний чи святковий день, акт приймання нафти
або нафтопродукту за якістю уповноважена особа підприємства
затверджує в перший робочий день після вихідного чи святкового
дня. 6.1.24 У разі виникнення суперечностей щодо якості нафти та
нафтопродуктів спір вирішується у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
6.2 Контролювання якості нафти під час транспортування
6.2.1 Контролювання якості нафти, що транспортується
нафтопроводами, здійснюється: - на станціях перекачування нафти; - нафтопереробними заводами під час приймання нафти з
нафтопроводів; - нафтовидобувними підприємствами, що здійснюють відпуск
товарної нафти. 6.2.2 Контролювання якості нафти, що перевозиться
транспортними засобами (водним, залізничним, автомобільним
транспортом), здійснюється вантажоодержувачем під час їх
надходження. 6.2.3 Відбирання проб нафти здійснюється у відповідності до
вимог ДСТУ 4488. 6.2.4 Визначення показників якості нафти (густина згідно з
ГОСТ 3900 та МИ 2153, масова частка сірки згідно з ГОСТ 1437,
масова частка води згідно з ГОСТ 2477, концентрація хлористих
солей згідно з ГОСТ 21534, масова частка механічних домішок згідно
з ГОСТ 6370 і ГОСТ 9965, тиск насиченої пари згідно з ГОСТ 1756)
виконується вантажоодержувачами. Допускається визначення показників якості нафти в потоці
аналізаторами за умови атестування у визначеному порядку методик
випробувань, що використовуються під час застосування цих
аналізаторів. У разі невідповідності будь-якого з показників вимогам
нормативного документа на нафту або у разі розбіжностей значення
будь-якого показника повторно випробовують ту саму пробу (якщо її
відібрано пробовідбірником, установленим на потоці) або пробу
подвійного об'єму (якщо її відібрано з резервуара або іншої
ємності). Результати повторних випробувань поширюються на всю партію
нафти. 6.2.5 Від кожної проби нафти залишають частину для
арбітражних випробувань, а також для приготування і випробування
сукупної проби за місяць. 6.2.6 У разі розбіжностей щодо оцінювання якості нафти між
вантажовідправником і вантажоодержувачем випробування арбітражної
проби здійснюють за умовами пункту 4.2.7 цієї Інструкції у
випробувальній лабораторії, яку визначено угодою між сторонами. Результати випробувань арбітражної проби вважають остаточними
і вносять до паспорта якості на партію нафти, з якої відібрано
пробу.
6.3 Контролювання якості під час зберігання нафтопродуктів 6.3.1 Будь-яка операція, пов'язана з перекачуванням
нафтопродуктів під час зберігання, має здійснюватись лише після
підготовки трубопроводів, резервуарів і фільтрувального
обладнання. 6.3.2 У процесі зберігання необхідно: - здійснювати періодичну перевірку дотримання умов зберігання
нафтопродуктів у резервуарах та розфасованих до тари; - відбирати проби нафтопродуктів та випробовувати їх у
відповідності до затвердженого керівником підприємства графіка; - контролювати якість нафтопродукту в резервуарах після
зливання до нього кожної нової партії нафтопродукту. 6.3.3 Якість нафтопродуктів, розфасованих до заводської
герметичної тари, контролюють не менше одного разу на шість
місяців після завершення гарантійного терміну в об'ємі переліку
показників, передбачених для контрольних випробувань (додаток 1). 6.3.4 Облік якості нафтопродуктів під час зберігання ведеться
в журналах реєстрації результатів випробувань нафтопродуктів
(додатки 5-9). 6.3.5 У разі перекачування нафтопродукту з одного резервуара
до іншого порожнього резервуара, підготовленого у відповідності до
ДСТУ 4454, лабораторні випробування повторно не здійснюються, у
паспорті якості на нафтопродукт змінюється лише номер резервуара. 6.3.6 У разі перекачування стандартного нафтопродукту до
резервуара на залишок нафтопродукту того самого найменування і
марки у журналі реєстрації результатів випробування робляться
записи результатів контрольних випробувань проби, відібраної з
резервуара після перекачування. 6.3.7 При виникненні підозри щодо погіршення якості
нафтопродукту перевірку його якості здійснюють незалежно від
термінів, зазначених у графіках, та гарантійного терміну
зберігання. 6.3.8 Кожний окремий випадок установлення наявності
нестандартних нафтопродуктів під час зберігання розслідується
комісією, призначеною наказом керівника підприємства. Матеріали
розслідування оформлюються актом довільної форми, у якому
обов'язково зазначаються: - назва нафтопродукту і номер нормативного документа на
нього; - дата і місце відбирання проб нафтопродуктів; - назва випробувальної лабораторії, якою здійснено
випробування проб нафтопродукту, і дата випробувань; - номер і дата видачі паспорта якості; - показники якості, згідно з якими нафтопродукт визнано
нестандартним; - причини псування нафтопродукту; - висновки комісії про можливість виправлення нестандартного
продукту або переведення його до нижчого ґатунку (іншої марки). 6.3.9 Усі залишки нафтопродуктів від зачищення резервуарів,
технологічних трубопроводів, суміші нафтопродуктів від
перекачування, зібрані з відстійників, оформлюються актом і
реалізовуються лише після перевірки їх фактичної якості і на
основі висновків випробувальної лабораторії про можливість їх
використання. Нафтопродукти, які за якістю не можуть бути
переведені до інших сортів, підлягають утилізації, а нафта -
повторній підготовці.
6.4 Контролювання якості під час відпуску нафти та
нафтопродуктів 6.4.1 Нафту та/або нафтопродукт відпускають споживачам лише
після підтвердження випробувальною лабораторією їх відповідності
вимогам нормативних документів і наявності паспорта якості на
нафту та/або нафтопродукт, що міститься в конкретному резервуарі. 6.4.2 Перед наливанням нафти та/або нафтопродуктів до
залізничних і автомобільних цистерн, наливних суден, а також тари
вантажоодержувача особа, уповноважена керівником
підприємства-вантажовідправника, здійснює огляд їх внутрішньої
поверхні. Підготовка транспортних засобів і тари під наливання
нафтопродуктів здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ 4454.
Відпуск нафтопродуктів до транспортних засобів і тари, які не
підготовлені під наливання у відповідності до вимог ДСТУ 4454, не
допускається. 6.4.3 Після завершення наливання до залізничних цистерн
(наливних суден) після 30-хвилинного відстоювання відбирають пробу
нафти або нафтопродукту з урахуванням розділу 4.2, одна частина
якої використовується для приймально-здавальних випробувань, друга
і третя - зберігаються у відправника на випадок проведення
арбітражних випробувань при виникненні суперечностей в оцінюванні
якості між відправником і одержувачем протягом терміну,
зазначеного в ДСТУ 4488. 6.4.4 Під час відпуску нафти та/або нафтопродукту водним
транспортом на адресу одного вантажоодержувача кожну пробу
поділяють на три рівні частини. Одна частина використовується для
приймально-здавальних випробувань, друга - залишається у
вантажовідправника, а третя - опечатана або опломбована у
відповідності до вимог ДСТУ 4488 - разом з актом про відбирання
проби передається через капітана судна вантажоодержувачу. При
відпуску нафти та/або нафтопродукту на адресу декількох
вантажоодержувачів кількість частин проб, що передаються капітану
судна, має відповідати кількості вантажоодержувачів. 6.4.5 Паспорт якості додають до кожної залізничної накладної,
якщо нафта та/або нафтопродукт призначено для постачання різним
вантажоодержувачам. У разі відправлення нафти та/або
нафтопродуктів до одного пункту призначення паспорти якості
виписуються у п'яти примірниках на весь залізничний маршрут на
випадок відчеплення цистерн на маршруті руху. Під час відпуску
палива для авіаційних двигунів і мастильних матеріалів паспорти
якості в усіх випадках додають до залізничної накладної на кожну
цистерну (вагон). 6.4.6 Під час наливання нафти або нафтопродукту до
транспортних засобів з двох резервуарів паспорт якості
оформлюється за результатами випробувань відібраної проби з того
резервуара, в якому нафтопродукт має менший запас якості. 6.4.7 У разі виявлення випробувальною лабораторією відхилення
якості нафтопродукту, що відпускається, від вимог нормативного
документа хоча б за одним показником про це повідомляється
керівництву підприємства-вантажовідправника. Реалізація
нестандартних нафтопродуктів негайно призупиняється, і вживаються
заходи з усунення причин псування нафтопродукту.
6.5 Контролювання якості нафтопродуктів на автозаправних
станціях 6.5.1 Приймання нафтопродуктів, що надійшли на АЗС в
автоцистернах і розфасованих до дрібної тари, здійснюється лише у
разі наявності супровідних документів (товарно-транспортної
накладної, рахунку-фактури, прибутково-витратної накладної,
паспорта якості тощо). На продукцію, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, обов'язково додається сертифікат
відповідності або його копія, або копія свідоцтва про визнання
іноземного сертифіката відповідності. 6.5.2 На нафтопродукти, що надходять до АЗС з одного
резервуара підприємства (нафтобази) протягом дня (якщо протягом
дня наливання до цього резервуара не здійснювалось), може
видаватись один паспорт якості з першим рейсом автоцистерни на
АЗС. У цьому разі надалі на товарно-транспортній накладній
ставляться номер паспорта якості та номер резервуара підприємства
(нафтобази), з якого налито нафтопродукт до цистерни.
6.5.3 Перед зливанням нафтопродукту до резервуара працівник
АЗС у присутності водія перевіряє наявність підтоварної води в
автоцистерні, відбирає пробу нафтопродукту у відповідності до
вимог ДСТУ 4488. За однією частиною проби визначають: - для автомобільних бензинів - густину, температуру і
візуально колір, наявність води і механічних домішок; - для дизельного палива - густину, температуру, колір,
наявність води і механічних домішок (візуально); - для оливи - густину і температуру. 6.5.4 Результати вимірювання густини і температури
нафтопродукту в автоцистерні відображаються у товарно-транспортній
накладній та в журналі обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС. Сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані і
скріплені печаткою суб'єкта підприємницької діяльності. Журнал
повинен бути завірений підписом керівника суб'єкта підприємницької
діяльності. 6.5.5 У разі невідповідності якості нафтопродуктів, що
надійшли на АЗС, та наявності підтоварної води вони повертаються
вантажовідправнику. Усі витрати в цьому випадку покладаються на
вантажовідправника. 6.5.6 Другу частину проби нафтопродукту, відібраного з
автоцистерни, зберігають на АЗС протягом 10 календарних днів від
дати його надходження. У разі відбирання проб органами контролю
термін зберігання арбітражної проби становить 45 діб. Під час
отримання паспорта якості, що підтверджує відповідність якості
нафтопродукту вимогам нормативного документа, арбітражна проба
може вилучатись АЗС зі зберігання раніше зазначеного в ДСТУ 4488
терміну. Під час зберігання проб необхідно дотримуватись протипожежних
норм для приміщень, де зберігаються легкозаймисті та горючі
рідини. 6.5.7 Для контролювання якості нафтопродуктів на АЗС можуть
застосовуватись мобільні (пересувні) лабораторії, укомплектовані
необхідним обладнанням, приладами та пристроями. Якщо за допомогою
експрес-методів установлена нестандартність нафтопродуктів, то
отриманий результат необхідно перевірити в стаціонарній
акредитованій (атестованій) випробувальній лабораторії
стандартизованими методами. У разі підтвердження випробувальною лабораторією
невідповідності якості нафтопродукту вимогам нормативної
документації відпуск його споживачам припиняється. 6.5.8 Не допускається приймання нафтопродуктів до резервуарів
АЗС у таких випадках: - відсутності пломб на автоцистерні (якщо вона опломбована
відправником); - неправильного оформлення товарно-транспортної накладної; - відсутності паспорта якості на нафтопродукт або документа
(сертифіката відповідності або визнання) про сертифікацію
нафтопродукту, що підлягає обов'язковій сертифікації; - неправильного оформлення паспорта якості на нафтопродукт
(відсутність номера або паспорт заповнений не за всіма показниками
якості); - наявності води і механічних домішок у нафтопродукті; - невідповідності нафтопродукту за результатами випробувань
показників, зазначених у пункті 6.5.3 цієї Інструкції, вимогам
нормативного документа; - несправності нижнього зливного пристрою автоцистерни. 6.5.9 Для забезпечення збереження якості нафтопродуктів на
АЗС її власник має забезпечити: - перевірку під час приймання-здавання зміни працездатності
та чистоти пристроїв для зливання та фільтрування нафтопродуктів,
резервуарів, паливо- роздавальних та оливо-роздавальних колонок; - постійне контролювання герметичності резервуарів,
трубопроводів і запірної арматури у відповідності до правил їх
експлуатації з метою унеможливлення потрапляння до них води,
атмосферних опадів і пилу, а також змішування різних марок
нафтопродуктів; - зливання нафтопродуктів з цистерни крізь фільтр; - здійснення не менше одного разу на місяць лабораторних
випробувань нафтопродуктів, що реалізовуються АЗС, в обсязі
переліку показників, регламентованих контрольними випробуваннями
нафтопродуктів (додаток 1) в акредитованій (атестованій)
випробувальній лабораторії; - здійснення лабораторних випробувань нафтопродукту в обсязі
переліку показників, регламентованих для проведення контрольних
випробувань нафтопродуктів (додаток 1) в акредитованій
(атестованій) випробувальній лабораторії при наявності скарги
споживача на якість відпущеного нафтопродукту; - зачищення резервуарів у терміни, передбачені ДСТУ 4454.
6.6 Контролювання якості нафтопродуктів під час
транспортування магістральними нафтопродуктопроводами 6.6.1 Контролювання якості нафтопродуктів, що транспортуються
магістральними нафтопродуктопроводами, здійснюється: - підприємством під час приймання від нафтопереробного
заводу; - на станціях перекачування, які мають випробувальні
лабораторії; - підприємствами під час приймання-здавання нафтопродуктів з
магістральних нафтопродуктопроводів. 6.6.2 Відбирання проб нафтопродуктів з магістральних
нафтопродуктопроводів здійснюється у відповідності до вимог
ДСТУ 4488. 6.6.3 Під час перекачування нафтопродуктів магістральними
нафтопродуктопроводами проводиться випробування ходових проб за
такими показниками: - густина, фракційний склад - для автомобільних бензинів; - густина, температура спалаху, масова частка сірки, вміст
води - для дизельного, реактивного, пічного палива і гасу. 6.6.4 Якість нафтопродукту, отриманого з магістрального
нафтопродуктопроводу, визначають шляхом випробування проби,
відібраної з резервуара після двогодинного відстоювання. 6.6.5 У разі послідовного перекачування нафтопродуктів одним
нафтопродуктопроводом, випробувальною лабораторією підприємства,
яке проводить приймання нафтопродуктів від нафтопереробного
заводу, складається карта закачування. У карті зазначаються
послідовність під'єднання резервуарів і якісна характеристика
нафтопродуктів (густина, фракційний склад, температура спалаху,
масова частка сірки). 6.6.6 Приймання і визначення можливості використання сумішей
в пунктах приймання нафтопродуктів здійснюється згідно з картою
розкладки, складеною працівниками випробувальної лабораторії і
начальником товарного цеху на підставі отриманих від попередньої
станції результатів випробувань ходових проб і результатів
контролювання якості продуктів на передостанньому пункті. 6.6.7 Проведення розкладки суміші нафтопродуктів здійснюється
товарним оператором згідно з картою розкладки та показами приладів
контролювання послідовного перекачування або даних лабораторного
контролювання. 6.6.8 У резервуарах для сумішей випробувальною лабораторією
визначається відсоткове співвідношення компонентів суміші і
складається карта підкачування суміші до резервуарів з
нафтопродуктами, що мають запас якості. За відсутності резервуарів
з нафтопродуктами, що мають запас якості за показником, який
виправляється, нестандартні нафтопродукти переводяться до нижчого
ґатунку. Переведення нафтопродуктів з одного ґатунку до іншого
ґатунку здійснюється на підставі висновку випробувальної
лабораторії з подальшим проведенням за бухгалтерським і товарним
обліком. 6.6.9 У разі виникнення суперечностей із споживачами стосовно
якості нафтопродуктів, отриманих магістральним
нафтопродуктопроводом, проводяться їх випробування в обсязі вимог
нормативних документів.
7 Забезпечення збереження якості
нафти та нафтопродуктів
7.1 Збереження якості нафти або нафтопродуктів під час
приймання, зберігання, транспортування та відпуску забезпечується: - додержанням визначених нормативними документами вимог щодо
приймання, зберігання, перекачування, відпуску та транспортування; - підготовкою резервуарів, трубопровідних комунікацій,
технічних засобів для здійснення операцій зливання та наливання
нафти та нафтопродуктів, що унеможливлюють змішування різних
марок, потрапляння до них води і механічних домішок; - своєчасним технічним обслуговуванням, ремонтом резервуарів,
транспортних засобів і засобів перекачування, трубопровідних
комунікацій і технологічного обладнання, а також дотриманням
правил їх експлуатації; - контролюванням якості нафти і нафтопродуктів під час
зберігання; - застосуванням ефективного фільтрувального обладнання під
час зливально-наливальних операцій; - підготовкою тари і транспортних засобів під наливання нафти
та нафтопродуктів у відповідності до вимог ДСТУ 4454; - своєчасною перевіркою якості нафти та нафтопродуктів, що
відвантажуються; - своєчасним виявленням і усуненням причин, що спричиняють
погіршення якості нафти та/або нафтопродуктів; - своєчасним видаленням підтоварної води з резервуарів; - обладнанням естакад для зливання та наливання, що
призначені для приймання нафти та нафтопродуктів із залізничних
цистерн, пристроями для нижнього зливання (наливання); - наявністю окремих трубопроводів для приймання та відпуску
кожної марки нафтопродукту; - зачищенням металевих резервуарів (за винятком резервуарів з
нафтопродуктами довгострокового зберігання, що підлягають
зачищенню після спорожнення) у відповідності до вимог ДСТУ 4454; - наявністю технологічних схем (із зазначенням варіантів
перекачування нафтопродуктів під час аварійних ситуацій), що
унеможливлюють змішування різних марок нафтопродуктів; - відповідністю нумерації засувок на технологічній схемі і в
обв'язці насосної станції; - забезпеченням безперебійного виконання всіх операцій з
приймання, зберігання, наливання та відпуску нафти та
нафтопродуктів без погіршення їх якісних показників і уникнення
втрат понад норми природних втрат; - закріпленням за певними групами нафтопродуктів транспортних
засобів, тобто використанням кільцевих маршрутів; - видаленням води з нафтопродуктопроводів після їх
гідравлічних випробувань.
8 Відновлення якості нафтопродуктів
8.1. У разі встановлення невідповідності якості
нафтопродуктів вимогам нормативного документа рішення про
відновлення їх якості приймає керівництво підприємства. Якість відновленого нафтопродукту перевіряють шляхом
випробувань в обсязі вимог нормативного документа.
8.2. Нестандартні нафтопродукти, якість яких не можна
відновити, переводяться до нижчого їатунку на підставі результатів
випробувань або утилізують в установленому порядку.
8.3. Відновлення якості нафтопродукту повинно здійснюватись
шляхом: - відстоювання, фільтрування, сепарації і осушення; - змішування його з нафтопродуктами тієї самої марки, які
мають запас якості за показником, що виправляється.
8.4. Перелік показників, за якими може здійснюватись
відновлення якості нафтопродуктів, і основні методи доведення цих
показників до вимог нормативних документів на нафтопродукти
наведено в додатку 16.
8.5. Відновлення якості нафтопродуктів шляхом змішування
однорідних нафтопродуктів здійснюється в такій послідовності: - визначають значення показників якості вихідних
нафтопродуктів - нестандартного і того, що має запас якості за
показником, який виправляється; - розраховують кількість нафтопродуктів, необхідну для
змішування, а потім лабораторним випробуванням у випробувальній
лабораторії зразка суміші перевіряють правильність виконання
розрахунків; - здійснюють підготовку необхідних для змішування
резервуарів, тари, засобів для перекачування та іншого обладнання
у відповідності до вимог ДСТУ 4454; - змішують нафтопродукти і перевіряють однорідність та якість
отриманої суміші.
8.6 Під час змішування нафтопродуктів спочатку перекачують
нафтопродукт з більшою густиною, а потім подають до нижньої
частини резервуара нафтопродукт з меншою густиною. Після
заповнення резервуара суміш перекачують "на кільце" резервуар -
насос - резервуар. Цей процес продовжують до отримання однорідної
суміші за всією висотою резервуара. Однорідність суміші визначають
після чотиригодинного відстоювання. Суміш вважають однорідною,
якщо її густина в різних шарах є однаковою, а лабораторні
випробування підтверджують відповідність відновлюваного показника
вимогам нормативного документа на нафтопродукт.
8.7 Оливи змішують у змішувачах, обладнаних паровими
змійовиками, або на спеціальному устаткуванні для змішування,
фільтрації і зневоднення олив. Для отримання однорідної суміші
складові оливи попередньо нагрівають до температури 60-80 град.C ,
яку підтримують протягом усього процесу змішування. Циркуляцію
суміші за схемою резервуар-насос-резервуар здійснюють протягом
часу, необхідного для отримання однорідної суміші. Після
завершення змішування суміш витримують при температурі
60-80 град.C протягом 4 годин, після чого перевіряють її
однорідність і визначають відповідність якості отриманої оливи
вимогам нормативного документа.
8.8 Під час відновлення якості нафтопродуктів за показниками:
густина, фракційний склад, октанове число, концентрація фактичних
смол, кислотність, кислотне число - співвідношення нафтопродуктів,
необхідних для змішування, визначають за формулами:
X - Xb
Pa = ------ Pb; (1) Xa - X
X - Xb
A = ------- 100, (2) X - Xb
де Ра - маса нафтопродукту, що має запас якості за
відновлюваним показником, кг; Pb - маса нестандартного нафтопродукту, кг; A - частка нафтопродукту (у суміші), що має запас якості за
відновлюваним показником, %; X - значення показника, яке необхідно отримати після
змішування; Xа - значення показника нафтопродукту, що має запас якості; Xb - значення показника нестандартного нафтопродукту.
8.9 У разі відновлення якості бензину за октановим числом
шляхом змішування бензинів двох марок, що значно відрізняються
вмістом присадок, або бензинів різних підприємств-виробників,
розрахункове співвідношення бензинів в суміші, знайдене за
формулою (1), є орієнтовним і підлягає уточненню за результатами
випробувань виготовленого зразка.
8.10 Кінематичну в'язкість і температуру спалаху в закритому
тиглі суміші нафтопродуктів можна визначити за формулами 3 і 4:
XaPa + XbPb - K (Xa - Xb)
X = -------------------------, (3) 100
де X - кінематична в'язкість суміші нафтопродуктів, кв.мм/с; Xа, Xb - кінематична в'язкість нафтопродуктів у суміші (при
цьому за Ха беруть більшу з величин), кв.мм/с; Ра, Рb - масова частка нафтопродуктів у суміші, %.; К - емпіричний коефіцієнт, який під час розрахунку в'язкості
(рис.1 ( za762-07 ) визначається за кривою 1
TaPa + TbPb - K (Ta - Tb)
T = -------------------------, (4) 100
де T - температура спалаху суміші нафтопродуктів в закритому
тиглі, град.C; Tа, Tb - температура спалаху нафтопродуктів у суміші (при
цьому за Tа беруть більшу з величин), град.C; Ра, Рb - масова частка нафтопродуктів у суміші, %; К - емпіричний коефіцієнт, який визначається за кривою 2 під
час розрахунку температури спалаху (рис. 1 ( za762-07 ).
8.11 Розрахункові значення будь-яких показників якості,
обчислених за формулами (1) - (4), є орієнтовними та мають
уточнюватись за результатами випробувань. Результати випробувань є
остаточними.
8.12 Під час зневоднення нафтопродуктів і видалення з них
механічних домішок відстоюванням мінімальний час, необхідний для
цієї операції, розраховують за швидкістю осаджування часток води і
механічних домішок, яка дорівнює 0,3 м/год. Відсутність води і механічних домішок у нафтопродуктах
візуально встановлюється за сукупною пробою, відібраною з ємності.
8.13 Після процедури відновлення якості нафтопродуктів
здійснюються лабораторні випробування на відповідність їх вимогам
нормативних документів на нафтопродукти.
Рис. 1 Коефіцієнти для визначення розрахунковим
шляхом в'язкості (крива 1) і температури
спалаху в закритому тиглі (крива 2)
суміші нафтопродуктів a та b.
( za762-07 )
9 Організація контролювання якості
відпрацьованих нафтопродуктів
9.1 Відпрацьовані нафтопродукти можуть прийматись
підприємствами згідно з ГОСТ 21046. У місцях збирання
нафтопродуктів здійснюється необхідне ретельне контролювання за
розподілом відпрацьованих нафтопродуктів на групи згідно з цим
стандартом.
9.2 Відпрацьовані нафтопродукти здаються і приймаються
партіями. Партією вважається будь-яка кількість відпрацьованих
нафтопродуктів, що відповідає за якістю вимогам однієї із груп,
установлених ГОСТ 21046, супроводжується одним документом і
направляється одночасно за однією адресою.
9.3 Під час відпуску якість відпрацьованих нафтопродуктів
контролюють в обсязі показників, зазначених у договорі на їх
поставку. На кожну партію відпрацьованих нафтопродуктів, що
надходять для перероблення, надається накладна із зазначенням маси
та групи відпрацьованих нафтопродуктів. До накладної додається
паспорт якості, у якому зазначаються густина, в'язкість, наявність
води і механічних домішок, температура спалаху у відкритому тиглі
та висновок лабораторії про віднесення відпрацьованого
нафтопродукту до відповідної групи. У разі необхідності якість
відпрацьованих нафтопродуктів уточнюється у випробувальній
лабораторії шляхом проведення їх випробувань на відповідність
ГОСТ 21046.
Директор Департаменту
з питань нафтової,
газової та нафтопереробної
промисловості
Мінпаливенерго України Л.Косянчук
Директор Департаменту
споживчої політики,
захисту прав споживачів
та державного нагляду
Держспоживстандарту України О.Соколова

Додаток 1
до Інструкції
з контролювання якості нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

ПЕРЕЛІК
показників якості, що визначаються під час
приймально-здавальних і контрольних випробувань
нафти і нафтопродуктів

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Наймену-| Приймально-здавальні випробування | Контрольні випробування | |з/п| вання | | | | |нафти або| | | | | нафто- | | | | | продукту| | | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |1 | Товарна |1. Густина за температури 20 град.C|1. Густина за температури | | | нафта |2. Концентрація хлористих солей |20 град.C | | | |3. Масова частка води |2. Концентрація хлористих | | | |4. Масова частка механічних домішок|солей | | | |5. Масова частка сірки |3. Масова частка води | | | | |4. Масова частка механічних | | | | |домішок | | | | |5. Тиск насиченої пари | | | | |6. Масова частка сірки | | | | |7. Фракційний склад | | | | |8. Масова частка парафіну | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |2 | Паливо |1. Густина за температури 20 град.C|1. Густина за температури | | | для |2. Масова частка механічних домішок|20 град.C | | |реакти- |і води (візуально) |2. Масова частка механічних | | | вних | |домішок і води (візуально) | | |двигунів | |3. Кінематична в'язкість | | | | |4. Фракційний склад | | | | |5. Температура спалаху | | | | |в закритому тиглі | | | | |6. Вміст водорозчинних | | | | |кислот і лугів | | | | |7. Концентрація фактичних | | | | |смол | | | | |8. Випробування на мідній | | | | |пластинці | | | | |9. Температура | | | | |початку кристалізації | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |3 | Палива |1. Густина за температури 20 град.C|1. Густина за температури | | | для |2. Колір і прозорість |20 град.C | | |реакти- |3. Масова частка механічних домішок|2. Масова частка механічних | | | вних |і води (візуально) |домішок і води (візуально) | | |двигунів |4. Фракційний склад |3. Фракційний склад | | | | |4. Наявність водорозчинних | | | | |кислот і лугів | | | | |5. Концентрація фактичних | | | | |смол | | | | |6. Октанове число за | | | | |дослідницьким і моторним | | | | |методом | | | | |7. Колір і прозорість | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |4 | Бензин |1. Густина за температури 20 град.C|1. Густина за температури | | |автомобі-|2. Колір |20 град.C | | | льний |3. Масова частка механічних домішок|2. Масова частка механічних | | | |і води (візуально) |домішок і води (візуально) | | | |4. Фракційний склад |3. Фракційний склад | | | |5. Октанове число* |4. Концентрація фактичних | | | | |смол | | | | |5. Октанове число | | | | |за дослідницьким і моторним | | | | |методом | | | | |6. Колір | | | | |7. Масова частка бензолу | | | | |8. Вміст ароматичних | | | | |вуглеводнів | | | | |9. Випробування на мідній | | | | |пластинці | | | | |10. Масова частка | | | | |кисневмісних сполук | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |5 | Паливо |1. Густина за температури 20 град.C|1. Густина за температури | | |дизельне |2. Масова частка механічних домішок|20 град.C | | | |і води (візуально) |2. Масова частка механічних | | | |3. Температура спалаху в закритому |домішок (якісно) | | | |тиглі |3. Вміст води* | | | |4. Фракційний склад |4. Температура спалаху | | | |5. Масова частка сірки* |в закритому тиглі | | | |6. Температура застигання |5. Фракційний склад | | | |(для марки 3)* |6. Масова частка сірки | | | | |7. Температура застигання | | | | |(для марки З) | | | | |8. Гранична температура | | | | |фільтрованості | | | | |(для марки З) | | | | |9. Концентрація фактичних | | | | |смол | | | | |10. Випробування на мідній | | | | |пластинці | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |6 | Паливо |1. Густина за температури |1. Густина за температури | | | моторне |20 град.C |20 град.C | | | |2. Масова частка механічних домішок|2. Масова частка механічних | | | |і води (візуально) |домішок і води (якісно) | | | |3. Температура спалаху в закритому |3. Температура спалаху в | | | |тиглі |закритому тиглі | | | |4. Фракційний склад |4. Фракційний склад | | | |5. Масова частка сірки* |5. Масова частка сірки | | | | |6. Наявність водорозчинних | | | | |кислот і лугів | | | | |7. Температура застигання | | | | |(для марки 3) | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |7 | Паливо |1. Густина за температури |1. Густина за температури | | | пічне |20 град.C |20 град.C | | |побутове |2. Колір |2. Масова частка механічних | | | |3. Масова частка механічних домішок|домішок і води | | | |і води (візуально) |3. Температура спалаху | | | |4. Температура спалаху |в закритому тиглі | | | |в закритому тиглі |4. Фракційний склад | | | |5. Фракційний склад |5. Масова частка сірки | | | |6. Масова частка сірки* |6. Наявність водорозчинних | | | | |кислот і лугів | | | | |7. Температура застигання | | | | |(для використання | | | | |з 1 жовтня до 1 квітня) | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |8 | Мазут |1. Густина за температури 20 град.C|1. Густина за температури | | |топковий |2. Масова частка води |20 град.C | | | і |3. Температура спалаху |2. Масова частка води | | |флотський|4. Масовачастка сірки* |3. Масова частка механічних | | | | |домішок | | | | |4. В'язкість умовна | | | | |5. Температура спалаху | | | | |6. Наявність водорозчинних | | | | |кислот і лугів | | | | |7. Масова частка сірки | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |9 |Розчинник|1. Густина за температури 20 град.C|1. Густина за температури | | |нафтовий |2. Масова частка механічних домішок|20 град.C | | | |і води (візуально) |2. Масова частка механічних | | | | |домішок і води (візуально) | | | | |3. Фракційний склад | | | | |4. Випробування на утворення| | | | |оливної плями ( у разі, | | | | |якщо передбачено | | | | |нормативним документом) | | | | |5. Температура спалаху | | | | |(у разі, якщо передбачено | | | | |нормативним документом) | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |10 | Гас |1. Колір |1. Колір | | | освітлю-|2. Густина за температури 20 град.C|2. Густина за температури | | | вальний |3. Масова частка механічних домішок|20 град.C | | | і для |і води (візуально) |3. Масова частка механічних | | |технічних|4. Температура спалаху |домішок і води | | | цілей |в закритому тиглі |4. Температура спалаху | | | | |в закритому тиглі | | | | |5. Фракційний склад | | | | |6. Наявність водорозчинних | | | | |кислот і лугів | | | | |7. Висота некіптявого | | | | |полум'я (для гасу | | | | |освітлювального) | | | | |8. Концентрація фактичних | | | | |смол | | | | |9. Випробування на мідній | | | | |пластинці | | | | |10. Масова частка сірки | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |11 | Олива |1. Густина за температури 20 град.C|1. Густина за температури | | | |2. Вміст води (якісно) |20 град.C | | | |3. Прозорість (для турбінної |2. Вміст води | | | |і трансформаторної оливи) |3. Масова частка механічних | | | |4. Температура спалаху |домішок | | | |5. В'язкість кінематична |4. Прозорість (для турбінної| | | | |і трансформаторної оливи) | | | | |5. Температура спалаху | | | | |6. В'язкість кінематична | | | | |7. Індекс в'язкості | | | | |8. Лужне число | | | | |9. Кислотне число | | | | |10. Тангенс кута | | | | |діелектричних втрат | | | | |(для трансформаторної | | | | |оливи) | | | | |11. Температура застигання | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |12 | Нафто- |В обсязі вимог |В обсязі вимог ГОСТ 21046-86| | |продукт |ГОСТ 21046-86 | | | |відпра- | | | | |цьований | | | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |13 |Мастила |Не визначається |Не визначається | |---+---------+-----------------------------------+----------------------------| |14 | Робоча |1. Зовнішній вигляд |1. Зовнішній вигляд | | | рідина |2. В'язкість кінематична |2. Густина за температури | | | для |3. Густина за температури 20 град.C|20 град.C | | | гідра- |4. Наявність води (якісно) |3. Вміст води | | | влічних | |4. Масова частка механічних | | | систем | |домішок | | | | |5. Температура спалаху | | | | |6. Температура застигання | | | | |7. В'язкість кінематична | | | | |8. Індекс в'язкості | | | | |9. Кислотність | --------------------------------------------------------------------------------
--------------- * - Визначається за наявності експрес-методів
Примітки: 1. Додаток 1 застосовується підприємствами
нафтопродуктозабезпечення, а підприємствами-виробниками - тільки
при прийманні нафти та відпуску нафтопродуктів. 2. При виробництві нафтопродуктів підприємства-виробники
контролюють їх якість за повним переліком показників, які наведено
в нормативному документі.
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості
Мінпаливенерго України Л.Косянчук
Директор Департаменту
споживчої політики,
захисту прав споживачів
та державного нагляду
Держспоживстандарту
України О.Соколова

Додаток 2
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 2-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

АКТ N______
відбирання проб нафти та нафтопродуктів

м. ________________ ____ годин____хвилин
"____"___________200__р.
Комісія в складі: _______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
провела відбирання проб нафти та/або нафтопродуктів на _________________________________________________________________
(назва підприємства та його місцезнаходження)
---------------------------------------------------------------------------------------------- |N проби| Найменування |Нормативний |N резервуара,| Об'єм |Об'єм нафти або | Найменування| | |групи нафти або|документ на |транспортного|відібраної|нафтопродукту, з|постачальника| | | марки |нафту або |засобу, тари,| проби, |якого відібрана | | | | нафтопродукту |нафтопродукт| ПРК (ОРК) | куб.дм |проба, куб.м | | |-------+---------------+------------+-------------+----------+----------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+---------------+------------+-------------+----------+----------------+-------------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Проби відібрано до сухого, чистого посуду, опечатано (опломбовано) _____________ і направлено для випробувань до лабораторії
_________________________________________________________________
(найменування лабораторії та місцезнаходження)
Комісія: голова комісії ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
члени комісії: ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ _____________________________
представник (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
незацікавленої
організації*
Примітка. * Підпис ставиться, якщо проба відбирається для
арбітражних випробувань.

Додаток 3
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 3-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

ЖУРНАЛ
реєстрації проб нафти та нафтопродуктів

Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 3 роки.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер|Номер | Назва |Наймену-| Номер | Дата | Дата | Назва | Місце | Номер |Об'єм | Дата | Наймену- | Дата | Відмітка | |з/п|проби| акта | підприє-|вання і |нормативного|відби-|надання| лабора- | відби-| резе- |віді- |заве- | вання |завершення| про | | | |відби-| мства, | марка |документа на|рання | проби | торії, | рання |рвуара, |браної|ршення| проведених | термін у | повернення | | | |рання | з якого | нафти | нафту або |проби | на | до якої | проби | транс- |проби,|прове-| випро- |зберігання| проби | | | |проби | проба | або |нафтопродукт| | випро-|направля-| (резе-|портного|куб.дм|дення | бувань | проби |(арбітражної| | | | | надійшла| нафто- | | |бування| ється | рвуар,|засобу, | |випро-|(приймально-| | проби) | | | | |на випро-|продукту| | | |проба для| транс-| тари | |бувань|здавальний, | | або про її | | | | | бування | | | | | випро- |портний| тощо | |проби |контрольний,| | утилізацію | | | | | | | | | | бувань | засіб,| | | | в обсязі | | | | | | | | | | | | | тара | | | | вимог | | | | | | | | | | | | | тощо) | | | |нормативного| | | | | | | | | | | | | | | | | документа) | | | |---+-----+------+---------+--------+------------+------+-------+---------+-------+--------+------+------+------------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-----+------+---------+--------+------------+------+-------+---------+-------+--------+------+------+------------+----------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 4-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------ на підприємствах і
ЖУРНАЛ
реєстрації видачі паспортів якості

Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 3 роки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Найме- | Номер | Номер | Номер | Вантажо-| Номер |Дата видачі|Прізвище, | Підпис |Примітка| |з/п| проби за |нування | норма-| резе- |транспорт-|одержувач|паспорта| паспорта | ім'я, по |одержувача| | | | журналом | та |тивного| рвуара | ної | (підпри-| якості | якості | батькові | | | | |реєстрації| марка |докуме-|(партії)|накладної | ємство) | | |одержувача| | | | | проб | нафти | нта на| | | | | | паспорта | | | | | | або | нафту | | | | | | якості | | | | | | нафто- | або | | | | | | | | | | | |продукту| нафто-| | | | | | | | | | | | |продукт| | | | | | | | | |---+----------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+-----------+----------+----------+--------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+----------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+-----------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
якості нафти і нафтопродуктів Додаток 5
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 5-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів випробувань
світлих нафтопродуктів

Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 3 роки.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер |Наймену-| Дата | Назва | Дата | Густина | Конце- | Вода і | Детонаційна |Цета-| Фракційний склад | | за |вання і | виготовлення|органі- |заве- | за |нтрація | механічні | стійкість |нове |----------------------------------------------------------| | журна-| марка |(надходження)| зації, |ршення| темпе- |свинцю, | домішки | |число| темпе-| 10% | 50% | 90% | кінець |зали- |зали-| | лом | нафто- | і звідки | якою |прове-| ратури |г/куб.дм|--------------+-----------------| | ратура| пере- |перега-| перега- | кипіння, |шок у |шок і| | реє- |продукту| надійшов | надано |дення |20 град.C,| | масова| ная- |октанове|октанове| |початку| ганяє-|няється| няється | 96%, |колбі,|втра-| |страції| | нафтопродукт|пробу на|випро-| кг/куб.м | |частка,|вність|число за|число за| |перего-| ться | при |при темпе-|97,5%, 98%|% об. |ти, %| | проб | | (з якого |випробу-|бувань| | | % | |моторним|дослі- | | нки, | при | темпе-| ратурі, | перега- | | об. | | | | резервуара | вання | | | | | |методом |дницьким| | град.С| темпе-|ратурі,| град.С | няється | | | | | | перекачано) | | | | | | | |методом | | |ратурі,| град.С| |при темпе-| | | | | | | | | | | | | | | | | град.С| | | ратурі, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | град.С | | | |-------+--------+-------------+--------+------+----------+--------+-------+------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+----------+----------+------+-----| | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |-------+--------+-------------+--------+------+----------+--------+-------+------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+----------+----------+------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | В'язкість | Кисло- | Темпера- |Темпе-| Темпе-|Темпе-| Концен- | Тиск | Йодне |Масова частка|Масова| Масова |Наявність| Випробування | Коефі- |Гранична|Індукційний| |------------------| тність, | тура |ратура| ратура|ратура| трація | насиченої | число, г | сірки, % |частка| частка | водо- | на мідній | цієнт | темпе- | період | | кінема- |умовна,| мг КОН | пому- |поча- | спа- | спа- | фактичних | пари, кПа | йоду на | |арома-|бензолу,|розчинних| пластинці |фільтро-| ратура |бензину, хв| | тична, | у гра-| на | тніння, | тку | лаху у|лаху в| смол, |(мм рт.ст.)|100 куб.см| |тичних| % | кислот і|--------------------|ваності |фільтро-| | |при темпе-| дусах |100 куб.см| град.С | кри- | від- |закри-|мг/100 куб.см| | палива | |вугле-| | лугів | при | при | |ваності,| | | ратурі | ВУ | нафто- | (для |сталі-|критому| тому | | | | | вод- | | |50 град.C|100 град.C| | град.C | | |20 град.С,| | продукту | авіа- |зації,| тиглі,|тиглі,| | | | | нів, | | | | | | | | | кв.мм/с | | |бензинів -|град.С| град.С|град.С| | | | | % | | | | | | | | | | | | період | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | стабі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | льності) | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+-------+----------+----------+------+-------+------+-------------+-----------+----------+-------------+------+--------+---------+---------+----------+--------+--------+-----------| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |----------+-------+----------+----------+------+-------+------+-------------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+---------+---------+----------+--------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+-------+----------+----------+------+-------+------+-------------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+---------+---------+----------+--------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+-------+----------+----------+------+-------+------+-------------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+---------+---------+----------+--------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Колір і| Термоокисню- |Золь- | Теплота |Масова| Коксо- | Висота | Взаємодія з водою |Люміно- | Масова | Висновки | | прозо-| вальна |ність,|згоряння,|частка|ваність,|некіптя-|-------------------|метричне|частка, |про якість| | рість | стабільність | % | кДж/кг |сірко-| % | вого | стан | стан | число | % | світлих | | | у статичних | мас. |(ккал/кг)|водню,|залишку |полум'я,| поверхні|розподілу| |--------| нафто- | | | умовах | | | % | | мм |розподілу| фаз | |ВКД|МТБЕ|продуктів | | |(концентрація | | | | | | | | | | | | | | осаду, | | | | | | | | | | | | | |мг/100 куб.см)| | | | | | | | | | | | |-------+--------------+------+---------+------+--------+--------+---------+---------+--------+---+----+----------| | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |50 | 51 | 52 | |-------+--------------+------+---------+------+--------+--------+---------+---------+--------+---+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------+------+---------+------+--------+--------+---------+---------+--------+---+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 6-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів випробувань олив

Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 3 роки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер за | Дата | Назва | Найме-| Дата | Густина | В'язкість кінематична, кв.мм/с |Індекс|Темпе-| Темпе-|Кислотне|Коксо-|Золь- |Лужне |Колір на| Масова |Масова | Ная- |Емульгу-|Темпе-| | журналом | вигото- |органі- |нування|заве- | при |-------------------------------------------------|в'яз- |ратура| ратура| число, | ва- |ність |число,|колори- | частка |частка | вність |вання з |ратура| |реєстрації| влення | зації, | оливи,|ршення|20 град.C,| при | при | при | при | при |кості | спа- | спа- | мг КОН |ність,|суль- |мг КОН| метрі | меха- |води, %|водоро- | водою, |засти-| | проб | (надхо- | якою | марка |випро-| кг/куб.м | темпе- | темпе- | темпе- | темпе- | темпе- | |лаху в| лаху у| на 1г | % |фатна,|на 1г |ЦНТ, од.| нічних | |зчинних | куб.см |гання,| | | дження) | надано | |бувань| | ратурі | ратурі | ратурі | ратурі | ратурі | |закри-|відкри-| оливи | мас. |% мас.|оливи | |домішок,| |кислот і| |град.С| | | і звідки |пробу на| | | |0 град.С|20 град.С|40 град.С|50 град.С|100 град.С| | тому | тому | | | | | | % | | лугів | | | | | надійшла | випро- | | | | | | | | | |тиглі,| тиглі,| | | | | | | | | | | | | олива (з |бування | | | | | | | | | |град.С| град.С| | | | | | | | | | | | | якого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | резервуара| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |перекачано)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+-----------+--------+-------+------+----------+--------+---------+---------+---------+----------+------+------+-------+--------+------+------+------+--------+--------+-------+--------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |----------+-----------+--------+-------+------+----------+--------+---------+---------+---------+----------+------+------+-------+--------+------+------+------+--------+--------+-------+--------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Корозійність |Мийні| Стабі- |Ступінь | Масова частка | Схильність до піноутворення, куб.см | Трибологічні | Сумі- | Стійкість після |Коро- |Масова|Масова| Змащувальні властивості |Висновки|Відмітка про| | на пластинах | вла-| льність |чистоти,| активних елементів, %| | характеристики | сність| окиснення |зія на|частка|частка| визначені на 4-х | про | повне | |--------------| сти-| за інду-|мг/100 г|-----------------------+---------------------------------------+----------------------| з |---------------------|стале-|сірки |фенолу| кульковій машині | якість |використання| | із | із |вості| кційним | оливи |каль-|цинк|фосфор|барій| при | при | після | після |індекс|критичне|пока- |гумами,|масова|кисло-| масова| вому | % | в |-------------------------| оливи |оливи (дата | |свинцю,|міді, | за | періодом| |цій | | | |24 град.С|94 град.C|24 град.C|94 град.C|задиру|наванта-| зник | % |частка| тне | частка|стри- | |безво-| індекс|наванта-|показник| | відправки, | | г/кв.м|г/кв.м| ПЗВ,| осадо- | | | | | | | | після | |(Із) | ження |зношу-| |осаду,|число,| летких| жні | | дній |задиру | ження | зношу- | |коли і куди | | | | бали|утворення| | | | | | | | випро- | | | (Рк), |вання | | % | мг |кислот,| | |оливі,| (Із) | зварю- | вання | |перекачана, | | | | | протягом| | | | | | | | бування | | | Н(кгс) | (Ди) | | |КОН/г | % | | | % | | вання |(Ді), мм| | дата | | | | | 50 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(Рз), Н | | | зачищення) | |-------+------+-----+---------+--------+-----+----+------+-----+---------+---------+---------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+--------+--------+--------+------------| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |-------+------+-----+---------+--------+-----+----+------+-----+---------+---------+---------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+--------+--------+--------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 7-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------
Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 3 роки.

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів випробувань
мастил і спеціальних рідин

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Номер | Найме- | Дата | Назва | Дата |Зовні-|Запах|Колір |Темпе-| Густина |Пенет-|Пока- |Масова|Наяв- |Масова| Кінематична | Фракційний склад | | за |нування | вигото- |органі-| заве- | шній | | і |ратура| при |рація,| зник |частка|ність |частка| в'язкість, | | |журна-| і | влення | зації,| ршення|вигляд| |прозо-| кра- |20 град.С,| мм |зало- |меха- |водо- |води, | кв.мм/с | | | лом | марка | (надхо- | яка | випро-| | |рість |пання,| кг/куб.м | |млення|нічних| ро- | % |-------------+---------------------------------| |реєс- | нафто- | дження) | надала|бування| | | |град.С| | | |домі- |чинних| |при 50|при 20| початок | фракція, | залишок, | |трації|продукту| і звідки | пробу | | | | | | | | | шок, |кислот| |(100) | (0) |перегонки| що | що википає| | проб | | надійшло | на | | | | | | | | | % | і | |град.C|град.C| (темпе- | википає | вище | | | |мастило або| випро-| | | | | | | | | |лугів | | | | ратура | до |150 град.C,| | | | спеціальна|бування| | | | | | | | | | | | | | початку |150 град.С,| % об. | | | | рідина | | | | | | | | | | | | | | |кипіння),| % об. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | град.C | | | |------+--------+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |------+--------+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Міцність|Кислотність| Темпе- | Темпе- | Масова | Масова| Масова | Масова| Масова| Масова |Водневий |Висновки|Примітка| |спирту, | (кислотне | ратура | ратура | конце- | частка| частка | частка| частка| частка |показник,| про | | | % | число), мг| засти- |спалаху у| нтрація | дек- |хлоридів,| моліб-|вільних|вільного| од. рH | якість | | | | КОН на | гання |відкритом|динатрій-|стрину,| % |деново-|органі-|лугу, % | | нафто- | | | | 100 куб.см| (початку| у тиглі,| фосфату,| % | |кислого| чних | | |продукту| | | | (мг КОН | криста- | град.C | г/куб.дм| | |натрію,|кислот,| | | | | | | на 1 г) |лізації),| | | | | % | % | | | | | | | | град.C | | | | | | | | | | | |--------+-----------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |--------+-----------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 8-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів випробувань
відпрацьованих нафтопродуктів

Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 3 роки.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Номер за| Наймену-| Дата | Дата | Назва | Звідки | Найменування показників за ГОСТ 21046 |Висновки за | |журналом| вання |надхо-| заве- | органі- | відібрано |----------------------------------------------------------------------------|результатами| |реєстра-| групи |дження| ршення| зації | пробу | умовна |темпера-| масова |масова | масова |температура| густина |випробувань | | ції | відпра- |проби | випро-| постача-|(резервуар, | в'язкість | тура | частка |частка | частка | застигання| при | | | проб | цьованих| |бування| льника |транспортний|при 20 град.С|спалаху |механічних|води, %|фракцій, що|фракцій, що|20 град.С,| | | | нафто- | | проби | відпра- |засіб, тара)| або кінема- | у |домішок, %| | википають | википають | кг/куб.м | | | |продуктів| | | цьованих| | тична |відкри- | | | до | вище | | | | | | | | нафто- | | в'язкість | тому | | |340 град.С,|340 град.С,| | | | | | | |продуктів| |при 50град.С,| тиглі, | | | % | град.С | | | | | | | | | | кв.мм/с | град.С | | | | | | | |--------+---------+------+-------+---------+------------+-------------+--------+----------+-------+-----------+-----------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |--------+---------+------+-------+---------+------------+-------------+--------+----------+-------+-----------+-----------+----------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 9-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів випробувань нафти

Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 3 роки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Позна-|Дата | Дата | Найме- |Місце | Показники якості |Висновки| | за | чення |надхо-|заве- |нування |відби-|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|за резу-| | журна-| нафти |дження|ршення|органі- |рання | тиск | густина | конце- |масова|масова| масова |вміст |масова|масова |сумарна | Вихід фракцій, % за |льтатами| | лом | за |проби |випро-| зації- |проби |насиченої | при | нтрація |частка|частка| частка |хлоро- |частка|частка |масова | температури | випро- | | реє- |станда-| |бувань| поста- | |пари, кПа |20 град.С,|хлористих|суль- |води, |механі- |ргані- |пара- |сірко- |частка |--------------------------------| бувань | |страції| ртом | |проби |чальника| |(ммрт.ст.)| кг/куб.м | солей, |фуру, | % | чних |чних |фіну, |водню, |метил- |200 град.C|300 град.C|350 град.C| | | проб | | | | | | | |мг/куб.дм| % | |домішок,|сполук,| % | -1|і етил- | | | | | | | | | | | | | | | | | % | -1| |млн. |мерка- | | | | | | | | | | | | | | | | | |млн. | | |птанів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |млн.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |N (ррм) | | | | | |-------+-------+------+------+--------+------+----------+----------+---------+------+------+--------+-------+------+-------+--------+----------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-------+-------+------+------+--------+------+----------+----------+---------+------+------+--------+-------+------+-------+--------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 10-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ___________________
(найменування
організації/підприємства) ___________
(підпис)
____________________________
(прізвище, ініціали)
"_____"_____________ 200__р.

ГРАФІК
лабораторних випробувань нафтопродуктів
при тривалому зберіганні на 20__ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування| Номер | Дата останнього |Січень|Лютий|Бере-|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень| | і марка |резервуара| випробування | | |зень | | | | | | | | | | |нафтопродукту| (партії) |--------------------| | | | | | | | | | | | | | | |контро-| в обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | льного| вимог | | | | | | | | | | | | | | | | |нормативного| | | | | | | | | | | | | | | | | документа | | | | | | | | | | | | | |-------------+----------+-------+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |-------------+----------+-------+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----------+-------+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Графік складається до 20 грудня року, який передує
плановому. До графіка внесено нафтопродукти, які зберігаються в
організації більше півроку і закладені на тривале (понад рік)
зберігання. Організації, що не мають власної лабораторії, повинні
узгоджувати графік з лабораторією, з якою укладено договір на
виконання випробувань. 2. У стовпчиках 3 і 4 проставляються дати останнього
контрольного і в об'ємі вимог нормативного документа випробувань
нафтопродуктів. 3. У стовпчиках 5-16 у чисельнику проставляється вид
випробувань, що планується (К контрольний, НД - в об'ємі
нормативного документа), у знаменнику - дата випробувань і номер
паспорта якості.
Начальник випробувальної
лабораторії ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 11
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 11-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------
_____________________________________
(назва випробувальної лабораторії)

ПАСПОРТ ЯКОСТІ N___________
"______"___________________ 200 ___ р.

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів ___________________
Номер нормативного документа на нафтопродукт ____________________
Завод-виробник __________________________________________________
Номер резервуара(транспортного засобу) ____, рівень наповнення,
(мм) ______, кількість(куб.м, т) ________
Акт відбирання проби N ______ від "___"____________ 20___ р.
Дата проведення лабораторних випробувань "___"___________20___ р.
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Норма за | Результат | Метод | | показника | нормативним | випробування |випробування| | | документом | | | |-----------------+------------------+--------------+------------| | | | | | |-----------------+------------------+--------------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- Знаком (*) позначають показники, що проставляються
лабораторією за паспортом якості вантажовідправника нафти або
нафтопродукту.
Висновок: за перевіреними показниками проб _____________________
(найменування і марка
нафти або нафтопродукту)
відповідає (не відповідає) вимогам ______________________________
(номер нормативного документа)
Начальник лабораторії __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Лаборант __________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Додаток 12
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 12-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

ЖУРНАЛ
реєстрації нестандартних
нафти і нафтопродуктів

Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 3 роки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування|Марка нафти| Номер |Кількість| Номер |Номер паспорта якості| Показник, за яким |Відмітка про| | нафти або | або нафто-| норма- | літрів |резервуара|на нестандартні нафту|нафта або нафтопродукт|вжиті заходи| |нафтопродукту| продукту | тивного | (кіло- | | або нафтопродукт і |не відповідає вимогам | | | | |документа| грамів) | | дата його видачі |нормативного документа| | |-------------+-----------+---------+---------+----------+---------------------+----------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------+-----------+---------+---------+----------+---------------------+----------------------+------------| | | | | | | | | | |-------------+-----------+---------+---------+----------+---------------------+----------------------+------------| | | | | | | | | | |-------------+-----------+---------+---------+----------+---------------------+----------------------+------------| | | | | | | | | | |-------------+-----------+---------+---------+----------+---------------------+----------------------+------------| | | | | | | | | | |-------------+-----------+---------+---------+----------+---------------------+----------------------+------------| | | | | | | | | | |-------------+-----------+---------+---------+----------+---------------------+----------------------+------------| | | | | | | | | | |-------------+-----------+---------+---------+----------+---------------------+----------------------+------------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 13
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 13-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

ТЕЛЕГРАМА
про виклик представника виробника
(вантажовідправника, постачальника)
для участі в прийманні нафти
або нафтопродуктів за якістю

Куди _______________________ ____________________________
Кому _______________________ ____________________________
На адресу _______________________________________________________
(назва підприємства)
надійшов _______________________________ згідно з транспортною
(найменування і марка
нафти та/або нафтопродукту)
накладною N______
від "____" __________20____ р. у залізничній (автомобільній)
цистерні (танкері)
N _________ у кількості _____________ тонн, який не відповідає за
якістю вимогам ____________________________________________
(номер нормативного документа
на нафту або нафтопродукт)
за показником (ками) ____________________________________________
(перелік показників якості,
за якими встановлена нестандартність)
Відрядіть уповноваженого представника для участі в прийманні
нафтопродуктів (нафти) за якістю.
Приймання вантажу призначено на ___________________________
(дата і час)
Керівник підприємства
(організації) ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
"______" ___________________20___ р.

Додаток 14
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 14-НК
____________________________
(підприємство, організація,
місцезнаходження) ------------ ------------ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ------------ ------------

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ___________________
(найменування
підприємства)
_______ ___________________
(підпис) (прізвище,
ім'я, по батькові)

АКТ
приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю

м. ___________ "_____"_____________20___ р.
1. Найменування вантажоодержувача і його місцезнаходження _______ _________________________________________________________________
2. Комісія в складі _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада)
_________________________________________________________________
За участю представника вантажовідправника _______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування підприємства, посада,
прізвище, ім'я, по батькові)
3. Дата і номер доручення представника вантажовідправника
(незацікавленої організації) _____________________________________
4. Найменування і місцезнаходження вантажовідправника
(постачальника) __________________________________________________
5. Дата і номер телеграми про виклик представника
вантажовідправника для участі в прийманні нестандартної нафти або
нафтопродукту _________________________
6. Дата і номер договору про поставку нафти або нафтопродукту ____________________________________________________
7. Дата і номер транспортної накладної __________________________
8. Дата і номер паспорта, який підтверджує якість нафти або
нафтопродукту ____________________________________________________
9. Станція і дата відправлення __________________________________
10. Дата прибуття вантажу на станцію призначення, час доставки
продукції на склад вантажоодержувача
(нафтобазу) ______________________________________
11. Дата і номер комерційного акта ______________________________
12. Умови зберігання нафти або нафтопродукту на
підприємстві-вантажоодержувачі до складання акта ______________________________________
13. Стан тари (бочок, банок тощо) на час огляду вантажу, зміст
маркування тари та інші дані, на основі яких можна зробити
висновок про те, за чиєю упаковкою пред'явлена продукція -
виробника або вантажовідправника _________________________________
14. За чиїми пломбами (ЗПП) (відправника чи органу транспорту)
відправлено й отримано вантаж, цілісність пломб, відтиски на них _______________________________________________________________
15. Маса, повне найменування нафти або нафтопродукту, марка якого
не відповідає марці, зазначеній у документі, який підтверджує його
якість. Вартість нестандартного продукту _________________________
16. Чи відібрано проби і куди їх надіслано на випробування __________________________________________________________________
17. Номер нормативного документа на нафту або нафтопродукт, на
відповідність до якого здійснювалась перевірка якості нафти або
нафтопродукту ____________________________________________________
18. Підстави, за якими нафта або нафтопродукт не відповідає
вимогам нормативного документа на нафту або нафтопродукт __________________________________________________________________
(найменування показників, за якими нафта
__________________________________________________________________
або нафтопродукт не відповідає вимогам нормативного документа)
19. Інші дані, які, на думку членів комісії, що брали участь у
прийманні нафти або нафтопродукту, необхідно зазначити в
акті _____________________________________________________________
20. Висновки комісії, що склала акт _____________________________
21. З правилами приймання нафти або нафтопродуктів за якістю
члени комісії ознайомлені
Члени комісії:
____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Підпис представника постачальника
(незацікавленої організації) ________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

Форма N 15-НК

ЗАТВЕРДЖУЮ
керівник ___________________
(найменування
нафтобази, АЗС)
________ ___________________
(підпис) (прізвище,
ім'я, по батькові)
"______"___________ 20___ р.

АКТ
розкриття арбітражної проби
нафти та нафтопродуктів

"____"_____________20___ р. м. ______________
_____________________ ____________________________
(назва лабораторії) (місцезнаходження)
Назва підприємства - власника арбітражної проби _________________
Комісія у складі: _______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________ ________________________________________________________________
провела розкриття арбітражної проби.
------------------------------------------------------------------ | N | Номер | Дата |Номер|Номер |Найменування|Об'єм |Примітки| |з/п| акта |відбирання|проби|пломби| і марка |проби,| | | | відби-| проби | | | нафти, |куб.дм| | | | рання | | | | нафто- | | | | | проби | | | | продукту | | | |---+-------+----------+-----+------+------------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+----------+-----+------+------------+------+--------| | | | | | | | | | |---+-------+----------+-----+------+------------+------+--------| | | | | | | | | | |---+-------+----------+-----+------+------------+------+--------| | | | | | | | | | |---+-------+----------+-----+------+------------+------+--------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Проби опечатано (опломбовано) відповідно (не відповідно) до
вимог ДСТУ 4488. Причини невідповідності опечатування (пломбування)
проби: ___________________________________________________________ _________________________________________________________________
Комісія: ________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 16
до Інструкції
з контролювання якості
нафти і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України

МЕТОДИ
відновлення якості нафтопродуктів

------------------------------------------------------------------ |Найменування| Показник якості | Метод відновлення якості | | нафто- | | | | продукту | | | |------------+------------------+--------------------------------| | |Октанове число |Змішування з бензином, який має | | | |запас якості за октановим числом| | |------------------+--------------------------------| | |Густина, |Змішування з однойменним | | |кислотність, |нафтопродуктом, який має запас | | |фракційний склад, |якості за даним показником | | |кінематична | | | |в'язкість, | | | |температура | | | |спалаху в | | | |закритому тиглі, | | | |концентрація | | | |фактичних смол, | | | |масова частка | | | |сірки | | | Моторні |------------------+--------------------------------| | палива |Масова частка |Відстоювання з подальшою | | |механічних домішок|фільтрацією і перекачуванням до | | | |чистого резервуара | | |------------------+--------------------------------| | |Вміст води |Відстоювання. Для прискорення | | | |процесу дизельне паливо і мазут | | | |нагрівають до температури | | | |40-50 град.С (сірчистий мазут | | | |до 70 град.С). Зневоднення | | | |авіаційного гасу після | | | |відстоювання закінчують | | | |сепарацією (прокачуванням | | | |через фільтр-сепаратор) | |------------+------------------+--------------------------------| | |Густина, лужне |Змішування за температури | | |число, кінематична|60-80 град.С з однойменним | | |в'язкість, |нафтопродуктом, який має | | |температура |запас якості за | | |спалаху у |відновлюваним показником | | Оливи |відкритому тиглі | | | |------------------+--------------------------------| | |Масова частка |Відстоювання за температури | | |механічних домішок|60-80 град.С з подальшою | | | |фільтрацією | | |------------------+--------------------------------| | |Вміст води |Відстоювання за температури | | | |60-80 град.С протягом 6-7 годин,| | | |а потім випарювання за | | | |температури 105-110 град.С не | | | |більше 36 годин | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань нафтової,
газової та нафтопереробної
промисловості
Мінпаливенерго
України Л.Косянчук
Директор Департаменту
споживчої політики,
захисту прав споживачів
та державного нагляду
Держспоживстандарту
України О.Соколовавгору