Документ z0435-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.01.2017, підстава - z0006-17

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2013  № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2013 р.
за № 435/22967

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 543 від 16.12.2016}

Про затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
№ 189 від 18.05.2015}

Відповідно до статті 12 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", підпункту 7.181 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, підпункту 32 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, та з метою забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) за виробництвом та реалізацією насіння і садивного матеріалу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 29 травня 2003 року № 152 "Про затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 року за № 594/7915.

3. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

Т.в.о. Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

М.Ю. Бродський


В.М. Сівець


М.О. ВашешніковГ.М. Семчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.02.2013  № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2013 р.
за № 435/22967

ПОРЯДОК
проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 12 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та визначає процедуру проведення атестації фізичних та юридичних осіб для надання їм права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу.

1.2. Атестацію фізичних та юридичних осіб для надання їм права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу проводять атестаційні комісії.

1.3. Атестаційні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної інспекції сільського господарства України, а також цим Порядком.

II. Формування атестаційних комісій

2.1. Атестаційна комісія з надання фізичним та юридичним особам права на виробництво та реалізацію:

добазового та базового насіння, вихідного та базового садивного матеріалу багаторічних і однорічних рослин, культури меристем (in vitro) - утворюється наказом Державної інспекції сільського господарства України;

сертифікованого насіння, гібридів першого покоління, сертифікованого садивного матеріалу багаторічних і однорічних рослин - утворюється наказом територіальних органів Державної інспекції сільського господарства України.

2.2. Атестаційна комісія складається з голови комісії, його заступника, секретаря та членів комісії. Чисельність та персональний склад атестаційних комісій визначаються та затверджуються наказами про їх створення.

2.3. До складу атестаційних комісій входять представники Державної інспекції сільського господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства лісових ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Національної академії аграрних наук України та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва (за згодою).

2.4. Робота атестаційних комісій здійснюється на громадських засадах згідно з планом, затвердженим керівником органу, що утворив відповідну комісію.

2.5. Підготовку засідання атестаційної комісії забезпечує її голова або у разі його відсутності заступник голови. Голова атестаційної комісії згідно із затвердженим планом визначає час і місце проведення засідання. Засідання атестаційної комісії веде її голова, а в разі відсутності голови - його заступник.

III. Подання документів і прийняття рішення

3.1. Фізичні та юридичні особи з метою проходження атестації для надання їм права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу подають заяву до територіального органу Державної інспекції сільського господарства України тієї адміністративно-територіальної одиниці, на території якої провадять свою господарську діяльність, згідно з формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

3.2. До заяви додаються:

копія сертифіката на насіння та/або садивний матеріал, що буде використовуватись для виробництва насіння та/або садивного матеріалу;

копія ліцензії на використання сорту або ліцензійного договору, укладеного між власником сорту і суб’єктом господарювання, на використання сорту;

атестаційний лист виробника насіння та/або садивного матеріалу згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

згода на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу, знеособлення, знищення)) персональних даних - для фізичних осіб.

3.3. Атестаційний лист виробника насіння та/або садивного матеріалу заповнюється фізичною або юридичною особою самостійно і засвідчується її підписом.

3.4. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів, за підписом відповідальної особи територіального органу Державної інспекції сільського господарства України.

3.5. Уповноваженою особою відповідного територіального органу Державної інспекції сільського господарства України перевіряються правильність оформлення заяви та наявність документів, що додаються до неї.

3.6. Заява залишається без розгляду, якщо:

заява підписана не уповноваженою особою;

подано неповний пакет документів, передбачених пунктом 3.2 цього розділу.

3.7. Про залишення заяви без розгляду відповідний структурний підрозділ територіального органу Державної інспекції сільського господарства України у десятиденний строк з дня отримання заяви повідомляє у письмовій формі заявника із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.

3.8. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, суб’єкт господарювання може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому порядку.

3.9. Після перевірки правильності оформлення заяви та документів, що додаються до неї, структурний підрозділ територіального органу Державної інспекції сільського господарства України направляє їх до відповідних атестаційних комісій.

3.10. Атестаційні комісії протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів від структурного підрозділу територіального органу Державної інспекції сільського господарства України розглядають подані документи, визначають відповідність фізичної та юридичної особи атестаційним вимогам до виробників насіння та/або садивного матеріалу, наведеним у додатку 3 до цього Порядку, та приймають рішення про внесення або відмову у внесенні заявника до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. При рівності голосів членів атестаційної комісії вирішальним є голос голови. Рішення атестаційної комісії оформляється протоколом, який підписують члени атестаційної комісії, присутні на засіданні, та затверджується наказом Державної інспекції сільського господарства України.

3.11. Для уточнення наданої заявником інформації атестаційна комісія може звернутись до відповідного територіального органу Державної інспекції сільського господарства України.

3.12. Рішення атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим та членами комісії, які брали участь у засіданні.

3.13. Підставами для відмови у внесенні до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу є:

невідповідність поданих документів вимогам Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та цьому Порядку;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

3.14. У разі прийняття рішення про відмову у внесенні до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу суб’єкту господарювання надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.

3.15. У разі відмови у внесенні до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу суб’єкт господарювання може подати до територіального органу Державної інспекції сільського господарства України нову заяву тільки після усунення причин, що стали підставою для відмови.

3.16. Наказ Державної інспекції сільського господарства України про відмову може бути оскаржений суб’єктом господарювання у встановленому законодавством порядку.

IV. Внесення суб’єктів насінництва та розсадництва до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу

4.1. Внесення суб’єктів насінництва та розсадництва до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу проводиться щороку за результатами атестації.

4.2. Державна інспекція сільського господарства України на підставі рішення атестаційних комісій приймає наказ про внесення суб’єктів насінництва та розсадництва до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

4.3. Перелік суб’єктів насінництва та розсадництва, яким надано право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу, розміщується на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидов
Додаток 1
до Порядку проведення атестації суб’єктів
господарювання на право виробництва
та реалізації насіння і садивного матеріалу

ЗАЯВА


Додаток 2
до Порядку проведення атестації суб’єктів
господарювання на право виробництва
та реалізації насіння і садивного матеріалу

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
виробника насіння та/або садивного матеріалу

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 189 від 18.05.2015}Додаток 3
до Порядку проведення атестації суб’єктів
господарювання на право виробництва
та реалізації насіння і садивного матеріалу

АТЕСТАЦІЙНІ ВИМОГИ
до виробників насіння та/або садивного матеріалу

А. Насіння

1. Суб'єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів) за дозволом відповідного володільця патенту на використання сорту.

2. При вирощуванні насіння і садивного матеріалу повинно бути забезпечено:

а) наявність ліцензій на використання сорту, ліцензійних договорів, укладених з власником майнового права інтелектуальної власності;

б) застосування сівозміни та висів насіння по кращих попередниках;

в) збереження високої чистоти та типовості, чистосортності;

г) одержання фізіологічно повноцінного насіння з високими посівними якостями та врожайними властивостями;

ґ) забезпечення комплексу захисту посівів, об’єктів постійної лісонасіннєвої бази від хвороб, шкідників та бур'янів;

д) дотримання норм просторової ізоляції;

е) проведення видових і сортових прополок, запобігання механічному та біологічному засміченню іншими сортами, культурами;

є) ретельна очистка та сортування насіння з доведенням його до високих посівних кондицій;

ж) дотримання умов зберігання насіння.

3. Забезпеченість матеріально-технічною базою (збиральна, насіннєочисна техніка, складські приміщення, сушильне обладнання тощо).

4. Ведення насінницької документації.

5. Виконання вимог нормативно-правових актів щодо проведення ділянкового та лабораторного сортового контролю.

Б. Садивний матеріал

1. Розсадник може бути як самостійним господарством, так і входити до складу спеціалізованого розсадника багаторічних культур, науково-дослідної установи.

2. Закладання маточних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться згідно з проектно- кошторисною документацією на їх створення та зрошення.

3. Для забезпечення вирощування високоякісного садивного матеріалу розсадник повинен мати:

а) ліцензію на використання сорту, ліцензійний договір укладений з власником майнового права інтелектуальної власності;

б) для вирощування плодових саджанців:

шкілку сіянців зі спеціальною сівозміною;

поля розсадника;

маточник вегетативно-розмножувальних підщеп;

маточно-сортовий (живцевий) сад;

маточно-підщепний (насіннєвий) сад;

в) для вирощування садивного матеріалу ягідних культур:

шкілку садивного матеріалу кущових ягідних культур;

маточні насадження в сівозміні;

поле розмноження ягідних культур;

г) для вирощування саджанців винограду:

маточники прищепних та підщепних лоз;

виноградну шкілку;

ґ) для вирощування садивного матеріалу хмелю:

маточні насадження хмелю;

шкілку хмелю;

поле формування хмелю;

д) для вирощування садивного матеріалу лісових рослин:

посівне відділення;

шкільне відділення;

маточне відділення (за потреби).

4. Маточні насадження повинні закладатися лише вихідним, базовим або оздоровленим чистосортним садивним матеріалом районованих і перспективних сортів, одержаним від науково-дослідних установ, базових розсадників, сортами, занесеними до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

5. Усі дані про маточні насадження, поля формування та сівозміни повинні заноситися до польового журналу.

6. Господарство зобов’язане дотримуватися рекомендованої зони поширення садивного матеріалу або лісонасіннєвого районування.

7. Сортовий контроль маточних насаджень плодово-ягідних культур, хмелю, вегетативно-розмножуваних підщеп винограду та садивного матеріалу цих культур повинен проводитись щороку, маточно-живцевих садів та маточних насаджень лісових рослин - не рідше одного разу на 3 роки, маточно-насінневих - не рідше одного разу на 5 років. Результати сортового контролю оформляються відповідними актами.

8. Виробники садивного матеріалу зобов'язані перед сертифікацією провести сортування всіх саджанців відповідно до діючих нормативних документів і відпускати лише якісний садивний матеріал.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.02.2013  № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2013 р.
за № 435/22967

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 12 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про насіння і садивний матеріал".

1.3. Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу (далі - Реєстр виробників) - перелік суб’єктів насінництва та розсадництва, яким надано право виробляти та реалізовувати насіння і садивний матеріал.

1.4. Реєстр виробників ведеться з метою реєстрації суб’єктів насінництва та розсадництва, які мають право виробляти і реалізовувати насіння та садивний матеріал, а також з метою здійснення контролю за дотриманням ними вимог чинного законодавства з питань насінництва і розсадництва.

II. Умови реєстрації виробників насіння і садивного матеріалу

2.1. Реєстрація суб’єктів насінництва і розсадництва проводиться на підставі наказу Державної інспекції сільського господарства України про занесення їх до Реєстру виробників.

2.2. Суб’єкти насінництва і розсадництва, що не занесені до Реєстру виробників, не мають права виробляти насіння і садивний матеріал для реалізації.

2.3. Реєстрація суб’єктів насінництва і розсадництва проводиться шляхом унесення до Реєстру виробників відомостей, указаних у документах, поданих для проведення атестації.

2.4. У разі внесення змін до документів, на підставі яких вносились відомості до Реєстру виробників, за заявою суб’єктів насінництва і розсадництва відповідні зміни вносяться до Реєстру виробників.

2.5. Суб’єкти насінництва і розсадництва про зміни, внесені до документів, на підставі яких вносились відомості до Реєстру виробників, зобов’язані повідомляти в 10-денний строк Державну інспекцію сільського господарства України з дня настання таких змін.

III. Порядок ведення Реєстру виробників

3.1. Реєстр виробників веде Державна інспекція сільського господарства України.

3.2. Реєстр виробників є електронною базою даних.

3.3. До Реєстру виробників вносяться такі відомості:

реєстраційний номер виробника насіння і садивного матеріалу;

найменування/прізвище, ім’я та по батькові виробника насіння і садивного матеріалу, його місцезнаходження/місце проживання;

культура, назва сорту;

категорія та кількість (об’єм) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

номер ліцензії на право використання сорту, ліцензійного договору, укладеного між власником сорту і виробником насіння.

3.4. Державна інспекція сільського господарства України забезпечує розміщення Реєстру виробників на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України.

IV. Виключення суб’єктів насінництва і розсадництва з Реєстру виробників

4.1. Підставою для прийняття Державною інспекцією сільського господарства України рішення щодо виключення суб’єкта насінництва і розсадництва з Реєстру виробників є:

подання суб’єктом насінництва та розсадництва заяви про виключення з Реєстру виробників;

наявність відомостей про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;

неподання у встановлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру виробників.

4.2. Виключення суб’єктів насінництва і розсадництва з Реєстру виробників здійснюється на підставі наказу Державної інспекції сільського господарства України.

4.3. Рішення щодо виключення суб’єктів насінництва і розсадництва з Реєстру виробників може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидоввгору