Документ z0743-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.08.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2014  № 688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2014 р.
за № 743/25520

Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та з метою підвищення якісного рівня професійно-технічної освіти, сприяння навчанню і розвитку особистості протягом життя, оптимізації строків навчання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Міністр соціальної політики України

М.Ю. БродськийО. МірошниченкоГ.В. Осовий

Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
06.06.2014  № 688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2014 р.
за № 743/25520

ПОРЯДОК
проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою підвищення якісного рівня професійно-технічної освіти для забезпечення економічного зростання держави та розв’язання соціальних проблем суспільства, сприяння навчанню і розвитку особистості протягом життя, оптимізації строків навчання та відповідно до Законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, інших законодавчих та нормативно-правових актів у галузі освіти.

2. Цей Порядок забезпечує орієнтованість структури і змісту професійно-технічної освіти на потреби ринку праці та сучасні економічні виклики, доступність та безперервність освіти протягом усього життя, реалізацію принципу пріоритетності прав і свобод людини.

3. Цей Порядок визначає механізм застосування засобів та методів щодо виявлення знань, умінь та навичок певного рівня професійної кваліфікації особи з метою побудови індивідуального плану навчання для отримання нової кваліфікації або її підвищення.

4. Право на проведення вхідного контролю за відповідною професією надається професійно-технічним навчальним закладам, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

анкета самооцінювання - власноруч заповнений особою бланк зі здійсненою порівняльною ідентифікацією (оцінювання наявності компетенцій за власними вимірами) попередньо набутих професійних знань, умінь та навичок з критеріями кваліфікаційної атестації випускників з професії розробляється професійно-технічним навчальним закладом та затверджується в установленому законодавством порядку;

вхідний контроль знань, умінь та навичок (далі - вхідний контроль) -процедура визначення обсягу знань, умінь та навичок, набутих у результаті неформального та/або формального професійного навчання, відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретної робітничої професії або типових навчальних планів та програмам з навчальних предметів, виробничого навчання, виробничої практики;

експертна комісія з проведення вхідного контролю (далі - експертна комісія) - тимчасовий орган професійно-технічного навчального закладу, до складу якого входять не менше трьох фахівців для визначення обсягу знань, умінь і навичок, набутих особою у результаті неформального та/або формального професійного навчання, та їх відповідності вимогам державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій або типовим навчальним планам та програмам з навчальних предметів, виробничого навчання, виробничої практики за робітничими професіями;

критерії кваліфікаційної атестації випускників - вимоги до знань, умінь, навичок, цінностей, які встановлені до рівня кваліфікації, якої набуває особа після завершення навчання за відповідним рівнем кваліфікації, що розроблені згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника (професійного стандарту).

6. Проведення вхідного контролю здійснюється на основі принципів:

добровільності;

неупередженості;

рівності;

доступності;

достовірності і легітимності;

прозорості;

конфіденційності.

7. Дія цього Порядку поширюється на професійно-технічні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування.

II. Мета і завдання вхідного контролю

1. Метою вхідного контролю є організація навчання за програмами перепідготовки і підвищення кваліфікації з оптимальним використанням часу і фінансових ресурсів, що базуються на результатах неформального та/або формального професійного навчання, у тому числі виробничого досвіду, і рівнозначно поєднують державні вимоги до професійної освіти з потребами громадян, роботодавців, суспільства.

2. Основним завданням вхідного контролю є виявлення відповідності професійного рівня особи кваліфікаційним вимогам робітничої професії, що враховує раніше набуті професійні знання, вміння та навички.

3. Результати вхідного контролю є підставою для здійснення навчання особи за індивідуальним робочим навчальним планом або комплектування груп слухачів з урахуванням однакових за обсягом раніше здобутих освітніх та професійних знань, умінь та навичок за іншими формами та методами навчання.

4. Професійно-технічний навчальний заклад за результатами вхідного контролю розробляє скоригований робочий навчальний план та програми предметів, що базуються на вимогах державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних планів та програм з навчальних предметів, виробничого навчання, виробничої практики для професійно-технічного навчання за робітничими професіями, затверджені в установленому порядку.

III. Організатори проведення вхідного контролю

1. Організатором проведення вхідного контролю є професійно-технічний навчальний заклад.

2. Для проведення вхідного контролю наказом керівника професійно-технічного навчального закладу створюється експертна комісія, до складу якої входять фахівці, які на договірних засадах організовують роботу з проведення вхідного контролю. Керівник професійно-технічного навчального закладу має право залучати до роботи по складу експертних комісій кваліфікованих фахівців від роботодавців, інших навчальних закладів (за згодою). Експертну комісію очолює керівник професійно-технічного навчального закладу.

3. Проведення вхідного контролю здійснюється за наявності затверджених у встановленому порядку критеріїв кваліфікаційної атестації випускника за відповідною професією та рівнем кваліфікації, розроблених відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти з конкретної професії, кваліфікаційної характеристики, професійного стандарту.

IV. Організація проведення вхідного контролю

1. Особа, яка виявила бажання здійснити навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації, має право на проходження вхідного контролю у професійно-технічному навчальному закладі.

2. Професійно-технічний навчальний заклад надає безоплатні консультації щодо проведення вхідного контролю, прав і обов’язків особи, яка виявила бажання його пройти.

3. Для проходження вхідного контролю особа, що вступає до професійно-технічного навчального закладу, подає заповнену анкету самооцінювання, інші документи, що підтверджують наявність результатів неформального та/або формального навчання (документ про освіту встановленого зразка з додатком), рекомендації щодо продовження навчання тощо.

4. Професійно-технічний навчальний заклад здійснює відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про професійно-технічну освіту» перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб відповідно до договорів, укладених з юридичними і фізичними особами.

Установлення вартості підвищення кваліфікації, перепідготовки, з урахуванням вхідного контролю, здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням.

5. Експертна комісія на підставі анкети самооцінювання обирає засоби та методи виявлення обсягу і рівня знань, умінь та навичок, отриманих у результаті неформального та/або формального професійного навчання (у тому числі виробничого досвіду), відповідно до критеріїв кваліфікаційної атестації.

Вхідний контроль може передбачати:

тестування;

комплексні контрольні роботи;

комплексні кваліфікаційні завдання (теоретична та практична частини);

інші форми контролю, що передбачені нормативно-правовими актами.

6. Експертна комісія на підставі вивчення документів, поданих особою, яка виявила бажання пройти вхідний контроль, не пізніше п’яти робочих днів, наступних за днем їх подачі, робить висновок щодо обсягу і рівня знань, умінь та навичок, отриманих за результатами попереднього професійного формального навчання.

7. Експертна комісія розробляє графік проведення вхідного контролю щодо підтвердження відповідності результатів неформального професійного навчання вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника, типових навчальних планів та програм з навчальних предметів, виробничого навчання, виробничої практики за робітничими професіями, що забезпечує його виконання і надання відповідних висновків у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня подачі документів.

8. Навчальні предмети та/або окремі теми професійної підготовки, оцінені та зараховані за результатами попереднього неформального та/або формального професійного навчання, вносяться в протоколи засідань експертної комісії та в журнали обліку навчальної роботи.

9. Висновок щодо відповідності результатів вхідного контролю критеріям кваліфікаційної атестації з професії експертна комісія у триденний строк письмово доводить до відома особи і у разі її згоди розробляються скоригований робочий навчальний план та графік навчального процесу.

10. У разі виникнення спірних питань щодо результатів вхідного контролю особа протягом трьох днів після доведення їх до відома має право на апеляцію. Розгляд апеляційної заяви триває до п’яти робочих днів з дня її надходження.

11. Для розгляду апеляційних заяв створюється апеляційна комісія, до складу якої входять один із заступників директора професійно-технічного навчального закладу та три особи із числа кваліфікованих педагогічних працівників, які не здійснювали проведення процедури вхідного контролю, а також представники структурних підрозділів з питань професійно-технічної освіти, створених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (за згодою).

12. Розгляд апеляційних заяв проводиться з метою визначення ступеня об’єктивності підтвердження наявності знань, умінь та навичок, а не з метою повторного проведення процедури вхідного контролю.

13. Остаточне рішення приймає експертна комісія з урахуванням висновку апеляційної комісії.

14. Контроль за дотримання цього Порядку здійснюють структурні підрозділи з питань професійно-технічної освіти, створені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрунвгору