Документ z0507-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.08.2018, підстава - z0830-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2017  № 440


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2017 р.
за № 507/30375

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 856 від 21.06.2018}

Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

Відповідно до Закону України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації» та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р), що додаються.

2. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України


К.ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
21.03.2017  № 440
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
21.03.2017 № 179
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
21.03.2017 № 3-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2017 р.
за № 507/30375

ЗМІНИ
до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

1. Абзац четвертий пункту 1.3 розділу І після слів «за методом зниження ціни» доповнити словами «, яка може знижуватися».

2. Абзац другий пункту 5.7 розділу V викласти в такій редакції:

«Підставами для припинення аукціону можуть бути:

відсутність попиту на об’єкт продажу протягом тривалого часу;

закінчення строку дії акта оцінки пакета акцій;

закінчення терміну розміщення акцій відповідно до плану розміщення акцій акціонерного товариства.».

3. У розділі VI:

1) абзац четвертий пункту 6.1 після слів «фізичні особи» доповнити словами та цифрою «з урахуванням обмежень, встановлених статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»;

2) пункт 6.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Потенційні покупці - юридичні особи до замовлення на придбання акцій додають інформацію про фінансово-майновий стан (копії балансу, річного фінансового звіту)»;

3) пункт 6.7 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Покупець подає інформацію щодо пов’язаних з покупцем осіб, що визнаються такими відповідно до Податкового кодексу України, та про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», покладаються на покупця.»;

4) пункт 6.11 викласти в такій редакції:

«6.11. Для аукціону на підвищення ціни та аукціону на зниження ціни розмір гарантійного внеску становить п’ять відсотків від початкової ціни об'єкта (пакета акцій, лота), який покупець бажає придбати.».

4. У розділі VІІ:

1) у пункті 7.5:

в абзацах п’ятому, шостому цифри «10» замінити цифрою «5»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«За рішенням продавця кількість кроків торгів на аукціоні на зниження ціни може бути обмежена.»;

2) у пункті 7.9:

після абзацу третього доповнити двома новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

«У разі обмеження продавцем кількості кроків торгів зниження ціни ліцитатором проводиться з урахуванням таких обмежень.

Якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця, зазначений об'єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-восьмий вважати відповідно абзацами шостим-десятим.

5. У пункті 8.1 розділу VІІІ слова «у день торгів», «на організаторі аукціону» виключити.

6. У пункті 9.3 розділу ІХ:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«9.3. Після одержання оформленого контракту, підтвердження надходження коштів на рахунок, визначений продавцем, та на підставі отриманих документів, зазначених в пунктах 6.5-6.7 розділу VІ, пункті 8.3 розділу VІІІ, пункті 9.2 цього розділу, продавець у тижневий строк видає наказ про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ, у якому, зокрема, затверджується факт продажу та надається завдання державному органу приватизації, який виступає керуючим рахунком, на якому обліковуються зазначені акції, ініціювати виконання облікової операції щодо зміни власника акцій за результатами продажу.»;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

«Не пізніше трьох робочих днів після отримання наказу про продаж державний орган приватизації, який є керуючим рахунком, готує розпорядження про виконання депозитарних операцій за формою, установленою депозитарною установою, в якій відкрито рахунок органу приватизації, та разом із належним чином засвідченою копією наказу про продаж надає (надсилає) його депозитарній установі, покупцю та особам, які в розпорядженнях виступають контрагентами державних органів приватизації в депозитарних операціях (зазначені документи надаються покупцю та контрагентам у вигляді копій).».

7. Пункт 11.2 розділу XI викласти в такій редакції:

«11.2. Фондова біржа протягом двох робочих днів із дня проведення торгів направляє до Антимонопольного комітету України інформацію щодо безпосередніх покупців, кінцевих власників або осіб, в інтересах яких придбаваються об'єкти державної власності, та їх засновників (із зазначенням найменування, місцезнаходження, телефону, обсягу придбаних пакетів акцій у відсотках до статутного капіталу товариства), які придбали на біржі акції, що забезпечують 25 і більше відсотків голосів у вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації, у якого вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні з урахуванням відносин контролю перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.».

8. У додатках до Положення:

1) додаток 1 після слів «Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: серія ______ № __________________ від « ___ » ________________ р.» доповнити словами «(у разі наявності) та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами №_____________ від « ___ » __________________ р.»;

2) додатки 2-4 викласти в новій редакції, що додаються;

3) додаток 10 виключити.

Директор
департаменту приватизації


В. Герц

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І. Барамія

Директор департаменту
конкурентної політики


С. Лахно


Додаток 2
до Положення про порядок
продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій
акціонерних товариств
(пункт 6.7)

ВІДОМОСТІ
про власника цінних паперів
(юридична особа)

Код за ЄДРПОУ


Найменування


Організаційно-правова форма


Місцезнаходження:

поштовий індекс

область

район

назва населеного пункту

вулиця, будинок

корпус

квартира

Розпорядник рахунку:

прізвище

ім'я


по батькові

Дані про рахунок у депозитарній установі:

депозитарний код рахунку в цінних паперах


дата відкриття рахунку


Дані про депозитарну установу:

код за ЄДРПОУ


найменування


місцезнаходження


Ліцензія (№ та серія (у разі наявності) або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності


Найменування депозитарної установи/депозитарію контрагента, в якій/якому відкрито рахунок в ЦП


Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії/міждепозитарний облік депозитарію


Уповноважений представник
юридичної особи


_______________________________
(підпис, П. І. Б.)


М. П.
(за наявності)

Уповноважена особа
(у разі наявності)

________________________________
(підпис, П. І. Б.)


М. П.
(за наявності)


Додаток 3
до Положення про порядок
продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій
акціонерних товариств
(пункт 6.7)

ВІДОМОСТІ
про власника цінних паперів
(фізична особа)

Прізвище


Ім'я


По батькові


Реєстраційний номер облікової картки платника податків


Документ, що посвідчує особу:


вид


серія


номер


Адреса:

поштовий індекс

область

район


назва населеного пункту


вулиця, будинок


корпус


квартира


Розпорядник рахунку:

прізвище


ім'я


по батькові


реєстраційний номер облікової картки платника податків*


Дані про рахунок у депозитарній установі:

депозитарний код рахунку в цінних паперах

дата відкриття рахунку


Дані про депозитарну установу:

код за ЄДРПОУ


найменування


місцезнаходження


Ліцензія (№ та серія (у разі наявності) або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності


Найменування депозитарної установи/депозитарію контрагента, в якій/якому відкрито рахунок в ЦП


Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії/ міждепозитарний облік депозитарію


Фізична особа

__________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Уповноважена особа
(у разі наявності)

__________________________________
(підпис, П. І. Б.)


М. П.
(за наявності)

__________
*Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, - серія та номер паспорта.Додаток 4
до Положення про порядок
продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій
акціонерних товариств
(пункт 6.8)

ПЕРЕЛІК
прийнятих замовлень на придбання акцій
на аукціонах, які відбудуться ___ ____________ 20__ р.
на _____________________ біржі

№ з/п

Покупець

Найменування акціонерного товариства

Кількість лотів, шт.

Загальна кількість замовлених акцій, шт.

Загальна початкова ціна замовлених акцій, грнПерелік покупців, яким відмовлено у прийнятті замовлень на придбання акцій на аукціонах (у разі наявності): ________________________

Продавець
_________________________________
(підпис)

Керівник біржі
_________________________________
(підпис)

Реєстраційний № __________________

Дата ______/_______/_______

М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)
вгору