Інструкція щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Форма типового документа, Інструкція [...] від 26.07.2010922
Документ z0639-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2014, підстава - z1241-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
( z0128-12, z0142-12 )
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1106 ( z1241-14 ) від 15.09.2014 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 155 ( z1378-11 ) від 19.10.2011 }
ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій
N _________ від ____________

1. Замовник:
1.1. Найменування.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
1.3. Місцезнаходження.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
2. Джерело фінансування закупівлі.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування.
3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, надання послуг.
3.4. Строк поставки товарів, надання послуг.
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про проведення
процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових
пропозицій (у разі наявності).
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт
цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного
на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України.
4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати
процедури запиту цінових пропозицій, яка була (буде) опублікована
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали
цінові пропозиції:
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі.
5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків.
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи).
6. Інформація щодо цінових пропозицій:
6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час).
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій.
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування
підстав відхилення.
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової
пропозиції.
6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам
замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) __________________________;
(цифрами)
__________________________________.
(словами)
6.7. Дата акцепту пропозиції.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в
договорі про закупівлю.
9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення
договору про закупівлю.
11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана
такою, що не відбулася:
11.1. Дата прийняття рішення.
11.2. Підстави.
12. Зведена інформація замовника про наявність та
відповідність установленим законодавством вимогам документів, що
підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених
статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
( 2289-17 ) (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав:
12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини,
визначені статтею 17 Закону ( 2289-17 ).
12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини,
визначені статтею 17 Закону ( 2289-17 ), та підстава (перелік
підстав) для кожного такого учасника.
13. Інша інформація.
14. Склад комітету з конкурсних торгів __________________________________________________________________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету
з конкурсних торгів).
{ Форма звіту в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку
і торгівлі N 428 ( z0142-12 ) від 27.12.2011 }
Заступник директора
департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
( z0128-12, z0142-12 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2010 р.
за N 639/17934

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту
про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій

1. Звіт готується українською мовою, підписується
уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та
ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою
замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.
3. Щодо пункту 1 звіту Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27
частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних
закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон). У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника. У підпункті 1.3 зазначаються найменування
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим,
область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер
будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до
бюджетного законодавства.
4. Щодо пункту 2 звіту Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до
бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої
статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої
статті 2 Закону ( 2289-17 ), частини третьої статті 10 Закону
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ). У разі коли
замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти
згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2
зазначається: "Кошти підприємства".
5. Щодо пункту 3 звіту Щодо підпункту 3.1 Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з
урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону
( 2289-17 ) та згідно з порядком визначення предмета закупівлі,
який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України, із зазначенням коду відповідного державного
класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).
6. Щодо пункту 4 звіту У підпункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у
разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу
місцевого самоврядування, на якому замовником додатково
розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових
пропозицій (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону
( 2289-17 ). У підпунктах 4.3 і 4.5 зазначаються дата оприлюднення і номер
запиту цінових пропозицій та інформації про результати процедури
запиту цінових пропозицій, опублікованих у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на
веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У підпункті 4.4 зазначаються дата оприлюднення та номер
повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.
7. Щодо пункту 5 звіту У підпункті 5.1 зазначається кількість учасників процедури
закупівлі, що подали цінові пропозиції. У підпункті 5.2 для юридичної особи зазначається повне
найменування, а для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові. У підпункті 5.3 для юридичної особи зазначається
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи -
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті). У підпункті 5.4 зазначаються місцезнаходження для юридичної
особи та місце проживання для фізичної особи, а саме: найменування
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим,
область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер
будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
8. Щодо пункту 6 звіту Щодо підпункту 6.1 Строк подання цінових пропозицій для процедури запиту цінових
пропозицій установлюється замовником, але не може бути меншим ніж
десять робочих днів з дня опублікування в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до
статті 10 Закону ( 2289-17 ).
9. Щодо пункту 7 звіту У підпункті 7.3 зазначаються найменування
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим,
область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер
будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
10. Щодо пункту 8 звіту Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в
гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством)
з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не
передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без
ПДВ)".
11. Щодо пункту 10 звіту Пункт 10 заповнюється в разі, якщо в результаті проведення
торгів не було укладено договір про закупівлю.
12. Щодо пункту 11 звіту Пункт 11 заповнюється тільки у разі відміни процедури запиту
цінових пропозицій або визнання її такою, що не відбулася, із
зазначенням причин відповідно до статті 30 Закону ( 2289-17 ). У
такому разі пункти 7 і 8 не заповнюються.
13. Щодо пункту 12 звіту Зазначається зведена інформація замовника про
наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону
( 2289-17 ), із зазначенням відповідних підстав.
14. Щодо пункту 13 звіту Замовник зазначає таку інформацію: причини та обставини, якими він керувався під час обрання
процедури запиту цінових пропозицій, з обґрунтуванням її вибору; обґрунтування підстав відмови в участі в процедурі закупівлі; відомості щодо зупинення процедури закупівлі у зв'язку з
оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника; у разі здійснення моніторингу закупівель за ініціативою
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - реквізити
(дата та вихідний номер) листа, яким замовник надіслав до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію
та документи, що вимагалися в листі-повідомленні при здійсненні
моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, або повідомив Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України про причини ненадання
такої інформації та документів. У разі ненадання в строки, указані
в порядку моніторингу державних закупівель, інформації та
документів, що вимагалися в листі-повідомленні, або неповідомлення
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про причини
ненадання такої інформації та документів замовник зазначає про це; у разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - реквізити
(дата та номер) висновку за результатами моніторингу закупівлі за
ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
(у разі наявності такого висновку на дату складення замовником
звіту) або дата початку здійснення моніторингу за ініціативою
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в разі, якщо
на дату складення звіту висновок за результатами здійснення
моніторингу не підписаний та/або не оприлюднений у встановленому
порядку; інші необхідні зауваження, коментарі чи інформацію.
15. Щодо пункту 14 звіту Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з
конкурсних торгів.
{ Інструкція із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 155 ( z1378-11 ) від
19.10.2011, в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України N 428 ( z0128-12 ) від 27.12.2011 }
Заступник директора
департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересуньковгору