Документ z0747-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.06.2019  № 326


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2019 р.
за № 747/33718

Про затвердження Змін до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030, що додаються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам здійснити дії щодо приведення своїх внутрішніх документів та укладених договорів у відповідність до Змін до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030, затверджених цим рішенням, не пізніше трьох місяців з дня набрання ним чинності.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Т.в.о. Голови Комісії

О. Панченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
13 червня 2019 року № 326


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2019 р.
за № 747/33718

ЗМІНИ
до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів

1. У розділі I:

1) перше речення пункту 3 після слів «права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи,» доповнити словами «власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача,»;

2) абзац п’ятий пункту 4 після слів «здійснювати свою діяльність» доповнити словами «відповідно до вимог законодавства та вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію,».

2. У розділі II:

1) в абзаці другому пункту 2 після слів «дату видачі» слова «та строк дії» виключити;

2) у пункті 3:

перше речення абзацу першого після слів «права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи,» доповнити словами «власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача,»;

в абзацах третьому, восьмому після слів «між Центральним депозитарієм та депозитарною установою» слова «розпорядженнями, повідомленнями» замінити словами «розпорядженнями/повідомленнями (інформацією)»;

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

«спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні/повідомленні депозитарної установи, порядок електронної ідентифікації та автентифікації в інформаційній системі Центрального депозитарію;

спосіб передачі облікового реєстру власників іменних цінних паперів, складеного у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію, та спосіб підтвердження достовірності інформації;»;

3) у пункті 4:

у підпункті 1:

абзац четвертий після слова «Правил» доповнити словами «та/або інших внутрішніх документів»;

в абзаці п’ятому після слів «Розрахунковому центру» слова «з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр)» виключити, після слів «та обліковуються в депозитарній установі на» слово «рахунку» замінити словом «рахунках»;

абзац шостий після слів «у цінних паперах депозитарної установи» доповнити словами «в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію,»;

після абзацу шостого доповнити підпункт новими абзацами сьомим - одинадцятим такого змісту:

«у разі відкриття Центральним депозитарієм депозитарній установі сегрегованих рахунків здійснювати за такими рахунками без розпорядження депозитарної установи згідно з умовами Договору в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, з одночасним відображенням на відповідних відокремлених рахунках депонентів, клієнтів, відкритих депозитарною установою:

проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» / вчинених на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи / отриманої від фондової біржі;

формування інформації про власників іменних цінних паперів у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до законодавства;

обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

проведення відповідних депозитарних операцій у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дванадцятим;

у підпункті 2:

абзац шостий доповнити словами «(агреговані та/або сегреговані) в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію»;

в абзаці восьмому після слів «визначені законодавством» слова «та внутрішніми» замінити словами «Правилами та іншими внутрішніми»;

підпункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«відкривати в Центральному депозитарії агреговані та/або сегреговані рахунки у цінних паперах в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а саме:

виключно агрегований (агреговані) рахунок (рахунки) для обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та сегрегований (сегреговані) рахунок (рахунки) для обліку цінних паперів, права на які належать депозитарній установі як власнику, або

агрегований (агреговані) рахунок (рахунки) для обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та сегреговані рахунки для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту такої депозитарної установи, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або депозитарній установі як власнику, або відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, або

виключно сегреговані рахунки у цінних паперах для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту такої депозитарної установи, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або депозитарній установі як власнику, або відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача;»;

у підпункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«призначити розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах щодо сегрегованого (сегрегованих) рахунку (рахунків) депозитарної установи, на якому (яких) обліковуються цінні папери депозитарної установи як власника;»;

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«призначити оператора (операторів) рахунку щодо агрегованого (агрегованих) та/або сегрегованого (сегрегованих) рахунку (рахунків) депозитарної установи (крім сегрегованого (сегрегованих) рахунку (рахунків), на якому (яких) обліковуються цінні папери цієї депозитарної установи як власника);».

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«дотримуватись вимог Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію в частині взаємодії депозитарної установи та Центрального депозитарію, вимог до технічного та програмного забезпечення депозитарної установи, а також щодо забезпечення захисту конфіденційної інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі Центрального депозитарію;»;

доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«з метою звірки балансу надавати до Центрального депозитарію інформацію у випадках, порядку, строки та обсягах, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - сімнадцятим;

в абзаці сьомому після слів «цих Вимог» слова «та Правил» замінити словами «, Правил та інших внутрішніх документів»;

в абзаці дев’ятому після слів «встановленому законодавством» слова «та Правилами» замінити словами «, Правилами та іншими внутрішніми документами»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«передавати до Центрального депозитарію за відповідним розпорядженням/повідомленням, наданим відповідно до законодавства, обліковий реєстр власників цінних паперів відповідного випуску, складений у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію, у спосіб, визначений Договором;»;

в абзаці тринадцятому слова «розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі» замінити словами «розпоряджень/повідомлень (інформації) Центрального депозитарію в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію,»;

абзац п’ятнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим, шістнадцятим.

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкінавгору