Документ z0132-95, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.03.2018, підстава - 1022-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 65 від 14.04.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 травня 1995 р.
за N 132/668
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Про затвердження Порядку зупинення або
припинення інвестиційної діяльності при
порушенні санітарного законодавства

З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок зупинення або припинення інвестиційної
діяльності при порушенні санітарного законодавства (надалі -
Порядок), що додається. 2. Заступникам головного державного санітарного лікаря
України, головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, водного,
залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць,
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України
прийняти зазначений у пункті 1 цього наказу Порядок до керівництва
та застосування при здійсненні державного
санітарно-епідеміологічного нагляду. 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник міністра
Головний державний
санітарний лікар України В.Ф.Марієвський

Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 14 квітня 1995 р. N 65
Порядок
зупинення або припинення інвестиційної діяльності
при порушенні санітарного законодавства
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), яким встановлено
право посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби
України зупиняти або припиняти інвестиційну діяльність,
Міністерство охорони здоров'я України за узгодженням з
Міністерством фінансів України та Міністерством економіки
встановлює наступний Порядок зупинення або припинення
інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства
(надалі - Порядок):
1. Загальні положення
1.1. Підставою для зупинення або припинення інвестиційної
діяльності є порушення або можливість порушення
санітарно-гігієнічних вимог при її здійсненні. 1.2. Порушення санітарно-гігієнічних вимог може виявлятися в
порушенні Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (надалі - Закон),
інших актів законодавства, що стосуються забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення, а також державних
санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів (надалі -
санітарні норми). 1.3. Зупинення інвестиційної діяльності (надалі - зупинення)
застосовується, якщо інвестиційний проект (програма) не має
висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи або якщо
внаслідок інвестиційної діяльності виникло порушення
санітарно-гігієнічних вимог, яке можна усунути. 1.4. Припинення інвестиційної діяльності (надалі -
припинення) застосовується, якщо продовження інвестиційної
діяльності за висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи
призведе до порушення санітарно-гігієнічних вимог і ні за яких
умов запобігти такому порушенню іншими засобами (крім припинення)
неможливо, а також якщо інвестиційна діяльність здійснюється щодо
об'єктів, створення і використання яких не відповідає санітарним
нормам. 1.5. Зупинення або припинення може бути застосовано до
інвестицій громадян, юридичних осіб (незалежно від підлеглості і
форм власності) та держави щодо реалізації майнових та
інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти
підприємницької та інших видів діяльності, з метою створення
прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. До таких цінностей відносяться: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні
папери; рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та
інші матеріальні цінності); майнові права, що випливають з авторського права, досвід та
інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших
знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та
виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого
виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності. 1.6. Право зупинення або припинення інвестиційної діяльності
статтею 42 Закону надано: головному державному санітарному лікарю
України, його заступникам, головним державним санітарним лікарям
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя та
їх заступникам, головним державним санітарним лікарям водного,
залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць,
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України та
їх заступникам, іншим головним державним санітарним лікарям та їх
заступникам. При наявності значних санітарних показань (заподіяння або
реальної загрози заподіяння шкоди здоров'ю) зупинення або
припинення інвестиційної діяльності є обов'язком зазначених
посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби
України.
2. Порядок винесення постанови про зупинення
або припинення інвестиційної діяльності
2.1. Зупинення або припинення інвестиційної діяльності
здійснюється за постановою про зупинення або припинення
інвестиційної діяльності, що виноситься посадовими особами
державної санітарно-епідеміологічної служби України. 2.2. Постанова про зупинення або припинення інвестиційної
діяльності (надалі - постанова) - це письмовий
організаційно-розпорядчий документ державної
санітарно-епідеміологічної служби України, який зобов'язує
інвестора (громадянина, юридичну особу або державний орган) у
встановлений термін зупинити або припинити вкладання власних,
позичкових або залучених майнових та інтелектуальних цінностей в
об'єкт(и) інвестування. 2.3. Підставою для винесення постанови можуть бути висновок
державної санітарно-гігієнічної експертизи, дані з акта перевірки
об'єкта та інші відомості. 2.4. Постанова складається у двох примірниках за встановленою
формою (Додаток до цього Порядку), у якій зазначається: дата, номер винесення постанови; посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла
постанову; відомості про інвестора, щодо діяльності якого виноситься
постанова; викладення обставин правопорушення; нормативний акт, який передбачає правочинність винесення
постанови; конкретна дія, яку інвестор повинен здійснити; термін виконання постанови; термін, на який зупиняється інвестиційна діяльність, або
умови, до виконання яких інвестиційна діяльність заборонена; порядок оскарження; нормативний акт, який передбачає відповідальність за
невиконання постанови. Постанова підписується особою, яка її винесла. 2.5. Постанову вручають під підпис громадянину або посадовій
особі, яка має право приймати рішення про вкладання власних,
позичкових або залучених майнових та інтелектуальних цінностей в
об'єкт(и) інвестування. При цьому вони попереджаються про
відповідальність за невиконання постанови. Постанова може бути відправлена рекомендованим або цінним
листом, передана по телеграфу, телетайпу, телефаксу, телексу або
по радіо, що повинно бути засвідчено відповідними документами
(поштова картка, опис цінного листа, виписка з реєстру поштових
відправлень, виписки з журналу радіограм тощо). Копія постанови зберігається у особи, яка винесла постанову. 2.6. Повідомлення про зупинення або припинення інвестиційної
діяльності надсилається особою, яка винесла постанову, Радам
народних депутатів, на території яких знаходяться об'єкти
інвестування. При необхідності копії постанови можуть бути направлені до
інших зацікавлених державних органів, організацій і установ.
3. Забезпечення виконання постанови про зупинення
або припинення інвестиційної діяльності
3.1. Постанова підлягає обов'язковому виконанню інвестором
шляхом припинення фінансових операцій для об'єкта, інвестиційна
діяльність відносно якого зупинена або припинена, з наступного дня
після вручення постанови. За мотивованим клопотанням особи, відповідальної за виконання
постанови, посадовою особою, яка винесла постанову, може бути
прийнято рішення про відстрочення виконання постанови. 3.2. У випадку невиконання інвестором постанови посадова
особа, яка її винесла, надсилає до банку, який проводить фінансові
операції для об'єкта, інвестиційна діяльність щодо якого зупинена
або припинена, повідомлення про невиконання постанови про
зупинення або припинення інвестиційної діяльності та копію цієї
постанови.
4. Заключні положення
4.1. У разі невиконання постанови винні особи несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством. 4.2. Спірні питання про правочинність зупинення або
припинення інвестиційної діяльності вирішуються між інвестором та
посадовою особою державної санітарно-епідеміологічної служби
України, яка винесла постанову. 4.3. Постанова (дія по забезпеченню її виконання) в місячний
термін може бути оскаржена: головного державного санітарного лікаря України - до Кабінету
Міністрів України або до суду; головного державного санітарного лікаря Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України - головному
державному санітарному лікарю України або до суду; інших головних державних санітарних лікарів (їх заступників)
державної санітарно-епідеміологічної служби - вищестоящому
головному державному санітарному лікарю або до суду. Розгляд скарги і прийняття по ній рішення проводиться не
пізніше 30 днів з моменту надходження скарги. Подача скарги на постанову не звільняє від обов'язку її
виконання. 4.4. У разі безпідставного зупинення або припинення
інвестиційної діяльності винні в цьому посадові особи державної
санітарно-епідеміологічної служби України несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством. 4.5. Відповідальність за достовірність пред'явлених банку
відомостей несе посадова особа державної
санітарно-епідеміологічної служби, яка винесла постанову. 4.6. Облік та реєстрацію постанов здійснює особа, яка їх
винесла.
Додаток
до Порядку зупинення або
припинення інвестиційної
діяльності при порушенні
санітарного законодавства

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Постанова
про зупинення або припинення інвестиційної діяльності
від "___" _______________ 199 р.

Я ___________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла __________________________________________________________________
постанову) розглянув_________________________________________________________
(перелічити подані матеріали справи по притягненню до __________________________________________________________________
відповідальності) щодо порушення санітарного законодавства _________________________ __________________________________________________________________
(назва та адреса громадянина, юридичної особи або державного __________________________________________________________________
органа) встановив ________________________________________________________
(викладення обставин правопорушення) що є порушенням (може призвести до порушення) ____________________
(вказати пункти санітарних __________________________________________________________________
норм, правил, гігієнічних нормативів або статтю Закону України __________________________________________________________________
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя __________________________________________________________________
населення")
На підставі статті 42 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення", постановив: 1. Зупинити або припинити інвестиційну діяльність
(непотрібне закреслити) __________________________________________________________________
(назва об'єкта інвестицій) з ___________________________ до _________________________________
(вказати дату або інше) (вказати дату або інше)
2. Інвестиційна діяльність може бути відновлена за рішенням __________________________________________________________________
3. Відповідальність за виконання постанови покладається на __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 4. Інформацію про виконання постанови прошу надіслати мені до __________________________________________________________________
5. Ця постанова в 30-денний термін може бути оскаржена
вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду. Оскарження постанови не припиняє її дії та не звільняє від
обов'язку виконання. 6. Невиконання постанови тягне відповідальність згідно з
Законом. Постанову одержав, про відповідальність попереджений: _______
(підпис особи на яку покладено відповідальність)
"___" ________________199 р.
Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом __________________________________________________________________
(число, місяць, рік, N квитанції) 7. Копії постанови вручені (спрямовані): ____________________
(вказати кому і коли надіслані)
М.П._________________________ _________________________
Посада особи державної _________
санітарно-епідеміологічної служби Підпис
8. Примітка: ________________________________________________вгору