Документ z0631-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.05.2019  № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2019 р.
за № 631/33602

Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року № 431 «Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236, від 03 грудня 2013 року № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, від 22 листопада 2012 року № 1688 «Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394, з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності через десять робочих днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
23 травня 2019 року № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2019 р.
за № 631/33602

ЗМІНИ
до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У довіднику 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» показники за кодами 8000, 8001 виключити.

2. У довіднику 19 «Дата вчинення дій»:

1) рядок «Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів» виключити;

2) показники з кодом 12–14 виключити;

3) показник з кодом 97 викласти у такій редакції:

«Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про виключення його цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі»;

4) доповнити новими позиціями такого змісту:

«


Вчинення дії про факт зміни адреси власного веб-сайту емітента

115

Дата зміни адреси веб-сайту


Вчинення дії про факт затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

116

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту

».

3. Довідник 21 «Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери» доповнити новими позиціями такого змісту:

«

57

Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента

58

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради  та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

».

4. Довідник 26 «Біржовий список» викласти у такій редакції:

«

Код показника

Зміст показника

01

Категорія лістингових цінних паперів

03

Цінні папери виключені з біржового списку. Припинення торгівлі

04

Цінні папери знаходяться у біржовому списку. Призупинення торгівлі

05

Категорія позалістингових цінних паперів

».

5. У довіднику 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі»:

1) показники з кодами 021, 022 викласти у такій редакції:

«

021

Збільшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

022

Зменшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента

»;

2) показники з кодами 621, 622 викласти у такій редакції:

«

621

Збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

622

Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента

».

6. У довіднику 34 «Перелік депозитарних операцій та послуг депозитарних установ»:

1) показники з кодами 11, 12 викласти у такій редакції:

«

11

Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання судового рішення, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

12

Списання прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах внаслідок скасування реєстрації випуску цінних паперів, виконання судового рішення

»;

2) показники з кодами 17, 18 викласти у такій редакції:

«

17

Переказ прав на цінні папери, що призводить до зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах

18

Переказ прав на цінні папери, що призводить до збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах

»;

3) показник з кодом 31 викласти у такій редакції:

«

31

Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах

»;

4) доповнити новою позицією такого змісту:

«

40

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

».

7. У довіднику 35 «Вид інформації, що передається від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України) при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи»:

1) показник з кодом 07 доповнити словами «(не використовується)»;

2) доповнити новими позиціями такого змісту:

«

19

Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за кожним випуском цінних паперів

20

Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства

21

Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства, засвідчений Національним банком України

».

8. У довіднику 37 «Види депонентів депозитарної установи»:

1) назву довідника викласти в такій редакції:

«Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами»;

2) доповнити новою позицією такого змісту:

«

160

Номінальний утримувач

».

Директор департаменту
інформаційних технологій


Є. Фоменковгору