Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687
МНС України (з 2005 р.), Держнаглядохоронпраці України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 17.05.200587
Документ z0610-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.10.2016, підстава - z1286-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
17.05.2005 N 87
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 червня 2005 р.
за N 610/10890
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 981 ( z1286-16 ) від 05.09.2016 }
Про затвердження Порядку визначення уповноважених
організацій, передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 26.05.2004 N 687
{ Додатково див. Рішення Державної регуляторної служби
N 7 ( vr007873-16 ) від 22.06.2016
Повідомлення Державної регуляторної служби
( n0003873-16 ) від 03.09.2016 }

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ) "Про затвердження Порядку
проведення огляду, випробування та експертного обстеження
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення уповноважених організацій,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004
N 687 ( 687-2004-п ), що додається.
2. Управлінню науково-технічного забезпечення державного
нагляду (Больман Г.О.): подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опрацювати та подати на затвердження пропозиції щодо складу
комісії із визначення уповноважених організацій; організувати роботу щодо реалізації вимог цього наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Плетньова В.А.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Державний комітет України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
Голова Ю.Авксентьєв
Антимонопольний комітет України
Заступник Голови Комітету С.Мороз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронпраці
України
17.05.2005 N 87
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 червня 2005 р.
за N 610/10890

ПОРЯДОК
визначення уповноважених організацій,
передбачених постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2004 N 687

Загальні положення
1. Порядок визначення уповноважених організацій, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687
( 687-2004-п ) (далі - Порядок), установлює процедуру призначення
та вимоги до організацій, яким доручається виконання деяких з
таких функцій: проведення первинного технічного огляду машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки (далі - устатковання) перед
введенням їх в експлуатацію; проведення позачергового технічного огляду устатковання, у
разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії
або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи
техногенного характеру; ведення обліку даних про технічний стан устатковання.
2. Проведення уповноваження спрямоване на підвищення рівня
робіт, зазначених в пункті 1 цього Порядку, з метою захисту
громадян і національної економіки від наслідків недостовірних
результатів огляду, випробування та експертного обстеження
устатковання.
3. Призначення уповноважених організацій здійснює
Держнаглядохоронпраці України на підставі рішення комісії з
визначення уповноважених організацій (далі - комісія), склад якої
затверджується у встановленому порядку Держнаглядохоронпраці
України, та з урахуванням пропозицій центрального органу
виконавчої влади відповідної галузі щодо спроможності суб'єкта
господарювання виконувати функції, передбачені постановою Кабінету
Міністрів України від 26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ).
4. Уповноважені організації не виконують роботи, зазначені у
пункті 1, на підприємствах, які належать до сфери управління того
центрального органу виконавчої влади, до якого належить ця
організація.
Визначення термінів
5. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення: Науково-технічна підтримка державного нагляду за
господарською діяльністю у сфері виробництва і праці - діяльність,
спрямована на поліпшення стану промислової безпеки, охорони праці,
використання й охорони надр, що включає: дослідну діяльність - обґрунтування державних заходів,
спрямованих на забезпечення промислової безпеки й охорони праці та
на підвищення їх рівня шляхом дослідження особливостей і
механізмів впливу господарської діяльності під час експлуатації
устатковання та об'єктів підвищеної небезпеки на стан безпеки; практичну діяльність - моніторинг стану безпеки праці,
технічний контроль за устаткованням та об'єктами підвищеної
небезпеки; проведення експертизи промислової безпеки і
узагальнення отриманих результатів моніторингу та експертиз; методичну діяльність - розробку і впровадження
нормативно-правових актів з охорони праці,
організаційно-методичних документів щодо проведення огляду,
випробування та експертного обстеження устатковання; освітню діяльність - підготовку фахівців різного рівня
кваліфікації з питань охорони праці; організацію та проведення
конференцій, семінарів, симпозіумів, пов'язаних з діяльністю в цій
галузі; інформаційне забезпечення - розробку і впровадження
програмного забезпечення з метою обліку й аналізу стану
промислової безпеки, навчання фахівців; інформування через засоби
масової інформації громадськості з актуальних питань і нових
розробок у цій сфері.
Вимоги до уповноважених організацій
6. Суб'єкт господарювання може бути призначений уповноваженою
організацією, якщо він: є юридичною особою; має дозвіл Держнаглядохоронпраці України на проведення
експертного обстеження та технічного огляду устатковання, щодо
якого це визначено нормативно-правовими актами з охорони праці; задовольняє критеріям незалежності, тобто його діяльність не
пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням,
володінням, користуванням, монтажем, налагоджуванням, технічним
обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи
заміною устатковання; має у штаті не менше 10 експертів технічних з промислової
безпеки, навчених згідно з Типовим положенням про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005
N 15 ( z0231-05 ) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511, та фахівців неруйнівного контролю, які
атестовані згідно з Правилами атестації фахівців неруйнівного
контролю ( z0654-96 ), затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці
України від 06.05.97 N 118 ( z0374-97 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 02.09.97 за N 374/2178, і працюють на
постійних засадах у кількості: не менше двох експертів технічних з кожного напряму
експертної діяльності або не менше п'яти у заявленій галузі; не менше двох фахівців другого рівня кваліфікації з кожного
методу неруйнівного контролю, визначеного нормативно-правовими
актами з охорони праці та організаційно-методичними документами, з
кожного виду устатковання або не менше трьох фахівців другого
рівня кваліфікації з кожного методу неруйнівного контролю,
визначеного нормативно-правовими актами та
організаційно-методичними документами, у заявленій галузі; має власні випробувальні та/або діагностичні лабораторії для
проведення експертного обстеження та технічного огляду
устатковання. Для проведення руйнівних випробувань допускається
укладання відповідних договорів з іншими організаціями, що мають
дозвіл Держнаглядохоронпраці України на проведення цих
випробувань; має досвід проведення робіт із огляду, випробувань та
експертного обстеження не менше п'яти років; має фонд нормативно-правових актів та нормативних документів
за напрямами заявленої експертної діяльності та систему його
актуалізації; має необхідне інформаційно-технічне забезпечення робіт з
ведення обліку даних про технічний стан устатковання; здійснює науково-технічну підтримку державного нагляду за
господарською діяльністю у сфері виробництва і праці.
Порядок призначення уповноваженої організації
7. Суб'єкт господарювання для визначення його уповноваженою
організацією подає до Держнаглядохоронпраці України заяву та
опитувальний лист за формою згідно з додатками 1, 2. До заяви
додаються: копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія статуту підприємства; копія дозволу Держнаглядохоронпраці України на проведення
експертного обстеження та технічного огляду устатковання; копії ліцензії на провадження будівельної діяльності (у разі
наявності), дозволів Держнаглядохоронпраці України на проведення
робіт підвищеної небезпеки (у разі наявності); відомості про персональний склад фахівців суб'єкта
господарювання, що проводять експертне обстеження та технічний
огляд (додаток 3); відомості про власні випробувальні та/або діагностичні
лабораторії, у тому числі електротехнічну, для проведення
експертного обстеження та технічного огляду, копії договорів з
іншими організаціями на проведення руйнівних випробувань (у разі
наявності) (додаток 4); відомості про досвід проведення робіт з експертного
обстеження та технічного огляду (додаток 5); відомості про фонд нормативно-правових актів та нормативних
документів за напрямами заявленої експертної діяльності та систему
його актуалізації; відомості про інформаційно-технічне забезпечення робіт з
ведення обліку технічного стану устатковання. Копії документів, зазначених у абзацах другому та третьому
цього пункту, мають бути засвідчені в установленому порядку.
8. Документи, визначені в пункті 7, подаються прошитими та
пронумерованими, з описом документів, запаковані в конверт, на
якому зазначається повна назва та реквізити (адреса, телефон,
телефакс, електронна адреса) суб'єкта господарювання. Документи поверненню не підлягають і залишаються в
Держнаглядохоронпраці України.
9. Заяви з визначення суб'єктів господарювання уповноваженими
організаціями приймаються протягом першого місяця поточного
кварталу.
10. Визначення уповноважених організацій покладається на
комісію. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про
її створення у кількості не менше ніж 5 осіб. До комісії входять
працівники Держнаглядохоронпраці України та представники
центрального органу виконавчої влади відповідної галузі (за
згодою).
11. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова
комісії, який в межах своєї компетенції: скликає засідання комісії; головує на засіданнях комісії; дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів
комісії; дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які
залучені до роботи комісії.
12. Розпечатування конвертів з документами щодо визначення
суб'єкта господарювання уповноваженою організацією проводиться
секретарем комісії в міру їх надходження.
13. Подані документи реєструються у журналі обліку суб'єктів
господарювання, що претендують стати уповноваженою організацією
(додаток 6).
14. Засідання комісії відбувається один раз у квартал до 15
числа третього місяця поточного кварталу. Комісія в установлений головою комісії термін аналізує подані
суб'єктами господарювання документи, відповідність суб'єктів
господарювання вимогам, викладеним в пункті 6 цього Порядку,
приймає рішення про визначення суб'єкта господарювання
уповноваженою організацією або про відмову у визначенні його такою
організацією.
15. Рішення комісії приймаються на засіданнях у присутності
не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою
більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос
головуючого на засіданні є ухвальним.
16. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують
усі члени комісії, які були присутні на засіданні.
17. Під час вивчення документів, поданих суб'єктом
господарювання, комісія може проводити перевірку достовірності
наданої інформації.
18. Суб'єкт господарювання є відповідальним за достовірність
наданої ним інформації.
19. Протягом трьох робочих днів після прийняття комісією
рішення про призначення суб'єкта господарювання уповноваженою
організацією Держнаглядохоронпраці України видає відповідний
наказ.
20. Рішення про відмову у призначенні суб'єкта господарювання
уповноваженою організацією Держнаглядохоронпраці України
приймається у разі: невідповідності вимогам пункту 6 цього Порядку; ненадання суб'єктом господарювання необхідних документів та
інформації, передбачених у пункті 7 цього Порядку, та (або)
неправильного їх оформлення; непідтвердження центральним органом виконавчої влади
відповідної галузі спроможності суб'єкта господарювання виконувати
функції уповноваженої організації; надання недостовірних даних.
21. Про прийняте рішення щодо відмови у призначенні його
уповноваженою організацією з обґрунтуванням Держнаглядохоронпраці
України письмово інформує суб'єкт господарювання впродовж 10
робочих днів з дня прийняття комісією рішення.
22. Уповноважена організація включається до реєстру
уповноважених організацій, який веде Держнаглядохоронпраці
України, за формою, наведеною у додатку 7.
Контроль за діяльністю уповноважених організацій
23. Держнаглядохоронпраці України не рідше одного разу на 3
роки проводить планову перевірку уповноваженої організації.
24. У разі надходження обґрунтованої інформації про
невідповідність уповноваженої організації вимогам цього Порядку
Держнаглядохоронпраці України здійснює її позапланову перевірку.
25. За результатами перевірки складається акт, який повинен
містити інформацію про відповідність уповноваженої організації
вимогам цього Порядку та рекомендацію щодо можливості подальшої
діяльності або анулювання наказу про її призначення.
26. Наказ про призначення уповноваженої організації може бути
анульовано у разі: подання суб'єктом господарювання заяви з проханням анулювати
наказ, оформленої у довільній формі; прийняття рішення про скасування державної реєстрації
суб'єкта господарювання, зміни його юридичного статусу або
реорганізації; аварії, нещасного випадку, якщо в акті розслідування цієї
події зазначено, що однією з її причин є неякісне проведення
уповноваженою організацією експертного обстеження або технічного
огляду; незадовільних результатів проведеної перевірки; анулювання дозволу Держнаглядохоронпраці України на
проведення експертного обстеження та технічного огляду
устатковання; виявлення недостовірності відомостей у документах, наданих
суб'єктом господарювання для отримання статусу уповноваженої
організації.
27. Після анулювання наказу уповноважена організація
виключається з реєстру та позбавляється права здійснювати функції,
зазначені в пункті 1 цього Порядку.
28. Інформація про визначення суб'єкта господарювання
уповноваженою організацією та про анулювання відповідних наказів
оприлюднюється Держнаглядохоронпраці України на власному
веб-сайті.
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больман

Додаток 1
до пункту 7 Порядку
визначення уповноважених
організацій, передбачених
постановою Кабінету
Міністрів України
від 26.05.2004 N 687

Форма
Голові Держнаглядохоронпраці
України ____________________________
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВА

Прошу визначити _____________________________________________
(повна назва суб'єкта господарювання,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, зареєстрований вид діяльності
згідно КВЕД)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факс,
__________________________________________________________________
електронна адреса керівника суб'єкта господарювання)
уповноваженою організацією для здійснення функцій, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687, а
саме: __________________________________________________________________
(зазначити роботу, галузь, вид устатковання)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта господарювання)
засвідчує, що:
1) він є організацією, що задовольняє критеріям незалежності,
тобто його діяльність не пов'язана з проектуванням, виготовленням,
постачанням, придбанням, володінням, користуванням, монтажем,
налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом,
модернізацією, реконструкцією чи заміною устатковання підвищеної
небезпеки; 2) його організаційно-функціональна структура забезпечує
чітке виконання завдань та функцій, що покладаються на
уповноважені організації; 3) у нього є необхідний фонд нормативно-правових актів та
нормативних документів за напрямами заявленої експертної
діяльності та система його актуалізації; 4) у нього є необхідний штат навчених та атестованих
фахівців; 5) він зобов'язується дотримуватися правил і вимог,
встановлених нормативно-правовими актами Держнаглядохоронпраці
України та іншими актами законодавства.
Необхідні документи додаються: __________________________________________________________________
(перелік документів, які підтверджують спроможність суб'єкта
господарювання щодо виконання заявленої роботи)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник суб'єкта ______________ ______________________
господарювання (підпис) (ініціали та прізвище)
______ __________________ 200_
М.П.
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больман

Додаток 2
до пункту 7 Порядку
визначення уповноважених
організацій, передбачених
постановою Кабінету
Міністрів України
від 26.05.2004 N 687

Форма
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

------------------------------------------------------------------ | N | Вид робіт | Кількість | |з/п| | робіт, що | | | |виконані за | | | |останні три | | | | роки | |---+-----------------------------------------------+------------| |1 |Науково-дослідні роботи в області промислової | | | |безпеки й охорони праці | | |---+-----------------------------------------------+------------| |2 |Розроблені та впроваджені відповідно до | | | |наказів і планів робіт Держнаглядохоронпраці | | | |України нормативно-правові акти та інші | | | |документи | | |---+-----------------------------------------------+------------| | |основний розробник | | |---+-----------------------------------------------+------------| | |співрозробник | | |---+-----------------------------------------------+------------| |3 |Освітня діяльність: | | |---+-----------------------------------------------+------------| | |навчання персоналу з питань охорони праці і | | | |промислової безпеки | | |---+-----------------------------------------------+------------| | |доповіді на семінарах, конференціях, | | | |симпозіумах з питань охорони праці і | | | |промислової безпеки | | |---+-----------------------------------------------+------------| |4 |Моніторинг та інформаційне забезпечення | | |---+-----------------------------------------------+------------| | |типи машин, механізмів, устатковання | | | |відповідно до переліку, затвердженого | | | |постановою Кабінету Міністрів України від | | | |15.10.2003 N 1631, для яких ведеться | | | |автоматизований облік і аналіз з | | | |використанням програмних засобів | | |---+-----------------------------------------------+------------| | |публікації в засобах масової інформації на | | | |актуальні теми з питань охорони праці і | | | |промислової безпеки | | |---+-----------------------------------------------+------------| |5 |Технічні огляди | | |---+-----------------------------------------------+------------| | |тип (типи) устатковання відповідно до | | | |переліку, затвердженого постановою Кабінету | | | |Міністрів України від 15.10.2003 N 1631, для | | | |яких проводяться технічні огляди у регіоні | | | |(заявленій галузі) | | |---+-----------------------------------------------+------------| |6 |Експертні обстеження | | |---+-----------------------------------------------+------------| | |тип (типи) устатковання відповідно до | | | |переліку, затвердженого постановою Кабінету | | | |Міністрів України від 15.10.2003 N 1631, для | | | |яких проводяться експертні обстеження у | | | |регіоні (заявленій галузі) | | |---+-----------------------------------------------+------------| |7 |Проведення досліджень шкідливих і небезпечних | | | |факторів виробничого середовища в регіоні | | |---+-----------------------------------------------+------------| |8 |Номенклатура випробувань (неруйнівні та | | | |руйнівні) матеріалів у заявленій галузі | | |---+-----------------------------------------------+------------| |9 |Експертиза під час розслідування нещасних | | | |випадків | | ------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта ______________ ______________________
господарювання (підпис) (ініціали та прізвище)
______ __________________ 200_
М.П.
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больман

Додаток 3
до пункту 7 Порядку
визначення уповноважених
організацій, передбачених
постановою Кабінету
Міністрів України
від 26.05.2004 N 687

Форма
ВІДОМОСТІ
про персональний склад фахівців суб'єкта
господарювання, що проводять експертне
обстеження та технічний огляд

------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Посада|Освіта, | Види |Рівень | Номер | Дата |Досвід| |з/п| ім'я, | |спеціаль-|робіт, |квалі- |кваліфі- |остан- |роботи| | | по | | ність | що |фікації|каційного| ньої | | | |батькові | | |виконує| |посвідче-|атеста-| | | | | | | | | ння | ції | | -------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта ______________ ______________________
господарювання (підпис) (ініціали та прізвище)
______ __________________ 200_
М.П.
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больман

Додаток 4
до пункту 7 Порядку
визначення уповноважених
організацій, передбачених
постановою Кабінету
Міністрів України
від 26.05.2004 N 687

Форма
ВІДОМОСТІ
про власні випробувальні та/або діагностичні
лабораторії для проведення експертного обстеження
та технічного огляду, договори з іншими
організаціями на проведення руйнівних випробувань

---------------------------------------------------------------- | N | Назва | Види | Види | Договори з іншими | |з/п|випробу-|випробу- |устаткова-|організаціями на проведення| | |вальної |вань, які | ння | руйнівних випробувань | | | або |проводить |підвищеної|---------------------------| | |діагнос-|лаборато- | небезпеки|назва|дата |дата |строк | | |тичної | рія | |орга-|підпи-|набра-|дії | | |лабора- | | |ніза-|сання,|ння |догово-| | |торії | | |ції |номер |чинно-| ру | | | | | | | |сті | | | | | | | | |дого- | | | | | | | | |вором | | ----------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта ______________ ______________________
господарювання (підпис) (ініціали та прізвище)
______ __________________ 200_
М.П.
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больман

Додаток 5
до пункту 7 Порядку
визначення уповноважених
організацій, передбачених
постановою Кабінету
Міністрів України
від 26.05.2004 N 687
Форма
ВІДОМОСТІ
про досвід проведення робіт з експертного
обстеження та технічного огляду

------------------------------------------------------------------ | N | Види устатковання | Досвід проведення | Досвід проведення| |з/п| підвищеної небезпеки| робіт з |робіт з технічного| | | | експертного | огляду | | | |обстеження (роки) | (роки) | ------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта ______________ ______________________
господарювання (підпис) (ініціали та прізвище)
______ __________________ 200_
М.П.
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больман

Додаток 6
до пункту 13 Порядку
визначення уповноважених
організацій, передбачених
постановою Кабінету
Міністрів України
від 26.05.2004 N 687
Форма
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
суб'єктів господарювання, що претендують стати
уповноваженою організацією

------------------------------------------------------------------ | N |Повна назва суб'єкта |Дата подання | Які роботи | Підпис | |з/п|господарювання, район,| заяви та | заявлено |відповіда-| | |область, код за ЄДРПОУ| документів | | льного | | | | | | секретаря| ------------------------------------------------------------------
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больман

Додаток 7
до пункту 22 Порядку
визначення уповноважених
організацій, передбачених
постановою Кабінету
Міністрів України
від 26.05.2004 N 687
Форма
РЕЄСТР
уповноважених організацій

-------------------------------------------------------------------------------------------- |Реєстра-|Назва |Місце |Основ-|Відомо-|Дата |Відомос- |Назва |Функ-|Вид |Відомос- | |ційний |органі-|знахо-| на |сті про|видачі |ті про |регіону |ції, |або |ті про | |номер |зації |дження|сфера |органи |та |дозволи, |(галузі),|які |види |виключе- | |органі- | |орга- |діяль-|управ- |номер |видані |для якого|здій-|устат-|ння орга-| |зації | |ніза- |ності |ління |наказу |Держнаг- |організа-|снює |кован-|нізації з| | | | ції | |органі-|про |лядохорон-|цію виз- |упов-|ня |реєстру | | | | | |зації |призна-| праці |начено |нова-|підви-|уповнова-| | | | | | |чення | |уповнова-|жена |щеної |жених | | | | | | |уповно-| | женою |орга-|небез-|організа-| | | | | | |важеною| | |ніза-| пеки | цій | | | | | | |органі-| | |ція | | | | | | | | |зацією | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду Г.Больманвгору