Документ z0681-04, перша редакція — Прийняття від 18.03.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
18.03.2004 N 183
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2004 р.
за N 681/9280

Про затвердження Порядку прийняття
Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України рішення за порядком денним
зборів засновників недержавного пенсійного фонду,
які не відбулися

Відповідно до вимог частини другої пункту 2 статті 16 Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ),
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від
4 квітня 2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ), Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Порядок прийняття Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком
денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не
відбулися (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами
(Рибальченко А.А.), юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування
цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними
пенсійними фондами Рибальченка А.А.
Голова Комісії В.Суслов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових
послуг України
18.03.2004 N 183
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2004 р.
за N 681/9280

ПОРЯДОК
прийняття Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України рішення
за порядком денним зборів засновників недержавного
пенсійного фонду, які не відбулися

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ), Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), та інших чинних
нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що
виникають у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
2. Цим Порядком установлюється процедура прийняття рішення за
порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду
(далі - фонд), які не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх
неправоможністю через відсутність достатнього числа представників
засновників (далі - збори засновників, які не відбулися).
3. Терміни та поняття у цьому Порядку вживаються відповідно
до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ).
4. Адміністратор недержавних пенсійних фондів (далі -
адміністратор) письмово повідомляє Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг (далі - Держфінпослуг) про збори
засновників, які не відбулися, протягом 10 робочих днів з дати, на
яку було призначено останні збори засновників, які не відбулися.
5. Адміністратор разом із зазначеним письмовим повідомленням
надає до Держфінпослуг наступні документи за кожними зборами
засновників, які не відбулися: - порядок денний зборів засновників; - проекти рішень з кожного питання порядку денного зборів засновників (за наявності);
- перелік засновників (представників засновників), що зареєструвались для участі у зборах засновників;
- перелік засновників (представників засновників), яким було
відмовлено в реєстрації для участі у зборах (із зазначенням
підстав для такої відмови); - інші документи, необхідні для прийняття рішень з питань
порядку денного зборів засновників. Усі документи, зазначені в пунктах 4 та 5 цього Порядку,
повинні бути завірені підписом керівника адміністратора або
керівника відповідного структурного підрозділу адміністратора
(у разі якщо адміністратором є одноосібний засновник
корпоративного пенсійного фонду) та скріплені печаткою
адміністратора. Залежно від змісту питань порядку денного зборів засновників,
які не відбулися, Держфінпослуг може вимагати від адміністратора
надання додаткових документів, крім зазначених у пунктах 4 та 5
цього Порядку, для використання їх при прийнятті рішень з питань
порядку денного зборів засновників, які не відбулися, про що
адміністратору надсилається відповідний письмовий запит.
6. Рішення Держфінпослуг з питань порядків денних зборів
засновників, які не відбулися, приймаються Комісією як
колегіальним органом (далі - Комісія).
7. Засідання Комісії, на якому розглядатиметься питання про
прийняття рішень за порядками денними зборів засновників, які не
відбулися, має бути проведене не пізніше ніж через 30 робочих днів
з моменту отримання від адміністратора всіх документів, необхідних
для розгляду питань порядків денних та прийняття рішень за ними.
8. На засідання Комісії, на якому розглядатимуться питання,
зазначені в пункті 7 цього Порядку, можуть бути запрошені члени
ради фонду, представники адміністратора, засновників фонду, що
були присутні на останніх зборах засновників, які не відбулися, а
також інші особи, присутність яких на засіданні Комісії є
доцільною.
9. Копія розпорядження Комісії про прийняття рішення з питань
порядків денних зборів засновників, які не відбулися, надсилається
адміністраторові та (або) раді фонду протягом 5 робочих днів після
проведення засідання Комісії, на якому були прийняті такі рішення.
10. Рішення, прийняті на засіданні Комісії з питань порядків
денних зборів засновників, які не відбулися, доводяться до відома
всіх учасників фонду в порядку, установленому статутом фонду.
11. Рішення, прийняті на засіданні Комісії з питань порядків
денних зборів засновників, які не відбулися, можуть бути оскаржені
в установленому чинним законодавством порядку.
12. Держфінпослуг здійснює контроль за дотриманням вимог
цього Порядку відповідно до чинного законодавства.
Член Комісії -
директор Департаменту нагляду
за недержавними пенсійними фондами А.Рибальченковгору