Документ z0250-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
21.02.2006 N 89
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2006 р.
за N 250/12124

Про затвердження Норм безплатної
видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту
працівникам машинобудування
та металообробної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам машинобудування та металообробної промисловості (далі
- Норми), що додаються.
2. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
"Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим машиностроительных и металлообрабатывающих производств",
затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та
соціальних питань і Президії ВЦРПС від 18 серпня 1980 року
N 241/П-9 ( v0241400-80 ) (із змінами та доповненнями), з
введенням у дію цих Норм.
3. Наказ ввести в дію з 1 липня 2006 року.
4. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду (Саварин М.В.) вжити заходів щодо внесення
наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань
охорони праці.
6. Головному редактору журналу "Охорона праці"
(Яковенко М.Г.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Держпромгірнагляду Саварина М.В.
Міністр В.І.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра промислової
політики України А.Г.Федяєв
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.І.Тьоткін
Заступник Міністра охорони
здоров'я України С.П.Бережнов
Директор Національного
науково-дослідного інституту
охорони праці М.О.Лисюк
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
машинобудування та металооброботки
України А.О.Таранчук
Заступник директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України О.О.Постоюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
21.02.2006 N 89
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2006 р.
за N 250/12124

НОРМИ
безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту
працівникам машинобудування
та металообробної промисловості

1. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
1.2. Ці Норми є обов'язковими для всіх підприємств та
організацій машинобудування та металообробки незалежно від форми
власності, а також поширюються на підприємства інших видів
економічної діяльності, де виконуються технологічні процеси або
окремі роботи, віднесені до машинобудування та металообробки.
1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
машинобудуванні та металообробці, відповідно до Класифікатора
професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України
від 27.07.95 N 257 ( v0257217-95 ) (із змінами і доповненнями).
1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств машинобудування та металообробки.
1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ
залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ
12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
1.6. Крім цих Норм працівники організацій та підприємств
машинобудування і металообробки, які виконують роботи, що належать
до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ
згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного
хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою
Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2
( v0047400-81 ) (із змінами і доповненнями), а також іншими
чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у
відповідних галузях економіки.
1.7. Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого
процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій, а також порядок
їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за
N 667/1692 (далі - Положення). Відповідно до цього Положення
власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають
вимогам чинних нормативних актів.
1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств та організацій.
1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях
здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних
органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки
на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці.
2. Норми

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду В.Іванченковгору