Документ z0354-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.11.2006, підстава - z1198-06

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 66 від 01.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 червня 2000 р.
за N 354/4575
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1001 ( z1198-06 ) від 17.10.2006 }
Про затвердження змін та доповнень до Положення про
розрахунково-клірингову діяльність, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 27.01.98 N 11-а

Відповідно до абзацу З пункту 3 статті 8 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та з метою подальшого
забезпечення здійснення розрахунково-клірингової діяльності щодо
угод з цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про
розрахунково-клірингову діяльність, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.01.98
N 11-а ( vr11a312-98 ) (додаються). 2. Рішення набирає чинності відповідно до законодавства. 3. Прес-центру опублікувати рішення у встановленому порядку. 4. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів
забезпечити реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії
Волкова М.Ф.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 26 квітня 2000 р. N 19
Затверджено
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
01.06.2000 N 66
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2000 р.
за N 354/4575
Зміни та доповнення до Положення
про розрахунково-клірингову діяльність, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 27.01.98 N 11-а ( vr11a312-98 )
1. Абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції: "звірка - операція депозитарію щодо порівняння реквізитів
розпоряджень на переказ (поставку) цінних паперів та розпоряджень
на одержання цінних паперів з метою виявлення сквитованих та
несквитованих розпоряджень".
2. Абзац п'ятий пункту 1.2 викласти в такій редакції: "квитування - операція депозитарію або організатора торгівлі
щодо встановлення збігу реквізитів розпорядження на переказ
(поставку) цінних паперів та розпорядження на одержання цінних
паперів".
3. Доповнити пункт 1.2 останнім абзацом такого змісту: "сквитовані розпорядження - розпорядження на переказ
(поставку) цінних паперів та розпорядження на одержання цінних
паперів, щодо яких установлено збіг реквізитів за результатами
звірки".
4. Перше речення пункту 2.13 викласти в такій редакції: "2.13. Торговельно-інформаційна система укладає договір про
надання інформації стосовно укладання та виконання угод щодо
цінних паперів тільки з одним обраним нею депозитарієм".
5. Пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. Кліринг та розрахунки за операціями з цінними паперами
здійснюються відповідно до розпоряджень, наданих клієнтами
депозитарію, або розрахункових документів, які надаються
організаторами торгівлі згідно з вимогами цього Положення".
6. Пункт 3.8 викласти в такій редакції: "3.8. Клієнт (депонент) депозитарної установи, що поставляє
цінні папери (далі - клієнт (депонент)-постачальник), надає
депозитарній установі розпорядження на переказ (поставку) цінних
паперів. Клієнт (депонент) депозитарної установи, що одержує цінні
папери (далі - клієнт (депонент)-одержувач), надає депозитарній
установі розпорядження на одержання цінних паперів. До своїх
розпоряджень емітент надає депозитарію відповідні письмові
документи, що визначені в Положенні про депозитарну діяльність,
затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26.05.1998 N 61 ( vr061312-98 ), та
відповідають чинному законодавству. За угодами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі
торгівлі, депозитарій одержує або розпорядження на
одержання / переказ (поставку) цінних паперів від своїх клієнтів,
або відомість сквитованих розпоряджень від організатора торгівлі,
яка передбачена цим Положенням. Розпорядження надаються депозитарію у вигляді, що визначений
правилами даного депозитарію щодо обміну інформацією (паперовий
документ, електронне повідомлення)".
7. Пункт 4.7 викласти в такій редакції: "4.7. За угодами щодо цінних паперів, укладеними на
організаторі торгівлі, квитування розпоряджень може здійснювати
організатор торгівлі, про що має бути визначено у договорі, який
укладається між організатором торгівлі та депозитарієм".
8. Пункт 4.8 викласти в такій редакції: "4.8. Квитування розпоряджень здійснюється організатором
торгівлі в порядку, який встановлюється Правилами організатора
торгівлі та договором між організатором торгівлі та депозитарієм. Організатори торгівлі за проведене ними квитування
розпоряджень несуть відповідальність у порядку, передбаченому
договором між організатором торгівлі та депозитарієм. Організатори
торгівлі не несуть відповідальності за достовірність інформації,
яка була надана ініціаторами розпоряджень. Інформація, яку одержує депозитарій від організатора
торгівлі, повинна бути оформлена як відомість сквитованих
розпоряджень. Відомість сквитованих розпоряджень складається на
підставі угод, які були укладені на організаторі торгівлі".
9. Підпункт 4.8.1 пункту 4.8 викласти в такій редакції: "4.8.1. Організатор торгівлі надсилає депозитарію відомість
сквитованих розпоряджень, якщо: - правилами організатора торгівлі визначений порядок
складання та надання депозитарію відомості сквитованих
розпоряджень; - у договорі між депозитарієм та організатором торгівлі
визначене право депозитарію отримувати від організатора торгівлі
відомість сквитованих розпоряджень та право організатора торгівлі
надавати депозитарію таку відомість для виконання розрахунків за
угодами, які укладені на організаторі торгівлі; - в депозитарному договорі між депозитарієм та зберігачем
(учасником організатора торгівлі) передбачене право депозитарію
приймати від організатора торгівлі відомість сквитованих
розпоряджень для виконання розрахунків за угодами, які укладені на
організаторі торгівлі. Депозитарій одержує від організатора торгівлі відомість
сквитованих розпоряджень. Відомість сквитованих розпоряджень щодо
кожної угоди має містити всю необхідну інформацію для виконання
угоди. Порядок і строки надання відомості сквитованих розпоряджень
визначаються в договорі між депозитарієм та організатором
торгівлі".
10. Підпункт 4.8.2 пункту 4.8 викласти в такій редакції: "4.8.2. Спеціаліст депозитарію перевіряє відомість
сквитованих розпоряджень, яку одержує депозитарій від організатора
торгівлі, у відповідності до цього Положення. Спеціаліст
депозитарію перевіряє розпорядження та надає організатору торгівлі
підтвердження про одержання відомості сквитованих розпоряджень. Вид та порядок надання такого підтвердження визначаються
депозитарієм у порядку проведення розрахунково-клірингових
операцій щодо угод з цінними паперами (квитанція, відмітка
спеціаліста депозитарію на другому примірнику відомості
сквитованих розпоряджень, електронна квитанція)".
Начальник управління регулювання та
розвитку ринку цінних паперів О.Колесниквгору