Документ z0477-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2012, підстава - z1405-12

{Форма втратила чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 578 від 30.07.2012}

КАРТКА
про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2012 р.
за № 477/20790

{Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 578 від 30.07.2012}

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку заповнення облікової форми № 123-1/о «Картка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення Картки про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, форма № 123-1/о (далі - Картка).

1.2. Картка повинна бути оформлена в порядку, встановленому цією Інструкцією.

1.3. Заповнення Картки здійснюється державною мовою.

1.4. Картка заповнюється в електронному вигляді на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (www.ema-moz.gov.ua).

1.5. Номер Картки присвоюється в інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (www.ema-moz.gov.ua) автоматично.

1.6. Картка, оформлена в інший спосіб, ніж встановлено цією Інструкцією, та інформація про яку відсутня в інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (www.ema-moz.gov.ua), вважається недійсною.

1.7. Картка роздруковується і зберігається в паперовому варіанті в закладі охорони здоров’я протягом 3 років.

1.8. Згода на обробку, збирання, зберігання та використання інформації надається претендентом на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, який підлягає попередньому медичному огляду, шляхом внесення власноручного підпису до Картки.

1.9. Без письмової згоди медичний огляд претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, не проводиться, відповідна медична форма не надається.

1.10. В електронному варіанті Картки згода позначається - «згода надана».

II. Порядок заповнення

2.1. Заповнення Картки здійснюється відповідно до визначених граф. Усі графи повинні бути заповнені.

2.2. У верхньому лівому кутку зазначається найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я, повне найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, де заповнюється Картка, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Відомості про особу заносяться до граф 1 - 5 Картки. Прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження вносяться на підставі даних паспорта. Поряд зліва розміщується фотокартка особи розміром 3х4 см.

2.4. У разі отримання від особи підтвердження правдивості інформації, в тому числі про стан здоров’я, та згоди на обробку персональних даних в електронному варіанті Картки у графі 6 з контекстного меню необхідно вибрати позицію «Згода надана та правдивість інформації підтверджена»; в паперовому варіанті проставляється власноручний підпис особи.

2.5. У графу 7 вноситься повне найменування установи (організації), посаду в якій претендує зайняти особа.

2.6. Найменування посади вказується у графі 8.

2.7. У графи 9-11 вносяться реквізити довідки до акта огляду МСЕК (за наявності), сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, а також найменування закладу охорони здоров’я, який видав відповідну форму.

2.8. До графи 12 голова медичної комісії вносить дані огляду спеціалістами медичної комісії. Поряд вказуються дата обстеження, прізвище та ініціали лікаря, який проводив обстеження.

2.9. Дані лабораторних та рентгенівських досліджень заносяться у графи 13, 14.

2.10. У графу 15 вносяться результати функціональних та інших досліджень.

2.11. Після заповнення Картки голова медичної комісії заповнює висновок.

2.12. Рекомендації медичної комісії щодо стану здоров’я особи вносяться в кінці Картки головою комісії.

2.13. Картка скріплюється печаткою закладу охорони здоров’я.

2.14. Підписання електронного варіанта Картки здійснюється з використанням електронного цифрового підпису відповідно до вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору