Документ z0685-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.05.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.04.2016  № 390


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2016 р.
за № 685/28815

Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо виплати доходів)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 07 квітня 2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», з метою врегулювання порядку виплати доходів за цінними паперами Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 33 глави 5 розділу V викласти в такій редакції:

«33. Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України визначається Комісією.

Якщо умовами договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм передбачено забезпечення Центральним депозитарієм здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами у грошових коштах, емітент, Центральний депозитарій, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти згідно з Правилами Розрахункового центру і Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснюють такі дії щодо виплати доходів (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ):

емітент має забезпечити зарахування коштів, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;

Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних розпоряджень про виплату доходів за цінними паперами із зазначенням загальної суми нарахованих доходів, розміру нарахованих доходів на один цінний папір. У разі надання емітентом Центральному депозитарію інформації про осіб, яким має бути здійснена виплата, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб, така інформація надається Центральним депозитарієм депозитарним установам;

депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, у строки та порядку, визначені внутрішніми документами депозитарної установи, та за умови отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів;

депозитарії-кореспонденти мають забезпечити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм клієнтам у визначеному законодавством порядку.

Кошти, зараховані на рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи. Порядок припинення депозитарної діяльності депозитарної установи встановлюється нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.

Виплата доходів у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, забезпечується емітентом в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.»;

2) пункт 11 розділу VІ після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

«До облікового реєстру також включається інформація щодо банківського рахунку (за наявності) у визначених законодавством випадках.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятнадцятий вважати абзацом двадцятим.

2. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього рішення не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Л.О.Євдоченковгору