Документ z0567-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.2011, підстава - z1440-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 253 від 21.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 липня 2001 р.
за N 567/5758
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 985 ( z1440-10 ) від 22.12.2010 }
Про затвердження Порядку направлення органами державної
податкової служби України податкових повідомлень
платникам податків та рішень про застосування
штрафних (фінансових) санкцій
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА
N 98 ( z0328-02 ) від 11.03.2002
N 247 ( z0467-03 ) від 27.05.2003
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )

З метою забезпечення впровадження Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), статті 6 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ),
Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та
інших законодавчих актів, відповідно до яких органам державної
податкової служби України надано право застосовувати штрафні
(фінансові санкції) Н А К А З У Ю: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
1. Затвердити Порядок направлення органами державної
податкової служби України податкових повідомлень платникам
податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій
(додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 ) 2. Установити, що Порядок направлення органами державної
податкової служби України податкових повідомлень платникам
податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій
набирає чинності з 01.10.2001. ( Пункт 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 328
( z0923-05 ) від 10.08.2005 ) 3. Начальнику Головного управління обліку і звітності
Парпализі А.Г. подати цей наказ до Міністерства юстиції України
для державної реєстрації. 4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 5-денний
термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Кальніченка І.В.
Голова М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
21.06.2001 N 253
(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України від 27.05.2003 N 247
( z0467-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2003 р.
за N 467/7788

ПОРЯДОК
направлення органами державної податкової служби України
податкових повідомлень платникам податків та рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій
( Назва Порядку в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон) та
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної
діяльності та інших законодавчих актів, відповідно до яких органам
державної податкової служби України надано право застосовувати
штрафні (фінансові санкції). ( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
1.2. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової
служби України направляють платникам податків податкові
повідомлення та рішення про застосування штрафних (фінансових)
санкцій, які направляються відповідно до розділу 7 цього Порядку.
( Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
2. Визначення термінів
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
2.1) платники податків - юридичні особи, їх філії,
відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу
юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів
підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких
згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або
сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), неподаткові
доходи, пеню та штрафні санкції, у тому числі особи, які
відповідно до чинного законодавства мають статус податкових
агентів; ( Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
2.2) податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму
коштів (податків, зборів, обов'язкових платежів, неподаткових
доходів*, штрафних (фінансових) санкцій, у тому числі пені за
порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної
діяльності) у порядку та в строки, визначені Законом ( 2181-14 )
або іншими законами України;
-------------- * Відповідно до законодавчих актів, контроль за виконанням
яких покладено на податкові органи. ( Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
2.3) пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму
податкового боргу (без урахування пені), що справляється з
платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового
зобов'язання;
2.4) штрафна (фінансова) санкція (штраф) - плата у фіксованій
сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання
(без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з
платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування,
визначених відповідними законами та іншими нормативно-правовими
актами, а також відповідно до законодавчих актів, якими надано
право податковим органам застосовувати штрафні (фінансові)
санкції; ( Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
2.5) податкове повідомлення - письмове повідомлення
податкового органу про обов'язок платника податків сплатити суму
податкового зобов'язання, визначену податковим органом у випадках,
передбачених законодавством. Податкове повідомлення-рішення є
однією з форм податкового повідомлення;
2.6) податкове повідомлення-рішення (далі - податкове
повідомлення) - це рішення керівника податкового органу (його
заступника) щодо виявленого перевищення (заниження) бюджетного
відшкодування або відмови у наданні бюджетного відшкодування, а
також обов'язку платника податків: ( Абзац перший пункту 2.6
розділу 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 ) сплатити нараховану або донараховану суму податкового
зобов'язання; сплатити суми застосованих штрафних (фінансових) санкцій (у
тому числі пеню за порушення у сфері зовнішньоекономічної
діяльності) за порушення податкового законодавства та інших
нормативно-правових актів, що приймаються за результатами
перевірок платника податків (у т.ч. камеральних); сплатити суми штрафних санкцій за порушення граничних строків
сплати узгодженого податкового зобов'язання; сплатити штраф за самостійне відчуження активів, які
перебувають у податковій заставі та потребують обов'язкової
попередньої згоди податкового органу на таке відчуження.
2.7. рішення про застосування штрафних (фінансових)
санкцій - це рішення керівника податкового органу (його
заступника) щодо виявленого порушення (крім порушення правил
оподаткування), яке приймається відповідно до законодавчих актів,
якими надано право податковим органам застосовувати штрафні
(фінансові) санкції. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
2.8) податковий орган - орган державної податкової служби
України;
2.9) апеляційне узгодження - узгодження податкового
зобов'язання у порядку і строки, які визначені Законом ( 2181-14 )
за процедурами адміністративного або судового оскарження;
2.10) узгоджене податкове зобов'язання: а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником
податків у податковій декларації, розрахунку (далі - податкова
декларація), вважається узгодженим з дня подання такої податкової
декларації; б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом, вважається узгодженим у день отримання
платником податку податкового повідомлення (за винятком випадків,
коли платник податків у встановлені Законом ( 2181-14 ) терміни
розпочинає процедуру апеляційного узгодження); в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом (якщо такий платник податків у встановлені
Законом ( 2181-14 ) терміни розпочинає процедуру апеляційного
узгодження), вважається узгодженим у день закінчення процедури
адміністративного оскарження або у день прийняття судом рішення по
суті, а в разі оскарження платником податків рішення суду в
апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги
апеляційним господарським судом до провадження) - у день прийняття
відповідної постанови апеляційним господарським судом; г) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом, вважається узгодженим з дня звернення платника
податків до податкового органу із заявою про розстрочення
(відстрочення) такого податкового зобов'язання.
3. Порядок складання податковими органами податкових
повідомлень
3.1. Податковий орган здійснює розрахунок суми податкового
зобов'язання (визначає суму бюджетного відшкодування ПДВ) та
складає податкове повідомлення у таких випадках: ( Пункт 3.1
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 ) а) якщо платник податків не подає у встановлені строки
податкову декларацію; б) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності
платника податків свідчать про заниження суми його податкових
зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях; в) якщо податковий орган унаслідок проведення камеральної
перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки в поданій
платником податків податковій декларації, які призвели до
заниження суми податкового зобов'язання. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться
контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у
податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів
перевірок платника податків; г) якщо згідно із законами з питань оподаткування особою,
відповідальною за нарахування окремого податку або збору
(обов'язкового платежу), є податковий орган; ґ) якщо за наслідками перевірки податковий орган виявляє
невідповідність суми бюджетного відшкодування ПДВ сумі, заявленій
у податковій декларації; ( Пункт 3.1 розділу 3 доповнено
підпунктом "ґ" згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 ) д) в інших випадках, коли здійснення такого розрахунку
передбачено чинним законодавством.
3.2. У випадках, що зазначені в пункті 3.1 даного Порядку,
структурний підрозділ, що здійснює розрахунок суми (донараховує
суму) податкового зобов'язання (визначає суму бюджетного
відшкодування ПДВ), складає податкове повідомлення: ( Абзац перший
пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 ) за формою згідно з додатком 1 для платників податків -
фізичних осіб (форма "Ф"), якщо відповідно до закону податковий
орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника
податків, за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового
або іншого законодавства; за формою згідно з додатком 2 за наслідками документальних
або камеральних перевірок (форма "Р"); за формою згідно з додатком 3 за порушення граничного строку
сплати узгодженої суми податкового зобов'язання (форма "Ш"); за формою згідно з додатком 4 за самостійне відчуження
активів, які перебувають у податковій заставі та потребують
обов'язкової попередньої згоди податкового органу на таке
відчуження (форма "З");
( Абзац шостий пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
за формою згідно з додатком 5 про перевищення заявленої суми
бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В 1"), у тому числі у разі,
якщо заявлені до відшкодування суми ПДВ на момент перевірки
відшкодовані платнику податку; ( Абзац шостий в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005)
за формою згідно з додатком 6 про заниження заявленої суми
бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В 2"); ( Пункт 3.2 доповнено
абзацом згідно з Наказ Державної податкової адміністрації N 328
( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
за формою згідно з додатком 7 про відмову у наданні
бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В 3"). ( Пункт 3.2 доповнено
абзацом згідно з Наказ Державної податкової адміністрації N 328
( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
3.3. Податкове повідомлення складається на розраховану суму
податкового зобов'язання (з урахуванням штрафних (фінансових)
санкцій за їх наявності) щодо кожного окремого податку, збору
(обов'язкового платежу). Якщо податковий орган здійснив розрахунок
сум податкових зобов'язань за декількома податками, то складається
відповідна кількість податкових повідомлень. Якщо згідно із
законами з питань оподаткування передбачено декілька термінів
сплати розрахованого податковим органом податкового зобов'язання,
то суми, які необхідно сплатити, та відповідні терміни сплати
проставляються в окремих рядках податкового повідомлення.
( Абзац другий пункту 3.3 вилучено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
На суми перевищення бюджетного відшкодування, заниження
бюджетного відшкодування, а також у разі відмови у наданні
бюджетного відшкодування виписуються окремі податкові
повідомлення. ( Абзац другий пункту 3.3 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
3.4. До податкового повідомлення додається розрахунок
податкового зобов'язання (штрафних (фінансових) санкцій), якщо
надання такого розрахунку передбачено чинним законодавством.
4. Порядок надсилання (вручення) податковими органами
податкових повідомлень платникам податків
4.1. Структурний підрозділ, який склав податкове
повідомлення, уносить його до реєстру податкових повідомлень,
направлених юридичним особам - платникам податків (додаток 9), або
реєстру податкових повідомлень, направлених фізичним особам -
платникам податків (додаток 10), які ведуться в цілому в
податковому органі в електронному вигляді щодо окремих платників
податків. ( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
4.2. Відповідальним за достовірність інформації про податкове
повідомлення у реєстрі податкових повідомлень є структурний
підрозділ, який склав таке податкове повідомлення. Відповідальним
за збереження інформації у реєстрах податкових повідомлень є
структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження
та збереження баз даних.
4.3. При складанні податкового повідомлення йому присвоюються
та вносяться до реєстру податкових повідомлень: а) до графи 1 порядковий номер за певний рік; б) до графи 2 дата складання. Номер податкового повідомлення складається з таких частин: порядковий номер у межах відділу, який склав податкове
повідомлення - перші 6 цифр номера (тільки для первинного
податкового повідомлення); номер відділу, який склав податкове повідомлення, - наступні
4 цифри номера; через дріб - номер скарги, щодо якої надсилається податкове
повідомлення. Наприклад, податкове повідомлення N 0000012301/0 - N
первинного рішення. Податкове повідомлення N 0000012301/1 -
N рішення на першу скаргу платника. Податкове повідомлення
N 0000012301/2 - N рішення на другу скаргу платника. Податкове
повідомлення N 0000012301/3 - N рішення на третю скаргу платника. Якщо за результатами розгляду скарги платника податків
нарахована сума податкового зобов'язання збільшується, а на суму
такого збільшення надсилається окреме податкове повідомлення, то в
номері такого податкового повідомлення через дріб також
проставляється номер скарги, за результатом розгляду якої
відбулося таке збільшення. Наприклад, якщо за результатами
розгляду другої скарги платника податків згідно з попереднім
прикладом сума нарахованого податкового зобов'язання збільшується,
то додатково такому платнику податків направляється податкове
повідомлення з іншим порядковим номером, при цьому через дріб
також проставляється цифра 2.
4.4. Після складання в той самий день податкове повідомлення
передається структурному підрозділу, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання
(вручення) платнику податків. У структурному підрозділі, який
склав податкове повідомлення, залишається його копія. ( Пункт 4.4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
4.5. Структурний підрозділ, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції податкового органу,
або відповідальна особа, визначена керівником податкового органу
для виконання таких функцій, у день отримання податкового
повідомлення від структурного підрозділу, що його склав, надсилає
(вручає) податкове повідомлення платнику податків. При цьому
корінець податкового повідомлення залишається в податковому
органі.
4.6. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим)
юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої
юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням
про вручення.
4.7. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим)
фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі
або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу
за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження
з повідомленням про вручення.
4.8. Дата відправлення (вручення) проставляється на корінці
податкового повідомлення: а) посадовою особою платника податків - юридичної особи
(фізичною особою - платником податків) у разі вручення податкового
повідомлення під розписку; б) працівником структурного підрозділу, до функцій якого
входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у разі
надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому
повідомлення про вручення прикріплюється до корінця податкового
повідомлення.
4.9. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику
податків податкове повідомлення у зв'язку з незнаходженням
посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення,
незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження)
платника податків, то працівник структурного підрозділу, у якому
складено таке податкове повідомлення, на підставі інформації від
структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа,
визначена керівником податкового органу для виконання таких
функцій, у день надходження до податкового органу такої інформації
оформляє відповідний акт, у якому вказує причину, яка призвела до
неможливості вручення податкового повідомлення. Зазначений акт
долучається до справи платника податків. У той самий день
структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної
та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена
керівником податкового органу для виконання таких функцій,
розміщує податкове повідомлення на дошці податкових оголошень
(повідомлень), установленій на вільному для огляду місці біля
входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення
такого податкового повідомлення на дошці податкових оголошень
(повідомлень), зафіксований в акті про неможливість його вручення
платнику податків, вважається днем його вручення. ( Пункт 4.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
5. Порядок обліку в податкових органах податкових
повідомлень, отриманих платниками податків
5.1. Після вручення (отримання інформації про вручення)
податкового повідомлення платнику податків або його розміщення на
дошці податкових оголошень (повідомлень) структурний підрозділ, до
функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної
кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником
податкового органу для виконання таких функцій, передає корінець
такого податкового повідомлення (у разі направлення податкового
повідомлення листом з повідомленням про вручення - разом з
повідомленням про вручення поштового відправлення) з відміткою про
вручення платнику податків структурному підрозділу, який його
склав.
5.2. Структурний підрозділ, який склав таке податкове
повідомлення, у день отримання корінця податкового повідомлення
вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень та
долучає корінець і копію податкового повідомлення (у разі
направлення податкового повідомлення листом з повідомленням про
вручення - разом з повідомленням про вручення поштового
відправлення) до справи платника податків. ( Пункт 5.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
5.3. У разі подання платником податків скарги щодо
визначеного в податковому повідомленні податкового зобов'язання з
дотриманням вимог Положення про порядок подання та розгляду скарг
платників податків органами державної податкової служби,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 11.12.96 N 29 ( z0723-96 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 18.12.96 за N 723/1748 (в редакції наказу від
02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями, структурний
підрозділ, який склав таке податкове повідомлення, у день
отримання скарги (інформації про подання повторної скарги) уносить
відповідні дані до реєстру податкових повідомлень. ( Абзац перший
пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 ) Після закінчення розгляду скарги структурний підрозділ, який
склав таке податкове повідомлення, підшиває другий примірник
вмотивованого рішення за скаргою платника податків, у тому числі
рішення про продовження терміну розгляду скарги, або рішення про
податковий компроміс до справи платника податків поряд з корінцем
податкового повідомлення, що оскаржувалося, та: а) у разі часткового скасування раніше прийнятого рішення про
нарахування суми податкового зобов'язання складає та направляє
платнику податків згідно із зазначеним Порядком нове податкове
повідомлення, при цьому раніше надіслане податкове повідомлення
вважається відкликаним; б) у разі збільшення податковим органом суми податкового
зобов'язання за результатами розгляду скарги платника податків
складає та направляє платнику податків згідно із зазначеним
Порядком окреме податкове повідомлення на суму збільшення
податкового зобов'язання, при цьому раніше надіслане податкове
повідомлення не відкликається. З метою доведення до платника податків граничного строку
сплати податкового зобов'язання, зазначеного в раніше надісланому
податковому повідомленні (у разі якщо сума податкового
зобов'язання за результатами розгляду скарги збільшується або
залишається без змін, а раніше надіслане податкове повідомлення не
відкликається), податковим органом складається та надсилається
(вручається) платнику податків податкове повідомлення, яке має
номер первинного податкового повідомлення, при цьому через дріб
проставляється номер скарги, щодо якої воно складене (1 - для
першої, 2 - для другої тощо), крім того, таке податкове
повідомлення містить новий граничний термін сплати податкового
зобов'язання. Аналогічні дії здійснюються у разі подання платником податків
повторної скарги.
5.4. У разі звернення платника податків до суду з позовом
щодо визнання недійсним рішення податкового органу з дотриманням
вимог Закону ( 2181-14 ) стосовно визначення процедури
апеляційного узгодження та за умови надходження до податкового
органу ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом
платника податків не пізніше настання граничного строку сплати,
зазначеного в податковому повідомленні, структурний підрозділ,
який склав таке податкове повідомлення, у день отримання ухвали
вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень. При цьому сума податкового зобов'язання виводиться з реєстру
податкових повідомлень та обліковується в окремому реєстрі до
закінчення процедури судового оскарження (на умовах апеляційного
узгодження). Після прийняття судом рішення по суті структурний підрозділ,
який склав податкове повідомлення, що оскаржувалося, уносить
інформацію про таке рішення до зазначеного в попередньому абзаці
реєстру та підшиває його копію до справи платника податків поряд з
корінцем податкового повідомлення, що оскаржувалося. Аналогічні дії здійснюються у разі оскарження платником
податків рішення суду в апеляційному порядку (за умови прийняття
апеляційної скарги апеляційним господарським судом до
провадження). У разі надходження до податкового органу ухвали суду про
порушення провадження у справі за позовом платника податків після
закінчення граничного строку сплати сума податкового зобов'язання,
нарахована в картці особового рахунку платника податків, підлягає
виведенню з неї до окремого реєстру, де вона міститься до
закінчення процедури судового оскарження (на умовах апеляційного
узгодження).
5.5. Після закінчення процедури адміністративного та/або
судового оскарження (на умовах апеляційного узгодження) суми
узгоджених податкових зобов'язань в автоматичному режимі
переносяться з реєстру податкових повідомлень (окремого реєстру,
передбаченого останнім абзацом пункту 5.4) та нараховуються датою
останнього дня граничного строку сплати до карток особових
рахунків платників податків, які ведуться в органах державної
податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення
органами державної податкової служби оперативного обліку податків
і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до
державних цільових фондів, затвердженою наказом Державної
податкової адміністрації України від 03.09.2001 N 342 ( z0887-01 )
та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18.10.2001 за
N 887/6078. Одночасно структурним підрозділам адміністрування
облікових показників та звітності передаються паперові виписки з
реєстру податкових повідомлень, до яких включається інформація
щодо сум узгоджених податкових зобов'язань, які переносяться до
карток особових рахунків за день. Зазначені виписки передаються
окремо від кожного структурного підрозділу, що виписує податкові
повідомлення, за підписом керівника такого структурного
підрозділу.
6. Порядок відкликання податкових повідомлень
6.1. Податкове повідомлення вважається відкликаним, якщо: а) сума податкового зобов'язання, а також штрафних
(фінансових) санкцій (за їх наявності) самостійно погашається
платником податків, при цьому таке податкове повідомлення
залишається підставою для проведення нарахування суми узгодженого
податкового зобов'язання в картці особового рахунку платника
податків; б) податковий орган скасовує або змінює раніше прийняте
рішення про нарахування суми податкового зобов'язання (штрафних
(фінансових) санкцій) внаслідок їх адміністративного оскарження; в) рішення податкового органу про нарахування суми
податкового зобов'язання скасовується чи змінюється судом; г) стосовно визначеного податковим органом податкового
зобов'язання досягається податковий компроміс, про що зазначається
у відповідному рішенні про податковий компроміс; ґ) податкове зобов'язання розстрочується або відстрочується,
і про це зазначається у відповідному рішенні про розстрочення або
відстрочення;
( Підпункт "д" пункту 6.1 вилучено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від
10.08.2005 )
6.2. У випадках, визначених підпунктом "а" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день,
протягом якого відбулося погашення суми податкового зобов'язання
(штрафних (фінансових) санкцій).
6.3. У випадках, визначених підпунктом "б" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним з дня
прийняття податковим органом рішення про скасування або зміну
раніше нарахованої суми податкового зобов'язання (штрафних
(фінансових) санкцій).
6.4. У випадках, визначених підпунктом "в" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день
отримання платником податків відповідного рішення суду.
6.5. У випадках, визначених підпунктом "г" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день
отримання платником податків нового податкового повідомлення, що
містить нову суму податкового зобов'язання.
6.6. У випадках, визначених підпунктом "ґ" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день
прийняття податковим органом рішення про розстрочення або
відстрочення податкового зобов'язання.
( Пункт 6.7 вилучено на підставі Наказу Державної податкової
адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
6.7. Якщо нарахована сума податкового зобов'язання (штрафних
(фінансових) санкцій) зменшується внаслідок її адміністративного
оскарження, то раніше надіслане податкове повідомлення вважається
відкликаним у день отримання платником податків нового податкового
повідомлення, що містить нову суму податкового зобов'язання.
6.8. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не
надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або
протягом строку, продовженого за рішенням керівника податкового
органу (або його заступника), то податкове повідомлення вважається
відкликаним з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку. Якщо рішення про продовження строків розгляду скарги не було
надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку,
зазначеного в абзаці першому цього пункту, то податкове
повідомлення вважається відкликаним з дня, наступного за останнім
днем зазначеного двадцятиденного строку.
7. Порядок складання, надсилання (вручення) суб'єктам
господарювання податковими органами рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, та
їх обліку в податкових органах
7.1. Податковий орган здійснює розрахунок суми штрафних
(фінансових) санкцій та приймає відповідно до Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ), законів з питань
зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, якими
податковим органам надано право застосовувати штрафні (фінансові)
санкції, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій,
яке складається за формою згідно з додатком 8 (форма "С").
7.2. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій
складається на розраховану суму штрафних (фінансових) санкцій.
Якщо податковий орган застосував штрафні санкції відповідно до
декількох законодавчих актів, якими податковим органам надано
право їх застосовувати, то складається відповідна кількість рішень
про застосування штрафних (фінансових) санкцій. Якщо згідно із
законодавством передбачено декілька термінів сплати розрахованих
сум штрафних (фінансових) санкцій, то суми, які необхідно
сплатити, та відповідні терміни сплати проставляються в окремих
рядках рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій".
7.3. Структурний підрозділ, який склав рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, уносить його до
реєстру рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій,
направлених суб'єктам господарювання - юридичним особам
(додаток 11), або реєстру рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, направлених суб'єктам господарювання -
фізичним особам (додаток 12), які ведуться в цілому в податковому
органі в електронному вигляді щодо окремих суб'єктів
господарювання.
7.4. Відповідальним за достовірність інформації щодо рішень
про застосування штрафних (фінансових) санкцій у зазначених
реєстрах є структурний підрозділ, який склав такі рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій. Відповідальним за
збереження інформації у реєстрах рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій є структурний підрозділ, на який покладено
функції із супроводження та збереження баз даних.
7.5. При складанні рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій йому присвоюються та вносяться до реєстру
рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій: а) до графи 1 порядковий номер за певний рік; б) до графи 2 дата складання. Номер рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій
складається з таких частин: порядковий номер у межах відділу, який склав рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, - перші 6 цифр номера; номер відділу, який склав рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, - наступні 4 цифри номера.
7.6. Після складання в той самий день рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій передається
структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення)
суб'єктам господарювання. У структурному підрозділі, який склав
рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій залишається
його копія.
7.7. Надсилання (вручення) податковими органами рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій суб'єктам
господарювання здійснюється у порядку, передбаченому пунктами
4.5 - 4.8 розділу 4.
7.8. Після вручення (отримання інформації про вручення)
рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій суб'єкту
господарювання структурний підрозділ, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна
особа, визначена керівником податкового органу для виконання таких
функцій, передає корінець такого рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій (у разі направлення рішення про застосування
штрафних (фінансових) санкцій листом з повідомленням про
вручення - разом з повідомленням про вручення поштового
відправлення) з відміткою про вручення суб'єкту господарювання
структурному підрозділу, який його склав.
7.9. Структурний підрозділ, який склав таке рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, у день отримання
корінця рішення вносить відповідні дані до відповідного реєстру
рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій та долучає
корінець і копію цього рішення (у разі направлення рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій листом з повідомленням
про вручення - разом з повідомленням про вручення поштового
відправлення) до справи суб'єкта господарювання. ( Порядок доповнено розділом 7 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
( Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 98
( z0328-02 ) від 11.03.2002, в редакції Наказу ДПА N 247
( z0467-03 ) від 27.05.2003; із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
Заступник начальника Головного
управління обліку і звітності В.І.Ніколайченко

Додаток 1
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "Ф"

Корінець податкового | Податкове повідомлення повідомлення від "__"____________200_року N ______________ форми "Ф" | _____________________________________________ (назва податкового органу та його адреса) N_______________________ | повідомляє гр._______________________________ від "__"____________200_року (прізвище, ім'я, по батькові | платника, Виставлене: ------------------------------- ______________________________ | | | | | | | | | | | | (прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________ платника податку, | ідентифікаційний номер платника податків, _____________________________________________ -------------------------------| адреса платника податків) | | | | | | | | | | | ______________________________ | що згідно з підпунктом "г" підпункту 4.2.2 ідентифікаційний номер, статті 4 Закону України "Про порядок | погашення зобов'язань платників податків ______________________________ перед бюджетами та державними цільовими адреса платника податків) | фондами" та відповідно до_____________________________ Загальна сума податково- | (посилання на пункт та статтю податкового го зобов'язання, визначена в _____________________________________________ цьому податковому повідомленні,| та іншого законодавства, відповідно до яких _____________________________________________ складає | був зроблений розрахунок або перерахунок ____________грн._______ коп. _____________________________________________ | податкових зобов'язань) за платежем: ______________________________ | Вам визначено суму податкового зобов'язання (назва податку, збору за платежем:_________________________________ (обов'язкового платежу) | (назва податку, збору ______________________________ _____________________________________________ ______________________________ | (обов'язкового платежу) та код платежу) ______________________________ --------------------------------------------- (код платежу) | | N |Граничний строк| Сума податкового | ---------------------------- |з/п| сплати |зобов'язання, грн. коп.| |Граничний|Сума податкового| | | | | | | строк | зобов'язання, | |---+---------------+-----------------------| | сплати | грн. коп. | | |---+---------------+-----------------------| |---------+----------------| |-------------------+-----------------------| |---------+----------------| | | Усього | | |---------+----------------| --------------------------------------------- ---------------------------- | Указані суми підлягають спраті у строк, Керівник (заступник керівника) | визначений у графі "Граничний строк сплати", ______________________________ відповідно до________________________________ (назва органу державної | (вказати нормативний акт, яким установлений податкової служби) граничний строк сплати) ______________________________ | (підпис) (прізвище, на бюджетний рахунок одержувача
ініціали) | _____________________________________________
М. П. (номер рахунка)
| _____________________________________________ Податкове повідомлення ___________________________, в установі банку отримав: | (назва одержувача) ______________________________ ______________________________, МФО__________ (прізвище, ініціали) | ______________________________ У разі несплати в установлений термін (підпис) | податкового зобов'язання, визначеного в цьому "__"____________200_року податковому повідомленні, виникає право по- | даткової застави на активи платника податків У разі надіслання і таке податкове зобов'язання буде визнано податкового повідомлення | податковим боргом. Податковим органом будуть листом з повідомленням про ужиті заходи з погашення податкового боргу у вручення проставляється дата | порядку, встановленому законодавством. вручення, зазначена Від першого робочого дня, наступного за в повідомленні про вручення, | останнім днем граничного строку сплати подат- або дата розміщення на дошці кового зобов'язання, визначеного в цьому по- податкових оголошень | датковому повідомленні, розпочинається нара- (повідомлень). хування пені та штрафних санкцій у розмірах, | установлених законом. У разі незгоди з сумою податкового зо- | бов'язання, визначеною у цьому податковому повідомленні, Ви маєте право оскаржити його з | дотриманням вимог Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків пе- | ред бюджетами та державними цільовими фонда- ми" стосовно проведення процедури адміністра- | тивного оскарження. При цьому скарга може бути подана до податкового органу в письмовій | формі протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем отримання даного податково- | го повідомлення, а при повторному оскаржен- ні - протягом тридцяти календарних днів від | дня отримання рішення про розгляд скарги. Крім того, зазначене податкове | повідомлення може бути оскаржене до суду у порядку і терміни, визначені законодавством. | Виконавець (тел.) _______________________ | Керівник (заступник керівника)
| _______________________ ________________ (назва органу державної ( підпис ) (прізвище, | податкової служби ) ініціали)
| М. П.
( Додаток 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
Додаток 2
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "Р"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення-рішення
форми "Р" | від "__"____________200_року N ______________ _____________________________________________ N_______________________ | (назва податкового органу та його від "__"____________200_року місцезнаходження ) | повідомляє ___________________________________ Виставлене: повне найменування юридичної особи ____________________________ | (філії, відділення, іншого (повне найменування юридичної відокремленого підрозділу) - особи (філії, відділення, | платника податків іншого відокремленого ------------------------------- підрозділу) - платника | | | | | | | | | | | | податку, ______________________________________________ ____________________________ | або прізвище, ім'я, ідентифікаційний код прізвище, ініціали фізичної по батькові фізичної (номер) платника, особи - платника податків, | особи - платника податків, ____________________________ ______________________________________________ ------------------------------- | місцезнаходження (проживання) платника | | | | | | | | | | | податків) ідентифікаційний код (номер), | ____________________________ що згідно з підпунктом "__" підпункту 4.2.2 місцезнаходження (проживання) | статті 4 Закону України "Про порядок погашення платника податків) зобов'язань платників податків перед бюджетами | та державними цільовими фондами" та згідно з Загальна сума податкового ______________________________________________ зобов'язання, визначена в | (посилання на пункт та статтю іншого цьому податковому повідомленні- ______________________________________________ рішенні на підставі акта | нормативно-правового акта, який є підставою перевірки: ______________________________________________ | для здійснення розрахунку або перерахунку суми (номер та дата складання ______________________________________________ акта перевірки) | податкового зобов'язання (застосування ________________________грн., _____________________________________________, | штрафних (фінансових) санкцій) за платежем: _____________________________ | на підставі акта перевірки (назва податку, збору ______________________________________________ (обов'язкового платежу) або | (посилання на акт перевірки (номер, дата неподаткових доходів, виду складання)
штрафної санкції) | _____________________________ встановлено порушення_________________________ (код платежу) | (посилання на пункт та ______________________________________________ -------------------------------- | статтю податкового та іншого законодавства, |Граничний| Сума податкового | ______________________________________________ | строк | зобов'язання, | | порушення яких встановлено та відповідно до | сплати | грн. | ______________________________________________ |---------+--------------------| | яких був зроблений розрахунок або перерахунок | |за основ-|за штраф- | _____________________________________________, | | ним пла-|ними (фі- | | податкових зобов'язань) | | тежем |нансовими)| | | |санкціями | | у зв'язку з чим визначено суму податкового |---------+---------+----------| зобов'язання (з урахуванням штрафних -------------------------------- | (фінансових) санкцій)_________________________ (назва або П.І.Б. платника Керівник (заступник керівника) | податків) _____________________________ за платежем:
(назва органу державної | ______________________________________________ податкової служби) (назва податку, збору (обов'язкового платежу) | або неподаткових доходів, вид штрафних _____________________________ ______________________________________________ (підпис) (прізвище, | (фінансових) санкцій, код платежу та загальна ініціали) сума прописом)
| --------------------------------------------- М. П. | Сума податкового зобов'язання, грн. | | |-------------------------------------------| Податкове повідомлення- | | у тому числі | рішення отримав: | | |------------------------------------| _____________________________ |усього|за основним|за штрафними (фінансови-| (посада) | | | платежем | ми) санкціями | _____________________________ --------------------------------------------- (прізвище, ініціали) | _____________________________ Указані суми підлягають сплаті в (підпис) | десятиденний термін від дня отримання цього "__"____________200_року податкового повідомлення - рішення (при | проведенні процедури апеляційного узгодження - У разі надіслання податкового протягом десяти календарних днів, наступних за повідомлення-рішення листом з | днем такого узгодження) на бюджетний рахунок повідомленням про вручення одержувача відповідно до______________________ проставляється дата вручення, | (вказати пункт та статтю зазначена в повідомленні про ______________________________________________ вручення, або дата розміщення | нормативно-правового акта, яким установлений на дошці податкових оголошень ______________________________________________ (повідомлень). | граничний строк сплати)
| на бюджетний рахунок одержувача_______________ (номер рахунку) | ____________________________, в установі банку (назва одержувача)
| _______________________________, МФО__________
| У разі несплати в установлений термін податкового зобов'язання, визначеного в цьому | податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника | податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Податковим органом | будуть ужиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством. | Від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати | податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, | розпочинається нарахування пені та штрафних санкцій у розмірах, установлених законом. | У разі незгоди з сумою податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому | повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене у | адміністративному порядку з дотриманням вимог пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про | порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними | цільовими фондами" та Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків | органами державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової | адміністрації України від 11.12.96 N 29 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України | 18.12.96 за N 723/1748 (у редакції наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями | або у судовому порядку.
| Керівник (заступник керівника) _______________________ ________ ____________ | (назва органу державної (підпис) (прізвище, податкової служби) ініціали) | М. П.
( Додаток 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )

Додаток 3
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "Ш"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми "Ш" | _______________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його від "__"____________200_року | місцезнаходження)
Виставлене: | повідомляє_____________________________________ _______________________________ (повне найменування юридичної особи (повне найменування юридичної | (філії, відділення, іншого особи (філії, відділення, відокремленого підрозділу) - платника іншого відокремленого | податків або прізвище, ім'я, підрозділу) - платника ------------------------------- податку або | | | | | | | | | | | | _______________________________ _______________________________________________ прізвище, ініціали фізичної | по батькові фізичної ідентифікаційний код особи - платника податків, особи - платника (номер) платника | податків, податків, ------------------------------- _______________________________________________ | | | | | | | | | | | | місцезнаходження (проживання) платника податків) _______________________________
ідентифікаційний код | що, відповідно до акта (номер), _______________________________________________ _______________________________ | (посилання на акт (номер, дата складання) місцезнаходження (проживання)
платника податків) | встановлено порушення граничного строку сплати узгодженого податкового зобов'язання з Сума штрафу визначена в | _______________________________________________ цьому податковому (назва податку, збору (обов'язкового платежу) повідомленні-рішенні на | підставі підпункту 17.1.7 передбаченого _________________________________ пункту 17.1 статті 17 Закону | (посилання на норму законодавчого України "Про порядок погашення _______________________________________________ зобов'язань платників податків | акта щодо термінів сплати податкового перед бюджетами та державними _______________________________________________ цільовими фондами", у розмірі | зобов'язання, порушення якої встановлено) 10%, 20%, 50% _______________________________ | та на підставі підпункту 17.1.7 пункту 17.1 непотрібне викреслити статті 17 Закону України "Про порядок погашення | зобов'язань платників податків перед бюджетами узгодженої суми податкового та державними цільовими фондами" за затримку зобов'язання, сплаченої з | на ____ календарних днів граничного строку затримкою, складає: сплати узгодженої суми податкового зобов'язання _________________________грн., | в розмірі______________________________________ (вказати погашену суму податкового боргу, за платежем: | __________________________________________грн., _______________________________ щодо якої застосовується штрафна санкція) (назва податку, збору | _______________________________________________ (обов'язкового платежу) (найменування юридичної особи (філії, відділення, _______________________________ | іншого відокремленого підрозділу) - платника _______________________________ податків або прізвище, ім'я, по батькові (код платежу) | фізичної особи - платника податків
Граничний строк сплати: | зобов'язано сплатити штраф у розмірі "___" _________ _____ року 10%, 20%, 50%,
| _______________________________________________ Керівник (заступник керівника) непотрібне викреслити _______________________________ | (назва органу державної у сумі____________________________________грн., податкової служби) | (вказати суму штрафу прописом) ________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) | за платежем:___________________________________ ___________(назва податку, збору (обов'язкового М. П. | платежу) та код платежу)
Податкове повідомлення-рішення | у десятиденний термін від дня отримання цього отримав: податкового повідомлення - рішення (при _______________________________ | проведенні процедури апеляційного узгодження - (посада) протягом десяти календарних днів, наступних за _______________________________ | днем такого узгодження) на бюджетний рахунок (прізвище, ініціали) одержувача_____________________________________ _______________________________ | (номер рахунка) (підпис) _____________________________, в установі банку "___" _____________200__року. | (назва одержувача)
У разі надіслання | ____________________________, МФО ______________ податкового повідомлення-
рішення листом з повідомленням | У разі несплати в установлений термін про вручення проставляється штрафу, визначеного в цьому податковому дата вручення, зазначена в | повідомленні-рішенні, виникає право податкової повідомленні про вручення, або застави на активи платника податків і така сума дата розміщення на дошці | штрафу буде визнана податковим боргом. податкових оголошень Податковим органом будуть ужиті заходи з (повідомлень). | погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством.
| Від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати штрафу, | визначеного в цьому податковому повідомленні- рішенні, розпочинається нарахування пені у | розмірах, установлених законом. У разі незгоди з сумою штрафних санкцій, | визначених у цьому податковому повідомленні- рішенні, зазначене податкове повідомлення- | рішення може бути оскаржене у адміністративному порядку з дотриманням вимог | пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Положення про порядок | подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, | затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.12.96 N 29 та | зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.12.96 за N 723/1748 (у редакції | наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями або у судовому порядку. | Керівник (заступник керівника)
| _______________________ ________ ____________ (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали)
| М. П.
( Додаток 3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )

Додаток 4
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "З"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми "З" | ________________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його від "__"____________200_року | місцезнаходження)
Виставлене: | повідомляє______________________________________ _____________________________ (повне найменування юридичної особи (повне найменування юридичної | (філії, відділення, іншого особи (філії, відділення, відокремленого підрозділу) - платника іншого відокремленого | податків або прізвище, ім'я, підрозділу) - платника ------------------------------- _____________________________ | | | | | | | | | | | | податку або прізвище, ________________________________________________ _____________________________ | по батькові фізичної особи - платника податків, ініціали фізичної особи - ідентифікаційний код (номер) платника податків, платника податків, ________________________________________________ -------------------------------| місцезнаходження (проживання) платника податків) | | | | | | | | | | | -------------------------------| що, на підставі акта перевірки ідентифікаційний код ________________________________________________ (номер), | (посилання на акт перевірки (номер, дата ____________________________ складання)
місцезнаходження (проживання) | платника податків) встановлено порушення___________________________ | (посилання на пункт та статтю Сума штрафу, визначена ________________________________________________ в цьому податковому | податкового та іншого законодавства, порушення повідомленні-рішенні на _______________________________________________, підставі підпункту 17.1.8 | яких встановлено) пункту 17.1 статті 17 Закону
України "Про порядок | та на підставі підпункту 17.1.8 пункту 17.1 погашення зобов'язань статті 17 Закону України "Про порядок погашення платників податків перед | зобов'язань платників податків перед бюджетами бюджетами та державними та державними цільовими фондами" за самостійне цільовими фондами", за | відчуження активів, які перебувають у податковій самостійне відчуження заставі та потребують обов'язкової попередньої активів, які перебувають у | згоди податкового органу на таке відчуження, податковій заставі та ________________________________________________ потребують обов'язкової | (найменування юридичної особи (її філії, попередньої згоди податкового ________________________________________________ органу на таке відчуження, | відділення, іншого відокремленого підрозділу) - згідно з актом перевірки ________________________________________________ від ______200______ року | платника податків або прізвище, ім'я, по батькові N________ складає: ________________________________________________ ________________________грн. | фізичної особи - платника податків)
Граничний строк сплати: | зобов'язано сплатити штраф у розмірі суми "___" _________ _____ року відчуження, визначеної за звичайними цінами, що | складає ____________________________________грн., Керівник (заступник керівника) (вказати суму штрафної санкції прописом) ______________________________| (назва органу державної у десятиденний термін від дня отримання цього податкової служби) | податкового повідомлення-рішення (при проведенні ________ _____________________ процедури апеляційного узгодження - протягом (підпис) (прізвище, ініціали) | десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження) на бюджетний рахунок одержувача М. П. | _________________________________________________ (номер рахунка)
Податкове повідомлення | _______________________________, в установі банку
отримав: (назва одержувача) ______________________________| _______________________________, МФО_____________ (посада) ______________________________| У разі несплати в установлений термін (прізвище, ініціали) штрафу, визначеного в цьому податковому ______________________________| повідомленні-рішенні, виникає право податкової (підпис) застави на активи платника податків і така сума "___" _____________200__року. | штрафу буде визнана податковим боргом. Податковим органом будуть ужиті заходи з У разі надіслання | погашення податкового боргу в порядку, податкового повідомлення- установленому законодавством.
рішення листом з | Від першого робочого дня, наступного за повідомленням про вручення останнім днем граничного строку сплати штрафу, проставляється дата вручення, | визначеного в цьому податковому повідомленні- зазначена в повідомленні про рішенні, розпочинається нарахування пені у вручення, або дата розміщення | розмірах, установлених законом. на дошці податкових оголошень У разі незгоди з сумою штрафних санкцій, (повідомлень). | визначених у цьому податковому повідомленні- рішенні, зазначене податкове повідомлення- | рішення може бути оскаржене у адміністративному порядку з дотриманням вимог | пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Положення про порядок | подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, | затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.12.96 N 29 та | зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.12.96 за N 723/1748 (у редакції | наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями або у судовому порядку. | Керівник (заступник керівника)
| _______________________ ________ ____________ (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали)
| М. П.
( Додаток 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )

Додаток 5
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "В 1"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми " В 1" | _____________________________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його місцезнаходження) від "__"____________200_року | повідомляє__________________________________________________ Виставлене: | (повне найменування юридичної особи (її філії, ____________________________ відділення, іншого відокремленого підрозділу) - (повне найменування юридичної | _____________________________________________________________ особи (її філії, відділення, платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної іншого відокремленого | особи - платника податків, підрозділу) - платника
податку, | ідентифікаційний код (номер) платника податків, ____________________________ ------------------------------- П.І.Б. фізичної особи - | | | | | | | | | | | | платника податків, ____________________________________________________________, ____________________________ | місцезнаходження (проживання) платника податків) ------------------------------- | | | | | | | | | | || що згідно з підпунктами "б", "в" підпункту 4.2.2 статті 4 ------------------------------- Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників ідентифікаційний код | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (номер), та згідно з__________________________________________________ ____________________________ | (посилання на пункт та статтю іншого законодавчого місцезнаходження (проживання) _____________________________________________________________ платника податків) | акта, який є підставою для перевірки заявленої платником _____________________________________________________________ Загальна сума зменшення | податків до відшкодування з бюджету суми ПДВ та відповідно до бюджетного відшкодування з _____________________________________________________________ ПДВ, визначена в цьому | якого був зроблений розрахунок або перерахунок суми податковому повідомленні- _____________________________________________________________ рішенні на підставі акта | заявленого бюджетного відшкодування) перевірки___________________,
(номер та дата складання | на підставі акта перевірки __________________________________ акта перевірки) (посилання на акт перевірки (номер, складає_________________ грн. | дата складання) ------------------------------ | Декларація | Сума || встановлено порушення підпункту __ пункту ___статті___ Закону |-------------------|зменшен-| України "Про податок на додану вартість" та | N |дата |звіт-|ня бюд- || _____________________________________________________________ | |реєст-| ний |жетного | (найменування або ПІБ платника податків) | |рації | пе- |відшко- || | | |ріод |дування,| зменшено суму бюджетного відшкодування (у тому числі | | | | грн. || заявленого в рахунок зменшення податкових зобов'язань |------+------+-----+--------| наступних періодів) з податку на додану вартість у розмірі: |* | | | || ---------------------------------------------------------------------- |------+------+-----+--------| | Декларація | Ознака типу | Сума | у т.ч. |Штраф- | |Всього| | | || |---------------------|відшкодування | зави- |---------------| ні | ------------------------------ |N ре- |дата |Звітний|(0%-за нульо- | щення |Невідш-|Відшко-|(фінан-| | |єстра-|реєст-|період,|вою ставкою, | бюд- |кодова-|довано | сові) | ____________ |ції у |рації |за який|"1"-за став- |жетного|но на |на мо- | санк- | * Кількість рядків у | |подат-|у по- |подано |кою 20%, "2"- |відшко-|момент |мент | ції | таблиці дорівнює кількості |ковому|датко-|декла- |за експортом**|дуван- |пере- |пере- | | декларацій, в яких виявлено | |органі|вому |рацію | | ня, |вірки |вірки | | завищення суми бюджетного | |органі| | |всього | | | | відшкодування. | |------+------+-------+--------------+-------+-------+-------+-------| |* | | | | | | | | Сума ПДВ та штрафних | |------+------+-------+--------------+-------+-------+-------+-------| (фінансових) санкцій, |Всього| | | | | | | | визначена в цьому податковому | ---------------------------------------------------------------------- повідомленні-рішенні, складає ____________ _________________грн. | * Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного Граничний строк сплати | відшкодування. ПДВ та штрафних (фінансових) ** Заповнюється для декларацій, проведених відповідно до санкцій та/або зменшення суми | норм Закону України "Про податок на додану вартість" до бюджетного відшкодування внесення змін Законом України від 25 березня 2005 року у картці особового рахунку | N 2505-IV. платника податків: У десятиденний термін від дня отримання цього податкового | повідомлення-рішення (при проведенні процедури апеляційного "__" __________ _____ року узгодження - протягом десяти календарних днів, наступних за | днем такого узгодження) заявлена та невідшкодована сума Керівник (заступник керівника) бюджетного відшкодування зменшується у картці особового _____________________________ | рахунку платника податків, яка ведеться у податковому органі. (назва органу державної
податкової служби) | У зв'язку з тим, що заявлені до відшкодування суми ПДВ на
момент перевірки ________________________________ відшкодовано _____________ _______________ | (найменування або П.І.Б. платника податків) (підпис) (прізвище, йому в розмірі ________грн.,
ініціали) |
відповідно до ________________________________________________ М. П. | (посилання на пункт та статтю податкового законодавства) ___________________________________________визначено податкове Податкове повідомлення- | (найменування або П.І.Б. платника податків) рішення отримав: зобов'язання з ПДВ та зобов'язано сплатити суму податку у _____________________________ | розмірі ________грн. та штрафні (фінансові) санкції в розмірі (посада) _______________грн. у десятиденний термін від дня отримання _____________________________ | цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні (прізвище, ініціали) процедури апеляційного узгодження - протягом десяти _____________________________ | календарних днів, наступних за днем такого узгодження) на (підпис) бюджетний рахунок одержувача_________________________________ від "__"____________200_року | (номер рахунка) ____________________________________________________________, у разі надіслання податкового | (назва одержувача) повідомлення-рішення листом з в установі банку ______________________________, МФО_________ повідомленням про вручення | проставляється дата вручення, У разі несплати в установлений термін суми ПДВ та зазначена в повідомленні про | штрафних (фінансових) санкцій, визначених в цьому податковому вручення, або дата розміщення повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на на дошці податкових оголошень | активи платника податків і така сума податку та штрафних (повідомлень). (фінансових) санкцій буде визнана податковим боргом. | Податковим органом будуть ужиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством. | Від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку податкового зобов'язання з ПДВ, визначеного | в цьому податковому повідомленні-рішенні, розпочинається нарахування пені та штрафних (фінансових) санкцій. | У разі незгоди із зменшенням суми бюджетного відшкодування та/або сумою податкових зобов'язань з ПДВ та | штрафних (фінансових) санкцій, визначених у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення | може бути оскаржене в адміністративному порядку з дотриманням вимог пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок | погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Положення про порядок подання | та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової | адміністрації України від 11.12.96 N 29 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.12.96 за N 723/1748 | (у редакції наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями або у судовому порядку. | Керівник (заступник керівника)
| _______________________ ________ ____________ (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали)
| М. П.
( Додаток 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )

Додаток 6
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "В 2"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми " В 2" | _____________________________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його місцезнаходження) від "__"____________200_року | повідомляє__________________________________________________ Виставлене: | (повне найменування юридичної особи (її філії, ____________________________ відділення, іншого відокремленого підрозділу) - (повне найменування юридичної | _____________________________________________________________ особи (філії, відділення, платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної іншого відокремленого | особи - платника податків, підрозділу) - платника
податку, | ідентифікаційний код (номер) платника податків ____________________________ ------------------------------- прізвище, ініціали фізичної | | | | | | | | | | | | особи - платника податків) ____________________________________________________________, ідентифікаційний код | місцезнаходження (проживання) платника податків) (номер), -------------------------------| що згідно з підпунктами "б", "в" підпункту 4.2.2 статті 4 | | | | | | | | | | | Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та згідно з__________________________________________________ ____________________________ | (посилання на пункт та статтю іншого законодавчого місцезнаходження (проживання) _____________________________________________________________ платника податків) | акта, який є підставою для перевірки заявленої платником _____________________________________________________________ Загальна сума збільшення | податків до відшкодування з бюджету суми ПДВ та відповідно до бюджетного відшкодування з _____________________________________________________________ ПДВ, визначена в цьому | якого був зроблений розрахунок або перерахунок суми податковому повідомленні- _____________________________________________________________ рішенні на підставі акта | заявленого бюджетного відшкодування) перевірки:__________________,
(номер та дата складання | на підставі акта ____________________________________________ акта перевірки) (посилання на акт перевірки (номер, складає_________________ грн. | дата складання) встановлено порушення підпункту __ пункту ___статті___ Закону ------------------------------| України "Про податок на додану вартість", | Декларація | Сума | |-------------------|занижен-|| у зв'язку з чим виявлено невідповідність суми бюджетного | N |дата |звіт-|ня бюд- | відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації | |реєст-| ний |жетного || _____________________________________________________________ | |рації | пе- |відшко- | (найменування або П.І.Б. платника податків) | | |ріод |дування,|| | | | | грн. | та збільшено суму бюджетного відшкодування з податку на |------+------+-----+--------|| додану вартість у розмірі: |* | | | | |------+------+-----+--------|| -------------------------------------------------------------- |Всього| | | | | Декларація | Сума заниження | ------------------------------| |-----------------------------------------|бюджетного відшко-| ____________ |N реєстрації |дата реєстрації| Звітний | дування, грн. | * Кількість рядків у | |у податковому| у податковому |період, за | | таблиці дорівнює кількості | органі | органі |який подано| | декларацій, в яких виявлено | | | |декларацію | | заниження суми бюджетного |-------------+---------------+-----------+------------------| відшкодування. | |* | | | | |-------------+---------------+-----------+------------------| Керівник (заступник керівника)| |Всього | | | | _____________________________ -------------------------------------------------------------- (назва органу державної | ____________ податкової служби) * Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості | декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного _____________ _______________ відшкодування.
(підпис) (прізвище, | ініціали) У зв'язку з цим відповідно до підпункту "а" | підпункту 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про М. П. податок на додану вартість" вважається, що | __________________________________________________добровільно Податкове повідомлення- (найменування або П.І.Б. платника податків) рішення отримав: | відмовляється від отримання суми заниження в розмірі _____________________________ ________грн. як бюджетного відшкодування, зазначена сума (посада) | підлягає зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ _____________________________ наступних податкових періодів.
(прізвище, ініціали) | _____________________________ Керівник (заступник керівника)
(підпис) | _______________________ ________ ____________ від "__"____________200_року (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали) у разі надіслання податкового
повідомлення-рішення листом з | М. П. повідомленням про вручення
проставляється дата вручення, | зазначена в повідомленні про
вручення, або дата розміщення | на дошці податкових оголошень
(повідомлень). |
( Додаток 6 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )
Додаток 7
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "В 3"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми " В 3" | _____________________________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його місцезнаходження) від "__"____________200_року | повідомляє__________________________________________________ Виставлене: | (повне найменування юридичної особи (філії, ____________________________ відділення, іншого відокремленого підрозділу) - (повне найменування юридичної | _____________________________________________________________ особи (філії, відділення, платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної іншого відокремленого | особи - платника податків, підрозділу) - платника
податку, | ідентифікаційний код (номер) платника податків, ____________________________ ------------------------------- прізвище, ініціали фізичної | | | | | | | | | | | | особи - платника податків, ____________________________________________________________, ____________________________ | місцезнаходження (проживання) платника податків) ідентифікаційний код (номер), ---------------------------------| що згідно з пунктом 7.7 статті 7 Закону України "Про податок | | | | | | | | | | | на додану вартість" та згідно з______________________________ ------------------------------- | (посилання на пункт та статтю місцезнаходження (проживання) _____________________________________________________________ платника податків) | іншого законодавчого акта, згідно з якою проведено перевірку _____________________________________________________________ Загальна сума відмови у | заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування бюджетному відшкодуванні з _____________________________________________________________ ПДВ, визначена в цьому | по ПДВ, та зроблено розрахунок або перерахунок податковому повідомленні- _____________________________________________________________ рішенні на підставі | суми заявленого бюджетного відшкодування) _____________________________
(номер та дата акта перевірки | на підставі__________________________________________________ _____________________________ (посилання на акт перевірки (номер, дата складання) або посилання на норму | ____________________________, та підпункту 7.7.11 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про законодавства, на підставі | податок на додану вартість" виявлено відсутність права якої відмовлено у бюджетному _____________________________________________________________ відшкодуванні) | (повне найменування або П.І.Б. платника податків) складає_________________ грн.
| на отримання бюджетного відшкодування у сумі, заявленій у ------------------------------ податковій декларації, у зв'язку з чим відмовлено у наданні | Декларація | Сума | | бюджетного відшкодування з податку на додану вартість |-------------------|відмови | у розмірі: | N |дата |звіт-| у бюд- | | -------------------------------------------------------------- | |реєст-| ний |жетному | | Декларація | Сума, на яку | | |рації | пе- |відшко- | | |-----------------------------------------| відмовлено у | | | |ріод |дуванні,| |N реєстрації |дата реєстрації| Звітний |наданні бюджетного| | | | | грн. | | |у податковому| у податковому |період, за | відшкодування | |------+------+-----+--------| | органі | органі |який подано| | |* | | | | | | | |декларацію | | |------+------+-----+--------| |-------------+---------------+-----------+------------------| |Всього| | | | | |* | | | | ------------------------------ |-------------+---------------+-----------+------------------| ____________ | |Всього | | | | * Кількість рядків у -------------------------------------------------------------- таблиці дорівнює кількості | _____________ декларацій, за якими * Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості відмовлено у наданні | декларацій, щодо яких виявлено відсутність права на отримання бюджетного відшкодування. суми бюджетного відшкодування.
| Керівник (заступник керівника) У зв'язку з цим відповідно до підпункту ______ пункту _____________________________ | ______ статті ____ Закону України "Про податок на додану (назва органу державної вартість", сума ПДВ в розмірі ________грн., на яку відмовлено податкової служби) | у наданні бюджетного відшкодування, у десятиденний термін від дня отримання цього податкового повідомлення-рішення _____________ _______________ | зменшується у картці особового рахунку платника податку (підпис) (прізвище, ________________________________________, яка ведеться ініціали) | (найменування або П.І.Б. платника податків) у податковому органі.
М. П. | У разі незгоди з зазначеним податковим повідомленням- Податкове повідомлення- | рішенням воно може бути оскаржене в порядку, встановленому рішення отримав: законодавством. _____________________________ | (посада) Керівник (заступник керівника) _____________________________ | _______________________ ________ ____________ (прізвище, ініціали) (назва органу державної (підпис) (прізвище, _____________________________ | податкової служби) ініціали) (підпис)
від "__"____________200_року | М. П.
у разі надіслання податкового | повідомлення-рішення листом з
повідомленням про вручення | проставляється дата вручення,
зазначена в повідомленні про | вручення, або дата розміщення
на дошці податкових оголошень | (повідомлень).
|
( Порядок доповнено додатком 7 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )

Додаток 8
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "С"

Корінець рішення про | Рішення про застосування штрафних застосування штрафних (фінансових) санкцій (фінансових) санкцій | від "__" _______________ 200_ року N________ форми "С" _________________________________________________ N _____________ | (назва податкового органу та його від "__" ________200_року місцезнаходження) Виставлене:_______________ | повідомляє_______________________________________ (повне найменування (повне найменування юридичної особи, __________________________ | код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, юридичної особи, код за ------------------------------- __________________________ | | | | | | | | | | | | ЄДРПОУ, П.І.Б. фізичної ____________-------------------------------______ __________________________ | П.І.Б. фізичної особи - суб'єкта підприємницької особи - суб'єкта діяльності, ідентифікаційний код (номер), підприємницької | ________________________________________________, діяльності, місцезнаходження (проживання) ------------------------------- | | | | | | | | | | | | що на підставі акта перевірки____________________ ___-------------------------------__ | (посилання на акт ідентифікаційний код _________________________________________________ (номер), | перевірки (номер, дата складання) __________________________
місцезнаходження | встановлено порушення____________________________ (проживання) (посилання на пункт та Загальна сума штрафних | _________________________________________________ (фінансових) санкцій, статтю законодавчого акта, порушення якого визначена в цьому рішенні | _________________________________________________ на підставі акта перевірки встановлено) __________________________ | (номер та дата складання та на підставі пункту 11 статті 11 Закону України акта перевірки) | "Про державну податкову службу в Україні" та складає_____________ грн., згідно з ________________________________________ за платежем: | (посилання на пункт та статтю __________________________ _________________________________________________ (штрафна (фінансова) | законодавчого акта, який є підставою для санкція) _________________________________________________ __________________________ | застосування штрафних (фінансових) санкцій та (код платежу) _________________________________________________ ------------------------- | визначення їх розміру, |Код |Сума штрафних (фі-| _________________________________________________ |пла-|нансових) санкцій | | найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної |тежу| (грн.) | особи - суб'єкта підприємницької діяльності) |----+------------------| | ------------------------- застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій: Керівник (заступник | _________________________________________________ керівника) (сума штрафних (фінансових) санкцій (прописом) __________________________ | ------------------------------------ (назва податкового органу) | Код |Сума штрафних (фінансових)| __________________________ | |платежу| санкцій (грн.) | (підпис) (прізвище, |-------+--------------------------| ініціали) | ---------------------------------- - М. П.
| Указані суми підлягають сплаті Рішення про застосування у _______ денний термін від дня отримання цього штрафних (фінансових) | рішення на бюджетний рахунок одержувача санкцій отримав: відповідно до____________________________________ __________________________ | (вказати пункт та статтю законодавчого (посада) _________________________________________________ __________________________ | акта, яким установлений граничний строк сплати) (прізвище, ініціали) _________________________________________________ __________________________ | (номер рахунка) (назва одержувача) (підпис)
"__" _____________200_року | в установі банку__________________, МФО__________
У разі надіслання
рішення про застосування | У разі несплати в установлений термін суми штрафних (фінансових) штрафних (фінансових) санкцій, визначених у цьому санкцій листом з | рішенні, податковим органом будуть ужиті заходи повідомленням про вручення з її погашення в порядку, установленому проставляється дата | законодавством. вручення, зазначена в
повідомленні про вручення. | У разі незгоди з сумою штрафних (фінансових) санкцій, визначених у цьому рішенні, зазначене | рішення може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.
| Керівник (заступник керівника) | _______________________ ________ ____________ (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали)
| М. П.
( Порядок доповнено додатком 8 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )

Додаток 9
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та
рішень про застосування
штрафних (фінансових)
санкцій
РЕЄСТР
податкових повідомлень, направлених
платникам податків - юридичним особам
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата | Форма | Код | Дата отримання | Назва |Код за|Назва | Код |Сума податкового зобов'язання | Дата | Дата | Сума | |повідом-| складання|повідо-|структурного| повідомлення |платника|ЄДРПОУ|платежу|платежу|(зменшення бюджетного |подання | прийняття | податкових | | лення | повідо- |млення |підрозділу, | платником податків|податку | | | | відшкодування), грн. | скарги |остаточного| зобов'язань | | | млення | |що склав | (дата розміщення | | | | |------------------------------|платником|рішення при|за остаточним | | | | |податкове | повідомлення на | | | | |усього| у тому числі | податків|адміністра-|рішенням, грн.| | | | |повідомлення| дошці податкових | | | | | |-----------------------|(дата |тивному | | | | | | | оголошень) | | | | | |основний| штрафні |звернення|оскарженні | | | | | | | | | | | | | платіж | (фінансові) |до суду) |(дата | | | | | | | | | | | | | | санкції | |прийняття | | | | | | | | | | | | | | | | судом | | | | | | | | | | | | | | | | рішення | | | | | | | | | | | | | | | |по суті) | | |--------+----------+-------+------------+-------------------+--------+------+-------+-------+------+--------+--------------+---------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |--------+----------+-------+------------+-------------------+--------+------+-------+-------+------+--------+--------------+---------+-----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та
рішень про застосування
штрафних (фінансових)
санкцій
РЕЄСТР
податкових повідомлень, направлених
платникам податків - фізичним особам
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата | Форма | Код |Дата отримання Прізвище,|Іден- |Назва | Код |Сума податкового зобов'язання | Дата | Дата | Сума | |повідом-|складання|повідо-|структурного| повідомлення |ім'я, по|тифі- |платежу|платежу|(зменшення бюджетного |подання | прийняття | податкових | | лення | повідо- |млення |підрозділу, |(умотивованого |батькові|кацій-| | | відшкодування), грн. | скарги |остаточного| зобов'язань | | | млення | |що склав |рішення) платником|платника|ний | | |------------------------------|платником|рішення при|за остаточним | | | | |податкове |податків (дата |податку |номер | | |Усього| у тому числі | податків|адміністра-|рішенням, грн.| | | | |повідомлення|розміщення | | | | | |-----------------------|(дата | тивному | | | | | | |повідомлення | | | | | |основний| штрафні |звернення|оскарженні | | | | | | | на дошці | | | | | | платіж | (фінансові) |до суду) |(дата | | | | | | |податкових | | | | | | | санкції | |прийняття | | | | | | |оголошень) | | | | | | | | | судом | | | | | | | | | | | | | | | | рішення | | | | | | | | | | | | | | | |по суті) | | |--------+---------+-------+------------+------------------+--------+------+-------+-------+------+--------+--------------+---------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |--------+---------+-------+------------+------------------+--------+------+-------+-------+------+--------+--------------+---------+-----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

РЕЄСТР
рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, направлених
суб'єктам господарювання - юридичним особам

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер | Дата |Код структурного| Дата |Повне найменуван-|Код за|Назва|Код |Сума штрафних| |з/п|рішен-|складання| підрозділу, що |вручення|ня суб'єкта гос- |ЄДРПОУ|пла- |пла-|(фінансових) | | | ня | рішення | склав рішення |рішення | подарювання - | |тежу |тежу|санкцій, грн.| | | | | | | юридичної особи | | | | | |---+------+---------+----------------+--------+-----------------+------+-----+----+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------
( Порядок доповнено додатком 11 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )

Додаток 12
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

РЕЄСТР
рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, направлених
суб'єктам господарювання - фізичним особам

--------------------------------------------------------------------------- | N |Номер | Дата | Код | Дата | П.І.Б. | Іден- |Назва|Код | Сума | |з/п|рішен-|скла- |структур-| вру- | суб'єкта | тифі- |пла- |пла-|штрафних| | | ня |дання |ного під-|чення |господарю-|кацій- |тежу |тежу| (фінан-| | | |рішен-|розділу, |рішен-| вання - | ний | | | сових) | | | | ня |що склав | ня | фізичної | код | | |санкцій,| | | | | рішення | | особи |(номер)| | | грн. | |---+------+------+---------+------+----------+-------+-----+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------
( Порядок доповнено додатком 12 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 328 ( z0923-05 ) від 10.08.2005 )вгору