Документ z0329-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.04.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2019  № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2019 р.
за № 329/33300

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148

Відповідно до пунктів 5, 10-12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (із змінами), та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148 «Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 374/31826, такі зміни:

1) у назві та тексті наказу після слова «підтримки» слово «галузі» вилучити, після слова «тваринництва» доповнити словами «, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)»;

2) у пункті 1:

підпункт 6 після слів «відшкодування вартості» доповнити словом «тваринницьких»;

після підпункту 6 доповнити пункт новими підпунктами 7, 8 такого змісту:

«7) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;

8) форму Повідомлення для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;».

У зв’язку з цим підпункти 7-23 вважати відповідно підпунктами 9-25;

підпункти 9, 13 після слів «за молодняк» доповнити словами «, який народився у господарствах фізичних осіб».

після підпункту 9 доповнити пункт новим підпунктом 10 такого змісту:

«10) форму Журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк, набутий шляхом переміщення від інших власників;».

У зв’язку з цим підпункти 10-25 вважати відповідно підпунктами 11-26;

після підпункту 14 доповнити пункт новим підпунктом 15 такого змісту:

«15) форму Відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників;».

У зв’язку з цим підпункти 15-26 вважати відповідно підпунктами 16-27;

після підпункту 17 доповнити пункт новим підпунктом 18 такого змісту:

«18) форму Реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;».

У зв’язку з цим підпункти 18-27 вважати відповідно підпунктами 19-28;

після підпункту 26 доповнити пункт новим підпунктом 27 такого змісту:

«27) форму Інформації від сільськогосподарського товаровиробника про діяльність об’єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково відшкодована».

У зв’язку з цим підпункти 27, 28 вважати відповідно підпунктами 28, 29.

2. Унести зміни до Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 374/31826, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Унести зміни до форм, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148 «Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 374/31826, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

4. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. ТрофімцеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2019 р.
за № 329/33300

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) (далі - Комісія), а саме суб’єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам - підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва та/або аквакультури (рибництва) за такими напрямами (далі - заявники):

дотація за утримання корів;

часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів;

часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

3. Комісія є постійно діючим органом.

4. Головними завданнями Комісії є:

1) визначення на підставі поданих заявниками документів:

обсягу дотації за утримання корів за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою;

кількості племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розміру часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою;

розміру часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання;

2) прийняття рішення про включення заявників до:

реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами і власниками корів та яким нарахована дотація за утримання корів;

реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів;

реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна (далі - реєстри).

5. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінагрополітики, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками у кількості не менше п’яти осіб.

6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов’язки між членами Комісії та проводить засідання. За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови, за його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.

7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства за кожним із напрямів державної підтримки покладаються на відповідного секретаря Комісії, а за його відсутності - на одного з її членів за призначенням голови Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комісії (за відсутності голови Комісії) для розгляду поданих документів, визначення обсягу дотації або розміру часткового відшкодування та прийняття рішення про включення суб’єктів господарювання до відповідного реєстру.

9. Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них, які надійшли для отримання дотації за утримання корів до 01 травня (станом на 01 січня) та до 01 жовтня (станом на 01 липня); для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів - до 05 листопада; для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об’єктів - до 05 березня (для об’єктів, введених у дію в грудні попереднього року), до 05 травня, до 05 вересня та до 05 грудня; для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна - до 05 травня, до 05 вересня та до 05 грудня.

10. Заявки та документи, що додаються до них, реєструються, розглядаються та зберігаються протягом трьох років.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання у п’ятиденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

11. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, що є невід’ємною частиною протоколу.

14. Комісія за результатами розгляду поданих документів визначає обсяг дотації або розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання з урахуванням вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107, у межах обсягу відкритих асигнувань та формує:

до 15 травня та до 15 жовтня реєстр суб’єктів господарювання, які є юридичними особами і власниками корів та яким нарахована дотація за утримання корів;

до 15 серпня та до 15 листопада реєстр суб’єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

до 15 березня, до 15 травня, до 15 вересня та до 15 грудня реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів;

до 15 травня, до 15 вересня та до 15 грудня реєстр сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ЗАЯВКА
для отримання компенсації відсотків

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ЗАЯВКА
для отримання компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. АльшановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ЗАЯВКА
для отримання дотації за утримання корів

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. АльшановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об’єктів

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. АльшановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ПОВІДОМЛЕННЯ
для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ЖУРНАЛ
обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. АльшановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ЖУРНАЛ
обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк,
набутий шляхом переміщення від інших власників

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

РЕЄСТР
суб’єктів господарювання, які є юридичними особами і власниками тварин та яким нарахована дотація за утримання корів

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. АльшановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ВІДОМІСТЬ
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ВІДОМІСТЬ
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. АльшановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

РЕЄСТР
суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

РЕЄСТР
сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. АльшановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за молодняк

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ІНФОРМАЦІЯ
від сільськогосподарського товаровиробника про діяльність об’єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково відшкодована

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. АльшановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 19 березня 2019 року № 141)

ВІДОМІСТЬ
для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв

Заступник директора
Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
О. Альшановавгору