Документ z0392-02, поточна редакція — Редакція від 14.11.2017, підстава - z1249-17

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.03.2002  № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2002 р.
за № 392/6680

Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 1247 від 23.09.2014
№ 691 від 14.09.2017}

Відповідно до Указу Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7.10.1997 № 30/1 "Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів" (зі змінами та доповненнями) та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8.12.1998 № 179 "Про затвердження Положення про порядок подання додаткової квартальної та річної звітності інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.12.1998 за № 842/3282.

3. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (Величко О.Г.) спільно з юридичним управлінням (Волохов Л.О.) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

4. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Піскун Н.С.) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії - заступника Голови М.Волкова.

Голова Комісії

О. Мозговий


Протокол засідання Комісії
від 18 березня 2002 р. № 7
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
18.03.2002 № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2002 р.
за № 392/6680

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній

{У тексті Положення слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у всіх відмінках замінено словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1247 від 23.09.2014}

{Преамбулу виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1247 від 23.09.2014}

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає:

перелік активів та зобов’язань інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної компанії, який використовується для розрахунку чистих активів;

порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної компанії для розрахунку ціни, за якою розміщуються та викуповуються інвестиційні сертифікати, а також розрахунку розміру винагороди інвестиційного керуючого;

правила складання довідки про вартість чистих активів інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної компанії;

перелік форм звітності щодо вартості чистих активів інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної компанії;

порядок та терміни подання звітності щодо вартості чистих активів інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної компанії до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. У цьому Положенні використовуються такі поняття:

балансова вартість - вартість активів, зобов’язань та власного капіталу, що відображається в балансі;

вартість придбання - сума коштів або вартість майна, сплачена продавцю активів як компенсація їх вартості;

звітний період - квартал;

інвестиційний фонд, взаємний фонд інвестиційної компанії (далі - взаємний фонд) - відповідно до пункту 1 розділу 1 та пункту 20 розділу 2 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55;

кількість акцій та інвестиційних сертифікатів (для інвестиційного фонду) та інвестиційних сертифікатів (для взаємного фонду), які є в обігу - кількість інвестиційних сертифікатів та акцій, які належать на правах власності фізичним і юридичним особам - акціонерам та учасникам інвестиційних або взаємних фондів, на час проведення розрахунку вартості чистих активів;

невиконання зобов’язань емітентом облігацій - невиплата емітентом облігацій власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, доходу за облігаціями та/або непогашення частини чи повної номінальної вартості облігацій з дати першого невиконання таких зобов’язань;

оцінна вартість активів - це вартість активів за балансовою або ринковою вартістю, яка враховується при оцінці розрахунку вартості чистих активів;

понижувальний коефіцієнт (далі - ПК) - коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості активів, щодо яких існує ймовірність зменшення корисності активу. При застосуванні ПК вартість активу визначається шляхом множення балансової вартості таких активів, яка склалась на дату, що передує даті першого застосування ПК, на показник ПК;

уцінка - зменшення вартості активів;

чисті активи інвестиційного фонду - величина, яка визначається як різниця між розмірами активів (з урахуванням їх ринкової вартості) та зобов’язань фонду відповідно до розділу 1 пункту 2 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55.

{Розділ 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1247 від 23.09.2014}

2. Активи та зобов'язання інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії

2.1. Перелік активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, які підлягають оцінці при розрахунку вартості чистих активів, визначений у розділі першому довідки про оцінку вартості чистих активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії (додаток 1).

2.2. Ринкова вартість цінних паперів українських емітентів, які внесені до біржового списку, визначається за даними біржового курсу організатора торгівлі на дату розрахунку вартості чистих активів, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства.

Акції українських емітентів, які не внесені до біржового списку або були виключені з біржового списку, оцінюються відповідно до вимог пункту 2.9 цього розділу.

2.3. Активи інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії первісно відображаються у бухгалтерському обліку за первісною вартістю або собівартістю. У разі наявності біржового курсу цінного папера на дату оцінки, якщо вона збігається з датою зарахування цінного папера до складу активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, проводиться оцінка за ринковою вартістю.

2.4. Активи інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії оцінюються за їх ринковою вартістю. У разі відсутності ринкової вартості активи повинні оцінюватися за іншою оцінною вартістю, визначеною в цьому Положенні.

2.5. Ринкова вартість належних інвестиційному фонду або взаємному фонду інвестиційної компанії цінних паперів, що обертаються більш як на одній фондовій біржі, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

У разі якщо на дату, за яку здійснюється оцінка активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, біржовий курс акцій, що входять до складу активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії та перебувають у біржовому списку фондової біржі, не визначено, оцінка таких акцій здійснюється за останньою балансовою вартістю.

У разі якщо на дату, за яку здійснюється оцінка активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, біржовий курс облігацій, що входять до складу активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, не визначено, оцінка таких облігацій здійснюється за останньою балансовою вартістю з урахуванням доходності до погашення (або до викупу).

2.6. Цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оцінюються за біржовим курсом цінних паперів, визначеним цією біржею на дату оцінки.

2.7. При оцінці вартості активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена відповідно до цього пункту протягом 3 робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено і реєстрація випуску яких не скасована, але емітент таких цінних паперів ліквідований та/або був визнаний банкрутом і щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю з дати оприлюднення відповідної інформації.

2.8. З дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів, господарського товариства, боржника інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії цінні папери такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника оцінюються з урахуванням ПК:

ПК становить 0,75, якщо провадження у справі про банкрутство триває до одного місяця з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0,5, якщо провадження у справі про банкрутство триває від одного до двох місяців з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0,25, якщо провадження у справі про банкрутство триває від двох до трьох місяців з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0, якщо провадження у справі про банкрутство триває більше ніж три місяці з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство або якщо такого емітента, господарське товариство або боржника визнано банкрутом.

З дати оприлюднення інформації про припинення провадження у справі про банкрутство емітента цінних паперів, господарського товариства, боржника інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії оцінна вартість цінних паперів та опціонних сертифікатів такого емітента, паїв/часток такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника збільшуються до оцінної вартості, що склалась до застосування ПК.

2.9. Акції українських емітентів, обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи реєстру (далі - акції, обіг яких зупинено), оцінюються так:

1) акції, обіг яких зупинено (крім випадків реорганізації емітента), протягом 12 місяців з дати оприлюднення рішення про зупинення обігу оцінюються за останньою балансовою вартістю;

2) акції, обіг яких зупинено більше ніж на 3 місяці, оцінюються з використанням ПК, що застосовується до балансової вартості таких акцій, яка склалася на дату оцінки, наступну за датою оприлюднення рішення про зупинення, а саме:

ПК становить 0,5, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло від 3 до 6 місяців включно;

ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло від 6 до 9 місяців;

ПК становить 0, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло більше ніж 9 місяців включно ;

3) акції, обіг яких зупинено у зв’язку з реорганізацією емітента, оцінюються за останньою балансовою вартістю;

4) у разі відновлення обігу акцій їх оцінна вартість збільшується до вартості, що склалась до застосування ПК.

2.10. Акції українських емітентів, які не внесені до біржового списку, та акції емітентів, що виключені з біржового списку організаторів торгівлі, оцінюються так:

1) у рік придбання або виключення з біржового списку акції оцінюються за балансовою вартістю.

У наступному календарному році до дати розкриття емітентом таких акцій відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регулярної річної інформації за рік, у якому ці акції були придбані, такі акції оцінюються за балансовою вартістю;

2) акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередній рік є прибутковими, оцінюються за балансовою вартістю;

3) акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два та більше років поспіль є збитковими, оцінюються з використанням ПК, що застосовується до балансової вартості таких акцій, яка склалася на дату, що передує даті першого застосування ПК, а саме:

якщо емітент є збитковим протягом двох останніх років поспіль, ПК становить 0,75;

якщо емітент є збитковим протягом трьох останніх років поспіль, ПК становить 0,50;

якщо емітент є збитковим протягом чотирьох останніх і більше років поспіль, ПК становить 0,25;

4) у разі відновлення прибуткової діяльності такого емітента балансова вартість його акцій збільшується на суму останньої уцінки, а саме:

за підсумками першого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в останньому році збиткової діяльності;

за підсумками другого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в передостанньому році збиткової діяльності, і т. д.;

5) оцінка акцій із застосуванням ПК починає застосовуватись з року, наступного за роком придбання або виключення з біржового списку цих акцій, з дати розкриття емітентом регулярної річної інформації за відповідний рік відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

2.11. Акції асоційованих і дочірніх підприємств на дату оцінки відображаються за вартістю, що визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за № 284/4505.

2.12. Боргові цінні папери, які знаходяться в активах інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії та не відповідають вимогам пунктів 1 - 7 цього розділу, оцінюються так:

1) боргові цінні папери, які не допущені до торгівлі на організаторах торгівлі або які виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення не знаходились в активах інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, оцінюються за собівартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу);

2) боргові цінні папери, які виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення знаходились в активах інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, оцінюються за останньою балансовою вартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу);

3) у випадку невиконання зобов’язань емітентом облігацій та відсутності укладеного договору щодо реструктуризації заборгованості оцінка облігацій, а також нарахований, але несплачений дохід за ними здійснюються з урахуванням таких ПК:

ПК становить 0,5 через один місяць з дати невиконання зобов’язань емітентом облігацій, якщо заборгованість протягом цього строку не погашена;

ПК становить 0 через три місяці з дати невиконання зобов’язань емітентом облігацій;

4) облігації, а також нарахований, але несплачений дохід за ними оцінюються за нульовою вартістю, якщо відбулося розірвання договору щодо реструктуризації заборгованості внаслідок невиконання зобов’язань за таким договором (з дати, наступної за датою розірвання договору);

5) облігації, обіг яких зупинено, оцінюються за останньою балансовою вартістю.

2.13. Інші фінансові інструменти інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, які не заборонені законодавством, оцінка яких не визначена у цьому розділі, оцінюються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.14. Перелік зобов’язань інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, які підлягають оцінці при визначенні вартості чистих активів, визначений у розділі другому довідки про оцінку вартості чистих активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії (додаток 1).

{Розділ 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1247 від 23.09.2014}

3. Оцінка вартості чистих активів

3.1. Регулярна оцінка вартості чистих активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній проводиться спільно інвестиційним керуючим та депозитарієм (зберігачем) щокварталу на перше число місяця, наступного за звітним періодом.

Результати регулярної оцінки чистих активів наводяться у довідці про оцінку вартості чистих активів (додаток 1).

3.2. Систематична оцінка здійснюється інвестиційним керуючим самостійно з періодичністю, яка встановлюється: для закритого фонду не менше одного разу на місяць, а для відкритого фонду - з урахуванням терміну викупу інвестиційних сертифікатів, установленого інвестиційною декларацією.

3.3. Інвестиційний керуючий зобов'язаний поінформувати акціонерів та учасників інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній про зміни періодичності проведення оцінки вартості чистих активів.

3.4. У разі, коли вартість чистих активів фонду в розрахунку на одну акцію та на один інвестиційний сертифікат для інвестиційного фонду та на один інвестиційний сертифікат для взаємного фонду інвестиційної компанії зменшується до 90 відсотків номінальної вартості однієї акції та інвестиційного сертифіката для інвестиційного фонду та одного інвестиційного сертифіката - для взаємного фонду інвестиційної компанії, що є в обігу, депозитарій (зберігач) цього фонду письмово повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та скликає позачергові збори засновників (акціонерів) інвестиційного фонду (інвестиційної компанії).

3.5. Вартість чистих активів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії визначається як різниця між розмірами активів (з урахуванням їх ринкової вартості) та зобов'язань фонду.

3.6. Вартість чистих активів обчислюється для:

взаємного фонду - у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, який є в обігу;

інвестиційного фонду - у розрахунку на акцію та інвестиційний сертифікат, які є в обігу.

3.7. Інвестиційні сертифікати відкритого взаємного фонду інвестиційної компанії пропонуються для розміщення та викупу за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат.

3.8. Інвестиційні сертифікати відкритого інвестиційного фонду пропонуються для розміщення та викупу за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів на одну акцію та один інвестиційний сертифікат, які є в обігу, в терміни, встановлені інвестиційною декларацією.

4. Перелік форм та порядок складання форм звітності щодо вартості чистих активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній

4.1. Звітність щодо вартості чистих активів складається в паперовій та електронній формах. Звітність у паперовій формі формується як друкована копія електронної звітності, яка зшивається, засвідчується підписами керівника інвестиційного керуючого, керівником інвестиційного фонду та/або керівником взаємного фонду. Відповідність інформації в паперовій та електронній формах підтверджуються супровідним листом, що підписаний інвестиційним керуючим.

{Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

4.2. До переліку форм звітності щодо вартості чистих активів включаються такі документи:

4.2.1. Довідка про оцінку вартості чистих активів (додаток 1).

При проведенні регулярної оцінки вартості чистих активів довідка про оцінку вартості чистих активів складається на 01 число місяця, наступного за звітним періодом, підписується керівником інвестиційного керуючого, керівником депозитарію (зберігача) та/або керівником інвестиційної компанії.

При проведенні систематичної оцінки вартості чистих активів довідки про оцінку вартості чистих активів підписуються керівником інвестиційного керуючого та/або керівником інвестиційної компанії.

{Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 розділу 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

4.2.2. Довідка про фінансові інвестиції фонду щодо кожного емітента (додаток 2).

Довідка про фінансові інвестиції (додаток 2) складається станом на перше число місяця, наступного за звітним періодом, підписується керівником інвестиційного керуючого, керівником депозитарію (зберігача) та/або керівником інвестиційної компанії.

{Підпункт 4.2.2 пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

4.2.3. Баланс фонду (форма № 1).

4.2.4. Звіт про фінансові результати фонду (форма № 2).

4.2.5. Довідка про основні відомості щодо інвестиційного фонду (додаток 3) та довідка про основні відомості щодо інвестиційної компанії (додаток 4).

Баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) підписуються керівником фонду, головним бухгалтером фонду та завіряються підписом керівника інвестиційного керуючого та/або керівником інвестиційної компанії.

Довідки про основні відомості щодо інвестиційного фонду та інвестиційної компанії (додатки 3, 4) складаються станом на перше число місяця, наступного за звітним періодом, підписуються керівником інвестиційного керуючого та/або керівником інвестиційної компанії.

{Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

4.2.6. Електронний файл fond-1.mdb у форматі ACCESS-97.

4.3. Інвестиційні керуючі щодо кожного інвестиційного фонду окремо, що перебуває у них в управлінні (у тому числі щодо кожного взаємного фонду окремо), у місячний термін після закінчення звітного кварталу зобов'язані подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку форми звітності, визначені розділом 4 цього Положення.

Звітність за IV квартал (річна звітність) передбачає включення переліку документів, зазначених у підпунктах 4.2.1 - 4.2.6 пункту 4.2, аудиторський висновок і подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 березня року, наступного за звітним.

Звітність щодо діяльності інвестиційних фондів або взаємних фондів інвестиційних компаній вважається поданою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від дати надходження звітності в обсязі, порядку та терміни, що встановлені цим Положенням.

Дані, зазначені у підпунктах 4.2.1 - 4.2.4 пункту 4.2, публікуються в пресі згідно з вимогами пункту 26 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії.

Інвестиційний керуючий зобов'язаний повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про публікації листом, засвідченим підписом, та надати ксерокопії зазначених публікацій у такі терміни:

{Абзац п’ятий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

за перше півріччя звітного року - не пізніше 10 вересня звітного року;

за друге півріччя звітного року - не пізніше 10 березня наступного за звітним роком.

У разі зміни даних, зазначених у додатках 3, 4, та/або відкриття філій (представництв), інвестиційний фонд (інвестиційна компанія) у 10-денний термін подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів повідомлення, у якому повинні бути:

- найменування інвестиційного фонду (інвестиційної компанії);

- код за ЄДРПОУ;

- перелік змін, що відбулися.

У разі ліквідації та/або перетворення інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії (філії, представництва) інвестиційний фонд (інвестиційна компанія) зобов'язаний у 3-денний термін з дати прийняття рішення про ліквідацію та/або перетворення подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також до її відповідного територіального органу повідомлення про ліквідацію та/або перетворення.

Після прийняття рішення про ліквідацію інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії на такий фонд не поширюється дія цього Положення.

{Пункт 4.4 розділу 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

5. Державний контроль

Державний контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю виконання розрахунку вартості чистих активів та подання зазначеної в цьому Положенні звітності здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

За неподання, несвоєчасне подання відомостей або подання завідомо недостовірних відомостей до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інвестиційні керуючі (у тому числі інвестиційні компанії) та депозитарії (зберігачі) інвестиційних фондів (взаємних фондів інвестиційних компаній) несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Начальник управління
звітності учасників ринку
цінних паперівО. Величко
Додаток 1
до Положення про порядок оцінки
вартості чистих активів інвестиційних
фондів і взаємних фондів інвестиційних
компаній

ДОВІДКА
про вартість чистих активів


за станом на "__" __________ 200__ р.
код за ЄДРПОУ____________________

____________________________________________________________________________
(найменування фонду)

1. Розрахунок вартості чистих активів

(тис.грн.)

 

Код рядка

На кінець звітного періоду

балансова вартість

оцінна вартість

1

2

3

4

Активи фонду

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

1. Разом активи фонду

Х

 

 

Зобов'язання фонду

 

 

 

I. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

II. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

з учасниками

590

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

2. Разом зобов'язання фонду

Х

 

 

3. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які є в обігу

Х

 

 

4. Вартість чистих активів {1 - (2 - 3)}

Х

 

 

Для взаємного фонду інвестиційної компанії

Х

 

 

5. Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу на дату, на яку проводиться розрахунок (одиниць)

 

 

 

6. Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат в обігу (4:5)

Х

 

 

7. Кількість акцій та інвестиційних сертифікатів в обігу на дату, на яку проводиться розрахунок (одиниць)

Х

 

 

8. Кількість інвестиційних сертифікатів:

 

 

 

розміщення серед юридичних осіб

Х

розміщення серед фізичних осіб

Х

9. Вартість чистих активів у розрахунку на акцію та інвестиційний сертифікат в обігу (4:7)

 

 

 вгору