Документ z0257-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2007, підстава - z1278-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
31.01.2005 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2005 р.
за N 257/10537

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам деревообробної промисловості
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
N 259 ( z1278-07 ) від 07.11.2007 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду N 259 ( z1278-07 ) від 07.11.2007 }
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам деревообробної промисловості (далі-Норми), що
додаються.
1.1. Уважати такими, що не застосовуються на території
України "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
рабочим и служащим деревообрабатывающего производства",
затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від
12.02.82 N 47 (ДНАОП 0.05-3.48-82).
2. Управлінню організації державного нагляду в АПК,
машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці
України (Маціяшко В.А.) подати на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України Норми.
3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці
України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Норм
державними інспекторами, іншими посадовими особами
Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль
за дотриманням вимог Норм.
4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на
веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.
5. Державному підприємству "Головний навчально-методичний
центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити: видання і розповсюдження Норм; вивчення Норм посадовими особами Держнаглядохоронпраці
України, центральних і місцевих органів виконавчої влади,
організацій та деревообробних підприємств під час їх чергового
навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
6. Відділу документального забезпечення та контролю
(Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у
Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома
центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних
управлінь, експертно-технічних центрів та Національного
науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці
України.
7. Головному редактору журналу "Технополіс" (Спірін В.Ф.)
опублікувати наказ у черговому номері журналу.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Семка О.П.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Тьоткін
Голова ЦК профспілки працівників
лісових галузей України В.Д.Сібільов
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій П.Ф.Борисов
В.о. Міністра охорони
здров'я України В.В.Загородній
Заступник Міністра просилової
політики України А.Г.Федяєв
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захвоорювань України В.І.Крот
Директор національного
науково-дослідного інституту
охорони праці (ННДІОП) М.О.Лисюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронпраці
України
31.01.2005 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2005 р.
за N 257/10537

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
деревообробної промисловості

1 Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів
індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" від
8 серпня 2001 року N 952 ( 952-2001-п ).
1.2. Ці Норми поширюються на організації та підприємства
(незалежно від форм власності та підпорядкування) та на фізичних
осіб, які виконують роботи, пов'язані з обробленням деревини.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих
обробленням деревини, перелік яких відповідає Національному
класифікатору України ДК 003:2005 "Класифікатор професій"
( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженому наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами та
доповненнями). Класифікація та позначення захисних властивостей
засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) у залежності від
небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована
відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система
стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие
требования и классификация". { Пункт 1.3 Розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 259
( z1278-07 ) від 07.11.2007 }
1.4. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств
деревообробного комплексу, які виконують роботи, що відносяться до
інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ
згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного
хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою
Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 року
N 47 ( v0047400-81 ), із змінами, а також згідно з чинними нормами
безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам,
зайнятим у відповідних галузях економіки.
1.5. Порядок забезпечення працівників організацій та
підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок
їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
29.10.96 N 170 ( z0667-96 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).
Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган
зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та
іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинних нормативних актів.
1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду з охорони
праці, професійні спілки та служби охорони праці організацій і
підприємств.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах
здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та
професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників,
а в разі відсутності професійних спілок - уповноважена особа.
1.8. Строк носіння теплого одягу та взуття для України
прийнятий за I кліматичним поясом, а при постійній роботі у
населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до
законодавства України, термін носіння зимового спецодягу та
спецвзуття зменшується на 12 місяців.
2 Норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту
--------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно | Професійна | Найменування |Позначе-| Строк | |з/п|з Класифікатором| назва | спецодягу, | ння | носіння | | |професій | роботи |спецвзуття та інших |захисних|(місяців)| | |(ДК 003:2005) | | ЗІЗ |власти- | | | |( vb375609-05, | | |востей | | | |vc375609-05 ) | | | ЗІЗ | | ---------------------------------------------------------------------------
2.1 Працівникам, зайнятим у лісопильному,
столярному, меблевому, паркетному і тарному
виробництвах
--------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 1 |8265.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 | | | |приготування|Фартух прогумований | Вн | 12 | | | |лаку |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | См, В | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 2 |8152.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 | | | |просочування|Фартух прогумований | Вн | 12 | | | |личкувальних|з нагрудником | | | | | |матеріалів |Чоботи гумові | См, В | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 3 |8240.2 |Верстатник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |шпалорізного|Черевики шкіряні | Ми, | 12 | | | |верстата |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 4 |8232.2 |Виготовлювач|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |декоративних|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |елементів |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |меблів |Окуляри захисні | |До зносу | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 5 |7331.2 |Випалювач по|Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |дереву |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 6 |7331.2 |Виробник |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |художніх | | | | | | |виробів з | | | | | | |дерева | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 7 |7331.2 |Виробник |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |художніх | | | | | | |виробів з | | | | | | |лози | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 8 |7422.2 |Гнутар по |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 | | | |дереву |Фартух брезентовий з| Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці | Тп100 | 2 | | | | |комбіновані | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 9 |8151.2 |Готувач |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 | | | |лаків, фарб |Фартух прогумований | Нл | 12 | | | |та левкасів |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 10| 9322 |Грунтуваль- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник художніх|Фартух прогумований | Нл | 12 | | | |виробів з |з нагрудником | | | | | |дерева |Черевики шкіряні | См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 11|8223.3 |Знімач-зми- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |вальник фарб|Фартух прогумований | Нл | 12 | | | |і лаків |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 12|7422.2 |Комплектува-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |льник меблів|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 13|8229.2 |Лакувальник |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Фартух бавовняний з | Ми | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики | Эс | 12 | | | | |шкіряні | | | | | | |Рукавички гумові | Нл | 1 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| | | | |Під час оздоблення в| | | | | | |пульверізаційних | | | | | | |кабінах: | | | | | | |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний замість | | | | | | |халата бавовняного | Ми, З | 12 | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт з кислотними | | | | | | |лаками додатково: | | | | | | |Рукавички гумові, | | | | | | |стійки до дії кислот| | | | | | |та лугів |К50,Щ20 | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 14|7132.2 |Лицювальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |синтетичними|Фартух бавовняний з | Ми | 12 | | | |матеріалами |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Ми, З | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 15|7132.2 |Лицювальник-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |поліруваль- |Фартух бавовняний з | | | | | |ник |нагрудником | Ми | 12 | | | | |Напівчеревики | Эс | 12 | | | | |шкіряні | | | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 16|7422.2 |Личкувальник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |деталей |Фартух бавовняний з | | | | | |меблів |нагрудником | Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Ми, З | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 17|8212.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |лаконаносної|Фартух бавовняний з | | | | | |машини |нагрудником | Ми | 12 | | | | |Напівчеревики | Эс | 12 | | | | |шкіряні | | | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 18|8252.2 |Машиніст на |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 | | | |припресуван-|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |ні плівки |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 19|7422.2 |Набирач |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |личкувальних|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |матеріалів |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |для меблів | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 20| 9322 |Навішувач |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |заготовок |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 21|8283.2 |Наклеювач |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |заготовок |Чоботи шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 22|8231.3 |Намазуваль- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник деталей |Чоботи шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 23|7437.2 |Оббивальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |меблів | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 24|7331.2 |Оброблювач |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |художніх | | | | | | |виробів з | | | | | | |дерева та | | | | | | |пап'є-маше | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 25|8331.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |автоматизо- |Чоботи кирзові | См | 12 | | | |ваного |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |лісотранспо-|Берет бавовняний | | 12 | | | |ртера |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Брюки бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | Тн | 36 | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 26|8141.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |агрегатних |Чоботи кирзові | См | 12 | | | |ліній |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |сортування |Берет бавовняний | | 12 | | | |та |На зовнішніх роботах| | | | | |перероблення|узимку додатково: | | | | | |деревини |Куртка бавовняна на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Брюки бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | Тн | 36 | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |В іншу пору | | | | | | |року додатково: | | | | | | |Костюм брезентовий | Вн |Черговий | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 27|8264.3 |Оператор |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |електро- |бавовняний | | | | | |статистично-|Фартух прогумований | Нл | 12 | | | |го оброблен-|з нагрудником | | | | | |ня |Чоботи гумові | Эс | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | До зносу| | | | |Окуляри захисні | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 28|8122.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |лінії |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |оброблення |Берет бавовняний | | 12 | | | |рейок |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 29|8240.2 |Оператор на |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |автоматичних|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |та |Берет бавовняний | | 12 | | | |напівавтома-|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |тичних |На зовнішніх роботах| | | | | |лініях у |узимку додатково: | | | | | |деревооброб-|Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | |ленні |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 30|8141.1 |Оператор |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |установок та|бавовняний | | | | | |ліній |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |оброблення |Берет бавовняний | | 12 | | | |пиломатеріа-|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |лів |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |утеплені | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 31|8223.2 |Оператор |Комбінезон | Ми, З | 12 | | | |фарбувально-|бавовняний | | | | | |сушильної |Фартух бавовняний з | Ми | 12 | | | |лінії та |нагрудником | | | | | |агрегата |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 32|7142.2 |Опоряджува- |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |льник |Фартух бавовняний з | Ми | 6 | | | |виробів з |нагрудником | | | | | |деревини |Напівчоботи шкіряні | Ми | 12 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 33|7332.2 |Плетільник | Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |меблів | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 34|7422.2 |Пресувальник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |виробів з |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |деревини |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 35|8141.2 |Рамник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Напівчоботи шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Постійно зайнятим на| | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 36|7331.2 |Реставратор |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | | виробів з |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | дерева |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 37| 9322 |Реставратор |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |готової |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |продукції |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 38|7212.1 |Різальник на|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |лазерній |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |установці |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Окуляри протилазерні| | До зносу| | | | |із світлофільтрами | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 39|7331.2 |Різальник по|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | дереву та |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | бересті | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 40|7421.2 | Різальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | шпону та |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |личкувальних|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | матеріалів | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 41|7422.2 |Розмітник по|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | дереву |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 42|8151.2 |Розчиняльник|Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | | лаку |Фартух прогумований | | | | | | |з нагрудником | Нл | 12 | | | | |Напівчеревики | См | 12 | | | | |шкіряні | | | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 43|7332.2 |Складальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | виробів з |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | дерева та |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | пап'є-маше | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 44|8285.2 |Складальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |виробів з |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |деревини |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 45|7331.2 |Сортувальник|Фартух бавовняний з | Ми, З | 12 | | | |декоративних|нагрудником | | | | | |порід дерева|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 46|7422.2 | Столяр |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Фартух бавовняний | Ми | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 1 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| | | | |Під час виконання | | | | | | |склеювальних робіт: | | | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 47|7312.2 | Столяр з |Костюм | Ми, З | 12 | | | | вироблення |віскозно-лавсановий | | | | | | та ремонту |Фартух бавовняний | Ми | 9 | | | | деталей і |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | вузлів |Берет бавовняний | | 12 | | | | музичних |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 1 | | | |інструментів|Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 48| 9322 | Сушильник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |сировини та |Напівчоботи шкіряні | Ми | 12 | | | | матеріалів |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 49|7124.2 | Тесляр |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Фартух бавовняний | Ми | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 1 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 50|7331.2 |Фанеруваль- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник художніх|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | виробів з |Рукавички бавовняні | Ми, З | 1 | | | | дерева |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 51|7436.2 |Фурнітурник |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички бавовняні | Ми, З | 1 | ---------------------------------------------------------------------------
2.2 Працівникам, зайнятим у фанерному виробництві
--------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 1 |8154.2 |Апаратник з |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |виробництва |Фартух прогумований | Нл | 12 | | | |синтетичних |з нагрудником | | | | | |клеїльних |Черевики шкіряні | См | 12 | | | |смол |Рукавички гумові | Нл | 1 | | | | |Берет бавовняний | |До зносу | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу | | | | |Протигаз | |Черговий | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 2 |8141.2 |Вентильовий |Фартух прогумований | Ми | 12 | | | |гідравлічно-|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |го преса |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | | | | |Під час постійного | | | | | | |виконання робіт зі | | | | | | |смоляними клеями | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 3 |7423.2 |Верстатник |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |навивального|бавовняний | | | | | |верстата |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 4 |8151.2 |Мельник |Під час виконання | | | | | |деревооброб-|робіт з подрібнення | | | | | |ного |клеєвих матеріалів: | | | | | |виробництва |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 5 |8124.3 |Набирач |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |пакетів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 6 |8112.2 |Оператор |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |пульта |бавовняний | | | | | |керування |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 7 |8232.2 |Пресувальник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |листових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |матеріалів |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 8 |8232.2 |Пресувальник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |труб та |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |профілів |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 9 |8141.2 |Складальник |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | | фанерних |бавовняний | | | | | | труб |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 10|8141.2 | Склеювач |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | | фанерних |бавовняний | | | | | | труб |Фартух прогумований | Нл | 12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Рукавиці | | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Рукавички гумові | Нл | Чергові | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 11|8211.2 |Стругальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Фартух бавовняний | Ми | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 12|7421.2 | Сушильник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |(виробництво|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | фанери) |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | ---------------------------------------------------------------------------
2.3 Працівникам, зайнятим у виробництві
деревностружкових та деревноволокнистих плит
--------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 1 |8151.1 |Апаратник |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |змішування |бавовняний | | | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Чоботи кирзові | См | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 2 |8154.2 |Апаратник |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |приготування|бавовняний | | | | | |зв'язуваль- |Фартух прогумований | Нл | 12 | | | |них (смол) |з нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові | См | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички гумові | Нл | Чергові | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 3 |8112.2 |Бункеруваль-|Костюм бавовняний | Пн, | 12 | | | |ник |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 1 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка брезентова на| Тн | 24 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки брезентові на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |Підшоломники на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |В іншу пору року: | | | | | | |Костюм бавовняний з | Вн | 12 | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 4 |8240.2 |Верстатник |Костюм бавовняний | Пн | 12 | | | |спеціальних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |деревооброб-|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |них |Окуляри захисні | |До зносу | | | |верстатів |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 5 |8142.1 |Дефібрерник | Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | | | бавовняний | | | | | | | Напівчоботи гумові | В, См | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 6 |8141.3 |Завантажувач|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |деревних та |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | |костричних |Берет бавовняний | | 12 | | | |плит |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Каска захисна | | 24 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 7 |8141.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |відливної |бавовняний | | | | | |машини |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Рукавички | Ми, З | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 8 |8112.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |змішувальних|бавовняний | | | | | |барабанів |Чоботи кирзові | См | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 3 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 9 |8142.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |виробництва |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | |деревної |Берет бавовняний | | 12 | | | |маси з |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |трісок |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 10|8141.2 |Оператор |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |високочасто-|бавовняний | | | | | |тної |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |установки |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 11|8141.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |інерційних |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | |сепараторів |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Навушники | | До зносу| | | | |протишумові | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 12|8266.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |конвейєрної |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |лінії | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 13|8261.2 |Оператор | Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |потокової | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |лінії з | Берет бавовняний | | 12 | | | |вироблення |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |волокна | Окуляри захисні | |До зносу | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 14|8141.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |формувальної|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |машини |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 15|8141.2 |Оператор |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |центрального|бавовняний | | | | | |пульта |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |керування у | | | | | | |виробництві | | | | | | |деревних та | | | | | | |костричних | | | | | | |плит | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 16|8141.1 |Пресувальник|Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |деревних та |бавовняний | | | | | |костричних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |плит |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички бавовняні | Тп100 | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 17|8141.2 |Розмелювач |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |деревини |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Навушники | | До зносу| | | | |протишумові | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 18|8152.2 |Термооброб- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | ник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |дерево-воло-|Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | | | |книстих плит| | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 19|8112.2 |Фільтруваль-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | ник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | ---------------------------------------------------------------------------
2.4 Працівникам, зайнятим у сірниковому
виробництві
--------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 1 |8240.3 |Апаратник |Халат бавовняний з | То | 12 | | | |сушіння |вогнезахисним | | | | | |сірникових |просоченням | | | | | |коробок |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 2 | 9322 |Виробник |Халат бавовняний з | То | 12 | | | |спеціальних |вогнезахисним | | | | | |сірників |просоченням | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 3 |8151.2 | Готувач |Халат бавовняний з | То | 12 | | | | сірникових |вогнезахисним | | | | | | мас |просоченням | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт з | | | | | | |обслуговування | | | | | | |млинів та | | | | | | |масотерток: | | | | | | |Костюм бавовняний з | То | 12 | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням замість | | | | | | |халата бавовняного | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 4 |8222.2 |Мочальник |Костюм бавовняний з | То | 12 | | | |(сірникове |вогнезахисним | | | | | |виробництво)|просоченням | | | | | | |Рукавиці гумові | Яж | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 5 |8222.2 |Намазуваль- |Фартух бавовняний з | То | 12 | | | |ник |вогнезахисним | | | | | |сірникових |просоченням | | | | | |коробок |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Яж | 2 | | | | |Косинка бавовняна з | | До зносу| | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 6 |8222.2 |Оператор |Халат бавовняний з | То | 12 | | | |автоматичної|вогнезахисним | | | | | |лінії |просоченням | | | | | |вироблення |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |сірників |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Косинка бавовняна з | | До зносу| | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 7 |8223.3 |Оператор |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |верстатів |Фартух бавовняний з | То | 12 | | | |для |вогнезахисним | | | | | |укладання |просоченням | | | | | |розсипних |Косинка бавовняна з | | До зносу| | | |сірників |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 8 |8240.2 |Оператор |Халат бавовняний з | То | 12 | | | |напівавтома-|вогнезахисним | | | | | |тичної лінії|просоченням | | | | | |вироблення |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |сірникових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |коробок |Косинка бавовняна з | | До зносу| | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 9 |8222.2 |Оператор |Халат бавовняний з | То | 12 | | | |сірникових |вогнезахисним | | | | | |автоматів |просоченням | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 2 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 12 | | | | |Косинка бавовняна з | |До зносу | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | ---------------------------------------------------------------------------
2.5 Працівникам, зайнятим в олівцевому
виробництві
--------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 1 |8229.2 |Автоматник | Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |клеїльних | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |напівавтома-|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |тів | Респіратор | | До зносу| | | | | газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 2 |8240.2 |Виробник | Комбінезон | Ми, З | 12 | | | |стрижнів | бавовняний | | | | | | |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | | | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | | Берет бавовняний | | 12 | | | | | Рукавиці сукняні | Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 3 |8231.2 |Вирубник |Комбінезон | Ми, З | 12 | | | |заготовок та|бавовняний | | | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці сукняні | Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 4 |8229.3 |Заточуваль- | Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник олівців,| Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |стрижнів та | Берет бавовняний | | 12 | | | |паличок |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 1 | | | | | Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 5 |8151.2 |Змішувальник|Під час виконання | | | | | |(виробництво|робіт з приготування| | | | | |олівців) |апаратину: | | | | | | |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 1 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт зі змішування | | | | | | |в змішувачах та | | | | | | |вальцювальних | | | | | | |машинах: | | | | | | |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 12 | | | | |Навушники | | До зносу| | | | |протишумові | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 6 |8229.2 |Калібруваль-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник олівце- |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |вих дощечок |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 1 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 7 |8229.2 |Комплектува-| Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |льник | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |олівців та | | | | | | |стрижнів | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 8 |8251.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |друкарської |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |машини |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |(виробництво| | | | | | |олівців) | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 9 |7346.2 |Накатник | Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |малюнків |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 10|8152.2 |Обпалювач | Комбінезон | Ми, З | 12 | | | |графітових | бавовняний | | | | | |стрижнів |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | | | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | | Берет бавовняний | | 12 | | | | | Рукавиці сукняні | Тп100 | 2 | | | | | Респіратор | |До зносу | | | | | газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 11|8229.2 |Обробник | Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |олівців на | бавовняний | | | | | |автоматі | Черевики шкіряні | Ми | 2 | | | | | Рукавиці гумові | Нл | 12 | | | | | Респіратор | |До зносу | | | | | газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 12|8229.2 |Оператор | Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |автоматичної| Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |лінії | Берет бавовняний | | 12 | | | |вироблення | | | | | | |білого | | | | | | |олівця | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 13|8229.3 |Оператор | Костюм бавовняний |Ми, З | 12 | | | |автоматів | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |складання | | | | | | |олівців | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 14|8151.2 |Оператор | Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |дисперсійних|Фартух прогумований | Вн | 12 | | | |змішувачів | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |для | Берет бавовняний | | 12 | | | |приготування|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |стрижневої | Респіратор | | До зносу| | | |маси | газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 15|8229.2 |Пресувальник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |олівцевих |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |блоків |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 16|8159.2 |Пресувальник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |стрижнів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 17| 9322 |Просочуваль-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник |Фартух прогумований | Вн |Черговий | | | |олівцевих |Чоботи шкіряні | См | 12 | | | |дощечок |Рукавички сукняні | Ми, З | Чергові | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 18|8159.2 |Просочуваль-|Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |ник стрижнів|бавовняний | | | | | | |Фартух прогумований | Вн |Черговий | | | | |Черевики шкіряні | См | 12 | | | | |Рукавички сукняні | Ми, З | Чергові | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 19|8229.3 |Різальник | Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ниток | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |стрижнів | Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички бавовняні | Ми, З | 2 | | | | | Респіратор | | До зносу| | | | | пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 20|8229.3 |Розкатник | Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |стрижнів | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички бавовняні | Ми, З | 2 | | | | | Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт на гарячій | | | | | | |плиті додатково: | | | | | | |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | | | Рукавички шкіряні | | | | | | | замість | | | | | | |Рукавичок бавовняних| Тп100 | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 21|8151.2 |Розмелювач |Комбінезон | Пн | 12 | | | |олівцевої |бавовняний з | | | | | |маси |пилонепроникної | | | | | | |тканини | | | | | | |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 1 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 22| 9322 |Складальник | Фартух бавовняний | Ми, З | 12 | | | |блоку з | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |посклених |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |стрижнів | | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 23|8229.2 |Сортувальни-| Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |ку | бавовняний | | | | | |виробництві | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |олівців |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички бавовняні | Ми, З | 2 | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт із сортування | | | | | | |стрижнів додатково: | | | | | | | Респіратор | | До зносу| | | | | пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 24|7421.2 |Сушильник | Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |дощечок | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 25|8152.3 |Сушильник | Комбінезон | Ми, З | 12 | | | |стрижнів | бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 26|8229.2 |Фарбувальник| Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |олівців | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | | Респіратор | | До зносу| | | | | газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 27|8151.2 |Шихтувальник| Костюм бавовняний | Ми, З | 12 12 | | | |(виробництво| Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | олівців) | Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | | Рукавички гумові | Вн | Чергові | | | | | Респіратор | | До зносу| | | | | пилогазозахисний | | | | | | | Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 28|8229.2 |Шліфувальник|Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |стрижнів |бавовняний | | | | | | |Напівчеревики | Эс | 12 | | | | |антистатичні | | | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички бавовняні | Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 29|8229.3 |Штемпелюва- | Фартух бавовняний | Ми, З | 12 | | | |льник | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |олівців |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | ---------------------------------------------------------------------------
2.6 Працівникам, зайнятим у загальних
деревообробних процесах
--------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 1 |7422.2 |Бондар |Костюм бавовняний з | К20 | 12 | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Фартух бавовняний з | Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 2 |7423.2 |Верстатник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |вусувального|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |верстата |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 3 |7423.2 |Верстатник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |деревооброб-|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |них |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |верстатів |Окуляри захисні | | До зносу| | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Навушники | | До зносу| | | | |протишумові | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 4 | 9322 |Верстатник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |клеєнаносно-|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |го верстата |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 5 |7423.2 |Верстатник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ребросклею- |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |вального |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |верстата |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 6 | 9212 |Вивантажувач|Костюм брезентовий | Вн | 12 | | | |деревини з |Чоботи гумові | См, В | 12 | | | |води |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка брезентова на| Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки брезентові на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |Рукавиці сукняні | Тн | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 7 | 9311 |Вивантажувач|Костюм бавовняний з | Пн | 12 | | | |пилу |пилонепроникної | | | | | | |тканини | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 24 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 24 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 36 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 8 |8151.2 |Готувач |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |розчинів та |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | |сумішей |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 9 |8151.2 |Готувач |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |хімічних |Фартух прогумований | К20 | 12 | | | |розчинів |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | См | 12 | | | | |Рукавички гумові | К20 | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 10|8142.3 |Деревопар |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 11|8159.3 |Завантажу- |Костюм бавовняний з | Пн | 12 | | | |вач- |пилонепроникної | | | | | |вивантажувач|тканини | | | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Каска захисна | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 24 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 24 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 36 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 12|8261.2 |Завантажувач|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |сировини |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Каска захисна | | 24 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 13|7423.2 |Заточуваль- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |деревооброб-|Берет бавовняний | | 12 | | | |ного |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 1 | | | |інструменту |Окуляри захисні від | | До зносу| | | | |механічних | | | | | | |пошкоджень | | | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 14| 9322 |Здавач |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |готової |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |продукції |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка | Тн | 36 | | | | |лавсаново-віскозна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 15| 9322 |Знімач |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |гарячих |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 16| 9322 |Знімач клею |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Фартух прогумований | Нл | 12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 17| 3115 |Калібруваль-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 18|7422.1 |Контролер |Халат бавовняний | Ми, З | 12 | | | |деревооброб-|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |ного |Під час постійного | | | | | |виробництва |виконання робіт | | | | | | |узимку поза | | | | | | |приміщенням | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка | Тн | 36 | | | | |лавсаново-віскозна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки | Тн | 36 | | | | |лавсаново-віскозні | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 19| 6141 |Корувальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 20|8141.2 |Лагодильник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |шпону й |Фартух бавовняний | Ми | 9 | | | |фанери |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт із склеювання:| | | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 21|8331.2 |Лебідник на |Під час виконання | | | | | |штабелюванні|робіт на біржах | | | | | |та |сировини: | | | | | |навантаженні|Костюм бавовняний | Ми, З | 24 | | | |лісу |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 22|8141.2 |Лущильник |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |шпону |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 23|8279.3 |Машиніст |Костюм бавовняний | Пн | 12 | | | |дробильних |Чоботи гумові | В | 12 | | | |машин |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| | | | |Навушники | | До зносу| | | | |протишумові | | | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 24|8142.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 | | | |рубальної |бавовняний | | | | | |машини |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 1 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| | | | |Навушники | | До зносу| | | | |протишумові | | | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 24 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 24 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 36 | | | | |Підшоломники на | | 12 | | | | |утепленій підкладці | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 25|7423.1 |Налагоджува-|Комбінезон | Ми, З | 12 | | | |льник |бавовняний | | | | | |деревооброб-|Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | |ного |Берет бавовняний | | 12 | | | |устаткування|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 3 | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 26|8154.1 |Налагоджува-|Комбінезон | Ми, З | 12 | | | |льник |бавовняний | | | | | |устаткування|Чоботи кирзові | См | 12 | | | |лако- |Берет бавовняний | | 12 | | | |фарбових |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 3 | | | |покриттів |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 27|7223.1 |Налагоджува-|Комбінезон | Ми, З | 12 | | | |льник |бавовняний | | | | | |шліфувальних|Черевики шкіряні | См | 12 | | | |верстатів |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 3 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 28|1222.2 |Начальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 18 | | | |біржі |Плащ непромокальний | Вн | 24 | | | |(лісової, |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | |пиломатеріа-|Берет бавовняний | | 12 | | | |лів) |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 29|8278.3 |Оброблювач |Костюм бавовняний з | Ву | 12 | | | |технологіч- |водовідштовхувальним| | | | | |них |просоченням | | | | | |міскостей і |Фартух прогумований | Ву | 12 | | | |тари |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички гумові | К50 | 3 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Пояс запобіжний | | Черговий| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 30|8211.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |автоматичних|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |та напів- |Берет бавовняний | | 12 | | | |автоматичних|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |ліній |На зовнішніх роботах| | | | | |верстатів та|узимку додатково: | | | | | |установок |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 31|8163.2 |Оператор з |Костюм бавовняний з | Пн | 12 | | | |обслугову- |пилонепроникної | | | | | |вання уста- |тканини | | | | | |новок для |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |пилогазоуло-|Берет бавовняний | | 12 | | | |влювання |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 32|8264.2 |Оператор |Комбінезон | Ми, З | 12 | | | |клейового |бавовняний | | | | | |устаткування|Фартух прогумований | Нл | 12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 33|8333.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |механізова- |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |них та |Берет бавовняний | | 12 | | | |автоматизо- |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |ваних |На зовнішніх роботах| | | | | |складів |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 34|7421.2 |Оператор |Фартух бавовняний | Ми, З | 12 | | | |сушильних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |установок |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 35|7222.2 |Пилкоправ |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 3 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 36|8124.2 |Пресувальник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |на |Фартух прогумований | Нл | | | | |гідропресах |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Тп100 | 2 | | | | |Рукавички гумові | Нл | Чергові | | | | |Окуляри захисні | |До зносу | | | | |Респіратор | |До зносу | | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 37|8229.3 |Приймальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |сировини, |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |напівфабри- |Берет бавовняний | | 12 | | | |катів та |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |готової |Узимку додатково: | | | | | |продукції |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 38|7421.2 |Пропарювач- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |проварювач |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | |деревини |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 39|7421.2 |Просочуваль-|Костюм або | К50 | 12 | | | |ник |Напівкомбінезон | | | | | |пиломатеріа-|бавовняний з | | | | | |лів та |кислотозахисним | | | | | |виробів з |просоченням | | | | | |деревини |Фартух прогумований | К50 | Черговий| | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | Черговий| | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Протигаз | | Черговий| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 40|8232.2 | Розкрійник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | листового |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | матеріалу |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 41|7423.2 |Розкрійник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |шліфувально-|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |го полотна |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 42| 6141 |Розкряжува- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |льник |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Окуляри захисні | | До зносу| | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 43|8141.2 |Сепараторник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |(деревооб- |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | робні |Берет бавовняний | | 12 | | | |виробництва)|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 44|7341.2 |Складач |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ручним |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |способом |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 45|8229.3 | Склеювач |Комбінезон | Ми, З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух прогумований | Нл | 12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нл | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |газозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 46| 9212 |Сортувальник|Комбінезон | Вн | 12 | | | |деревини на |бавовняний з | | | | | | воді |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка брезентова на| Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки брезентові на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 47|7421.2 |Сортувальник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | матеріалів |Фартух бавовняний з | Ми | 12 | | | |та виробів з|нагрудником | | | | | | деревини |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 48|1222.1 |Технічний |Костюм бавовняний | Ми, З | 18 | | | |керівник |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | |лісобіржі |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички бавовняні | Ми, З | 3 | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 49|7421.2 |Укладальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |пиломатеріа-|Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | |лів, деталей|Берет бавовняний | | 12 | | | |та виробів з|Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | |деревини |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 50|8163.3 |Чистильник |Костюм бавовняний з | Пн | 12 | | | |вентиляцій- |пилонепроникної | | | | | |них |тканини | | | | | |установок |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 51|8212.3 |Чистильник з|Костюм бавовняний з | Пн | 12 | | | |очищення |пилонепроникної | | | | | |пилових |тканини | | | | | |камер |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 52|7346.2 | Шаблонник |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми, З | 1 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 53|7423.2 |Шліфувальник|Напівкомбінезон | Пн | 12 | | | | по дереву |бавовняний | | | | | | |Напівчеревики | Эс | 12 | | | | |шкіряні | | | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Респіратор | | До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Під час | | | | | | |ручного шліфування: | | | | | | |Рукавички бавовняні | Ми, З | 2 | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт із шліфування | | | | | | |плит: | | | | | | |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 54| 9322 |Шпаклюваль- | Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник | Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | | Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавички бавовняні | Ми, З | 2 | | | | | Респіратор | | До зносу| | | | | пилозахисний | | | |---+----------------+------------+--------------------+--------+---------| | 55| 6141 |Штабелюваль-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | |ник деревини|Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 | | | | |Каска захисна | | До зносу| | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на | Тн | 24 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні на | Тн | 24 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 36 | --------------------------------------------------------------------------- { Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 259 ( z1278-07 ) від 07.11.2007 }
Начальник управління організації
державного нагляду в АПК,
машинобудуванні, на транспорті
та у зв'язку В.А.Маціяшковгору