Документ z0697-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z1764-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 216 від 01.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
21 серпня 2002 р.
за N 697/6985
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1343 ( z1764-12 ) від 02.10.2012 }
Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття
інформації компанією з управління активами про результати
діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних
фондів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 50 ( z0141-10 ) від 19.01.2010 N 721 ( z1001-11 ) від 14.06.2011 N 1403 ( z1383-11 ) від 04.10.2011 N 999 ( z1350-12 ) від 19.07.2012 }

Відповідно до Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) та з метою контролю за діяльністю інститутів спільного
інвестування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок складання та розкриття
інформації компанією з управління активами про результати
діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних
фондів), що додається. { Пункт 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 50 ( z0141-10 ) від 19.01.2010 }
2. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(Величко О.Г.) спільно з юридичним управлінням (Волохов Л.А.)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Піскун
Н.С.) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови Волкова М.Ф.
Голова Комісії О.Мозговий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
01.08.2002 N 216
(у редакції рішення
Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
19.01.2010 N 50)
( z0141-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2010 р.
за N 141/17436

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та розкриття інформації
компанією з управління активами про результати
діяльності та розрахунок вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок, склад, строки та шляхи
розкриття інформації компанією з управління активами
(далі - Компанія) про результати діяльності та розрахунок вартості
чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів) (далі - Інформація).
2. Дія цього Положення поширюється на Компанії, яким видано
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісія) ліцензії на право провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами) та які здійснюють
управління активами пайових інвестиційних фондів, що згідно з
розпорядженням уповноваженої особи Комісії визнані такими, що
відповідають вимогам щодо мінімального обсягу активів та/або
корпоративних інвестиційних фондів, що внесені до єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування. { Пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999
( z1350-12 ) від 19.07.2012 }
3. З дати публікації ліквідаційною комісією інформації про
прийняття рішення щодо припинення діяльності інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
(далі - ІСІ) Інформація відповідно до вимог цього Положення не
розкривається.
4. Інформація в електронній формі складається шляхом
заповнення державною мовою таблиць та форм, передбачених цим
Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують
формування файлів у форматі, визначеному Комісією. Електронна форма Інформації складається відповідно до Порядку
заповнення компанією з управління активами електронних форм
інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку ( z1002-11 ), затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2011 N 721
( z1001-11 ). { Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від 14.06.2011 }

{ Пункт 5 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від
14.06.2011 }
5. Обов'яйзок здійснювати оприлюднення та/або подання до
Комісії нерегулярної інформації про корпоративний інвестиційний
фонд (далі ЦКІФ), передбаченої цим Положенням, покладається на
Компанію, з якою укладено договір про управління активами КІФ. Обов'язок здійснювати оприлюднення та/або подання до Комісії
нерегулярної інформації про КІФ виникає з дати вчинення будь-яких
дій, передбачених підпунктами 4.1-4.3 пункту 4 розділу III цього
Положення. Компанії зобов'язані оприлюднювати нерегулярну інформацію про
КІФ у формі повідомлення про виникнення нерегулярної інформації
про КІФ (для оприлюднення у стрічці новин) (додаток 11 до цього
Положення) (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду нерегулярної
інформації складається окреме Повідомлення. Компанії зобов'язані оприлюднювати нерегулярну інформацію у
повному обсязі відповідно до вимог цього Положення. { Розділ I доповнено пунктом 5 згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1383-11 ) від
04.10.2011 }
{ Пункт 6 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від
14.06.2011 }

{ Пункт 7 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від
14.06.2011 }

{ Пункт 8 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від
14.06.2011 }

{ Пункт 9 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від
14.06.2011 }

{ Пункт 10 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від
14.06.2011 }

{ Пункт 11 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від
14.06.2011 }

{ Пункт 12 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від
14.06.2011 }

{ Пункт 13 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від
14.06.2011 }

II. Порядок і строки подання Інформації Компанією щодо
результатів діяльності ІСІ
1. Компанія подає до центрального апарату Комісії Інформацію
щодо результатів діяльності ІСІ: щоденну; щоквартальну; щорічну; нерегулярну. { Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1403 ( z1383-11 ) від 04.10.2011}
2. Щоденна Інформація - це Інформація Компанії щодо вартості
чистих активів ІСІ, яка розраховується для ІСІ відкритого типу на
кінець кожного робочого дня, закритого та інтервального типу - на
кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та/або
викуп цінних паперів ІСІ.
3. Щоквартальна Інформація - це Інформація Компанії щодо
результатів діяльності ІСІ за квартал.
4. Щорічна Інформація - це Інформація Компанії щодо
результатів діяльності ІСІ за рік.
5. Нерегулярна інформація - це інформація про: факти лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі; рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу; рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом
ліквідації; рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації; рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації. { Розділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1383-11 )
від 04.10.2011 }
6. Компанія подає Інформацію щодо результатів діяльності ІСІ
до Комісії у терміни: щоденну - до 13-ї години наступного робочого дня; щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає
за звітним кварталом, за четвертий квартал - до 20 лютого
наступного року за звітним; щорічну - до 30 квітня року, наступного за звітним; нерегулярну - протягом десяти робочих днів після дати
вчинення дії. { Пункт 6 розділу II доповнено новим абзацом згідно
з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1403 ( z1383-11 ) від 04.10.2011 }
7. Інформація подається до Комісії одним із таких способів: 7.1. Шляхом подання (надсилання) до загального відділу
центрального апарату Комісії Інформації в паперовій та/або в
електронній формах. 7.2. Шляхом подання до центрального апарату Комісії
Інформації в електронній формі у вигляді електронних документів з
використанням системи електронного документообігу.
8. Спосіб подачі Інформації до Комісії обирає Компанія.
9. Інформація відповідно до способу, визначеного підпунктом
7.1 пункту 7 цього розділу, подається (надсилається) таким чином:
{ Пункт 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999
( z1350-12 ) від 19.07.2012 } 9.1. Щоденна Інформація надсилається до Комісії в електронній
формі. 9.2. Щоквартальна Інформація подається до Комісії в паперовій
(крім венчурних фондів) та в електронній формах. 9.3. Щоквартальна Інформація щодо діяльності венчурних фондів
надсилається до Комісії в електронній формі. 9.4. Щорічна Інформація подається до Комісії в паперовій та в
електронній формах. 9.5. Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ
про зменшення статутного капіталу, рішення вищого органу КІФ,
Комісії або суду про припинення КІФ шляхом ліквідації подається до
Комісії способом, обраним Компанією та передбаченим пунктом 7
розділу II цього Положення. Нерегулярна інформація про факти лістингу/делістингу акцій
КІФ на фондовій біржі оприлюднюється у стрічці новин у мережі
Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних
Комісії про ринок цінних паперів. Нерегулярна інформація про факти
лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі до Комісії не
подається. { Абзац другий підпункту 9.5 пункту 9 розділу ІІ із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 999 ( z1350-12 ) від 19.07.2012 } { Пункт 9 розділу II доповнено новим підпунктом 9.5 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1403 ( z1383-11 ) від 04.10.2011 }
9.6. На письмовий запит Комісії Компанія зобов'язана надати
паперову форму Інформації відповідно до запиту. 9.7. Електронна форма Інформації за змістом має відповідати
паперовій формі Інформації, склад якої установлено цим Положенням. 9.8. У разі якщо паперова форма Інформації нараховує більше
одного аркуша, така паперова форма має бути прошнурована, аркуші
пронумеровані та скріплені відбитком печатки Компанії та підписом
особи, відповідальної за складання Інформації. На зворотному боці
останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано,
пронумеровано та скріплено відбитком печатки Компанії та підписом
особи, відповідальної за складання Інформації, аркушів
(кількість)". 9.9. Паперова форма Інформації при поданні до Комісії
супроводжується листом на бланку Компанії. 9.10. Інформація подається до Комісії у формах, строки та
обсязі, що встановлені цим Положенням. Інформація повинна містити
всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Інформації мають
бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. 9.11. Інформація у паперовій формі подається до загального
відділу центрального апарату Комісії або надсилається поштою. 9.12. Електронна форма Інформації складається та подається по
кожному фонду окремо і не архівується. 9.13. За один день Комісією здійснюється реєстрація в
електронному журналі лише однієї Інформації кожного виду. Електронний журнал - електронний журнал прийняття Інформації,
у якому фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття
Інформації. 9.14. Після прийняття Інформації Комісія надсилає
відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким
Інформація зареєстрована в електронному журналі. У разі
відсутності реєстраційного номера Інформації в електронному
журналі така Інформація вважається неприйнятою. 9.15. У разі надання виправленої щоквартальної Інформації
Компанія зобов'язана подати її до Комісії не пізніше дати
закінчення строків, зазначених у абзаці третьому пункту 6 цього
розділу. { Підпункт 9.15 пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 999 ( z1350-12 ) від 19.07.2012 }
9.16. У разі надання виправленої щорічної Інформації Компанія
зобов'язана подати її до Комісії не пізніше дати закінчення
строків, зазначених у абзаці четвертому пункту 6 цього розділу. { Підпункт 9.16 пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 999 ( z1350-12 ) від 19.07.2012 }
9.17. Виправлена Інформація подається до Комісії в паперовій
та електронній формах (диск 3,5 або лазерний диск) та
супроводжується листом Компанії, в якому зазначаються причини
заміни.
10. Інформація відповідно до способу, визначеного підпунктом
7.2 пункту 7 цього розділу, подається у порядку, встановленому
Положенням про подання адміністративних даних та інформації
професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних
документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.05.2011 N 492 ( z0789-11 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 25.06.2011 N 789/19527. { Пункт 10 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999
( z1350-12 ) від 19.07.2012 }
11. У разі якщо останній день подання Інформації припадає на
неробочий, термін подання Інформації переноситься на перший після
неробочого робочий день.
12. Термін подання інформації Компанією продовжується у разі
надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість
подання Інформації у встановлений термін у зв'язку з: а) вилученням документів Компанії у паперовій та електронній
формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які
підтверджують вилучення зазначеної документації); б) настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій
документів, які підтверджують зазначені обставини).
13. Компанія зобов'язана подати Інформацію до Комісії
протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення
вилученого програмного забезпечення та/або документації. { Розділ II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 721 ( z1001-11 ) від 14.06.2011; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1403 ( z1383-11 ) від 04.10.2011 }
III. Склад інформації Компанії
щодо результатів діяльності ІСІ
1. Щоденна Інформація Компанії щодо результатів
діяльності ІСІ складається з розрахунку вартості чистих активів
ІСІ за формою, наведеною у додатку до Положення про порядок
визначення вартості чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів),
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку 02.07.2002 N 201 ( z0606-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894
(зі змінами).
2. Щоквартальна Інформація Компанії щодо результатів
діяльності ІСІ включає:
2.1. Супровідний лист до Інформації, що подає Компанія, із
зазначенням звітного періоду.
2.2. Титульний аркуш (додаток 1).
2.3. Інформацію про ІСІ за станом на останнє число періоду,
за який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному
інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному
фонду/).
2.4. Розрахунок вартості чистих активів ІСІ. Розрахунок вартості чистих активів ІСІ за станом на останнє
число звітного кварталу засвідчується підписами і печатками
керівника Компанії, головного бухгалтера Компанії та уповноваженої
особи зберігача.
2.5. Довідку, що підтверджує подання до Комісії розрахунку
вартості чистих активів за кожний день звітного кварталу
(додаток 4).
3. Щорічна Інформація Компанії щодо результатів
діяльності ІСІ включає:
3.1. Супровідний лист до Інформації, що подає Компанія, із
зазначенням звітного періоду.
3.2. Титульний аркуш (додаток 1).
3.3. Інформацію про ІСІ відповідно до підпункту 2.3 пункту 2
цього розділу.
3.4. Розрахунок вартості чистих активів ІСІ.
3.5. Довідку про винагороду компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування /пайових та корпоративних
інвестиційних фондів/ (додаток 5) та довідку про склад та розмір
витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного
інвестування /пайових та корпоративних інвестиційних фондів/
(додаток 6).
3.6. Фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 397/3690; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт
про рух грошових коштів", затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0398-99 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691; Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал",
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0399-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 399/3692.
3.7. Аудиторський висновок.
4. Нерегулярна інформація про КІФ включає:
4.1. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про
факт лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі, яке повинне
складатись з такої інформації: дата дії, дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу),
номінальна вартість та кількість акцій, щодо яких вчинена дія; дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
та найменування органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, щодо
яких вчинена дія; форма випуску, форма існування акцій, щодо яких вчинена дія; дата рішення та уповноважений орган фондової біржі, що
прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі акцій КІФ
із зазначенням рівня лістингу. Наводиться найменування фондової
біржі, в лістинг якої включаються акції КІФ; дата рішення, уповноважений орган фондової біржі та
найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг
акцій КІФ або зміну рівня лістингу; у разі делістингу зазначаються дата, з якої знижено рівень
лістингу або виключено з лістингу фондовій біржі акції КІФ, та
причини їх делістингу. Датою вчинення дії вважається дата: включення акцій КІФ у лістинг фондової біржі; коли Компанії стало відомо чи коли вона мала дізнатися про
зміну рівня лістингу акцій КІФ; коли Компанії стало відомо чи коли вона мала дізнатися про
делістинг акцій КІФ.
4.2. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про
рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу, яке
повинно складатися з такої інформації: дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та
назва вищого органу КІФ, що його прийняв, а також причини, які
обумовили прийняття такого рішення; інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття
рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після
зменшення; сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у
відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення
статутного капіталу. Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного
рішення вищим органом КІФ. Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про
зменшення статутного капіталу, яка подається до Комісії,
складається за формою, наведеною у додатку 7 до цього Положення.
4.3. Нерегулярну інформацію про рішення про ліквідацію КІФ
вищим органом КІФ, Комісією або судом. У разі прийняття рішення вищого органу КІФ про ліквідацію КІФ
нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 4.3.1
цього пункту. У разі прийняття рішення суду про ліквідацію КІФ нерегулярна
інформація складається відповідно до підпункту 4.3.2 цього пункту. У разі прийняття рішення Комісією про ліквідацію КІФ
нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 4.3.3
цього пункту. 4.3.1. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про
рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації,
яке повинно складатися з такої інформації: дата прийняття рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації;
назва органу КІФ, що прийняв це рішення; причини такого рішення;
дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене
питання. Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного
рішення вищим органом КІФ. Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про
припинення КІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії,
складається за формою, наведеною у додатку 8 до цього Положення. 4.3.2. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про
рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації, яке повинно
складатися з такої інформації: дата рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації та
найменування суду, який прийняв таке рішення; дата отримання Компанією рішення суду про припинення КІФ
шляхом ліквідації; строк дії ліквідаційної процедури; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ. Датою вчинення дії вважається дата отримання Компанією
рішення суду про ліквідацію КІФ. Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ
шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за
формою, наведеною у додатку 9 до цього Положення. 4.3.3. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про
рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації повинно
складатися з такої інформації: дата рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації; номер рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації; дата отримання Компанією рішення Комісії про припинення КІФ
шляхом ліквідації. Датою вчинення дії вважається дата отримання Компанією
рішення Комісії про ліквідацію КІФ. Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення КІФ
шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за
формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення. { Розділ III доповнено пунктом 4 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1383-11 )
від 04.10.2011 }
IV. Порядок та обсяг оприлюднення Інформації ІСІ
1. Оприлюднення інформації щодо результатів діяльності ІСІ
здійснюється шляхом: оприлюднення Інформації в мережі Інтернет на сайті
загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії про ринок
цінних паперів або в її інформаційному ресурсі (стрічці новин).
{ Абзац другий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1403 ( z1383-11 ) від 04.10.2011, N 999 ( z1350-12 ) від
19.07.2012 } Компанія додатково може оприлюднити Інформацію на сайті
саморегулівної організації, членом якої є Компанія; опублікування Інформації в офіційних друкованих виданнях
Комісії.
2. Інформація, що підлягає оприлюдненню:
2.1. За перше півріччя для диверсифікованих ІСІ:
інформація про ІСІ за станом на останнє число періоду, за
який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному
інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному
фонду/); розрахунок вартості чистих активів ІСІ.
2.2. За друге півріччя Інформація для диверсифікованих ІСІ
оприлюднюється в складі річної Інформації.
2.3. Річна Інформація для ІСІ (крім приватного /закритого/
розміщення): інформація про ІСІ за станом на останнє число періоду, за
який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному
інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному
фонду/); розрахунок вартості чистих активів ІСІ; фінансова звітність ІСІ згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 397/3690; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт
про рух грошових коштів", затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0398-99 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691; Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал",
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0399-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 399/3692; аудиторський висновок (розкривається інформація про аудитора
/аудиторську фірму/, який здійснив аудиторську перевірку ІСІ, та
зазначається результативна частина висновку аудитора /аудиторської
фірми/).
2.4. Нерегулярна інформація про: факти лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі; рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу; рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом
ліквідації; рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації; рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації. { Пункт 2 розділу IV доповнено підпунктом 2.4 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403
( z1383-11 ) від 04.10.2011 }
3. Інформація, зазначена у пункті 2 цього розділу (крім
інформації, зазначеної в абзаці другому підпункту 2.4 пункту 2
цього розділу), має бути оприлюднена до моменту подання Інформації
Компанією до Комісії. { Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403
( z1383-11 ) від 04.10.2011 }
4. Порядок оприлюднення нерегулярної інформації по КІФ.
4.1. Оприлюднення нерегулярної інформації по КІФ здійснюється
у стрічці новин протягом двох робочих днів з дати вчинення дії,
але не пізніше 10-ї години третього робочого дня з дня вчинення
дії.
4.2. У стрічці новин Компанія оприлюднює нерегулярну
інформацію за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення, у
довільній формі. Текст Повідомлення має відповідати вимогам,
установленим у підпунктах 4.1-4.3 пункту 4 розділу III цього
Положення відповідно.
4.3. Якщо Компанією оприлюднено недостовірну нерегулярну
інформацію про КІФ, то Компанія зобов'язана вжити заходів щодо її
спростування. Виправлена нерегулярна інформація (за наявності)
оприлюднюється Компанією одночасно із спростуванням оприлюдненої
недостовірної нерегулярної інформації. 4.3.1. Спростування має бути здійснено Компанією у стрічці
новин протягом двох робочих днів з дати встановлення факту
оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації про КІФ. 4.3.2. Компанія зобов'язана у семиденний строк з дати
встановлення факту оприлюднення недостовірної інформації про КІФ
повідомити Комісію про факт оприлюднення недостовірної
нерегулярної інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин
оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації, надати
підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної нерегулярної
інформації та у разі наявності надати інформацію щодо оприлюднення
виправленої нерегулярної інформації. { Розділ IV доповнено новим пунктом 4 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1383-11 )
від 04.10.2011 }
5. Інформація, що підлягає опублікуванню:
5.1. За перше півріччя для диверсифікованих ІСІ: інформація про ІСІ за станом на останнє число періоду, за
який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному
інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному
фонду/); інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі
Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних
Комісії про ринок цінних паперів. { Абзац третій підпункту 5.1
пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999
( z1350-12 ) від 19.07.2012 }
5.2. За друге півріччя Інформація для диверсифікованих ІСІ
публікується в складі річної Інформації.
5.3. Річна Інформація для ІСІ (крім приватного /закритого/
розміщення): інформація про ІСІ за станом на останнє число періоду, за
який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному
інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному
фонду/); інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі
Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних
Комісії про ринок цінних паперів. { Абзац третій підпункту 5.3
пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999
( z1350-12 ) від 19.07.2012 }
6. Компанія публікує інформацію щодо діяльності
диверсифікованих ІСІ за перше півріччя не пізніше двох місяців з
дати закінчення півріччя в офіційних друкованих виданнях Комісії.
7. Компанія публікує річну інформацію щодо діяльності ІСІ
(крім приватного /закритого/ розміщення) протягом місяця з дня
подання його Комісії.
V. Контроль за розкриттям інформації
Компанією щодо діяльності ІСІ
1. Державний контроль за дотриманням Компаніями вимог щодо
розкриття Інформації здійснює Комісія відповідно до закону.
2. За неподання, подання не в повному обсязі Інформації або
подання недостовірної Інформації до Комісії, а також за порушення
інших вимог, передбачених цим Положенням, Компанія несе
відповідальність відповідно до закону.
{ Положення в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 50 ( z0141-10 ) від 19.01.2010 }
Заступник начальника
управління звітності учасників
ринку цінних паперів Н.Комова
Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено __________ ______________________________
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)
Підтверджую ідентичність електронної
та паперової форм інформації,
що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
керівника)
М.П.
---------------------------------- |Дата | | ----------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Інформація про діяльність інституту | | спільного інвестування | | (пайового та корпоративного фонду) | |----------------------------------------------------------------| |Звітний період: | |квартал | |рік | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Повне найменування інституту | | |спільного інвестування (пайового| | |та корпоративного фонду) | | ------------------------------------------------------------------
Контактна особа з питань складеної інформації:
------------------------------------------------------------------ |Посада, підрозділ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжміський код, телефон, факс | | |--------------------------------+-------------------------------| |E-mail | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 50 ( z0141-10 ) від 19.01.2010; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 999 ( z1350-12 ) від 19.07.2012 }

Додаток 2
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ІНФОРМАЦІЯ
про корпоративний інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування інвестиційного фонду | | |---------------------------------------------+------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |---------------------------------------------+------------------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ | | |---------------------------------------------+------------------| |Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію| | |---------------------------------------------+------------------| |Територія (область) | | |---------------------------------------------+------------------| |Місцезнаходження | | |---------------------------------------------+------------------| |Дата реєстрації випуску акцій | | |---------------------------------------------+------------------| |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | | |---------------------------------------------+------------------| |Найменування органу, що зареєстрував випуск | | |---------------------------------------------+------------------| |Форма існування | | |---------------------------------------------+------------------| |Форма випуску | | |---------------------------------------------+------------------| |Спосіб розміщення випуску* | | |---------------------------------------------+------------------| |Номінальна вартість акції (грн) | | |---------------------------------------------+------------------| |Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)| | ------------------------------------------------------------------
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
корпоративний інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний| Юридична |Найменування|Назва, номер| Місце- | | код за ЄДРПОУ | особа | | та серія |знаходження| | |відповідно| | документа, | | | | до | | що | | | |переліку**| |підтверджує | | | | | |повноваження| | | | | | особи | | |----------------+----------+------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+----------+------------+------------+-----------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------
_______________
* Зазначається (ються) спосіб (способи) розміщення випуску
(приватна пропозиція, прилюдна пропозиція). ** Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
компанія з управління активами, зберігач цінних паперів,
реєстратор, незалежний оцінювач майна, аудитор (аудиторська
фірма).
{ Додаток 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 50 ( z0141-10 ) від 19.01.2010 }

Додаток 3
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ІНФОРМАЦІЯ
про пайовий інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування інвестиційного фонду | | |---------------------------------------------+------------------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ | | |---------------------------------------------+------------------| |Повне найменування компанії з управління | | |активами | | |---------------------------------------------+------------------| |Серія та номер ліцензії на право провадження| | |професійної діяльності на фондовому ринку - | | |діяльності з управління активами | | |інституційних інвесторів (діяльності з | | |управління активами) | | |---------------------------------------------+------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії | | |з управління активами | | |---------------------------------------------+------------------| |Код території за КОАТУУ компанії з управління| | |активами | | |---------------------------------------------+------------------| |Територія (область) компанії з управління | | |активами | | |---------------------------------------------+------------------| |Місцезнаходження компанії з управління | | |активами | | |---------------------------------------------+------------------| |Дата реєстрації випуску інвестиційних | | |сертифікатів | | |---------------------------------------------+------------------| |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | | |інвестиційних сертифікатів | | |---------------------------------------------+------------------| |Найменування органу, що зареєстрував випуск | | |---------------------------------------------+------------------| |Форма існування | | |---------------------------------------------+------------------| |Форма випуску | | |---------------------------------------------+------------------| |Спосіб розміщення випуску* | | |---------------------------------------------+------------------| |Номінальна вартість одного інвестиційного | | |сертифіката (грн) | | |---------------------------------------------+------------------| |Загальна кількість інвестиційних | | |сертифікатів (штук) | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий
інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний| Юридична |Найменування|Назва, номер| Місце- | | код за ЄДРПОУ | особа | | та серія |знаходження| | |відповідно| | документа, | | | | до | | що | | | |переліку**| |підтверджує | | | | | |повноваження| | | | | | особи | | |----------------+----------+------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+----------+------------+------------+-----------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------
_______________
* Зазначається (ються) спосіб (способи) розміщення випуску
(приватна пропозиція, прилюдна пропозиція). ** Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
компанія з управління активами, зберігач цінних паперів,
реєстратор, незалежний оцінювач майна, аудитор (аудиторська
фірма).
{ Додаток 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 50 ( z0141-10 ) від 19.01.2010 }

Додаток 4
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ДОВІДКА,
що підтверджує подання до Комісії розрахунку вартості
чистих активів інвестиційного фонду
за кожний день звітного кварталу

----------------------------------------------------------------------- |Номер| Дата подання електронної | Вартість чистих | Реєстраційний | | з/п | форми інформації щодо |активів у розрахунку|номер прийнятої| | |розрахунку вартості чистих| на одну акцію або | інформації | | | активів ІСІ (чч.мм.рр) | інвестиційний | | | | | сертифікат (грн.) | | |-----+--------------------------+--------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+--------------------------+--------------------+---------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
{ Додаток 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 50 ( z0141-10 ) від 19.01.2010 }

Додаток 5
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ДОВІДКА
про винагороду компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за ___________ 20____
_______________________________________________
(повне найменування інвестиційного фонду)

------------------------------------------------------------------ |Вид інвестиційного фонду | | |---------------------------------------------+------------------| |Тип інвестиційного фонду | | |---------------------------------------------+------------------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | | |---------------------------------------------+------------------| |Повне найменування компанії з управління | | |активами інституту спільного інвестування | | |---------------------------------------------+------------------| |Серія та номер ліцензії на право провадження | | |професійної діяльності на фондовому ринку - | | |діяльності з управління активами | | |інституційних інвесторів (діяльності з | | |управління активами) | | |---------------------------------------------+------------------| |Дата отримання ліцензії на право провадження | | |професійної діяльності на фондовому ринку - | | |діяльності з управління активами | | |інституційних інвесторів (діяльності | | |з управління активами) | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про дотримання вимог щодо розміру
винагороди компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид | Максимальний норматив винагороди |Фактичний |Перевищення| |з/п|винагороди|----------------------------------------| розмір | нормативу | | | | база обчислення |ставка**| сума |винагороди|(грн.) | | | |----------------------| (%) | (грн.) | (грн.) |(колонка 8-| | | | назва | сума | |(колонка| |колонка 7) | | | | показника |-------| | 4 х | | | | | | |грн.|%*| |колонка | | | | | | | | | |6) /100 | | | |---+----------+--------------+----+--+--------+--------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------------------------------------------------------------------------| | Інвестиційний фонд (крім венчурного) | |------------------------------------------------------------------------------| |1 |Винагорода|Середньорічна | | | | | | | | | КУА | вартість | | | | | | | | | |чистих активів| | | | | | | |---+----------+--------------+----+--+--------+--------+----------+-----------| |2 |Премія КУА| Різниця між | | | | | | | | | | фактично | | | | | | | | | | отриманим та | | | | | | | | | | запланованим | | | | | | | | | | прибутком | | | | | | | | | | інституту | | | | | | | | | | спільного | | | | | | | | | | інвестування | | | | | | | |---+----------+--------------+----+--+--------+--------+----------+-----------| |3 | Разом | Х | Х |Х | Х | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Венчурний інвестиційний фонд | |------------------------------------------------------------------------------| |4 |Винагорода|У | | | | | | | | | КУА |співвідношенні| | | | | | | | | |до вартості | | | | | | | | | |чистих активів| | | | | | | | | |ІСІ | | | | | | | |---+----------+--------------+----+--+--------+--------+----------+-----------| |5 |Винагорода|У | | | | | | | | | КУА |співвідношенні| | | | | | | | | |до приросту | | | | | | | | | |вартості | | | | | | | | | |чистих активів| | | | | | | | | |ІСІ | | | | | | | |---+----------+--------------+----+--+--------+--------+----------+-----------| |6 |Премія КУА| Різниця між | | | | | | | | | | фактично | | | | | | | | | | отриманим та | | | | | | | | | | запланованим | | | | | | | | | |прибутком ІСІ | | | | | | | |---+----------+--------------+----+--+--------+--------+----------+-----------| |7 | Разом | Х | Х |Х | Х | | | | --------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Відповідно до регламенту фонду/договору про управління
активами між компанією з управління активами та корпоративним
інвестиційним фондом. ** Відповідно до Положення про склад і розмір витрат, що
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного
інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 02.07.2002 N 196, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.07.2002 за N 600/6888
(із змінами).
Керівник компанії
з управління активами ____________ ____________________________
(підпис) (прізвище)
"____" ________________ 20___ М.П.
Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду) __________ _________________________
(підпис) (прізвище)
"___" _________________ 20___ М.П.
{ Додаток 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 50 ( z0141-10 ) від 19.01.2010 }

Додаток 6
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за _____________ 20____
________________________ _______________________________
(повне найменування (реєстраційний код за ЄДРІСІ)
інвестиційного фонду)
___________________________________________________
(повне найменування компанії з управління активами)
__________________________________________________________
(номер та дата отримання ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Стаття витрат | Сума витрат | | | |за рік (грн.) | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 1 |Винагорода зберігачу | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 2 |Винагорода реєстратору | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 3 |Винагорода аудитору | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 4 |Винагорода оцінювачу майна | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 5 |Винагорода торговцю цінними паперами | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 6 |Реєстраційні послуги | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 7 |Виготовлення бланків цінних паперів | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 8 |Розрахунково-касове обслуговування банком | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 9 |Нотаріальні послуги | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 10 |Послуги депозитарію | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 11 |Оплата вартості публікації обов'язкової | | | |інформації | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 12 |Інформаційні послуги | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 13 |Орендна плата | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 14 |Фонд оплати праці членам наглядової ради | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 15 |Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням | | | |цінних паперів | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 16 |Витрати, пов'язані з обслуговуванням | | | |учасників (акціонерів) інституту спільного | | | |інвестування та обігу цінних паперів | | | |інституту спільного інвестування, у тому | | | |числі витрати на сплату відсотків за | | | |кредити, залучені компанією з управління | | | |активами для викупу цінних паперів | | | |інституту спільного інвестування (з | | | |урахуванням обмежень встановлених | | | |законодавством України для відкритих та | | | |інтервальних інститутів спільного | | | |інвестування) | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 17 |Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням| | | |та реалізацією нерухомого майна, що входить| | | |до складу активів недиверсифікованих | | | |інститутів спільного інвестування | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 18 |Витрати на сплату відсотків за позику та | | | |кредити, залучені компанією з управління | | | |активами для венчурного інституту спільного| | | |інвестування | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 19 |Усього витрат* | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про недотримання вимог
щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування
Таблиця 2
(грн.) ------------------------------------------------------------------ |N з/п| Назва показника | Значення | | | | показника | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 1 |Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1) | | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 2 |Середньорічна вартість чистих активів | | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 3 |Норматив витрат | | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 4 |Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3) | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших
обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не
повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих
активів ІСІ протягом фінансового року.
Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами __________ _____________________
(підпис) (прізвище)
"___" ______________ 20___ М.П.
{ Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 50 ( z0141-10 ) від 19.01.2010 }

Додаток 7
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

Найменування Компанії ___________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії _________________________
НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення вищого органу КІФ
про зменшення статутного капіталу

Найменування КІФ ________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ ______________________________
Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ _________________________________
--------------------------------------------------------------------- | Дата | Дата | Розмір | Сума, на | Розмір | Спосіб | |оприлюднення|прийняття|статутного| яку |статутного|зменшення | | в стрічці | рішення | капіталу |зменшується| капіталу |статутного| | новин | | на дату | статутний | після | капіталу | | | |прийняття | капітал |зменшення | | | | | рішення |(тис.грн.) |(тис.грн.)| | | | |(тис.грн.)| | | | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в | |стрічці новин | |----------------------------------------------------------------| |Інформація, яка наводиться у довільній формі, з обов'язковим | |розкриттям питань, визначених підпунктом 4.2 пункту 4 розділу | |III Положення про порядок складання та розкриття інформації | |компанією з управління активами про результати діяльності та | |розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного | |інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), | |затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, | |зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за | |N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50). | ------------------------------------------------------------------
Повідомлення додатково оприлюднено на сторінці __________________
(адреса сторінки)
в мережі Інтернет _______________.
(за наявності)
Підтверджую достовірність інформації, оприлюдненої в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок
цінних паперів та поданої до Комісії.
_______________ _____________ __________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.* _______________
* Для способу подання інформації, передбаченого підпунктом
7.1 пункту 7 розділу II зазначеного Положення.
{ Положення доповнено Додатком 7 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1383-11 )
від 04.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999
( z1350-12 ) від 19.07.2012 }

Додаток 8
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

Найменування Компанії ___________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії _________________________
НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення вищого органу КІФ
про припинення КІФ шляхом ліквідації

Найменування КІФ ________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ ______________________________
Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ _________________________________
------------------------------------------------------------------ | Дата оприлюднення в | Дата прийняття | Назва органу, який | | стрічці новин | рішення |прийняв рішення про | | | | припинення КІФ | | | | шляхом ліквідації | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в | |стрічці новин | |----------------------------------------------------------------| |Інформація, яка наводиться у довільній формі, з обов'язковим | |розкриттям питань, визначених підпунктом 4.3.1 пункту 4 розділу | |III Положення про порядок складання та розкриття інформації | |компанією з управління активами про результати діяльності та | |розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного | |інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), | |затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, | |зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за | |N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50). | ------------------------------------------------------------------
Повідомлення додатково оприлюднено на сторінці __________________
(адреса сторінки)
в мережі Інтернет _________________.
(за наявності)
Підтверджую достовірність інформації, оприлюдненої в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок
цінних паперів та поданої до Комісії.
_______________ _____________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.* _______________
* Для способу подання інформації, передбаченого підпунктом
7.1 пункту 7 розділу II зазначеного Положення.
{ Положення доповнено Додатком 8 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1383-11 )
від 04.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999
( z1350-12 ) від 19.07.2012 }

Додаток 9
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

Найменування Компанії ___________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії _________________________
НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення суду про припинення КІФ
шляхом ліквідації

Найменування КІФ ________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ ______________________________
Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ _________________________________
------------------------------------------------------------------ | Дата | Дата рішення | Строк дії | Найменування | | оприлюднення в | суду | ліквідаційної |юридичної особи| | стрічці новин | | процедури | або прізвище, | | | | | ім'я, по | | | | | батькові | | | | |фізичної особи,| | | | | яка подала | | | | | заяву про | | | | |припинення КІФ | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в | |стрічці новин | |----------------------------------------------------------------| |Інформація, яка наводиться у довільній формі з обов'язковим | |розкриттям питань, визначених підпунктом 4.3.2 пункту 4 розділу | |III Положення про порядок складання та розкриття інформації | |компанією з управління активами про результати діяльності та | |розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного | |інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), | |затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, | |зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за | |N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50). | ------------------------------------------------------------------
Повідомлення додатково оприлюднено на сторінці __________________
(адреса сторінки)
в мережі Інтернет _________________.
(за наявності)
Підтверджую достовірність інформації, оприлюдненої в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок
цінних паперів та поданої до Комісії.
_______________ _____________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.* _______________
* Для способу подання інформації, передбаченого підпунктом
7.1 пункту 7 розділу II зазначеного Положення.
{ Положення доповнено Додатком 9 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1383-11 )
від 04.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999
( z1350-12 ) від 19.07.2012 }

Додаток 10
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

Найменування Компанії ___________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії _________________________
НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення Комісії про припинення КІФ
шляхом ліквідації

Найменування КІФ ________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ ______________________________
Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ _________________________________
------------------------------------------------------------------ | Дата | Дата рішення | Номер рішення |Дата отримання | | оприлюднення в | Комісії | Комісії | рішення КІФ | | стрічці новин | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в | |стрічці новин | |----------------------------------------------------------------| |Інформація наводиться у довільній формі з обов'язковим | |розкриттям питань, визначених підпунктом 4.3.3 пункту 4 розділу | |III Положення про порядок складання та розкриття інформації | |компанією з управління активами про результати діяльності та | |розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного | |інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), | |затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, | |зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за | |N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50). | ------------------------------------------------------------------
Повідомлення додатково оприлюднено на сторінці __________________
(адреса сторінки)
в мережі Інтернет _________________.
(за наявності)
Підтверджую достовірність інформації, оприлюдненої в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок
цінних паперів та поданої до Комісії.
_______________ _____________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.* _______________
* Для способу подання інформації, передбаченого підпунктом
7.1 пункту 7 розділу II зазначеного Положення.
{ Положення доповнено Додатком 10 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1383-11 )
від 04.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999
( z1350-12 ) від 19.07.2012 }

Додаток 11
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення нерегулярної інформації про КІФ
(для оприлюднення у стрічці новин)

Найменування Компанії ___________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії _________________________
Місцезнаходження Компанії _______________________________________
Міжміський код, телефон та факс Компанії ________________________
Електронна поштова адреса Компанії ______________________________
1. Загальні відомості
1.1. Найменування КІФ.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ.
1.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ.
1.4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується КУА для розкриття інформації про КІФ (за
наявності).
1.5. Вид нерегулярної інформації*.
2. Текст повідомлення
Інформація наводиться у довільній формі з обов'язковим
розкриттям інформації (відповідно до виду нерегулярної інформації,
визначеної пунктом 4 розділу III Положення про порядок складання
та розкриття інформації компанією з управління активами про
результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від
01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від
19.01.2010 N 50).
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством.
3.2. Найменування посади _____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
______________________
(дата)
_______________
* Відповідно до пункту 5 розділу II зазначеного Положення.
{ Положення доповнено Додатком 11 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1383-11 )
від 04.10.2011 }

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 39, 2002 р. )вгору