Документ z0160-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2019, підстава - z0157-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.12.2012  № 1902


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 160/22692

Про затвердження Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№ 1709 від 16.12.2014
№ 942 від 03.07.2015
№ 691 від 14.09.2017
№ 20 від 22.01.2019}

Відповідно до частин першої та другої статті 27 Закону України "Про іпотечні облігації", пункту 30-1 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Цивільного кодексу України, Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про іпотеку", "Про заставу" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 вересня 2006 року № 774 "Про затвердження Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2006 року за № 1205/13079.

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко)  забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг


С.Г. АрбузовА. Стасевський


Протокол засідання Комісії
від 27.12.2012 № 59
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
27.12.2012 № 1902


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 160/22692

ПОЛОЖЕННЯ
про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до частин першої та другої статті 27 Закону України "Про іпотечні облігації" (далі - Закон), пункту 30-1 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Цивільного кодексу України, Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про іпотеку", "Про заставу".

Дія цього Положення поширюється на фінансові установи, які мають ліцензію на право здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям (далі - управителі), емітентів звичайних іпотечних облігацій (далі - емітенти), аудиторські фірми, які здійснюють перевірку стану іпотечного покриття (далі - аудитори).

2. Це Положення визначає:

2.1. Умови включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій.

2.2. Порядок формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій.

2.3. Вимоги до збалансованості іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями.

2.4. Вимоги до ведення та змісту розділів реєстру іпотечного покриття.

2.5. Умови доступу до інформації, що міститься в реєстрі іпотечного покриття.

2.6. Порядок перевірки іпотечного покриття та надання витягів з реєстру іпотечного покриття.

2.7. Розкриття інформації з реєстру іпотечного покриття.

2.8. Функції з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій.

2.9. Вимоги та обмеження щодо діяльності управителя, умови заміни управителя.

2.10. Рекомендаційні умови договору про управління іпотечним покриттям.

II. Вимоги до іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій

1. Умови включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій

1. До складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій можуть включатися іпотечні активи з дотриманням нижчезазначених умов.

2. Іпотечні активи мають належати емітенту на праві власності і можуть бути відчужені в разі невиконання емітентом зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями. На момент уключення іпотечних активів до іпотечного покриття, а також протягом усього строку перебування цих активів у складі іпотечного покриття емітент зобов'язаний:

2.1. Мати права кредитора за відповідним іпотечним активом. Права емітента на іпотечний актив не можуть бути обмежені чи обтяжені правами будь-яких інших осіб, крім власників звичайних іпотечних облігацій.

2.2. Зберігати можливість відступлення прав за відповідним іпотечним активом на користь іншої особи з метою виконання зобов'язань перед власниками звичайних іпотечних облігацій.

2.3. Не обмежувати чи обтяжувати право власників звичайних іпотечних облігацій звернути стягнення на іпотечні активи в складі іпотечного покриття, за винятком обмежень, установлених Законом та проспектом емісії відповідного випуску звичайних іпотечних облігацій.

3. Забезпечені іпотекою зобов'язання боржників підлягають виконанню виключно у грошовій формі. Не дозволяється включати до складу іпотечного покриття іпотечні активи, договірні умови виникнення яких передбачають виконання зобов'язань боржників у натуральній формі, шляхом заліку або в інший спосіб, який не передбачає повної сплати емітенту основної суми боргу та процентів у грошовій формі.

4. Відомості про те, що емітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним договором, мають бути внесені до відповідного державного реєстру в установленому законодавством порядку. Відомості про обтяження нерухомого майна іпотекою на користь емітента документально підтверджуються витягом (довідкою або іншим документом відповідно до законодавства) з Державного реєстру іпотек або з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно залежно від того, у якому з цих реєстрів відповідно до законодавства реєструються іпотеки.

5. Іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом інших зобов'язань, ніж зобов'язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій. На момент уключення іпотечних активів до складу іпотечного покриття, а також протягом усього строку перебування цих активів у складі іпотечного покриття права емітента як кредитора за відповідними іпотечними активами не можуть бути предметом договірних чи позадоговірних обмежень чи обтяжень, які передбачають виникнення в інших осіб, крім власників звичайних іпотечних облігацій, прав на отримання задоволення їх вимог до емітента за рахунок таких іпотечних активів.

6. За іпотечним чи кредитним договором, який підтверджує права емітента на відповідний іпотечний актив, що включається до складу іпотечного покриття, не прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника за таким іпотечним чи кредитним договором не порушено провадження у справі про банкрутство. Іпотечні активи не включаються до складу іпотечного покриття у разі:

6.1. Наявності вимоги емітента про дострокове виконання боржником зобов'язань за відповідним іпотечним чи кредитним договором або судового провадження щодо стягнення з боржника заборгованості за таким договором.

6.2. Звернення стягнення на нерухоме майно, що є предметом іпотеки.

6.3. Порушення щодо боржника провадження у справі про банкрутство.

7. Умови відповідного іпотечного договору не можуть передбачати можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателя. З метою забезпечення контролю емітента за виконанням боржником зазначених умов іпотечного договору відповідні відомості повинні бути внесені до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна або до іншого державного реєстру, у якому відповідно до законодавства підлягає реєстрації інформація щодо заборони відчуження нерухомості.

8. Предмет іпотеки має знаходитися на території України і бути застрахованим на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування. На момент уключення іпотечних активів до складу іпотечного покриття, а також протягом усього строку перебування цих активів у складі іпотечного покриття страхування предмета іпотеки на його повну вартість підтверджується відповідним договором страхування. При цьому страховиком має бути фінансова установа, з моменту внесення якої до Державного реєстру фінансових установ минуло не менше одного року та щодо якої протягом останнього року не вживалися заходи впливу у вигляді призначення тимчасової адміністрації.

9. Іпотечні активи не повинні бути включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів. На момент уключення іпотечних активів до складу іпотечного покриття, а також протягом усього строку перебування цих активів у складі іпотечного покриття вони не можуть забезпечувати виконання зобов'язань емітента за іншим випуском іпотечних облігацій або іпотечних сертифікатів, крім того випуску звичайних іпотечних облігацій, для якого відповідне іпотечне покриття було сформоване.

10. Основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов'язанням не може перевищувати 75 відсотків оціночної вартості предмета іпотеки жилого призначення, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, або 60 відсотків оціночної вартості предмета іпотеки нежилого призначення, визначеної суб'єктом оціночної діяльності. Дана вимога застосовується як на момент уключення відповідних іпотечних активів до іпотечного покриття, так і протягом усього строку перебування цих активів у складі іпотечного покриття. При цьому:

10.1. Основною сумою боргу за іпотечним активом є непогашений боржником розмір кредиту, забезпеченого іпотекою, без урахування процентних платежів або комісій, що нараховуються на заборгованість за кредитом.

10.2. Оціночна вартість предмета іпотеки визначається на підставі висновку (звіту) суб'єкта оціночної діяльності.

{Підпункт 10.2 пункту 10 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

11. Зобов'язання боржника не можуть бути забезпечені наступною іпотекою.

12. До складу іпотечного покриття можуть включатися іпотечні активи, віднесені до певної категорії активів відповідно до критеріїв, визначених пунктами 7 та 8 глави 3 цього розділу. При цьому для розрахунку розміру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, коефіцієнта іпотечного покриття та контролю за дотриманням емітентом вимог, зазначених у частині третій статті 13 Закону, не враховуються іпотечні та інші активи у складі іпотечного покриття, які класифіковані як такі, що мають значний ризик, високий ризик, реалізований ризик.

{Пункт 12 глави 1 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

13. До складу іпотечного покриття не можуть включатися іпотечні активи, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою об'єктів незавершеного будівництва або іпотекою майнових прав, у тому числі прав на об'єкти нерухомості, будівництво яких не завершено, або прав користування нерухомим майном. Предметом іпотеки за іпотечними активами, що включаються до іпотечного покриття, може бути виключно нерухоме майно, визначене пунктами 5 та 6 глави 2 цього розділу, право власності іпотекодавця на яке зареєстроване в установленому законодавством порядку. Документом, що підтверджує державну реєстрацію права власності іпотекодавця на предмет іпотеки, є витяг або інший документ відповідно до законодавства з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Реєстру прав власності на нерухоме майно або іншого реєстру відповідно до законодавства.

14. До складу іпотечного покриття не можуть включатися іпотечні активи, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою таких об'єктів нерухомості жилого призначення:

14.1. Фондів житла для тимчасового проживання.

14.2. Жилих квартир і будинків, що є об'єктами права державної чи комунальної власності.

15. До складу іпотечного покриття не можуть включатися іпотечні активи, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою таких об'єктів нерухомості нежилого призначення:

15.1. Земель сільськогосподарського призначення.

15.2. Земель, будівель та споруд, які є об'єктами права державної чи комунальної власності.

15.3. Цілісних майнових комплексів підприємств, які перебувають у державній або комунальній власності.

15.4. Повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів.

2. Порядок формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій

1. Для кожного випуску звичайних іпотечних облігацій формується окреме іпотечне покриття, відомості про яке підлягають унесенню до реєстру іпотечного покриття у встановленому цим Положенням порядку.

2. На момент реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного випуску звичайних іпотечних облігацій їх іпотечне покриття формується виключно з іпотечних активів.

3. На момент реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій та протягом усього строку перебування їх в обігу:

3.1. Забороняється включати до складу іпотечного покриття активи, які не відповідають вимогам Закону.

3.2. Сукупний розмір іпотечних активів, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна жилого призначення, повинен становити не менше ніж 85 відсотків від сукупного розміру всіх іпотечних активів, уключених до складу іпотечного покриття.

4. Уключення до складу іпотечного покриття іпотечних активів, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна нежилого призначення, дозволяється у межах 15 відсотків від сукупного розміру усіх іпотечних активів, уключених до складу іпотечного покриття.

5. Для цілей застосування цього Положення до нерухомого майна жилого призначення, зокрема, належать:

5.1. Жилі квартири, права власності іпотекодавців на які зареєстровані в установленому законодавством порядку, які призначені для проживання громадян.

5.2. Жилі будинки разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, права власності іпотекодавців на які зареєстровані в установленому законодавством порядку і які призначені для проживання громадян.

5.3. Жилі будинки, права власності іпотекодавців на які зареєстровані в установленому законодавством порядку і які призначені для проживання громадян, без земельних ділянок, на яких вони розташовані, у разі якщо іпотекодавці володіють правом довгострокової оренди чи постійного користування такими земельними ділянками.

6. Для цілей застосування цього Положення до нерухомого майна нежилого призначення, зокрема, належать:

6.1. Будівлі та споруди, права власності іпотекодавців на які зареєстровані в установленому законодавством порядку, що використовуються для розміщення офісів, торговельних площ, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства і побутового обслуговування, інших аналогічних об'єктів.

6.2. Будівлі та споруди, права власності іпотекодавців на які зареєстровані в установленому законодавством порядку, що використовуються для виробничих потреб.

6.3. Земельні ділянки, права власності іпотекодавців на які зареєстровані в установленому законодавством порядку, у тому числі земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва.

6.4. Квартири та будинки, права власності іпотекодавців на які зареєстровані в установленому законодавством порядку, які використовуються для здачі в найм (оренду), у тому числі для проживання громадян.

7. Емітент має право включати, виключати або замінювати окремі іпотечні та інші активи у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій за умови, що іпотечне покриття за результатами таких дій відповідатиме вимогам, установленим статтею 13 Закону.

8. Емітент зобов’язаний виключити іпотечні активи із складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій у разі:

8.1. Виявлена невідповідність окремих іпотечних активів у складі іпотечного покриття встановленим вимогам.

8.2. Емітентом або іншою особою ініційоване звернення стягнення на предмет іпотеки, що забезпечує виконання зобов'язань боржника за відповідним іпотечним активом, або іпотека достроково припиняється з будь-яких інших підстав.

8.3. Боржник за іпотечним активом прострочив строк сплати чергових платежів відповідно до умов кредитного договору (договору позики) більш як на три місяці.

8.4. Стосовно боржника за іпотечним активом порушено провадження у справі про банкрутство.

9. У разі якщо іпотечне покриття не відповідає вимогам, установленим статтею 13 Закону, або настає одна з обставин, зазначених у пункті 8 цієї глави, емітент зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня пред'явлення відповідної вимоги управителя або настання обставини вчинити одну з таких дій:

9.1. Замінити іпотечні активи у складі іпотечного покриття.

9.2. Включити до складу іпотечного покриття нові іпотечні активи або інші активи, зазначені у пункті 12 цієї глави.

9.3. Викупити частину іпотечних облігацій, що перебувають в обігу.

10. Нові іпотечні активи, що включаються до складу іпотечного покриття, іпотечні активи, якими заміняються іпотечні активи у складі іпотечного покриття, повинні відповідати характеристикам, зазначеним у главі 1 цього розділу, та забезпечувати збалансованість іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями.

11. Заміна іпотечних активів у складі іпотечного покриття вважається такою, що набрала чинності, з моменту внесення відомостей про це до реєстру іпотечного покриття.

12. Якщо при настанні обставин, зазначених у пункті 8 цієї глави, у розпорядженні емітента немає нових іпотечних активів, що відповідають вимогам, установленим главою 1 цього розділу, або якщо іпотечне покриття не відповідає (або є ризик, що іпотечне покриття не відповідатиме) вимогам, установленим статтею 13 Закону, емітент має право включити до складу іпотечного покриття інші активи, якими можуть бути лише:

{Абзац перший пункту 12 глави 2 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

12.1. Державні цінні папери або цінні папери, повністю гарантовані державою.

12.2. Грошові кошти, розміщені емітентом на окремому депозитному рахунку в банку, який відповідає таким вимогам:

1) з моменту отримання банківської ліцензії минуло не менше одного року;

2) протягом останніх дванадцяти місяців Національним банком України не вживалися заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення операцій із залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

3) щодо банку не прийнято рішення Національного банку України про віднесення до категорії неплатоспроможних.

Умови такого депозиту можуть передбачати можливість дострокового повернення емітенту суми депозиту на його першу вимогу.

13. Проспектом емісії можуть бути встановлені додаткові обмеження щодо включення інших активів до складу іпотечного покриття.

14. Розмір інших активів не може перевищувати 25 відсотків від розміру іпотечного покриття, розрахованого за правилами, визначеними пунктами 4, 5 глави 3 цього розділу. При цьому:

14.1. Розмір державних цінних паперів або цінних паперів, повністю гарантованих державою, визначається як сукупна заборгованість за всіма цінними паперами, уключеними до складу іпотечного покриття, без урахування нарахованих процентів (дивідендів), з урахуванням амортизації такої заборгованості мінус сукупна сума дисконту, у разі якщо відповідні цінні папери є дисконтними. Якщо відповідні цінні папери перебувають в обігу на фондовій біржі, розмір активів у вигляді державних цінних паперів або цінних паперів, повністю гарантованих державою, визначається на основі їх біржового курсу. Якщо такі цінні папери перебувають в обігу більш як на одній фондовій біржі, розрахунок розміру активів здійснюється за найменшим із біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожній з фондових бірж.

14.2. Розмір активів у вигляді грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку, визначається як загальна сума депозиту без урахування нарахованих процентів.

15. Іпотечні та інші активи вважаються включеними до складу іпотечного покриття з моменту внесення відомостей про них до реєстру іпотечного покриття. На ці активи поширюється правовий режим застави іпотечного покриття на користь власників звичайних іпотечних облігацій, установлений статтею 8 Закону.

16. Відомості про обтяження заставою іпотечного покриття на користь власників звичайних іпотечних облігацій вносяться управителем до Державного реєстру обтяжень рухомого майна протягом десяти робочих днів з дня державної реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій у порядку, установленому законодавством.

За умови, що коефіцієнт іпотечного покриття не перевищить максимального значення 0,9, управитель може вносити зміни до розміру обтяження заставою іпотечного покриття, якщо відповідно до затвердженого звіту про результати розміщення іпотечних облігацій було зменшено розмір випуску або за зверненням емітента у зв’язку зі зміною розміру основного боргу за відповідним випуском іпотечних облігацій внаслідок здійснення виплати власникам частини номінальної вартості облігацій, викупу облігацій емітентом, продажу емітентом раніше викуплених облігацій.

{Пункт 16 глави 2 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

Зміна відомостей про розмір обтяження заставою іпотечного покриття вноситься управителем до Державного реєстру обтяжень рухомого майна протягом десяти робочих днів з дня отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій або внесення змін до реєстру іпотечного покриття у зв’язку із здійсненням виплати власникам частини номінальної вартості облігацій або викупом емітентом облігацій або продажем емітентом раніше викуплених облігацій.

{Пункт 16 глави 2 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

3. Принципи збалансованості іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями

1. Протягом усього строку обігу звичайних іпотечних облігацій їх іпотечне покриття повинно мати розмір, стан та характеристики, які б забезпечили повне виконання зобов'язань емітента за звичайними іпотечними облігаціями. При цьому емітент зобов'язаний дотримуватись збалансованості іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями відповідно до умов, викладених у цій главі.

2. На момент реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій та протягом усього строку їх обігу емітент зобов'язаний забезпечити, щоб значення коефіцієнта іпотечного покриття не перевищувало 0,9. У будь-який час протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій основна сума боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій не може перевищувати 90 відсотків від розміру їх іпотечного покриття. Значення коефіцієнта іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, виконання зобов'язань за якими повністю гарантовано державою, не може перевищувати 1.

3. Основна сума боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій – це несплачена емітентом сукупна номінальна вартість розміщених звичайних іпотечних облігацій одного випуску. Якщо протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій емітент здійснив викуп частини розміщених звичайних іпотечних облігацій або здійснив виплату частини номінальної вартості облігацій, то викуплені іпотечні облігації або виплачена частина номінальної вартості не враховуються при розрахунку основної суми боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.

{Пункт 3 глави 3 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

4. Розмір іпотечного покриття розраховується за формулою

ІП = ОБ + ЦП + Д,

де

ІП

-

розмір іпотечного покриття;


ОБ

-

сума несплаченого боржниками основного боргу за всіма іпотечними активами, уключеними до складу іпотечного покриття, без урахування процентів, комісій та інших платежів, що нараховуються на основну суму боргу;


ЦП

-

розмір активів у вигляді державних цінних паперів або цінних паперів, повністю гарантованих державою, включених до складу іпотечного покриття, який визначається відповідно до підпункту 14.1 пункту 14 глави 2 цього розділу;


Д

-

розмір активів у вигляді грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку, уключених до складу іпотечного покриття, який визначається відповідно до підпункту 14.2 пункту 14 глави 2 цього розділу.

5. З моменту сплати боржниками за іпотечними чи іншими активами у складі іпотечного покриття частини основного боргу за цими активами або їх погашення у повному обсязі розмір іпотечного покриття автоматично зменшується на відповідну суму.

6. При розрахунку розміру іпотечного покриття враховується розмір тільки тих іпотечних та інших активів (для грошових коштів, розміщених емітентом на депозитному рахунку в банку), за якими протягом строку їх перебування в складі іпотечного покриття немає ризику, або ризик за якими є мінімальним, або які мають помірний ризик та які (для грошових коштів) відповідають вимогам пункту 12 глави 2 цього розділу. При цьому емітент має право:

6.1. Виключити зі складу іпотечного покриття іпотечні та інші активи, які не відносяться до категорії активів, за якими немає ризику, або ризик за якими є мінімальним або які мають помірний ризик або які не відповідають вимогам пункту 12 глави 2 цього розділу.

6.2. Залишити у складі іпотечного покриття іпотечні та інші активи, які не відносяться до категорії активів, за якими немає ризику або ризик за якими є мінімальним, або які мають помірний ризик, або які не відповідають вимогам пункту 12 глави 2 цього розділу. При цьому наявність таких активів у складі іпотечного покриття не впливатиме на розрахунок розміру та визначення стану іпотечного покриття. У цьому разі в реєстрі іпотечного покриття мають відображатися відомості про категорію якості відповідних активів, а саме: значний ризик, високий ризик, реалізований ризик або активи не відповідають вимогам пункту 12 глави 2 цього розділу.

{Пункт 6 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

7. Віднесення іпотечних активів чи інших активів (для грошових коштів, розміщених емітентом на депозитному рахунку в банку) до категорії якості активів, за якими немає ризику або ризик є мінімальним або які мають помірний ризик, здійснюється відповідно до критеріїв та правил, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, які визначають порядок віднесення активів банку до відповідних категорій якості.

{Пункт 7 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

8. Іпотечні активи в складі іпотечного покриття вважаються такими, що відповідають певній категорії якості, а саме: немає ризику або ризик є мінімальним, помірний ризик, значний ризик, високий ризик, реалізований ризик, з дати виявлення обставин, які є підставою для віднесення тих чи інших активів до відповідної категорії якості.

{Пункт 8 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

9. Якщо протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій коефіцієнт іпотечного покриття перевищує значення, установлені пунктом 2 цієї глави, емітент зобов'язаний включити нові іпотечні або інші активи до складу іпотечного покриття для приведення його розміру у відповідність до вимог, установлених пунктом 2 цієї глави, або здійснити викуп частини розміщених іпотечних облігацій.

{Пункт 9 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

10. Протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій характеристики іпотечного покриття стосовно строків, дохідності і порядку погашення повинні бути збалансованими з відповідними характеристиками звичайних іпотечних облігацій відповідно до пунктів 11 - 14 цієї глави.

11. Середньозважений строк іпотечних та інших активів у складі іпотечного покриття повинен перевищувати строк повного виконання зобов’язань за звичайними іпотечними облігаціями. При цьому:

11.1. Строк повного виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями - проміжок часу (у місяцях) між поточною датою і датою повного погашення звичайних іпотечних облігацій, визначеною проспектом емісії.

11.2. Строк окремого іпотечного активу в складі іпотечного покриття - проміжок часу (у місяцях) між поточною датою і датою, на яку відповідний кредит має бути повністю погашений боржником згідно з умовами кредитного договору. При розрахунку строку окремого іпотечного активу вірогідність його дострокового погашення не враховується.

11.3. Строк окремого іншого активу в складі іпотечного покриття у вигляді державних цінних паперів або цінних паперів, повністю гарантованих державою, - проміжок часу (у місяцях) між поточною датою і датою повного погашення відповідних цінних паперів, визначеною умовами їх випуску.

11.4. Строк окремого іншого активу в складі іпотечного покриття у вигляді грошових коштів на депозитному рахунку в банку - проміжок часу (у місяцях) між поточною датою і датою закінчення відповідного депозитного договору.

11.5. Строк іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які не відносяться до категорії якості активів, за якими немає ризику або ризик є мінімальним (стандартні) або які мають помірний ризик (під контролем), прирівнюється  до нуля.

11.6. Середньозважений строк іпотечних та інших активів у складі іпотечного покриття визначається за формулою

де

-

середньозважений строк іпотечних та інших активів у складі іпотечного покриття;


с

-

строк кожного активу (іпотечного чи іншого активу) у складі іпотечного покриття


n

-

кількість активів (іпотечних та інших активів) у складі іпотечного покриття;


в

-

розмір відповідного активу (іпотечного чи іншого активу) у складі іпотечного покриття.

{Пункт 11 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

12. У разі перевищення строку повного виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями над середньозваженим строком іпотечних та інших активів у складі іпотечного покриття емітент зобов'язаний замінити іпотечні активи у складі іпотечного покриття, або включити до складу іпотечного покриття нові іпотечні активи або інші активи, зазначені у пункті 12 глави 2 розділу ІІ цього Положення, або викупити частину іпотечних облігацій, що перебувають в обігу, для виконання вимог, передбачених пунктом 11 цієї глави.

13. Сукупний дохід, що отримується емітентом у вигляді сукупного процентного доходу за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття, повинен перевищувати виплати емітента за звичайними іпотечними облігаціями за кожен процентний період звичайних іпотечних облігацій. При цьому:

13.1. Виплати емітента за звичайними іпотечними облігаціями - сукупний розмір виплат емітента на користь власників звичайних іпотечних облігацій за відповідний процентний період.

13.2. Сукупний дохід, що отримується емітентом у вигляді сукупного процентного доходу за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття, - сукупний дохід, що отримується емітентом у вигляді процентів та регулярних комісій за іпотечними та іншими активами в складі іпотечного покриття протягом процентного періоду за звичайними іпотечними облігаціями.

13.3. Для контролю за дотриманням цієї вимоги протягом певного процентного періоду за звичайними іпотечними облігаціями використовується формула

де

IA

-

розмір іпотечних активів у складі іпотечного покриття;


-

процентна ставка за іпотечним активом у складі іпотечного покриття;


n

-

кількість активів (іпотечних та інших активів) у складі іпотечного покриття;


АЗ

-

розмір інших активів у складі іпотечного покриття;


-

процентна ставка за іншим активом у складі іпотечного покриття;


НВ

-

основна сума боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій;


-

процентна ставка за звичайними іпотечними облігаціями.

{Підпункт 13.3 пункту 13 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

13.4. У разі порушення вимоги, установленої пунктом 13 цієї глави, емітент зобов'язаний замінити іпотечні активи у складі іпотечного покриття, або включити до складу іпотечного покриття нові іпотечні активи або інші активи, зазначені у пункті 12 глави 2 розділу ІІ цього Положення, або викупити частину іпотечних облігацій, що перебувають в обігу, щоб забезпечити відповідність цих параметрів.

14. Контроль за дотриманням принципів збалансованості іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями, визначених у цій главі, покладається на емітента, управителя та аудитора, відомості про якого включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в частині суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до їх повноважень, визначених Законом.

{Пункт 14 глави 3 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 20 від 22.01.2019}

15. Якщо випуск звичайних іпотечних облігацій здійснюється в національній валюті, а окремі іпотечні чи інші активи в складі іпотечного покриття виражені в іноземній валюті, розрахунок розміру іпотечного покриття та визначення його інших характеристик здійснюються у національній валюті України відповідно до офіційного обмінного курсу Національного банку України на день проведення відповідного розрахунку. Якщо випуск звичайних іпотечних облігацій здійснюється в іноземній валюті, а окремі іпотечні чи інші активи в складі іпотечного покриття виражені в національній валюті, розрахунок розміру іпотечного покриття та визначення його інших характеристик здійснюються у відповідній іноземній валюті згідно з офіційним обмінним курсом Національного банку України на день проведення розрахунку.

III. Реєстр іпотечного покриття

1. Загальні вимоги до ведення реєстру іпотечного покриття

1. Реєстр іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій - відомості про склад кожного окремого іпотечного покриття у вигляді бази даних, що ведеться емітентом.

2. Емітент зобов'язаний забезпечити ведення реєстру іпотечного покриття з використанням електронних носіїв інформації з можливістю формування документа, що відображає дані реєстру іпотечного покриття, на паперовому носії. Емітент самостійно визначає програмне забезпечення і технологічні особливості, що використовуються ним для ведення реєстру іпотечного покриття.

3. Емітент зобов'язаний забезпечити безперебійне функціонування реєстру іпотечного покриття протягом усього строку обігу звичайних іпотечних облігацій та збереження відомостей, що містяться у реєстрі, у тому числі в разі настання непередбачуваних обставин, які можуть загрожувати знищенню цих відомостей. Технічні особливості ведення реєстру іпотечного покриття повинні передбачати формування дубліката реєстру та його збереження у безпечний спосіб, який би дав змогу використовувати дублікат реєстру в разі знищення або пошкодження інформаційної бази основного реєстру. У проспекті емісії має визначатися спосіб формування та утримання дубліката реєстру іпотечного покриття.

4. Емітент самостійно визначає внутрішній підрозділ та/або осіб, відповідальних за ведення реєстру іпотечного покриття.

5. Ведення реєстру іпотечного покриття включає дії емітента, пов'язані із забезпеченням:

5.1. Унесення записів до реєстру іпотечного покриття та виключення записів з реєстру іпотечного покриття.

5.2. Зміни (оновлення) відомостей, що містяться в реєстрі іпотечного покриття.

5.3. Утримання реєстру іпотечного покриття в операційному стані протягом усього строку обігу звичайних іпотечних облігацій.

5.4. Надання інформації (витягів) з реєстру на вимогу управителя, власників звичайних іпотечних облігацій або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.5. Зберігання документів, що є підставою для внесення записів до реєстру іпотечного покриття, зміни або виключення таких записів.

6. Реєстр іпотечного покриття складається з чотирьох розділів:

1) розділ I - "Загальні відомості про іпотечне покриття";

2) розділ II - "Відомості про іпотечні активи в складі іпотечного покриття";

3) розділ III - "Відомості про інші активи в складі іпотечного покриття";

4) розділ IV - "Реєстраційний журнал".

7. Розділи реєстру іпотечного покриття повинні відповідати вимогам, визначеним у главах 2 - 5 цього розділу.

2. Відомості, що містяться у розділі I реєстру "Загальні відомості про іпотечне покриття"

1. Розділ I реєстру іпотечного покриття повинен містити таку узагальнену інформацію про відповідний випуск звичайних іпотечних облігацій:

1.1. Відомості про емітента, уключаючи повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер і дату видачі банківської ліцензії або номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, а також номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківської кредитної установи).

{Підпункт 1.1 глави 2 розділу IІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 20 від 22.01.2019}

1.2. Відомості про управителя іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, уключаючи повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління іпотечним покриттям.

{Підпункт 1.2 глави 2 розділу IІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 20 від 22.01.2019}

1.3. Відомості про аудитора, уключаючи повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

{Підпункт 1.3 глави 2 розділу IІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 20 від 22.01.2019}

1.4. Відомості про випуск звичайних іпотечних облігацій, який забезпечений відповідним іпотечним покриттям, уключаючи: дату реєстрації проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; дату та номер свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій; кількість, номінальну вартість та основну суму боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій, дохідність, строки та порядок погашення звичайних іпотечних облігацій.

{Підпункт 1.4 пункту 1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

1.5. Якщо власникам звичайних іпотечних облігацій надаються додаткові гарантії третьої особи щодо виконання зобов'язань емітента, у розділі I реєстру іпотечного покриття зазначаються відомості про умови гарантії та особу-гаранта, уключаючи її повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ, банківські реквізити.

1.6. Якщо щодо іпотечного покриття застосовуються договори про збереження його реальної вартості, у розділі I реєстру іпотечного покриття зазначаються відомості щодо загальних умов договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про іншу сторону договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, уключаючи її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ, банківські реквізити.

1.7. Якщо проспектом емісії звичайних іпотечних облігацій передбачено створення спеціального резервного чи страхового фонду для виконання грошових зобов'язань емітентом таких облігацій, у розділі I реєстру іпотечного покриття зазначаються відомості про розмір такого фонду.

2. Розділ I реєстру іпотечного покриття повинен містити таку загальну інформацію про іпотечне покриття відповідного випуску звичайних іпотечних облігацій:

2.1. Початковий розмір іпотечного покриття, визначений на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій, у валюті, у якій здійснюється розміщення звичайних іпотечних облігацій.

{Підпункт 2.1 пункту 2 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 03.07.2015}

2.2. Поточний розмір іпотечного покриття, що визначається у валюті, у якій здійснюється розміщення звичайних іпотечних облігацій, станом на поточну дату з урахуванням змін у складі іпотечного покриття (заміни іпотечних активів, уключення нових іпотечних чи інших активів, часткового чи повного погашення таких активів тощо).вгору