Документ z0267-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2018  № 58


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 березня 2018 р.
за № 267/31719

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України

Відповідно до Законів України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей” (із змінами), Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів з питань соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства оборони України, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Професійної спілки
працівників Збройних Сил України

Голова правління
Пенсійного фонду України
О.О. Шубін

А. РеваР. Іллічов


В.П. Добровольский


О. ЗаруднийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
12.02.2018  № 58


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 березня 2018 р.
за № 267/31719

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства оборони України

1. У наказі Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1294/26071:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

“Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, що додається.”;

2. У Положенні про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року № 530, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1294/26071:

1) заголовок Положення викласти у такій редакції:

“Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей”;

2) у розділі I:

у пункті 1.1:

абзац другий після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словом “, поліцейським”;

абзац третій після слів “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” доповнити словами “(зі змінами)”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“оформлення документів для виплати компенсаційних сум відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року № 290 “Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках” (зі змінами);”;

в абзаці сьомому слова “аудитів (контрольних заходів)” замінити словами “ревізій та перевірок”;

у пункті 1.3:

в абзаці другому слова “Державну пенітенціарну службу України” замінити словами “Державну кримінально-виконавчу службу України”;

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

“Військові комісаріати у 10-денний строк повідомляють відповідні органи Пенсійного фонду України про повторне прийняття на військову службу таких осіб.

Після звільнення зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років з дати призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до дати фактичного звільнення.”;

3) у розділі IІ:

у пункті 2.1:

у підпункті 2 слова “Державній пенітенціарній службі України” замінити словами “Національній поліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації”;

підпункти 6, 7 викласти в такій редакції:

“6) час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у закладах вищої освіти із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

7) час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;”;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

“11) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу;”;

абзаци перший, другий підпункту 12 після слів “органах внутрішніх справ,” доповнити словами “Національній поліції,”;

підпункти 13, 14 викласти в такій редакції:

“13) час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ, Національну поліцію, державну пожежну охорону, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію або Державну кримінально-виконавчу службу України на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, що затверджуються відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової політики;

14) час перебування на посадах службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, які визначаються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки;”;

у підпункті 15 слова “Миротворчих Сил” замінити словами “національного контингенту чи персоналу”;

доповнити новим підпунктом 16 такого змісту:

“16) служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення.”;

у пункті 2.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2.2. До вислуги років поліцейським, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України під час призначення пенсії на умовах Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних закладах вищої освіти, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.”;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною зараховується до вислуги років у календарному обчисленні.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац дев’ятий підпункту 1, абзац дев’ятий підпункту 2, абзац двадцять шостий підпункту 3 пункту 2.3 після слів “і рядового складу органів внутрішніх справ” доповнити словом “, поліцейським”;

підпункт 3 пункту 2.6 викласти в такій редакції:

“3) відбування покарання, такого як арешт (крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб незалежно від причини залишення, а також відбування військовослужбовцем покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.”;

у пункті 2.7:

абзац другий викласти в такій редакції:

“день відправлення до військової частини з обласного збірного пункту -для громадян, призваних на строкову військову службу;”

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“день відправлення до військової частини з районного (міського) військового комісаріату - для громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період та на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;”.

У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-восьмим;

у пункті 2.10:

в абзацах першому, другому слова “особового складу (персоналу)” замінити словом “персоналу”;

в абзаці першому слова “відповідними кадровими” замінити словами “відповідними підрозділами персоналу”;

у пункті 2.12:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

“Департаментом фінансів Міністерства оборони України за поданням Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Кадрового центру Збройних Сил України, Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, управлінь персоналу командувань видів Збройних Сил України, управлінь персоналу оперативних командувань та штатних підрозділів персоналу органів військового управління, підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України, а також структурних підрозділів, які відповідають за роботу з персоналом у структурних підрозділах апарату Міністерства оборони України, - генералам, адміралам, офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу в апараті Міністерства оборони України, у Генеральному штабі Збройних Сил України, командуваннях видів Збройних Сил України та військових частинах безпосереднього підпорядкування;

фінансово-економічними управліннями командувань видів Збройних Сил України за поданням відповідних управлінь (відділів) персоналу - офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом рядового складу, сержантського та старшинського складу управлінь (відділів) оперативних (повітряних) командувань, з’єднань і військових частин, що належать до їх складу, а також офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом рядового складу, сержантського та старшинського складу військових частин, підпорядкованих Міністерству оборони України, що займають посади, призначення на які здійснюються наказами командувачів військ оперативних командувань, командирів повітряних командувань (по особовому складу), їм відповідних і нижче;”;

в абзаці п’ятому слова “кадрів Військово-Морських Сил Збройних Сил України і оперативних командувань” замінити словами “персоналу видів Збройних Сил України”;

пункт 2.14 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Обчислення вислуги років у разі кількох періодів служби (страхового стажу) здійснюється з урахуванням того, що рік складається з 12 місяців, а місяць у середньому - з 30 днів.”;

в абзаці першому пункту 2.15 слова “особового складу (персоналу)” замінити словом “персоналу”;

пункт 2.17 викласти в такій редакції:

“2.17. Розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію в разі затримки з поданням військовослужбовця до звільнення з військової служби вважається дійсним протягом одного року, а якщо після його складання відсутні підстави для врахування нових періодів служби, які зараховуються до вислуги років на пільгових умовах, - протягом трьох років після складення розрахунку вислуги років до звільнення військовослужбовця з військової служби.”;

у третьому реченні пункту 2.18 слова “особового складу (персоналу)” замінити словом “персоналу”, слова “або запис у розрахунковій книжці про день вибуття з цих місцевостей у зв’язку зі звільненням з військової служби” виключити;

абзаци другий, третій пункту 2.19 викласти в такій редакції:

“Спірні питання щодо зарахування до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби в календарному обчисленні або на пільгових умовах за поданнями начальників відповідних управлінь персоналу вирішує комісія Міністерства оборони України в складі, що затверджується наказом Міністерства оборони України. На розгляд комісії виносяться тільки ті спірні питання, які не можуть бути вирішені на місці підрозділами персоналу та фінансовими органами, зазначеними в пункті 2.12 цього розділу.

Для винесення питання на розгляд комісії управління (відділ) персоналу з’ясовує всі обставини, пов’язані зі спірними періодами служби, подає всі документи разом з особовою справою військовослужбовця і своїми висновками до управління персоналу вищого рівня (за підпорядкованістю), яке після ретельного вивчення цього питання направляє документи на розгляд зазначеної комісії.”;

в абзаці першому пункту 2.21 слова “особового складу (персоналу)” замінити словом “персоналу”;

4) у розділі ІІІ:

абзац перший пункту 3.1 після слів “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” доповнити словами “(зі змінами)”;

абзац перший пункту 3.15 після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словом “, поліцейським”;

5) у розділі ІV:

у пункті 4.1:

в абзацах першому-третьому слова “Миротворчих Сил ООН” замінити словами “національного контингенту чи національного персоналу”;

в абзаці другому слова “в межах одного року” замінити словами “в межах трьох років”;

в абзаці третьому слова “протягом одного року” замінити словами “протягом трьох років”;

в абзацах третьому, четвертому пункту 4.4 слова “Миротворчих Сил ООН” замінити словами “національного контингенту чи національного персоналу”;

абзац двадцять перший пункту 4.6 викласти у такій редакції:

“Одноразова грошова допомога виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її одержання. У разі відмови якоїсь з осіб від одержання одноразової грошової допомоги або якщо одна з осіб у трирічний строк не реалізувала своє право на одержання такої допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її одержання. Особам, які мають право на одержання одноразової грошової допомоги, її виплата здійснюється незалежно від реалізації права на призначення та отримання такої допомоги будь-якою з осіб, які мають право на допомогу. Заява про відмову має бути нотаріально засвідчена в установленому законодавством порядку.”;

у пункті 4.7:

в абзаці тринадцятому слова “- у разі якщо поранення (контузія, травма або каліцтво) не пов’язані з виконанням обов’язків військової служби” виключити;

в абзаці двадцять четвертому слова “- у разі якщо поранення (контузія, травма або каліцтво) не пов’язане з виконанням обов’язків військової служби” виключити;

абзац двадцять шостий викласти у такій редакції:

“У всіх випадках уповноважені органи, які здійснюють оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги (військові частини, військові навчальні заклади, установи, організації та військові комісаріати), мають отримати від заявників згоду на обробку даних про фізичну особу відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.”;

у пункті 4.8 абзац перший викласти у такій редакції:

“4.8. Висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги відповідні органи подають до Департаменту фінансів Міністерства оборони України в 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів.”;

у пункті 4.10:

в абзаці першому слова “обласних військових комісаріатів” виключити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

“Уповноважені органи, які здійснюють оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, повідомляють заявників про прийняте головним розпорядником коштів рішення щодо призначення або відмову в призначенні одноразової грошової допомоги.”;

у пункті 4.11:

доповнити абзацом першим такого змісту:

“4.11. Після отримання коштів для виплати одноразової грошової допомоги розпорядники коштів третього ступеня протягом трьох робочих днів уточнюють рахунки отримувачів допомоги та подають платіжні документи до органів Державної казначейської служби України.”.

У зв’язку з цим абзаци перший-третій вважати відповідно абзацами другим-четвертим;

абзац другий викласти у такій редакції:

“Після проведення виплат (у 3-денний срок з дня надходження коштів) витяг з наказу про проведення виплати (додатки 14-16), завірений у встановленому порядку, надсилається:”;

в абзаці третьому слова “військовими частинами” замінити словами “уповноваженими органами”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“до Департаменту фінансів Міністерства оборони України - розпорядниками коштів другого ступеня (протягом трьох робочих днів після надходження витягів з наказів від уповноважених органів, які через них фінансуються), уповноваженими органами, які фінансуються через Департамент фінансів Міністерства оборони України (протягом трьох робочих днів після проведення виплати).”;

6) у розділі V:

пункт 5.1 після слів та цифр “від 03 червня 2013 року № 389” доповнити словами “(зі змінами)”;

пункти 5.2, 5.3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 5.4 вважати пунктом 5.2;

7) у розділі VІ:

у пункті 6.1:

в абзаці першому слова “фінансово-економічні управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та оперативних командувань” замінити словами “фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України”;

в абзаці другому слова “та оперативних командувань” виключити;

у пункті 6.2:

в абзаці першому слова “аудитів (контрольних заходів)” замінити словами “ревізій та перевірок”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“правильність оформлення документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року № 290 “Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках” (зі змінами);”;

8) у додатках до Положення:

у додатку 9 слова “мають право на одержання” замінити словами “мають право / не мають права (зазначити необхідне) на одержання”;

у додатку 11 слова “має право на отримання зазначеної грошової допомоги в розмірі __ % ___-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності” замінити словами “має право / не має права (зазначити необхідне) на отримання зазначеної грошової допомоги в розмірі ___ % ___-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 01 січня ______ року”;

у додатку 13 слова “має право на отримання зазначеної грошової допомоги в розмірі __-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності” замінити словами “має право / не має права (зазначити необхідне) на отримання зазначеної грошової допомоги в розмірі __-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 01 січня ____ року”.

3. У наказі Міністерства оборони України від 31 грудня 2014 року № 937 “Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за № 73/26518:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

“Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Інструкцію з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, що додається.”.

4. В Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 31 грудня 2014 року № 937, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за № 73/26518:

1) назву Інструкції викласти у такій редакції:

“Інструкція з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України”;

2) у розділі I:

пункт 1.1 після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словом “, поліцейським”;

пункт 1.2 після слів “осіб, звільнених з військової служби” доповнити словами “у Збройних Силах України”;

у пункті 1.5 слова “фінансово-економічними управліннями оперативних командувань” замінити словами “фінансово-економічним управлінням Командування Сухопутних військ Збройних Сил України”;

3) у розділі ІІ:

абзац четвертий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

“фінансово-економічним управлінням Командування Сухопутних військ Збройних Сил України;”;

абзац другий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

“сприяння особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах, ветеранам війни та військової служби, а також членам їх сімей в оформленні документів для призначення пільг і допомог;”;

у пункті 2.8:

абзац п’ятий після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словом “, поліцейським”;

в абзаці восьмому слова “Миротворчих Сил ООН” замінити словами “національного контингенту чи національного персоналу”;

пункт 2.10 доповнити абзацом третім такого змісту:

“Забороняється залучення особового складу відділу соціального забезпечення до виконання завдань, не визначених цією Інструкцією.”;

в абзаці першому пункту 2.11 слова “оперативного командування” замінити словами “Командування Сухопутних військ Збройних Сил України”;

у пункті 2.12:

в абзаці першому слова “і оперативного командування покладаються” замінити словом “покладається”;

в абзаці п’ятому слова “військ оперативного командування” замінити словами “Сухопутних військ Збройних Сил України”;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий-дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-одинадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“Начальник фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України за потреби, але не менш як двічі на рік, письмово доповідає командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України про стан роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також розробляє проекти наказів, директив та роз’яснень, спрямованих на усунення недоліків і поліпшення цієї роботи.”;

4) у розділі ІІІ:

пункт 3.7 після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словом “, поліцейським”;

абзац перший пункту 3.11 викласти в такій редакції:

“3.11. Одержана районним військовим комісаріатом заява про призначення пенсії разом з доданими документами реєструється в Журналі реєстрації звернень громадян (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 2 до Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 28 грудня 2016 року № 735, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 січня 2017 року за № 94/29962.”;

5) у розділі ІV:

пункт 4.17 викласти в такій редакції:

“4.17. Для розгляду питань, пов’язаних з установленням статусу учасника бойових дій відповідно до вимог Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (із змінами), від 13 січня 1995 року № 16 “Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, від 20 серпня 2014 року № 413 “Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (із змінами), в обласному військовому комісаріаті створюється комісія, яка діє відповідно до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 531/26976 (із змінами).”;

6) у розділі V:

абзац четвертий пункту 5.4 викласти в такій редакції:

“Пересилка особово-пенсійних справ здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.”;

7) у розділі VІ:

назву розділу викласти в такій редакції:

“VI. Оформлення документів для призначення та виплати допомоги”;

пункти 6.3-6.10 виключити;

8) у розділі VІІ:

у пункті 7.3 слова “Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, оперативних” замінити словами “видів Збройних Сил України,”;

9) у розділі ІХ:

в абзаці третьому пункту 9.1 слова “Фінансово-економічні управління оперативних командувань перевіряють” замінити словами “Фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України перевіряє”;

абзац перший пункту 9.3 викласти в такій редакції:

“9.3. За витрачання, зберігання та облік в обласних військових комісаріатах відповідає керівник.”;

10) у розділі Х:

пункт 10.1 викласти в такій редакції:

“10.1. Розгляд та облік звернень з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які надійшли, здійснюються відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та наказу Міністерства оборони України від 28 грудня 2016 року № 735 “Про затвердження Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2017 року за № 94/29962.”;

у пункті 10.3 слова “або фінансово-економічні управління оперативних командувань,” виключити;

у пункті 10.4 слова “, фінансово-економічні управління оперативних командувань” виключити;

11) у розділі ХІ:

у пункті 11.1 та абзаці першому пункту 11.2 слова “фінансово-економічні управління оперативних командувань” замінити словами “фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України”.

Директор Департаменту
фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченковгору